Arama

Anadolu'da kurulan beyliklerin günümüze kalan eserleri nelerdir? - Sayfa 3

En İyi Cevap Var Güncelleme: 2 Ocak 2014 Gösterim: 209.153 Cevap: 61
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Ocak 2010       Mesaj #21
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sivastaki beylikler dönemine ait eserler nelerdir?
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
15 Şubat 2010       Mesaj #22
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Selçuklu devletinde yapılan kalıcı eserlerin özelliği nedir?
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
15 Şubat 2010       Mesaj #23
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
osmanlı döneminde yapılan kalıcı eserlerin özelliği nedir?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Mart 2010       Mesaj #24
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

ilk turk beyliklerinin eserleri


ilk türk beyliklerinin eserleri
RivaN - avatarı
RivaN
Ziyaretçi
5 Mart 2010       Mesaj #25
RivaN - avatarı
Ziyaretçi
1. SALTUKLULAR (1072–1202)

Saltuklu Beyliği’nin Kuruluşu
Doğu Anadolu'da kurulmuş olan ilk Türk beyliklerinden biridir.
Bu beyliğin kurucusu olan Ebulkasım Saltuk, Malazgirt Savaşı sırasında Sultan Alp Arslan'ın ordusunda savaştı. Savaştan sonra kendisine Erzurum ve çevresi ikta olarak verildi.
Merkezi Erzurum olan beylik, 1072 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kuruldu.
Ebu’l-Kasım
1.Ebulkasım kısa zamanda Bayburt, Tercan ve Oltu gibi merkezleri de alarak beyliğin sınırlarını genişletti.
2.Danişmentliler ile ittifak kurarak Haçlılara karşı mücadele etti ve Gürcülere karşı da başarılı savaşlar yaptı.
3.1102'de ölünce beyliğin başına oğlu Ali Bey geçti.
Ali Bey
1.Ali Bey Gürcülerle savaştı.
2.Bu sırada Büyük Selçuklu Devleti'ndeki taht kavgalarında Mehmet Tapar'ı destekledi ve ona tâbi oldu.
3.Selçukluların bu iç mücadelesinden yararlanmak isteyen Gürcü Kralı David, Selçuklu topraklarına saldırarak pek çok Türk'ü öldürdü. Gürcülerle mücadele eden Artuklu ve Saltuklu beyleri başarılı olamadılar.

İzzettin Saltuk Bey
Ali Beyin ölümünden sonra Saltuklu Beyliği'nin başına oğlu Saltuk Bey (1153) geçti. Saltuklular en güçlü dönemlerini yaşamışlardır (1132–1174).
1.Döneminde beyliğinin sınırlarını genişletti. Bayburt, Kars, Oltu, İspir, Tercan ve Trabzon havalisi beyliğe dâhil edildi.
2.Diğer Türk beylikleri ile işbirliği yaparak Gürcülere karşı başarılı mücadeleler yaptı. Ayrıca Trabzon Rumları ile de mücadele etti.
3.Anadolu Selçuklu hükümdarları Mesud ve II. Kılıç Arslan'la iyi geçindi.
4.Saltuk, Ani'nin Gürcülerin eline geçmesi üzerine komşu Türk beylerinin yardımını alarak 1161 yılında sefere çıktı. Gürcülerle yaptığı savaşta yenildi ve esir düştü. Daha sonra serbest bırakıldı.
5.Onun zamanında Gürcüler Erzurum'u kuşattılarsa da başarılı olamayıp geri çekildiler.

Beyliğin Yıkılışı
1.Son Saltuklu Beyi Alâeddin zamanında beylik Anadolu Selçukluları, Eyyubiler ve Gürcüler tarafından baskı altında tutuldu. Bu dönemde beylik iyice zayıfladı.
2.Anadolu Selçuklu Sultanı II. Rükneddin Süleyman Şah 1202 yılında Gürcistan Seferi'nden dönerken bu beyliği topraklarına kattı.

Beyliğin Önemi
Erzurum, Moğol İstilâsı sırasında göç eden Türkmenlerin ilk uğrak yeri oldu. Saltuklular döneminde ise önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri hâline geldi. İran'dan gelen kervan yolu Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Konya şehirleri üzerinden Akdeniz limanlarına ulaşıyordu. Bu yolun diğer bir kolu da Bayburt üzerinden Trabzon ve Karadeniz'e varıyordu. Bu ticarî yol üzerinde bulunan Erzurum'da ticaretin yanında hayvancılık da gelişmişti. Yün, bu dönemde komşu ülkelere ihraç edilen mallar arasındaydı.
Saltuklular zamanında imar faaliyetlerine de önem verildi. Erzurum bayındır hâle getirildi. Bugün bile ayakta duran bir çok eser bu dönemin ölmez yapıtlarındandır. Bu eserlerden Tepsi Minare (Saat Kulesi), Kale Camii, Mama Hatun Kervansarayı ve Kümbeti, Ulu Cami bu gün hâlâ ayakta kalabilen eserlerdendir.
Saltuklular, Anadolu topraklarının korunmasında önemli görevler üstlendiler. Haçlılara karşı mücadelede Danişmentlilerin yanında yer aldılar. Gürcü saldırılarına karşı bir duvar görevi yaparak Anadolu'yu korudular


2. MENGÜCEKLİLER (1080–1228)
Mengücekli Beyliği, Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın komutanlarından Mengücek (Ahmet) Gazi tarafından 1080 yılında kuruldu.
Beylik, kuruluş yıllarında Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar dolaylarına hâkimdi.
Mengücek Gazi, Anadolu'daki Rumlara ve Gürcülere karşı başarılı savaşlar yaptı. Bu mücadeleler sırasında şehit oldu.

İshak
Ölümünden sonra beyliğin başına oğlu İshak geçti. İshak, beyliği yönetmede başarılı olamadı. Onun zamanında Mengücekliler Danişmentlilere bağlı beylik durumuna geldi.
Beyliğin İkiye Ayrılması: İshak Beyin ölümünden sonra Mengücekli Beyliği Erzincan-Kemah ve Divriği olmak üzere iki kola ayrıldı. İshak Beyin oğullarından Davud Erzincan-Kemah kolunun, Süleyman ise Divriği kolunun başına geçti.
a)Erzincan Kemah Kolu: Erzincan-Kemah kolunun en ünlü hükümdarı Davut'un oğlu Behramşah'tır. Behramşah zamanında Erzincan önemli bir kültür ve ticaret merkezi oldu. Behramşah 1225 yılında ölünce yerine oğlu II.Davud geçti. II. Davut, Türkiye Selçuklularına karşı Eyyubiler ve Harzemşahlarla iş birliği yapınca Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubat, 1228 yılında Mengüceklilerin Erzincan - Kemah koluna son verdi.
b)Divriği Kolu: Divriği kolu hakkında kaynaklarda fazla bilgi olmamakla birlikte, bu kolun ilk hükümdarı İshak’ın oğlu Süleyman olduğu bilinmektedir. Süleyman'dan sonra bu kolun başına Şehinşah geçti. Şehinşah'tan sonra başa geçen kardeşi Ahmet zamanında Divriği kolu en parlak dönemini yaşadı. Divriği Mengüceklileri 1252 yılına kadar Anadolu Selçuklularına bağlı olarak varlığını sürdürdü.

Beyliğin Önemi
1.Mengücekliler döneminde Divriği'de kültür ve sanat hareketleri çok canlıydı. Bugünkü Kale Camii, Ulu Cami ve Kayıtbay Camii o dönemin ölmez eserlerindendir.
2.Mengücekliler, genel olarak genişleme politikası gütmediler. Ancak Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük katkıları oldu.
3.Mengücekliler döneminde Erzincan siyasî ve ticarî bir merkez idi. Anadolu'yu Tebriz'e ve İran'a bağlayan büyük kervan yolunun bu bölgeden geçmesi, şehirde ekonomik canlılığı artırdı.
4.Bugün Erzincan'da Mengüceklilerden kalma mimarî eserlerin az olmasının sebebi, Moğol istilâsı sırasında şehrin büyük bir tahribata uğramış olması ve bu bölgede sık sık deprem olmasıdır.


3. DANİŞMENTLİLER (1080–1178)
Bu beylik, Melikşah'ın komutanlarından Danişmentoğlu Ahmet Gazi tarafından Sivas başkent olmak üzere 1080 yılında kuruldu.
Danişmentoğlu Ahmet Gazi
1.Türkiye Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’ın ölümüyle nüfuzunu daha da artırdı.Ahmet Gazi kısa zamanda beyliğinin sınırlarını Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Malatya'ya kadar genişletti.
2.Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. Kılıç Arslan'ın Haçlılara karşı yaptığı savaşlara katıldı ve büyük basanlar elde etti. Antakya Haçlı Prensi Bohemond’u esir ederek 1102 yılında Malatya'yı fethetti.
3.Ahmet Gazi'nin ölümünden sonra oğulları arasında taht kavgaları başladı. Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan bu durumdan yararlanarak Malatya'yı ele geçirdi.

Emir Gazi
Bu sırada taht mücadelesini kazanan Emir Gazi, beyliğin başına geçti (1104).
1.Emir Gazi, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan'la iyi geçinmeye çalıştı.
2.Selçuklu sultanının ölümü üzerine damadı I. Mesut'un tahta çıkmasına yardım etti.
3.Fakat Selçukluların bu sıradaki zayıf durumundan yararlanarak Malatya'yı geri aldı.
4.Emir Gazi Antakya Haçlı Prensliği ve Kastamonu'yu işgal eden Bizans kuvvetleriyle savaştı.
5.Bu dönemde Danişmentlilerin sınırlan batıda Sakarya nehrine, doğuda Fırat'a kadar genişledi.
6.Emir Gazi dönemi Danişmentlilerin en parlak devri oldu.
7.Emir Gazi'nin Haçlılara karşı kazandığı başarılar, İslâm dünyasında büyük ün kazanmasına neden oldu.

Taht Kavgaları ve Beyliğin Yıkılması
1134'te ölümünden sonra yerine oğlu Melik Muhammed geçti. Bunun döneminde başlayan taht kavgaları beyliği zayıflattı
Ülkedeki taht mücadeleleri Muhammed'in ölümünden sonra da devam etti. Bu karışıklıklardan yararlanan II. Kılıç Arslan Kayseri'yi ele geçirdi. Danişmentlilerin Selçuklulara karşı Bizans'la iş birliği yapmaları üzerine II. Kılıç Arslan 1178'de bu beyliğe son verdi.

Beyliğin Önemi
Danişmentli Bey ligi'nin kurucusu Ahmet Gazi ve oğlu Emir Gazi, Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslâmlaşmasına katkıda bulundular.
Haçlılara, Bizans'a ve Ermenilere karşı kazandıkları başarılarla İslâm dünyasının takdirini topladılar. Bu sebeple Türkiye Selçukluları Danişmentlileri en büyük rakipleri olarak görmüşlerdir.
Danişmentliler, Tokat ve Niksar Yağıbasan medreselerini yaptırarak eğitim ve öğretime önem verdiklerini gösterdiler.
Ayrıca, Emir Gazi Kümbeti ve Kayseri Ulu Camii gibi mimarî eserler meydana getirdiler.


4. ARTUKLULAR (l 102 – 1409)
Ünlü Selçuklu komutanlarından Artuk Bey, Sultan Alp Arslan’ın yanında Malazgirt Savaşı'na katıldı ve Anadolu'nun fethinde büyük yararlılıklar gösterdi. Artuk Bey Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş'un hizmetine girdikten sonra Kudüs'e vali (yönetici) olarak gönderildi. Onun ölümünden sonra oğulları Sökmen ve İlgazi de Kudüs'ü yönetmeye devam ettiler.
Fatımîlerin Kudüs'ü işgali üzerine (1098) Sökmen ve İlgazi, Güneydoğu Anadolu bölgesine gelip yerleştiler. Burada Artuklular üç kola ayrılarak hüküm sürdüler.

a) Hasan Keyf-Amid (Diyarbakır) Artukluları (1102–1231)
1.Artuk Beyin oğlu Sökmen Bey tarafından 1102 yılında Diyarbakır'da kuruldu.
2.Bu beyliğin merkezi önceleri Hasan Keyf iken daha sonra Diyarbakır'a (Amid) taşındı.
3.Sökmen Bey 1105 yılında ölünce, önce İbrahim sonra Davud beyliğin başına geçti. Davud döneminde Harput, Palu ve Siirt çevresi ülke topraklarına katıldı. Davud'un ülke sınırlarını genişletme politikası üzerine Mardin Artukluları ile Musul Atabeyliği harekete geçtiler. Davud bu iki kuvvet karşısında tutunamayıp yenildi.
4.Hasan Keyf Artukluları son hükümdarları Mesut’un ölümünden sonra 1231 yılında Eyyubiler tarafından yıkıldı.

b) Harput Artukluları (1185–1234)
Harput, Artuklu hâkimiyetine 1112'de Belek Gazi'nin bu bölgeyi fethetmesiyle girdi. Burası daha sonra Hasan Keyf Artuklularının kontrolünde kaldı.
Mardin Artuklularından İmadeddin Ebu Bekir 1185 yılında Harput' u alarak burada Harput Artukluları Beyliği'ni kurdu.
Zamanla Moğol ve Eyyubîlerin egemenliğinde yaşayan Harput Artuklularını 1234 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubat ortadan kaldırdı.

c) Mardin Artukluları (1108–1409)
Mardin Artukluları 1108 yılında Artuk Beyin oğlu İlgazi tarafından Mardin merkez olmak üzere kuruldu.
Bu kol en güçlü ve en uzun ömürlü Artuklu kolu oldu.
Artuk bey’in diğer oğlu İl-Gazi tarafından Mardin’de kurulmuştur.
İlgazi, Haçlılara karşı başarılı savaşlar yaptı. Antakya Prensliği yönetimindeki Haçlı ordusunu bozguna uğratarak Halep şehrini ele geçirdi. Gürcüler üzerine sefer yaptıysa da başarılı olamadı.
Ölümünden sonra başa geçen Timurtaş, beyliğin sınırlarını korudu. 1114’te Urfa’yı Haçlıklardan alması İslam dünyasında sevinçle karşılanmıştır.
Ancak daha sonra gelen beyler döneminde Mardin Artukluları iyice zayıfladılar. Güçlü devletler arasında bulunan Mardin Artukluları , Eyyubiler ve Selçukluların hakimiyetini tanımışlardı. 1243’te ise İlhanlılar’a bağlandılar.
Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf, Mardin Artuklularını 1409 yılında ortadan kaldırdı.

Beyliğin Önemi
1.Artukluların hüküm sürdüğü alanlarda Türkmenlerin dışında yabancı milletler de yaşıyordu. Artuklular değişik kültürlere karşı hoşgörülü davrandılar.
2.Yaşadıkları toprakların Mısır, Suriye ve İran yolları üzerinde bulunmasından dolayı bölgede ekonomik ve kültürel faaliyetler son derece gelişti.
3.Başa geçen hükümdarlar, imar faaliyetlerini ve tarımsal üretimi desteklediler.
4. Pek çok merkezde saray, cami, türbe, çarşı, hastahane, kale, köprü ve imaret yaptırdılar. Diyarbakır'da yaptırılan Artuklu Sarayı, dönemin en ünlü mimarî eserlerindendi.
5.Artuklular döneminde Batman suyu üzerinde yapılan Malabadi Köprüsü, bugün bile kullanılmaktadır.
6.İlk Artuklu medresesi, İlgazi tarafından Halep'te inşa ettirildi.
7.Günümüzde hâlâ ayakta olan Mardin Ulu Camii de Artuklu döneminin önemli eserlerindendir.

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Türk Tarihindeki Önemi
Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasından sonra kurulan ilk Türk beylikleri, Anadolu'nun fethinde ve hızla Türkleşmesinde büyük rol oynadılar. Anadolu'nun birçok yeri bu beylikler tarafından fethedildi. Bu beylikler, hâkim oldukları toprakları Avrupa'dan gelen Haçlılara karşı koruyarak İslâmiyet’in bu topraklarda yayılmasına çalıştılar.
İlk Türk beylikleri Anadolu'nun vatan olması için bazen Gürcülerle bazen Ermenilerle bazen de Bizans'la savaştılar. Beylikler, kendi dönemlerinde yeni şehirler, kasabalar ve köyler kurdular. Kurdukları bu şehir ve kasabalara Türkçe isimler verdiler. Yaşadıkları bölgeleri köprü, saray, imarethane, kervansaray gibi sosyal tesislerle donatarak Anadolu'yu imar ettiler. Bugün Türkiye dediğimiz coğrafyadaki bir çok eseri meydana getirenler, Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri olmuştur.

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine Katkıları
1.Türklerin Anadolu’daki fetihleri hızlandırıldı.
2.Bizans, Gürcü ve Ermenilerin gücü kırıldı.
3.Haçlılara karşı mücadele edildi.
4.Ele geçirilen toprakların isimleri Türkçeleştirildi.
5.Küçük yerleşim yerleri büyük Türk şehirleri haline getirildi.
6.Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlandı.
7.Türkmen göçü ile Anadolu’daki Türk nüfusu arttı.
8.Anadolu’da kalıcı kültür ve sanat eserleri bırakıldı.
Bütün bu gelişmelerden sonra 12.yüzyıldan itibaren artık Avrupalılar da Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu kabul etmiş ve Anadolu’yu “Türkiye” adı ile anmaya başlamışlardır.

Anadolu'da kurulan beyliklerin günümüze kalan eserleri nelerdir?
RivaN - avatarı
RivaN
Ziyaretçi
5 Mart 2010       Mesaj #26
RivaN - avatarı
Ziyaretçi
1. Adana Ulu Câmiî: Ramazanoğlu Halil Bey tarafından 1541 yılında yaptırılmıştır.
2. Afyon Ulu Câmiî: Sahibata Nusreddin Hasan Bey tarafından 1277 yılında Mimar Emir Hacı Bey'e yaptırılmıştır.
3. Akhisar Ulu Câmiî: Eski bir kilise üstüne Saruhanlı Beyliği zamanında yapılmıştır.
4. Aksaray Ulu Câmiî: Karamanoğlu 2. Mehmet Bey tarafından 1409 yılında Mimar Mehmet Firuz Bey'e yaptırılmıştır.
5. Arapgir Ulu Câmiî: Yaptıranı belli değildir. 14 yy. eseri olduğu anlaşılmaktadır.
6. Bayburt Ulu Câmiî: 1222 tarihli Arapça bir kitabesi vardır. Yaptıranı bilinmemektedir.
7. Birecik Ulu Câmiî: Memlüklü Sultanı Melik Eşref Şaban tarafından 1244'te yaptırılmıştır.
8. Birgi Ulu Câmiî: Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından 1312 yılında yaptırılmıştır.
9. Bursa Ulu Câmiî: Yıldırım Bayezid 1399 yılında Mimar Ali Neccar'a yaptırmıştır.
10. Çorum Ulu Câmiî: Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat zamanında 1306 yılında yaptırılmıştır.
11. Divriği Ulu Câmiî: 1. Alâeddin Keykubat zamanında 1228–1229 yıllarında Mimar Ahlatlı Mugis oğlu Hurrem Şah'a yaptırılmıştır.
12. Diyarbakır Ulu Câmiî: Araplar tarafından 639 yılında Mor Toma Kilisesi bozularak câmiye çevrilmiştir. Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından 1091'de Ulu Câmi adıyla yeniden yapılmıştır.
13. Edirne Câmi-i Kebîri: Yıldırım Bayezid zamanında 1400 yılında başlanmış oğulları zamanında 1413 yılında bitirilmiştir.
14. Ermenek Ulu Câmiî: Karamanoğlu 1. Mehmet Bey tarafından 1311–1312 yıllarında yaptırılmıştır.
15. Erzurum Ulu Câmiî: Saltuklu Nasrüddin Muhammed Bey tarafından 1179 yılında yaptırılmıştır.
16. Elbistan Ulu Câmiî: Dulkadiroğulları Beyliği zamanında Şeyhsuvar Bey'in oğlu Ali Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.
17. Elazığ Harput Ulu Câmiî: Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan 1156–57 yıllarında yaptırmıştır.
18. Harran Ulu Câmiî: Emevi Hükümdarı Mervan tarafından 744–750 yıllarında yaptırılmıştır.
19. Halep Ulu Câmiî: İlk yapılış şekli ve tarihi kesin belli değildir. Zengiler zamanında yapıldığı kabul edilir.
20. Hatay Ulu Câmiî: Memlüklüler tarafından yaptırılmıştır.
21. Kahraman Maraş Ulu Câmiî: Dulkadiroğulları döneminde Süleyman Bey'in oğlu Alâüddevle tarafından 1496 tarihinde yapılmıştır.
22. Kızıltepe (Koçhisar) Ulu Câmiî: Artuklular zamanında Yavlak Aslan Bey tarafından başlanmış 1200 yılında Artuk Aslan Bey tarafından bitirilmiştir.
23. Kütahya Ulu Câmiî: Yıldırım Bayezid tarafından 1389'da başlanmış oğlu Musa Çelebi tarafından 1410 yılında tamamlanmıştır.
24. Malatya Ulu Câmiî: Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından 1224'te Mimar Yakup Bin Ebubekir'e yaptırılmıştır.
25. Manisa Ulu Câmiî: Saruhanoğlu İshak Bey tarafından 1374 yılında yaptırılmıştır.
26. Mardin Ulu Câmiî: Türkmen Hanedanlığı Artuklar zamanında Kutbettin İlgazi tarafından 1176 yılında yaptırılmıştır.
27. Milas Ulu Câmiî: 1378 yılında Menteşeoğullarından Erhan Bey tarafından yaptırılmıştır.
28. Muğla Ulu Câmiî: Menteşeoğullarından İbrahim Bey tarafından 1344'te yaptırılmıştır.
29. Niksar Ulu Câmiî: 1330 yıllarında Danişmendoğulları tarafından yaptırılmıştır.
30. Ödemiş Ulu Câmiî: Aydınoğlu Mahmut Bey tarafından 1311 yılında yaptırılmıştır.
31. Sandıklı Ulu Câmiî: Germiyan Beyliği zamanında Sandıklı Subaşısı Bahaddin Ömer bin Alâaddin tarafından yaptırılmıştır.
32. Siirt Ulu Câmiî: Selçuklu Sultanı Mugizettin Mahmut tarafından 1129 yılında yaptırılmıştır.
33. Sinop Ulu Câmiî: Pervaneoğullarından Süleyman Bey tarafından 1268 yılında yaptırılmıştır.
34. Sivas Ulu Câmiî: Kızılarslan Bin İbrahim Bey tarafından 1196–1197 yıllarında yaptırılmıştır.
35. Tarsus Ulu Câmiî: 1579 yılında Ramazanoğullarından İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır.
36. Urfa Ulu Câmiî: St. Stephan Kilisesi Zengiler tarafından 1170–1175 yılları arasında câmiye çevrilmiştir.
37. Uşak Ulu Câmiî: Germiyan Beyi Süleyman Şahin oğlu Yakup Bey tarafından 1419'da inşa edilmiştir.
38. Van Ulu Câmiî: 12. yy'da Ahlat Selçukluları veya Karakoyunlu Türkmen Beyliği tarafından yaptırılmıştır.
39. Zile Ulu Câmiî: 1262 yılında Mehmet Zaluli Bey tarafından yaptırılmıştır.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
29 Mart 2010       Mesaj #27
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bide bunlarla ilgili soru olsa daha iyi olacak
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
10 Kasım 2010       Mesaj #28
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Peki Ortak Özelliklerini Yazarmısınız LÜtfen
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
24 Kasım 2010       Mesaj #29
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen saçma ayrıntıları bırakıp düzgün ve anlaşılır bir dille anadoluda kurulan türk beylikleri ve yaptığı eserleri yazın
ener - avatarı
ener
Ziyaretçi
24 Kasım 2010       Mesaj #30
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

lütfen saçma ayrıntıları bırakıp düzgün ve anlaşılır bir dille anadoluda kurulan türk beylikleri ve yaptığı eserleri yazın

İnceleyiniz >> Anadolu'da kurulan beyliklerin günümüze kalan eserleri nelerdir?

Benzer Konular

21 Kasım 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap
27 Kasım 2010 / afet Cevaplanmış
4 Ocak 2009 / Ziyaretçi Soru-Cevap
5 Aralık 2011 / captain price Mimarlık
20 Eylül 2011 / Misafir Soru-Cevap