Arama

Mit ile mitoloji arasındaki farklar nelerdir?

Güncelleme: 16 Ekim 2013 Gösterim: 26.474 Cevap: 9
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
3 Aralık 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
MİT VE MİTOLOJİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR
Sponsorlu Bağlantılar
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
3 Aralık 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
MİT NEDİR?

Sponsorlu Bağlantılar

Mit kutsal bir öyküyü anlatır; en eski zamanda, ?başlangıçtaki? masallara özgü zamanda olup bitmiş bir olayı anlatır. Başlangıç; evrenin ve alemin yaratılışıdır.
Mitin sınırları: Olay, mekan ve zamandır.
Mekan, kozmik alem; zaman ise kozmik zamandır. Kozmik ise; İslâm?a göre ruhların yaratıldığı andır.
Tanrılar ve yarı tanrılar mitin ana kahramanlarıdır.
Mit, doğaüstü varlıkların eylemlerinin öyküsünü oluşturur.
Bu öykü kesinlikle gerçek ve kutsal olarak kabul edilir.
Mit her zaman için yaratılışla ilgilidir.
1. Mit, kutsal bir anlatıdır.
2. Simgesel ve kutsal bir ağırlığı vardır.
3. İlk insanın dünyayı yaratanlara kendisini anlamlandırmak için sorduğu neden ve nasıllara, o dönemin şartları içerisinde cevap vermişlerdir.
4. Mitlerin kahramanları ilahlar, ilaheler ve yarı-tanrılardır.
5. Mitlerde zaman ve mekan kozmiktir. Haritada ve bildiğimiz bir zaman diliminde açıklanamaz, gösterilemez.
6. Mit, her zaman bir yaratılışla ilgilidir. Bir şeyin hayata nasıl geçtiğini ya da bir davranışın, bir kurumun, bir çalışma biçiminin nasıl yaratıldığını, oluştuğunu anlatır.
7. İnsanlar miti bilmekle, onu çözmekle nesnelerin kökenini de bilir. Burada dıştan soyut bir bilgi söz konusu değil, yaşanılan bir bilgi söz konusudur.
8. Mitler, gerçek anlamlarını ancak içinden çıktıkları topluluk içinde bulurlar. İçerdikleri sembollerin ancak yaşadıkları toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısında birebir karşılıkları vardır. Sadece o toplum içinde anlaşılırlar. Diğer toplumlarda sembollerin dili çözülemediğinden dolayı mitin anlamı verdiği mesaj anlaşılamaz ve mit gerçekdışı bir görünüm verir. Kısacası mit, doğduğu toplumda yaşar ve mesajları algılanır.
9. Mitin ihtiyar toplumlarda vazgeçilemez bir yeri vardır; inanışları dile getirir. Ahlak ilkelerini savunur, onları kabul ettirir. Demek ki mit, yaşadığı toplumda sürekli olarak başvurulacak olan, yaşanılan bir gerçektir. Soyut bir kuram ve imgeler göstergesi değil, ilkel bir dinin ve pratik bilginin gerçek anlamda düzenlenmesidir.
10. 20. asır tarihçileri ve dilbilimcileri mitolojiler ve dinler arasında güçlü benzerliklerin var olduğuna dikkat çekmektedir.
Mitler üç gruba ayrılır;
1. Tabiat olaylarını, hayvanların kökenini, töreleri, örf ve adetleri anlatan mitler.
2. Tarihi olayları açıklayıcı nitelikte olan mitler.
3. Sadece maceraları anlatan, eğlendirici nitelikte olan mitler.
Mitlerin kategorileri
Eskatoloji: İnsanın ve dünyanın geleceğini konu edinen mitlerdir. Örneğin: Tufan, kıyamet mitleri.
Kozmogoni: Evrenin nasıl oluştuğunu anlatan mitlerdir.
Teogoni: Tanrıların nereden geldiklerini anlatan mitlerdir.
Antropogomi: İnsanların nereden geldiklerini ya da nasıl oluştuklarını anlatan mitlerdir.
DESTAN
Toplumun bütün bireylerini doğrudan ilgilendiren ya da etkileyen herhangi bir olayı, sanat ve estetik kaygı taşıyan, zamanla değişime uğrayabilen, toplumun geçtiği kültürel süreçleri bünyesinde taşıyan kahramanlık konulu metinlerdir.
Türk destanlarında görülen örnek tip ?Alp? tipidir. Oğuz kağan destanında bu tipin en idealine rastlanılmaktadır.
Oğuz Kağan destanında, Oğuz?un hayatının başlıca merhaleleri: Doğumu, gençliği, savaşları, oğulları arasında ülkesini paylaştırması, ölümüne yakın zamanları arka arkaya verilmiştir.
Destanda hayatın başlıca safhaları arasında sıkı bir ilişki vardır. Onların hepsini birbirine bağlayan temel kavram yiğitlik, kahramanlık ve cihangirlik fikridir. Bunların da temelinde kuvvet ve hareket fikri yatar.
Oğuz?un temposu son derece süratlidir. Bu sürat, normal çocukluk zamanını birdenbire aşmasının sebebidir. Oğuz, bir an önce yiğit olmak istemektedir. Eski Türk toplumunda çocuk kuvvetli ve cesur olduğunu ispat ettikten sonra azalır ve sosyal bir şahsiyet haline gelir. Oğuz, hayatının hiçbir anında geçmişe dönmeyen, bilakis ondan uzaklaşan bir şahsiyettir.
Oğuz?da oğullarının gerçekleştireceği bir ideal vardır. O da cihanın ele geçirilmesi fikridir. Sürat ve hareket destanın esasını oluşturmaktadır. Oğuz?un ideali bütün dünyayı hatta kainatı ele geçirmektir. ?Daha deniz daha müren? mısraları Oğuz Kağan?ın ruhuna hakim olan cihangirlik idealinin en açık ispatıdır. Oğuz Kağan ele geçirdiği topraklarda durmaz. Onun için önemli olan sahip olmak değil, ele geçirmek; daha doğrusu yenmek, zafer kazanmaktır.
Destandaki mekan durulan değil aşılan mekandır. Oğuz Kağan durgun, içe dönük insan tipinin tam zıttıdır. Oğuz Kağan?ın varlığından taşan kuvvet onu dışa doğru iter. Kısacası Alp, Türk destanlarının ve olayların merkezinde duran bir kahramandır. Alpler kendi tutkularının üzerinde millet namına bir hedefin savunucusu konumundadırlar. Millet ve kahraman bir hedefe ulaşabilmek için bütün halinde hareket ederler.
Bu ülkü ve hedefler;

a. Milletin istiklalini ve hürriyetini korumaya yöneliktir.
b. Destan kahramanı, toplumun hayat anlayışını kişiliğine yansıtır ve yaşatır.
c. Devleti yüceltme, destanların genel karakterini oluşturur.
Destan kahramanı millet anlayışının kişilik kazandırdığı bir tiptir. Genellikle Alp veya Alpgazi kavramı ile vasıflandırılan bu kahraman, millete, topluma mâl olmuş bir şahsiyettir. Destanlardaki kadın ise, destan kahramanlığının kişiliğini tamamlayan, ona kişilik ve güç kazandıran ideal bir tip özelliği taşır. Destanda kadın hiçbir zaman bir iç çekişmenin sebebi olmamıştır…
MİT VE MİTELOJİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Mit ve Mitoloji Nedir?


Mit (söylence) sözlüksel anlamı dinle yada kahramanlıklarla ilgili olan toplumun gelenek ve göreneklerine göre ağızdan ağıza ulaştırılan ve zaman içinde değişiklik gösteren söylenceler anlamındadır. Mit kelimesi Yunanca mythos kelimesinden gelmektedir.
Mitler genel olarak çok tanrılı dönemleri,olağan üstü kahramanlıkları ve olayları konu alır. İmgelem ürünü olan mitler estetiksel şekilde anlatan öykülerdir.
Mitoloji (söylencebilim, söylenbilim) kavramınında sözlük anlamı, mitlerin yer, zaman yada konu bakımdan toplandığı gruplardann herbiri. İkinci anlamı ise mitleri inceleyen bilim dalıdır. Mitoloji kelimesi Yunanca ‘Mythos’ (mit) ve ‘Logos’ (konuşma, anlatma) kelimelerinin birleşmesi ‘Mythologia’ kelimesinden gelmektedir.
Belirli kurgu ve fanzinlerin mit yada mitoloji olarak tanımlanabilmesinin koşulu hâlâ yaşayan veya yaşamış olan insanlar tarafından inanılması, psikolojik, ruhani bir bağlantı kurulmuş olmasıdır. Bunları içermeyen kurgulara mitoloji kavramının kullanılması yanlıştır.
Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin yada halkların oluşumu (yaratılış ve kuruluş mitleri) gibi genel temalar içirir. Genel olarak eski toplumların dinlerinin mitoloji kavramı ile kullanılması gibi bir yanlış anlaşılma vardır. Mitolojiler dinsel, dinler mitolojik öğeler içerir ama bu aynı kavram anlamına geldikleri anlamına gelmez.
Günümüz yaygın dinlerinin tarihlerinin o kadar da eski olmamasından ötürü mitolojik öğeler içermediklerinin katı bir şekilde savunulmasıda yanlıştır. Birinin çıkıp dinlerle ilgili mitolojik çalışmalar yapması veya mitler ortaya koyması bilimsel çalışmalar olabilir. Bu konudaki önyargıların yıkılması gerekir.
Günlük hayatımızda mit kavramı yanlış, doğru olmayan hikâye yada metafor anlamında da kullanılmaktadır. Ve bu kullanımda anlatıcının asıl vurgulanmak istediği nokta doğru olmayan bir olgunun yada kısmın hikaye içerisinde barındığıdır. Mitoloji kavramıda eski kültürleri anlatırken; yeni bir akımı, modayı mecazi bir şekilde vurgularken kullanılmaya başlanmıştır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Quo vadis?
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
3 Aralık 2008       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
MİTOLOJİ
yunanca mythos ( masal - öykü ) ve logos ( söz ) kelimesinden yapılmıştır. Mitoloji; epey ski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin yaşam ve bahseden hikayelerdir. bütün toplumun kendine has 1 mitoloji maceraları bulunur. Ve temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. Mitolojiler toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanlarda epey bulunmaktadır. Mitolojide geçen öykülerin tamamı düş ürünü değildir. Birçok mitolojide geçen tufan olayı, yapılan kazı ve araştırmalar sonuçu hakikat olduğu ispatlanmıştır.

Mitolojilerin en güzeli bi şekilde bi şekilde kabul edilen klasik mitoloji ( Greek mitoloji ) deki öykülerin tamamına yakın 1 bölümü ya Anadolu da geçmektedir, veya anadolu birlikte ilintilidir.

Mitoloji Tanımı İçin Söylenenler:

Carl Gustave Junga göre, Kendi manevi görümüze göre ne olduğumuz yalnız mitos aracılığıyla ifade edilebilir. Mitos bilimden daha bireyseldir ve yaşamı ondan daha kesin şekilde ifade eder

Murry Hopeye göre, Gerçekte bütün mitler gerçeğin 1 parçasını içerirler. Kimi yetkelerin salt mitolojisi saydığı Oera Linda Kitabı, Tufan öncesi ve sonrasındaki kadim Frisya halklarının tarihini aktarmaktadır. (Atlantis Efsane mi Yoksa hakikat mi? sf. 38,39)

Brockhaus adlı Alman ansiklopedisine göre, Tarihde adı geçmeyen, bundan sonra unutulmuş büyük kahramanlara ait efsaneler, mitolojinin kadrosuna girer (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt bir. sf. 5 ).

E. A. Gardnere göre, Mitoloji, Tabiat varlıkları birlikte olaylarına, karakter verme sureti birlikte anlatma şeklidir (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt bir. sf. 5 ).

Prof. Dr. B. Ögele göre, Efsanelerin kendilerine Mythus ya da Mythe denir. Mitoloji ise bu efsaneleri inceleyen 1 ilim koludur. Mitoloji araştırmaları, din tarihi incelemeleri birlikte de yakından ilgilidir. ama mitoloji, sadece 1 din tarihi de değildir.

Mitoloji, insanlığın ruh aleminin sembollerle ifade edilmiş 1 aynasıdır. (Prof. Dr. B. Ögel. Türk Mitolojisi Cilt bir. sf. 5,6 ve19)

Ayça Akgünere göre Mitoloji, Efsane Bilimidir. Yani ilkel insanların ve insanüstü varlıkların başından geçen masalsı olayların incelenip anlatılmasıdır. Eski çağlarda yaşamış olan insanların doğa olaylarına, sosyal ilişkilerine, dini inançlarına bakış açılarının yorumlanmasıdır. bütün ulusun, bütün ülkenin tarihi; muhtelif efsaneleri, destanları, kahramanlık öykülerini, iman sistemini tanrılarını, insanlarını, masallarını, söylencelerini barındırır.

Yukarıdaki alıntılarda mitolojinin ne olduğu epey iyi 1 biçimde ifade edilmiştir. Çünkü mitoloji, doğa üzerine işlenmiş olan prototiplerin (İlk Örnekler) harici kısmının hayâllerde canlandırılarak (veya onları canlı görerek) anlatılma şeklidir. 1 farklı deyişle, kadim inisiyecilerin trans halindeyken doğa üzerinde gördükleri fotoğraf ve şekilleri, doğa üstü olaylarla süsleyerek anlattıkları hikayelere mitoloji adı verilmiŞTİR
Quo vadis?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Ekim 2009       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya farkı bi cümleyle ifade etsenize
Live_ki - avatarı
Live_ki
Ziyaretçi
13 Ekim 2009       Mesaj #5
Live_ki - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ya farkı bi cümleyle ifade etsenize

Okuyup, anlayıp (?) tek cümleyle ifade edebilirsiniz .

Belkide her şeyin hazırını seçtiğimiz için bilgiden yoksun kalıyoruzMsn Wink
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Ekim 2011       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
turk mitleri nelerdir
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
31 Ekim 2011       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
turk mıtlerı ısık agac bozkurt kadın
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
17 Kasım 2011       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
başka devletlere ait mitler nelerdir?
örneğin; zeus yunan miti , bozkurt türklerin miti peki diğer devletlerin.?
Elam - avatarı
Elam
Ziyaretçi
7 Şubat 2012       Mesaj #9
Elam - avatarı
Ziyaretçi
ben mit ve mitolojiyle ilgili araştırma yaptım evet okudklarımı anladım ama tam anlamıyla anlayamadım. tatmin olmadım bana kısaca mit ve mitoloji nedir söyleyebilir misiniz ? (Teşakkürler).
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
16 Ekim 2013       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Mitoloji:Eski zamanlarda yaşamış ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların hayatından söz eden hikayelerdir.
Mit:İlkel insanların evreni,dünyayı ve doğa olaylarını yorumlanmak, henüz sırrını çözemedikleri olayları bir anlama bağlamak amacıyla oluşturdukları hikayelerdir. Mesela şimşek çakmasını tanrının öfkesi olarak görüyorlardı gibi.

Benzer Konular

8 Aralık 2013 / Misafir Soru-Cevap
9 Nisan 2015 / Misafir Cevaplanmış
10 Ocak 2014 / Misafir Soru-Cevap
5 Mayıs 2014 / zekigöksu282 Soru-Cevap