Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 13 Şubat 2013  Gösterim: 19.228  Cevap: 14

Cumhuriyet dönemi resim sanatçıları kimlerdir?

Ziyaretçi
13 Kasım 2008 20:28       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
cumhuriyet dönemi resim sanatçıları kimlerdir?lütfen çok acil cvp lazım
EN İYİ CEVABI yasminn verdi
cumhuriyet döneminde yapılan ihtilallerden etkilenen sanatçılar ve nasıl etkilendikleri
Sponsorlu Bağlantılar
Pasakli_Prenses
13 Kasım 2008 20:56       Mesaj #2
Pasakli_Prenses - avatarı
Ziyaretçi
Sorunuzun cevabı metnin içinde yer almaktadır..


Sponsorlu Bağlantılar
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK RESİM SANATICumhuriyetimiz geçmişindeki altı asırlık bir devletin maddî ve manevî deneyimlerinden yararlanarak çok sağlam temellere oturtulmuştur. Bu durum devletin kuruluşundan günümüze birlik ve beraberliğe verdiği önemden çağdaş uygarlıklar düzeyi ve ötesi hedeflere odaklanmasından tüm insanların barış ve refahı adına seçmiş olduğu tam demokrasi yolundan ve diğer ülkelerle barış üzerine temellendirdiği ilkelerden de anlaşılmaktadır. Çağdaş dünyada sanat eğitimi artık hükümetlerden öte devletin bir politikası olarak desteklenmektedir. Çünkü sanat eğitimi genel eğitim içinde önemli bir yere sahiptir. Milletlerin tarihine bakıldığında da yine bu gerçek fark edilecektir. Bu nedenle günümüz insanının “ömür boyu” eğitime gereksinimini belirtirken sanat eğitimini bu eğitimin odağında düşünmek durumundayız. Aksi takdirde hayat damarlarından biri kopmuş olan bir milletin ne denli yaşayabileceği kuşkuludur. Konuya ilişkin gerçekleştirilen literatür incelemesinde Türkiye’deki sanat eğitimi uygulamalarının uluslar arası standartlara çok yakın olmadığı anlaşılmıştır. Ancak dünden bugüne gelinen noktanın da küçümsenmemesi ve gelişim seyrinin bilinmesiyle bu ivmenin daha da yükseleceği gerçeğine de inanılmaktadır.
Osmanlıda resim sanatının kendini hissettirmesinden önce sanat alanındaki hareketler süslemecilik ile sınırlıydı. Bu dönemde süslemecilik o kadar ileri gitmişti ki 3. Ahmet zamanında Sebi isimli sanatçı çekmeceleri lakeli manzaralarla bezemişti. Çeşitli dönemlerde sanatçılar en küçük objeyi bile resim yaparak süsleme yoluna gitmiştir. Süslemecilik ve duvar resimlerinin daha sonra tuval resimlerine bırakması çok da kolay olmamıştır. Resmin temelini oluşturan minyatür resmi zamanını doldurmuş ama Osmanlı resmi için önemini devam ettirmiştir. Ve zamanla yerini modern resme bırakmaya başlamıştır.1Resim sanatımızdaki ilk primitiflerle birlikte pentür yağlı boya ressamları da sanat tarihimizdeki yerini alarak şimdiki modern Türk resim sanatının temelini atmışlardır. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet İtalyan sanatçı Gentile Bellini’yi bugün Londra National Gallery’de sergilenen kendi portresini yaptırtmak üzere çağırmasına rağmen Batı tarzı resim Osmanlı İmparatorluğu’nda benimsenmemiş bunun yerini genelde minyatür sanatı almıştır. Geçen süre zarfında Osmanlı İmparatorluğu’na gelerek çalışmalarda bulunan Batılı bazı sanatçıların olduğu bilinse de bu sanatçıların saray ve çevresinden büyük destek gördükleri dönem Osmanlı’nın Avrupa ile ilişkilerini arttırdığı Batılılaşma dönemi olmuştur. Ayrıca Osmanlı minyatür sanatının geleneksel çizgisinden ayrılmaya başlaması da yine aynı döneme rastlamaktadır. 18. yüzyıl Osmanlı sanatı açısından bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Bu yüzyılda ülkemizde yabancı sanatçıların resim ve mimari alanında etkinlikleri sürerken III. Selim(1789-1807) dönemi ıslahatları arasında Batı yöntemlerine uygun eğitim yapan askeri okulların kurulması kararlaştırılmıştır. Bunlardan 1794 yılında eğitime başlayan Mühendishane-i Berîi Hümayun adını taşıyan askeri okulda askeri amaçlı ilk resim dersleri verilmeye başlanmış fakat bu dersler içinde perspektif ışık-gölge gibi kurallar da yer almıştır. III. Selim’in başlattığı ıslahata II. Mahmud (1808-1839) devam etmiş ve yine çağdaş anlamda eğitim veren Harbiye Tıbbiye Bahriye gibi askeri okullar açılmıştır. II. Mahmud aynı zamanda kendi resmini çoğaltarak devlet dairelerine astırarak yeni bir geleneğin başlatıcısı da olmuştur. Askeri okullarda eğitim gören ve resim yapmaya ilgi duymuş olan sanatçılarımız çağdaş Türk resim sanatının bir bakıma öncülüğünü yapmışlardır. Genel olarak Asker Ressamlar Kuşağı olarak adlandırılan bu dönem ressamları arasında en etkin olanları Kolağası Hüsnü Yusuf Bey Ferik Tevfik Paşa Osman Nuri Paşa Ferik İbrahim Paşa Hüseyin Zekâi Paşa Şeker Ahmet Paşa Süleyman Seyyid Bey Hoca Ali Rıza ve Halil Paşa’dır. Resimlerinde genel olarak peyzaj natürmort gibi konulara ağırlık veren asker ressamlardan Şeker Ahmet Paşa’nın kendini paleti ve fırçasıyla resmetmiş olduğu Kendi Portresi ise bu dönem için figür alanında yapılmış en önemli çalışmadır. Bu arada İstanbul’da gerçek anlamda ilk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa’nın çabalarıyla 27 Nisan 1873 tarihinde açılmıştır.
Atatürk bir Ortaçağ imparatorluğundan çağdaş bir ulusal devlet yaratma çabasını simgelemiştir. Atatürk’ün tarih dil ve güzel sanatlara önem vermesinin sebebi de bunun içine girer. Bu toplumunda kültürünü oluşturan temel öğeler ise ulusal beraberliği sağlayan dili tarihi ve sanatıdır. Sanat bir toplumun kültürünün ürünüdür. Kültür kelimesi “Bir toplumun yaşam düzeyini oluşturan bilgi duygu düşünce dil sanat ve yaşayış biçimlerinin tümü”dür. Kısacası tek sözcükle “Uygarlık”tır. Atatürk düşünce sistemi Cumhuriyet ile birlikte yeni kültür döneminin başlamasıdır. Atatürk Türk toplumunun Batı dünyasınca kabul edilmiş kültürel değerlere kavuşmasını istiyordu. Kültürleşme süresince güzel sanatlara önem veren Atatürk 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilişinden 1938 tarihine kadar son nefesini verinceye dek 15 yıl Türkiye Cumhuriyeti’ni ekonomik siyasal ve kültürel alanlarda her yönü ile çağdaş bir devlet olması için çabalamıştır. 1924’de resim konusunda yetiştirilmek üzere Güzel Sanatlar Akademisinden Avrupa sınavını kazanan beş ressam Paris’e gönderilmiştir. Bunlar Cevat Dereli (1900-1989) Mahmut Cuda (1904-1988) Refik Ekipman (1902-1974) Muhittin Sebati (1991-1935) ve Şeref Akdik (1898-1972)’dir. Akademiden ayrılıp Münih’e gidenler 1922’de Mahmut Cuda ve Ali Çelebi (1904) olmuştur. 1923’de Zeki Kocamemi (1900-1959) Türk Ocağı tarafından Münih’e gönderilmiştir. 1925’de Hale Asaf (1902-1938) izlemiştir. 1924’den itibaren her yıl Akademi Resim ve Heykel bölümü mezunlarından Avrupa sınavını kazananlar Avrupa sanat merkezlerine gönderilmişti. İlk grup sanatçılar 1927-1928’de Türkiye’ye döndüler. 1. Modern Sanat Eğilimleri : Bugüne kadar olan kısa zaman diliminde Türk resminin modern devresi hareket ve mana itibari ile dikkate değerleri göstermekte ve resim tarihimizin en zengin bir kısmını teşkil eder. Bunun Niçin böyle olduğunu anlamak için resim sanatının sosyal yapımız içinde yüzyılına yakın bir zamanda göz önünde bulundurmak gerekir. Türk resminde en önemli gelişme 1928 kuşağı sanatçılarının uyguladıkları Kübizm ve Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) sanat akımlarıyla meydana gelmiştir. Türk resminde 1927’den sonra görülebilmiştir. Münih’ten dönen Zeki Kocamemi ve Ali Çelebi Avrupa modern sanat akımlarını getiren iki öncü sanatçı olmuşlardır. Resim sanatımızda ilk düşünsel eğilim onlarla başlamıştır. Çalışmalarında görülen desen (sert neşeli ve eğri çizgilerle geometrik kuruluş biçim ve planların değerlendirilişi ile ortaya çıkan konstrüksiyon Türk resmine katkıda bulunmuştur. Zeki Kocamemi Kübist anlayışında hacimlerinin geometrik düzenini aradı. Tabloda derinliği; yakın uzak planlarının ve kitlelerin birbiri ile olan ilişkisini çizginin yönlerinde zıtlıklar ve renklerle vermeye çalışmıştır. Ali Çelebi ise Kübist düşüncede nesneleri niteliklerini kaybettirmeden geometrik anlayışta betimlerken; kübizmin geometrik inşacı yanı ile Ekspresyonist anlayışı kişiliğine göre başarılı olarak birleştirmiştir. Ali Çelebi ve Zeki Kocamemi’nin getirdiği modern sanat akımları bu gruptan Cemal Tollu (1899-1964) Refik Epikman Mühittin Sebati ile 1924’de Paris’ten sonra Münih’te Hofmanın ile çalışan Hale Asaf ve daha iler ki yıllarda Cevat Dereli tarafından uygulanmaya başlanılmıştır. Zeki Kocamemi Kübist anlayışında hacimlerinin geometrik düzenini aradı. Tabloda derinliği; yakın uzak planlarının ve kitlelerin birbiri ile olan ilişkisini çizginin yönlerinde zıtlıklar ve renklerle vermeye çalışmıştır. Ali Çelebi ise Kübist düşüncede nesneleri niteliklerini kaybettirmeden geometrik anlayışta betimlerken; kübizmin geometrik inşacı yanı ile Ekspresyonist anlayışı kişiliğine göre başarılı olarak birleştirmiştir. Ali Çelebi ve Zeki Kocamemi’nin getirdiği modern sanat akımları bu gruptan Cemal Tollu (1899-1964) Refik Epikman Mühittin Sebati ile 1924’de Paris’ten sonra Münih’te Hofmanın ile çalışan Hale Asaf ve daha iler ki yıllarda Cevat Dereli tarafından uygulanmaya başlanılmıştır. a- Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği (1929) : Çağdaş Türk resim sanatının gelişmesinde sanatçı gruplarının birlik ve desteklerinin çok önemli rolü vardır.
Bu dönem resim sanatında önemli hareketlere tanık olagelmektedir. Avrupa sanatının çağdaş akımlarına paralel eğilimler D grubu adı altında toplanan ressamların karma ve tek sergilerinde göze çarpmaya başlar. Ama dikkat edilirse Cumhuriyet dönemi ressamlarında idealist bir şekilde de olsa Anadolu halkına ve rengine bir yaklaşma görülür. Birçoklarını folklor sorunlarıyla atbaşı giden bir nakış ilgisi sarar. 1950lere kadar Cumhuriyet döneminin önemli ressamları Turgut Zaim(1906-1974) Zeki Kocamemi (1901-1959) Cemal Tollu (1899-1968) Nurullah Berk (1906-1982) Bedri Rahmi Eyüboğlu (1913-1975) Sabri Berkel (1909) Cevat Dereli (1901-1989) Ali Avni Çelebi (1904) Eşref Üren (1897-1984) Muhittin Sebati (1901-1935) Hale Asaf (1905-1938) ve Zeki Faik Izer (1905-1989)dir. Bu sanatçılar arasında Batı resminin etkilerini yerel bir duyuşla karşılaması ve Anadolu temalarındaki başarısıyla Turgut Zaim kazandığı ünü hak etmiştir. Resimde folklorcu eğilimleri aşırı ölçüde gerçekleştiren Bedri Rahmi Eyüboğlu ise gücü artan değil eksilen bir gelişme gösterir. Bu dönem süresince Avrupada kalıp o hava içinde çalışmakta direnen sanatçılar arasında yalnız bir tanesi. Fikret Muallâ (1903-1967) büyük basarı göstermiş ve hayatı memleketinden uzak bir acıyla sona ermiştir. Fikret Muallâ çağdaş dünya resmini Türk görsel duyarlığının katkısıyla yorumlamıştır. 1950den sonrası yeni eğilimleri gerçekleştiren resim sanatçılarının dönemidir. Nuri İyem (1915) Neşet Günal (1923) gibi toplumcu eğilimde görülen sanatçıların yanı sıra Orhan Peker (1927-1978) Nedim Günsür (1924) Adnan Çöker (1928) kişisel üsluplarını başarıyla ortaya koyan sanatçılardır. Bu sanatçılara Eren Eyüboglu (1913-1989) Aliye Berger (1906-1974) İhsan Cemal Karaburçak (1897-1969) Leyla Gamsız (1921) gibi resim ilgilerini özgün biçimlerde geliştiren ressamları da kuşak farkına rağmen katmak gereklidir. Ama kuşkusuz 1959den sonraki Türk resim sanatında özgün kişilikleriyle değer kazanan birkaç sanatçıyı unutmamak hatta bu resim yükünün pek çoğunu onların omuzlarında görmek de kaçınılmazdır. Cihat Burak (1915) Yüksel Arslan (1933) Ömer Uluç (1931) yerel bir resim anlayışını başarıyla ortaya koyan kişiliklerdir.(Resim Sanatının Tarihi Sezer Tansağ sy; 161162163) Resimde yeni üslup arayışı; 1975 yılından bu yana XX. yüzyılın son çeyreğindeki ana eğilimler yansıtan çabalar resim sanatı alanında ürün veren gençlerle temsil olunmaktadır. Daha önce ana çizgileri belirlenmeye çalışılan figür ve soyut resim yaklaşımları kavramsal sanata dönük biçim araştırmaları bir yana bırakılırsa karşılıklı ilintileri çokça sürdüren bir oluşum içinde bulunmaktadırlar. Ahmet Öktem Serhat Kiraz Alpaslan Baloğlu gibi genç sanatçılar kavramsal düzenlemelerinde fotoğraf resim ve diğer objelerin yer aldıklar yerleştirildikleri ya da "installé” edildikleri mekanı da değerlendiren bir özellik taşımasına özen göstermektedirler. Çevrenin sanatsal bir yönde düzenlenmesi sorununa ancak geçici bir katkı olma özelliği taşıyan bu çalışmaların kendilerinizihinsel bir içerik bağlamında temellendirme istekleri de görülmektedir. Serhat Kirazın 1984 başında düzenlediği bir sergide kavramsal ilişkilere sokulan yüzey ve nesne biçimlerinin açıklanabilmesi için şu türden kaynak metinlere de başvuruluyordu. "Kendisini algılayan biri bulunduğu sürece devingen bir ufuktur dünyamız; bizim algıladığımız ya da tasarladığımız dünyadır nesnel ve değişmez bir dünya değil: belli bir anda belli birinin dünyası olmayan dünya yoktur. Bunun sonucu olarak dünya konusunda her türlü bilginin en azından üç etkenin işlevi olduğu söylenebilir: dünyanın kendisi (uzam) onu ele alan özne (belli biri) ve her ikisinin de yer aldığı zaman (Belli bir an). Bu üç öğeden birinde en ufak bir değişiklik olmuşsa dünya aynı dünya değildir artık. İster bizi çevreleyen gerçek evren söz konusu olsun ister betimlenmiş ya da düşlenmiş öyküsel bir evren üç öğeden biri için doğru olan öbür ikisi için de doğrudur: yerlerin evrensel tarihe ya da bireyin özgeçmişine göre her zaman bir tarihselliği olduğundan uzam içindeki her yer değiştirme zamansal yapının yeniden düzenlenmesini gerektirecek aynı biçimde zaman içinde her yer değiştirme de uzamsal ve bireysel yapıların yeniden düzenlenmesini zorunlu kıldı.
SEDEPH
13 Kasım 2008 20:58       Mesaj #3
SEDEPH - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
3 Ocak 2009 12:24       Mesaj #4
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
en önemli resim sanatçıları
yasminn
4 Nisan 2009 15:50       Mesaj #5
yasminn - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
cumhuriyet döneminde yapılan ihtilallerden etkilenen sanatçılar ve nasıl etkilendikleri
Misafir
9 Şubat 2010 18:13       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
minyatür sanatçıları kimlerdir
Misafir
19 Şubat 2011 17:03       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
türk resim sanatçıları ve sanat esrleri hakkında bilgi
Misafir
24 Eylül 2011 18:05       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Çağdaş Türk resmi hangi dönemde başlamıştır? Ünlü ressamları hangileridir? Bu ressamlardan en çok Atatürk portresi çalışan kimdir?
Misafir
18 Ekim 2011 09:08       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
osmanlı dönemine ait sanatçılar ve eserleri lazım acilll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Misafir
18 Ekim 2011 21:13       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sanatçıların bıyografisi yokmu?

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Soru-Cevap forumu 'Cumhuriyet dönemi resim sanatçıları kimlerdir?' konusunu görüntülüyorsunuz: cumhuriyet dönemi resim sanatçıları kimlerdir?lütfen çok acil cvp lazım...

Aramalar: Cumhuriyet dönemi resim sanatçıları kimlerdir?

Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç