Arama

İyonların özellikleri nedir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 27 Şubat 2012 Gösterim: 38.460 Cevap: 26
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
10 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
iyonların en belirgin özelliği
EN İYİ CEVABI MaRCeLLCaT verdi
İyon ya da yerdeş , bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacık. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–) elektrik yüklü iyonlara anyon denir.
Örnek olarak;
  • H+ (1 elektron kaybetmiş atom)
  • OH– (1 elektron kazanmış atom grubu)
  • (SO4)2– (2 elektron kazanmış atom grubu)

Sponsorlu Bağlantılar
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
4 Aralık 2008       Mesaj #2
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
iyonların özelliklerini arıyorum söyler misiniz?
Sponsorlu Bağlantılar
MaRCeLLCaT - avatarı
MaRCeLLCaT
Ziyaretçi
4 Aralık 2008       Mesaj #3
MaRCeLLCaT - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
İyon ya da yerdeş , bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacık. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–) elektrik yüklü iyonlara anyon denir.
Örnek olarak;
  • H+ (1 elektron kaybetmiş atom)
  • OH– (1 elektron kazanmış atom grubu)
  • (SO4)2– (2 elektron kazanmış atom grubu)
Son düzenleyen MaRCeLLCaT; 4 Aralık 2008 11:43 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
21 Aralık 2008       Mesaj #4
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
iyonun özellikleri
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
21 Aralık 2008       Mesaj #5
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
İyonlar- İyon, iyon oluşumu ve iyon çeşitleri - İyon nedir
İyon
İyon ya da yerdeş (Fransızca kökenli ion), bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacık. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (-) elektrik yüklü iyonlara anyon denir.
Örnek olarak;
• H+ (1 elektron kaybetmiş atom)
• OH- (1 elektron kazanmış atom grubu)
• (SO4)2- (2 elektron kazanmış atom grubu)
İYON DENKLEMLERİ: Çözeltide yürüyen tepkimeler genellikle birbirleriyle etkileşen iyonlar gösterilerek etkileşime girmeyen iyonlar ise temsil edilmeden gösterilir. Bu tür denkleştirmede ortamın asit mi bazik mi olduğu önemlidir.
İyon denklemlerinde atom sayıları yanında yük değerlerinin de eşit olması gerekir. Kimyasal değişimler sırasında atomların yeniden düzenlenmesi ile birlikte atomlar arasında elektron alış verişi de olabilir.

DENLEŞTİRMEDE YAPILACAK İŞLEMLER
1. Tepkime iki yarı tepkimeye ayrılır.
2. Her bir yarı tepkime ayrı ayrı denkleştirilir.
a. ilk önce H ve O atomları dışındaki atomlar yada iyonlar için katsayılar belirlenir.
b. Asit çözeltilerde O eksikliği olan tarafa yeteri kadar H2O diğer tarafa H iyonu , H eksiği olan tarafa yeteri kadar H eklenir. Bazik çözeltilerde H eksiği olan tarafa yeteri kadar H2O karşı tarafa OH eklenir, O eksikliği olan tarafa OH eklenir.
Örnek:
CrO7 + H2S  Cr + S ( ASİT)
14H + CrO7 + 6e  2Cr + 7H2O
3H2S  3S + 6H + 6e
CrO7 + 3H2S + 8H  2Cr + 3S + 7H2O
Örnek:
ClO + S2O3  Cl + SO4 ( BAZİK)
8e + 4H2O + 4ClO  4Cl + 8OH
10OH + S2O3  2SO4 + 5H2O + 8e
S2O3 + 2OH + 4ClO  4Cl + 2SO4 + H2O

İyon yapılı bileşiklerin oluşumu nasıldır ve iyon çeşitleri nelerdir?

İyon yapılı bileşikler, iki ya da daha fazla iyonun elektriksel olarak birbirlerini çekmesi ile oluşur diyebiliriz. Elektriksel çekim olması için yüklerin zıt olması gerekir. Bu iyonlardan pozitif yüklü olan “katyon”, negatif yüklü olan ise “anyon” adını alır. Atomik yapıları (elektron özellikleri) gereği genelde metaller katyon olurken; ametaller veya yarı metaller anyon olurlar. İyonik bileşikler genelde gözle görülebilecek kadar (tuz örneğinde olduğu gibi) büyük kristaller şeklinde bulunurlar. İyonik bileşiklerin bazı temel özelliklerini sayacak olursak; yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptirler, sert fakat kırılgandırlar, suda çözüldüklerinde elektrik akımını iletirler. İyonik bağlı bileşiklerin adlandırılmasında da çeşitli yollar izlenir.

Bunun yanı sıra birden fazla atomun oluşturduğu poliatomik iyonik bileşikler vardır. Örneğin klorat (ClO3-) anyonu, poliatomik bir iyondur ve bir potasyum atomu ile kolayca KClO3 bileşiği oluşturabilir. Bu bilgilerin yeterli olacağını sanıyorum.
Sulu Çözeltideki İyonların Standart Oluşum Entalpileri
Katı, sıvı veya gazları maddeleri içeren reaksiyonlara ilişkin entalpi değişimi hesapları ve bir maddenin oluşum serbest enerjisi hakkında bilgi verdik. Bununla beraber; bir iyon yoğun bir ortama konulacak olursa ortamdaki türlerle etkileşmesi sonucu enerji değişimi meydana gelir. Ortam olarak suyu düşünebiliriz. İyonlara ilişkin standart oluşum entalpileri sonsuz seyreltik çözeltileri için hesaplanır. İyonlar için hesaplamalar sonsuz seyreltik çözeltilerinde yapılmassa, hesaplama içine diğer türlerin katkılarıda girer. Gazlar için ise; yüksek basınçlarda oluşabilecek fiziksel kuvvetler hesaplamaları olumsuz etkiler. 1 mol HCl gazının çok büyük miktardaki suda çözünmesini ele alalım. HCl tamamı iyonlaştığında H+ ve Cl- iyonlarının ikiside hidrate olur. Reaksiyon;

HCl(g) -----> H+(**) + Cl-(**)

Buradaki (**) sembolü iyonun büyük miktarda suda bulunduğunu gösterir. 25 oC de ortaya çıkan ısı 75.14 kJ dür. Böylece reaksiyon entalpi için

= 75.14 kJ = [H+(**) + Cl-(**)] - [HCl(g)]

yazabiliriz. Tablolardan HCl(g) değeri - 92.30 kJ olarak bulunur. Eşitlik yeniden düzenlenirse

[H+(**) + Cl-(**)] = -75.14 kJ + (-92.30 kJ) = - 167.44 kJ

Böylece sulu çözeltideki H+ ve Cl- iyon çiftleri için standart oluşum entalpisi elde edilmiş olur.
Ayrıca asit, baz ve tuz çözeltilerinin reaksiyon entalpilerinden yararlanılarak iyon gruplarının standart oluşum entalpileri benzer şekilde hesaplanabilir.
Burada görüldüğü gibi elde edilen standart oluşum entalpisi iki iyonun birlikte ortaya koydukları dir ve Tek iyonların standart oluşum entalpilerini elde etmek isteyebiliriz. Birbirleriyle reaksiyon vermeyen elektrolitlerin seyreltik çözeltilerinde yapılan deneylerde, örneğin HCl ve KBr ün seyreltik çözeltileri karıştırıldığında hiç bir reaksiyon ısısı gözlenmez. Bu nedenle yeterince seyreltik çözeltilerin reaksiyon entalpilerinden yararlanılarak istenen iyonun reaksiyon entalpisi hesaplanması mümkün olabilir. Bununla beraber; pratik olarak tek bir iyon içeren reaksiyonlar mümkün olmadığından, iyonların standart oluşum entalpilerinin ölçülmesi mümkün olmaz. Bu nedenle ölçülen standart iyonlaşma entalpileri diğer iyonların standart oluşum entalpilerine bağlı kalır. Seyreltik sulu çözeltideki H+

[H+(**)] = 0

Böylece Cl- iyonu için 25 oC standart oluşum entalpisi

[Cl-(**)] = - 167.44 kJ - 0 kJ = -167.44 kJ

olarak hesaplanabilir.
Potasyum klorürün 25 oC deki sonsuz seyreltik çözeltisi için çözünme ısısı 17.18 kJ ve KCl(k) bu sıcaklıktaki standart oluşum ısısı - 435.87 kJ dür. Bu verilerden

[K+(**)] + [Cl-(**)] = 17.18 kJ + (-435.87 kJ) = - 418.69 kJ

olarak elde edilebilir. klorür iyonunun standart oluşum entalpisi -167.44 kJ olduğundan, potasyum iyonunun sonsuz seyreltik çözeltideki standart oluşum entalpisi

[K+(**)] = -418.69 kJ - (- 167.44 kJ) = -251.25 kJ
olarak belirlenebilir.
Bu sonuç 25 oC de hidrojen iyonunun sonsuz seyreltik çözeltisindeki standart oluşum entalpisinin sıfır olarak kabul edilmesinin bir sonucu olduğu unutulmamalıdır.
Standart oluşum entalpilerinin nasıl kullanıldığını anlamak için Ca2+ iyonlarının bulunduğu çözeltiden CO2 geçirdiğimizi düşünelim. Bu durumda yazacağımız tepkime

Ca2+(**) + CO2(g) + H2O(s) -----> CaCO3(k) + 2H+(**)

olacaktır.
Tepkime için ;
= 2 [H+(**)] + [CaCO3(k)] - [Ca2+(**)] - [CO2(g)] - [H2O(s)]

yazabiliriz.
Tablo değerlerinden yararlanarak;
= 2x(0 kJ) + (-1206.87 kJ) - (-542.96 kJ) - (-393.51 kJ) - (285.84 kJ) = + 15.44 kJ

olarak elde edilir. iyonunun oluşum entalpisi sıfır olarak kabul edilir.


___________________________________________


'yon Nedir? Hayat'm'zdaki 'nemi Nedir ?
Bir atomik yada molek'ler yap'dan elektronlar'n ayr''mas' ile iyonlar meydana gelmektedir. Burada elektron kaybedilmesi veya kazan'lmas' durumuna g're pozitif ve negatif iyonlar ortaya ''kar.
Soludu'umuz hava, hem negatif, hem de pozitif elektrik y'kl' molek'ller i'ermektedir. Bunlar bizim hayat'm'zda 'nemli rol oynarlar ve hayat'm'z'n kayna''n' olu'tururlar. Rus bilim adam' Dr. A. L. Tchijewsky'in fare, s''an, kobaylar ve tav'anlar 'zerinde iyonize olmam'' hava i'inde ya'atma deneyinde, oksijenden faydalanma yeteneksizli'inden dolay' kobaylar 2 hafta i'inde 'lmek 'zere olan kobaylara negatif iyon uyguland'''nda tepkime ve canlanma ba' g'stermi'tir. Buda bize havada bulunan iyonlar'n hayat'm'zdaki 'nemini g'stermektedir.

Negatif 'yon ve 'nemi nedir?
Havada gaz halinde bulunan H2O ve O2 molek'llerinden ayr'lan tek atomlu oksijen elektronlar' negatif y'kl' olup negatif iyonlar' olu'turmaktad'r. Negatif iyonlar pozitif iyonlara kar''n daha hareketli ve aktif haldedir. Do'ada negatif ve pozitif iyonlar g'ne' ''''', y'ld'r'm, okyanustaki ve 'elalelerdeki dalgalar gibi s're'ler ile olu'turulur. Soludu'umuz havada bulunan negatif ve pozitif iyon oranlar' b'lgelere g're 'u 'ekildedir. K'rsal b'lgelerde, d'' havada cm3'de 3000 pozitif iyon ve 4000 negatif iyon vard'r, ancak 'ehir i'indeki bir ofis binas'nda negatif iyon konsantrasyonu 100'e d''mektedir. Ortalama olarak cc ba''na olan negatif iyon miktarlar' do'ada 'elale yak'n'nda : 15.000 /pcs, deniz kenar'nda: 10.000 /cc, da'larda: 5.000 /cc, a''k alanlarda: 1.500 /cc, 'ehirlerde: 1.000 /cc ve 'ehir i'indeki ofislerde : 50 /cc dir. B't'n d'nyadaki ara't'rmalar, negatif iyonlu havay' zenginle'tirmenin kendimizi daha iyi hissetmemize yard'm edece'ini, daha kolay teneff's edece'imizi ve hatta a'r' kesici etkisi olaca''n' g'stermi'tir. Bu nedenle do'ada kendimizi daha ferah, zinde ve sa'l'kl' hissederiz. Di'er taraftan havada pozitif iyonlar'n artmas', kendimizi yorgun hissetmemize, ba' d'nmesine ve solunum zorlu'u vb. gibi etkilere sebep olacakt'r.

Negatif 'yonlar Havay' Nas'l Temizler?
Havadaki soluma mesafemizde (Zeminden yukar'da bulunan k's'm) y'zen bakteri, vir's, k'f, mantar, k't' kokular, sigara duman' vs. gibi b't'n partik'ller pozitif y'kl'd'rler. Konvensiyonel y'ntemlerle klima yada fan yard'm' ile havay' toz veya su filtresinden ge'irmek bakteri ve vir'sleri hepsini tutamaz, filtrede biriken bakteriler daha h'zl' 'rer ve k't' koku olu'uma sebep olur ayr'ca filtreden ka'arak sirk'le edilen havada daha 'abuk soluma mesafemize ula''r. Dolay's' bu molek'lleri elimine etmenin en kolay yolu ortam havas'n'n dura'anl'''n' etkilemeyecek 'ekilde onlar'n hareket kabiliyetini azaltarak deaktive etmektir.Bu do'rultuda fizik kurallar'na g're pozitif ve negatif y'kler birbirlerini 'ekerler. Ortamda negatif y'kl' iyon say's'n'n artmas' ile negatif iyonlar b't'n pozitif y'kl' molek'llerin etraflar'n' saracakt'r. Bu sayede;
1- Aktif haldeki negatif iyon, pozitif y'kl' molek'l'n enerjisini emerek,
2- Binlerce negatif y'kl' iyon, ilgili yap'ta''n'n etraf'n' sararak onun molek'ler a''rl'''n' artt'racak ve dibe ''kerterek ve b'ylece soluma mesafemizden uzakla't'rarak onlar'n elimine edilmesini sa'layacakt'r.Sonu' olarak enerjisi al'nan deaktive halde ve partik'l olarak havadan a''r olan zararl' molek'ller a'a'' d''ecek ve partik'l'n solunum ve sa'l'k problemlerini tetikledi'i solunum sistemi i'ine 'ekilmesi 'nlenecektir.
'yonize edilmi' deaktive haldeki partik'llerde vakum ve toz alma gibi normal temizleme aktiviteleri ile kolayca toplanacak bu esnada partik'l' tekrar hava i'ine kar'''rsa yine iyonize olacak ve tekrar 'abucak havadan a'a'' d''ecektir. Ayr'ca bu iyonizasyon esnas'nda bakteri, vir's gibi zararl' etkenlerin yap'ta'lar'n'n bozulmas' da bir ba'ka iyi 'zelliktir.

Negatif 'yonlar'n Terapi ve sa'l'k etkileri ...

Negatif iyonlar, Soludu'umuz Havay' kirleten pozitif y'kl' a'a''daki etkenleri elimine eder;'''
''''Biyolojik : Bakteri, vir's, k'f, Mantar, Polen, Kene, Akar, Hayvan salyas' ve kepe'i v.s.'''
''''Kimyasal : Sigara duman', solunabilir partik'ller (karbon monoksit ve nitrojen dioksit), Yan'c' gazlar, organik gazlar (u'ucu organik bile'ikler), kur'un, asbest (yanmaz ta'), radon v.s.
Negatif 'yonun Etkili Oldu'u Mikroorganizma ve Kokular;
Bakteri ve vir'sler, E.Coli, Colon Bacillus, Cladosporium, Influenza, Aspergillus, Staphylococcus, Poliovir's, Coxsackie, polen, k'f germleri ve sporlar', toz, k't' koku ve gazlar, sigara duman', formaldehit, egsoz duman', evcil hayvan kokusu, elbise-ayakkab' dolab' kokusu, yemek kokusu ..vs.

Negatif 'yonun Etkinli'ini Kan'tlayan Bilimsel 'al''malar

Negatif iyonlar ast'm ve di'er solunum hastal'klar'n' d'zeltir.
'lk defa Brezilyada 36 'ocuk 'zerindeki deneyden sonra d'nyada baz' hastaneler ve klinikler yayg'n bir 'ekilde solunum problemlerinin tedavisinde negatif iyon jenerat'rlerini kullan'yor. Negatif iyon terapisini d'zenli olarak devam ettiren 'ocuklardan herhangi biri krizlerden ac' 'ekmedi (Soyka, 1991).
Negatif iyon bakterileri, vir'sleri ve di'er mikroplar' azalt'r yok eder.
Birle'mi' Milletler Tar'm Departman' bir oda iyonize edildi'inde havada %52 daha az toz ve %45 daha az bakteri olaca''n' buldu (''nk' havada bulunan pek 'ok kirletici gezici toz partik'lleri 'zerine tutunur).
K'mes hayvanlar' 'retim 'iftli'inde toz giderimi i'in iyon 'rete'lerin etkinlik testinde; ortalama %81.1 ila %92.2 etkinlik tespit edilmi'tir. Sonu' olarak salmonella'n'n havadan ge'i'i de 'nemli derecede azalmaktad'r.
Negatif iyon kullan'm'n'n havadaki vir'slerin varl'''n' yakla''k %45 azaltt''' bilim adamlar' taraf'ndan bulundu. 1987 de yay'nlanan 'mikrobiyoloji dergisi taraf'ndan yay'nlanan bir 'al''mada negatif iyonlar'n havadaki vir'slerin varl'''n' yakla''k %45 azaltt''' ve herhangi bir ters yan etkisinin olmad''' da g'sterildi.
Negatif iyon oksijen al'm' i'in gereksinilir.
Rus bilim adam' Dr. A. L. Tchijewsky k'''k hayvanlar' tamamen oksijenden yoksun havada b'y'tmeyi denedi. Kobaylar oksijensiz kalmadan dolay' 'lmek 'zere olduklar' i'in havaya sadece negatif iyonlar' ekledi. Onlar'n solunum s'kl'''n'n 'iddetli bir 'ekilde artt''' noktada kobaylar'n canland'''n' tespit etti. (Tchijewsky, 1960)
"The Ion Effect" in yazar' olan Fred Soyka negatif iyon 'al''malar' ile ilgili yay'nlanan 5,000 bilimsel dok'manda ve negatif iyon birikiminin yararl' olaca''n' g'steren b't'n destekleyici sonu'lar' ve bu konuyu da rapor etmi'tir.
Negatif iyonlar do'al bir anti-depressantd'r.
Kolombiya 'niversitesinin bir projesinde mevsimsel etkili depresyonlu 25 ki'iye bir ay her sabah yar'm saat negatif iyon jenerat'r' terapisi uyguland'. Kobaylar'n yar's'na d'''k seviyede negatif iyon di'er yar's'na da y'ksek seviyede negatif iyon verildi. Y'ksek seviyelerdeki negatif iyon tedavisinin Prozac ve Zolof 'gibi anti-depresantlar kadar mevsimsel etkili depresyona kar'' etkili oldu'u ve bu ila'lar'n yan etkilerini g'stermedi'i kan'tlanm''t'r (Finley, 1996).
'o'u kapal' alanlarda bol bulunan pozitif iyonlar a''r' serotonin 'retimine yol a'ar. Bu a''r' 'retim endi'e uyand'ran hiperaktiviteye ve baz' durumlarda da depresyona neden olur. Negatif iyon tedavisinin a''r' serotonin 'retimini azaltmada ba'ar'l' oldu'u kan'tlanm''t'r ve bu y'zden baz' durumlarda depresyonu azaltmada da ba'ar'l' olur. (Kreuger,1957)
Negatif iyonlar yorgunlukla sava'maya yard'm eder.
Negatif iyonlar, a''r' 'retildi'i zaman yorgunlu'a yol a'an bir n'rohormon olan serotoninin a''r' 'retimini azaltmaktad'r. (Kreuger, 1957-Genel Fizyoloji dergisi).
Negatif iyonlar fiziksel performans' art'r'r.
Ruslar II. D'nya sava''ndan sonra negatif iyonlar ve fiziksel performans aras'ndaki ili'kiyi 'zerine 'al''malar yaparak, olimpik atletlerin performans testinde, tesislerde e'itilen ve y'ksek negatif iyon konsantrasyonu olan yerlerde kalan gruplar'n performans'nda daha b'y'k ilerleme ''km''t'r. (Minkh, 1961).
Negatif iyonlar yan'k sahibi hastalar'n tedavisine yard'mc' olur.
Kuzeydo'u Genel Hastanesi'nde, Dr. Kornbleuh negatif iyonla 138 yan'k hastas'n' tedavi etti'inde, daha 'abuk ve tamamen iyile'me g'r'l'rken %57.3''n 'nemli derecede daha az ac' ve rahats'zl'k ya'ad'''n' saptad'. (Kornbleuh, 1959).

__________________________________İyon mucizesi

Alerji, nefes darlığı, dermatolojik hastalıklar, mikrobik enfeksiyonlar, uykusuzluk, zihinsel yorgunluk, stres, depresyon, kas yorgunluğu, yaşlanma... Şehirde yaşayanların sıkıntıları. İnsanı mutsuz eden bu hastalıkların nedenini, bundan yıllar önce ünlü fizik uzmanı Prof. Dr. Jacques Breton şöyle açıklamıştı: Negatif iyonların yeterli miktarda şehir içinde bulunmaması... Fransız fizikçi, geliştirdiği Ionisat ile dünyaya yeni bir soluk imkanı tanıyor şimdi. Breton'un negatif iyonlar yayan aletini Türkiye'ye 75 yıl sonra ithal eden Tekin ise negatif iyonların pozitif gücüne önemli örnekler veriyor.

Alerji problemleri, nefes darlığı, dermatolojik hastalıklar, mikrobik enfeksiyonlar, uykusuzluk, zihinsel yorgunluk, stres, depresyon, kas yorgunluğu, yaşlanma... Şehir ortamında ‘hapsedilmiş’ tüm insanların yakın ya da uzak ama tanıdık sıkıntıları. İnsanı mutsuz eden bu hastalıkların nedenini ise, bundan yıllar önce ünlü fizik uzmanı Prof.Dr.Jacques Breton, annesinin astım hastalığına çözüm ararken buldu.

Havadaki pozitif iyonların, negatif etkileri tüm dertlerin temelini oluşturuyordu. ‘‘Pozitif iyonların negatif etkileri’’ni yaratan başlıca nedenleri ise Breton şöyle sıralamıştı:

Kapalı ve klimalı ortamlar, uzun süre şehir içinde araba kullanmak, sentetik koltuk döşemeleri, elektromanyetik aletler, dev ekran televizyon, video, telefon santrali, fax, fotokopi makinaları ve aşırı toz.

Teknoloji çağında, sağlıklı yaşamak adına bu aletlerden vazgeçilemeyeceğine göre geriye bir tek yol kalıyor: ‘‘Havadaki pozitif iyonları yok edecek, parçalayacak negatif iyonları üretmek.’’

Araştırmalar bu iyonların su bazlı olduğunu ve daha çok şelalelerin etrafında ya da çok derin denizlerde ortaya çıktığını ortaya koydu. Breton ise çok geçmeden Bircard Kanunu olarak bilinen ‘‘İçeriğinde sürekli olarak, yeterli sayıda küçük negatif iyon bulunan hava, mikro-kirlilik oranı çok düşük ya da hiç olmayan ve de hep öyle kalacak bir havadır’’ ifadesini kanıtladı. Çalışmaları sonuç veren Breton, annesini astımın pençesinden kurtaramadı ancak insan sağlığında devrim yapabilecek buluşunu kısa süre sonra ‘‘Ionisat’’ adı altında yarattı.

YAŞLANMAYI DA ÖNLÜYOR

İçinde filtre bulunmayan, ozon ve azotoksit üretmeyen Ionisat ile dünya bundan yaklaşık 75 yıl önce tanıştı. Aletin Türkiye'ye gelmesi ise 1998 yılını buldu. Prof. Dr. Breton'un icadını ilk defa Fransa'da bir şarap fabrikasında gören Erdoğan Tekin, üstünde küçük delikler bulunan ince kolonların ne işe yaradığını sorduğunda aldığı cevabı unutamıyor:

‘‘Daha kaliteli şaraplar üretmek.’’

Bunun üzerine Ionisat ile ilgili olarak daha fazla bilgi toplamak ihtiyacı hissettiğini belirten Tekin, özellikle Breton ile tanıştıktan sonra negatif iyon üreten Ionisat'ı ithal etme kararı almış:

‘‘Breton'un labrotuvarlarını gezdiğimde birçok şey gözlemleme fırsatını buldum. İnsanın stres ve depresyona neden olan statik elekriği nasıl yüklendiğini gördüm. İnanılır gibi değil ama gereğinde 40 bin volta kadar yükselen bir insan vücudunun sağlıklı kalmasını beklemek komik olur. Ama bu alet vücudu dengeye sokuyor, kan deveranını hızlandırıyor. Yararları saymakla bitecek gibi değil. Neden Türkler bu aletten yararlanmasın ki...’’

30 sene süren araştırmaların sonunda ortaya çıkan Ionisat'ın, havaya negatif iyon vererek kirli ve sağlıksız ortamlardaki pozitif iyonları nötralize ettiğini anlatan Tekin, kozmetik sektöründe de son yıllarda iyonların önem kazandığına dikkat çekiyor.

Yaşlanmayı da önleyen ancak strese birebir çözüm olarak sunulan negatif iyonların gücünü keşfeden bilim adamları ise peşpeşe deneyler yapıyorlar.

TOZ VE BAKTERİYİ AZALTIYOR

Bu deneylerden belki de en önemlisi Finlandiya Helsinki Üniversitesi laboratuvarında uzman fizikçiler ve biyologlar tarafından yapılan oldu.

İyonizörlerle donatılan bir alanda, piliçlere, ölümcül etkisi olan ‘newcastle hastalığı’ enjekte edildi. Sadece hastalığın enjekte edildiği hayvanlar ölürken diğerlerinin yaşamaya devam ettiği gözlemlendi. Deneyin sonunda açıklanan rapor ise ilgi çekici: ‘‘Yapay hava iyonizasyonunun, ya mikroplu aerosol (havada asılı parçacıkların) oluşumunu etkiyerek veya bunların bozunumunu hızlandırarak, hava yolu ile taşınan belli bazı enfeksiyonlardan hayvanları koruyabileceği göstermektedir.’’

Tekin, bu deneyin ardından Ionisat'ın hastalıkların çok çabuk bulaştığı kreşlerde de kullanılmaya başlandığına dikkat çekerek, negatif iyonların insanlar üzerindeki olumlu etkilerine başka örnekler veriyor. Sadece bulaşıcı hastalıklarda değil yanık ve plastik cerrahi servislerinde de yapılan deneylerin olumlu sonuçlar verdiğini belirten Tekin, Türkiye'de bir hastanede yapılan bir çalışmada yoğun bakım ünitelerine konulan iyonizörlerden sonra ortamda yüzde 84 toz ve bakteri oranın azaldığının saptandığını söyledi.

HER DERDE DEVA DEĞİL AMA...

Ancak sadece hastane ortamlarında değil, oturma odaları, işyerleri, çalışma salonları ve yatak odalarında da solunan hava sıklıkla tehlikeli olabiliyor. Bunun nedenini, insan sağlığına yararlı negatif iyonların metal, plastik ya da naylon eşyalar tarafından kolayca emilerek yokedilemesi olarak açıklayan Tekin, şehir içindeki havanın ise diğerlerine göre 100 ile 500 kere daha kirli olduğunu hatırlatıyor. Bu ortamların yaşlanmayı hızlandırması, tansiyon problemleri ortaya çıkarması yanı sıra unutkanlığı da desteklediğini ise ABD Minesota Üniversitesi Birleşik Devletler Ordusu Biyoloji Laboratuvarı'nda yapılan deneylerin sonuçları gösteriyor: ‘‘Kir ve mikropların yoğun olduğu ortamlarda başgösteren sağlık sorunlarını negatif iyonlar giderebiliyor!’’

Negatif iyonların tüm dertlere deva olabileceğini düşünmek doğru değil. Ancak, seralarda sebze ve meyveleri zamanından önce olgunlaştıran, deri üstündeki lekelerini ya da yara izlerini kısa sürede geçiren, sinüzit, migren gibi başağrılarını hafifleten ve bugün otomobil sektöründen saat fabrikalarına, futbol takımlarından ünlü Holywood yıldızlarının evlerine kadar giren negatif iyonları hafife almamak gerekiyor.

Nasıl bir ortamda yaşıyorsunuz?

Dünyanın birçok yerinde 75 yıldır tedavi amaçlı olarak yararlanılan negatif iyonlar, alerji, astım, deri hastalıkları, mikrobik enfeksiyonlar, uykusuzluk, zihinsel yorgunluk, stres, depresyon, kas yorgunluğu ve yaşlanmaya karşı olumlu sonuç veriyor. Ancak bilim adamları özellikle şu ortamlarda negatif iyonların gücünden yararlanılmasını tavsiye ediyor:

Şehir içinde veya dışında çok uzun süre araba kullananlar

Kapalı ve klimalı ortamlarda çalışanlar

Sentetik koltuk döşemelerinde elektronik aletlerle vakit geçirenler

Dev ekranlı televizyon, fax, fotokopi aletleri ile çalışanlar

Aşırı tozlu ortamlarda çalışan ya da yaşayanlar

Japon denizinden kozmetiğe

Dünyanın değişik laboratuvarlarında yapılan araştırmalar, negatif iyonların insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkardı. Uzun süredir ürünlerinde negatif iyonlara yer veren Japonlar, bu iyonları ünlü Japon kozmetolog Shu Uemura'nın büyük bir ada olan Kyoto'ya yaptığı yolculukla keşfetti. Uemura, su yüzeyinden 300 metre derinde, güneş ışınlarından ve kirlilikten uzak bu sularda yüksek miktarda magnezyum ve oligo-elementler buldu. Bu elementlerin birleşiminin ve elektrik yükünün hücrelerin içinden geçen serumla uyum sağladığını kanıtladı. Başka bir deyişle Japon denizinde ortaya çıkan negatif iyon yüklü bu su, hücrelerin temizlenmesinde ve canlanmasında çok önemli bir rolü var.

Trafik canavarına da çare olabilir

Her yıl, trafik kazalarında yüzlerce ölü veren Türkiye için Ionisat gibi havaya negatif iyonlar yayan aletler çözüm olabilir. Aletin muciti Prof. Dr. Jacgues Breton, iyonizörlerden araba, kamyon, ambulans, otobüsler ve uçaklarda yararlanabileceğini söylüyor. Çünkü yapılan araştırmalarda iyonizörlerin stresi azaltarak dinginlik verdiği ve yorgunluğa karşı daha yüksek direnç sağladığı ortaya çıktı. Bugün birçok ülkede TIR'ların içine iyonizörler yerleştiriliyor, büyük otomobil firmaları yeni tasarımlarında bu aletlere yer veriyorsa, Türkiye'nin ‘‘her arabaya bir iyonizör’’ fikri üzerinde ciddi olarak düşünmesi gerekebilir.

İYON NEDİR?

İnsan sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olan iyonlar bir ya da daha çok artı ve eksi elektrik yüklü atomlara ya da atom gruplarına verilen ortak isim. Artı yüklü iyonlara katyon, eksi yüklü iyonlara ise anyon deniyor. İyonlar, nötr atomlara, moleküllere ve başka iyonlara ekeltron katılması ya da eksiltilmesi, iyonların başka parçacıklarla birleşmesi, iki atom arasındaki ortaklaşım bağının, bağın her iki elektronunun da atomlardan birinde kalacak biçimde parçalanması yoluyla oluşuyor.
Quo vadis?
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
21 Aralık 2008       Mesaj #6
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
iyonun özellikleri ve kullanım alanları.
ziyaretciyım - avatarı
ziyaretciyım
Ziyaretçi
14 Şubat 2009       Mesaj #7
ziyaretciyım - avatarı
Ziyaretçi
ya abiler tek atomlu iyanlar nelerdir
yazabilirmsiniz lutfen çok ihtıyacım var abilerim benim
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
16 Şubat 2009       Mesaj #8
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Alıntı
Keten Prenses adlı kullanıcıdan alıntı

İyonlar- İyon, iyon oluşumu ve iyon çeşitleri - İyon nedir
İyon
İyon ya da yerdeş (Fransızca kökenli ion), bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacık. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (-) elektrik yüklü iyonlara anyon denir.
Örnek olarak;
• H+ (1 elektron kaybetmiş atom)
• OH- (1 elektron kazanmış atom grubu)
• (SO4)2- (2 elektron kazanmış atom grubu)
İYON DENKLEMLERİ: Çözeltide yürüyen tepkimeler genellikle birbirleriyle etkileşen iyonlar gösterilerek etkileşime girmeyen iyonlar ise temsil edilmeden gösterilir. Bu tür denkleştirmede ortamın asit mi bazik mi olduğu önemlidir.
İyon denklemlerinde atom sayıları yanında yük değerlerinin de eşit olması gerekir. Kimyasal değişimler sırasında atomların yeniden düzenlenmesi ile birlikte atomlar arasında elektron alış verişi de olabilir.

DENLEŞTİRMEDE YAPILACAK İŞLEMLER
1. Tepkime iki yarı tepkimeye ayrılır.
2. Her bir yarı tepkime ayrı ayrı denkleştirilir.
a. ilk önce H ve O atomları dışındaki atomlar yada iyonlar için katsayılar belirlenir.
b. Asit çözeltilerde O eksikliği olan tarafa yeteri kadar H2O diğer tarafa H iyonu , H eksiği olan tarafa yeteri kadar H eklenir. Bazik çözeltilerde H eksiği olan tarafa yeteri kadar H2O karşı tarafa OH eklenir, O eksikliği olan tarafa OH eklenir.
Örnek:
CrO7 + H2S  Cr + S ( ASİT)
14H + CrO7 + 6e  2Cr + 7H2O
3H2S  3S + 6H + 6e
CrO7 + 3H2S + 8H  2Cr + 3S + 7H2O
Örnek:
ClO + S2O3  Cl + SO4 ( BAZİK)
8e + 4H2O + 4ClO  4Cl + 8OH
10OH + S2O3  2SO4 + 5H2O + 8e
S2O3 + 2OH + 4ClO  4Cl + 2SO4 + H2O

İyon yapılı bileşiklerin oluşumu nasıldır ve iyon çeşitleri nelerdir?

İyon yapılı bileşikler, iki ya da daha fazla iyonun elektriksel olarak birbirlerini çekmesi ile oluşur diyebiliriz. Elektriksel çekim olması için yüklerin zıt olması gerekir. Bu iyonlardan pozitif yüklü olan “katyon”, negatif yüklü olan ise “anyon” adını alır. Atomik yapıları (elektron özellikleri) gereği genelde metaller katyon olurken; ametaller veya yarı metaller anyon olurlar. İyonik bileşikler genelde gözle görülebilecek kadar (tuz örneğinde olduğu gibi) büyük kristaller şeklinde bulunurlar. İyonik bileşiklerin bazı temel özelliklerini sayacak olursak; yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptirler, sert fakat kırılgandırlar, suda çözüldüklerinde elektrik akımını iletirler. İyonik bağlı bileşiklerin adlandırılmasında da çeşitli yollar izlenir.

Bunun yanı sıra birden fazla atomun oluşturduğu poliatomik iyonik bileşikler vardır. Örneğin klorat (ClO3-) anyonu, poliatomik bir iyondur ve bir potasyum atomu ile kolayca KClO3 bileşiği oluşturabilir. Bu bilgilerin yeterli olacağını sanıyorum.
Sulu Çözeltideki İyonların Standart Oluşum Entalpileri
Katı, sıvı veya gazları maddeleri içeren reaksiyonlara ilişkin entalpi değişimi hesapları ve bir maddenin oluşum serbest enerjisi hakkında bilgi verdik. Bununla beraber; bir iyon yoğun bir ortama konulacak olursa ortamdaki türlerle etkileşmesi sonucu enerji değişimi meydana gelir. Ortam olarak suyu düşünebiliriz. İyonlara ilişkin standart oluşum entalpileri sonsuz seyreltik çözeltileri için hesaplanır. İyonlar için hesaplamalar sonsuz seyreltik çözeltilerinde yapılmassa, hesaplama içine diğer türlerin katkılarıda girer. Gazlar için ise; yüksek basınçlarda oluşabilecek fiziksel kuvvetler hesaplamaları olumsuz etkiler. 1 mol HCl gazının çok büyük miktardaki suda çözünmesini ele alalım. HCl tamamı iyonlaştığında H+ ve Cl- iyonlarının ikiside hidrate olur. Reaksiyon;

HCl(g) -----> H+(**) + Cl-(**)

Buradaki (**) sembolü iyonun büyük miktarda suda bulunduğunu gösterir. 25 oC de ortaya çıkan ısı 75.14 kJ dür. Böylece reaksiyon entalpi için

= 75.14 kJ = [H+(**) + Cl-(**)] - [HCl(g)]

yazabiliriz. Tablolardan HCl(g) değeri - 92.30 kJ olarak bulunur. Eşitlik yeniden düzenlenirse

[H+(**) + Cl-(**)] = -75.14 kJ + (-92.30 kJ) = - 167.44 kJ

Böylece sulu çözeltideki H+ ve Cl- iyon çiftleri için standart oluşum entalpisi elde edilmiş olur.
Ayrıca asit, baz ve tuz çözeltilerinin reaksiyon entalpilerinden yararlanılarak iyon gruplarının standart oluşum entalpileri benzer şekilde hesaplanabilir.
Burada görüldüğü gibi elde edilen standart oluşum entalpisi iki iyonun birlikte ortaya koydukları dir ve Tek iyonların standart oluşum entalpilerini elde etmek isteyebiliriz. Birbirleriyle reaksiyon vermeyen elektrolitlerin seyreltik çözeltilerinde yapılan deneylerde, örneğin HCl ve KBr ün seyreltik çözeltileri karıştırıldığında hiç bir reaksiyon ısısı gözlenmez. Bu nedenle yeterince seyreltik çözeltilerin reaksiyon entalpilerinden yararlanılarak istenen iyonun reaksiyon entalpisi hesaplanması mümkün olabilir. Bununla beraber; pratik olarak tek bir iyon içeren reaksiyonlar mümkün olmadığından, iyonların standart oluşum entalpilerinin ölçülmesi mümkün olmaz. Bu nedenle ölçülen standart iyonlaşma entalpileri diğer iyonların standart oluşum entalpilerine bağlı kalır. Seyreltik sulu çözeltideki H+

[H+(**)] = 0

Böylece Cl- iyonu için 25 oC standart oluşum entalpisi

[Cl-(**)] = - 167.44 kJ - 0 kJ = -167.44 kJ

olarak hesaplanabilir.
Potasyum klorürün 25 oC deki sonsuz seyreltik çözeltisi için çözünme ısısı 17.18 kJ ve KCl(k) bu sıcaklıktaki standart oluşum ısısı - 435.87 kJ dür. Bu verilerden

[K+(**)] + [Cl-(**)] = 17.18 kJ + (-435.87 kJ) = - 418.69 kJ

olarak elde edilebilir. klorür iyonunun standart oluşum entalpisi -167.44 kJ olduğundan, potasyum iyonunun sonsuz seyreltik çözeltideki standart oluşum entalpisi

[K+(**)] = -418.69 kJ - (- 167.44 kJ) = -251.25 kJ
olarak belirlenebilir.
Bu sonuç 25 oC de hidrojen iyonunun sonsuz seyreltik çözeltisindeki standart oluşum entalpisinin sıfır olarak kabul edilmesinin bir sonucu olduğu unutulmamalıdır.
Standart oluşum entalpilerinin nasıl kullanıldığını anlamak için Ca2+ iyonlarının bulunduğu çözeltiden CO2 geçirdiğimizi düşünelim. Bu durumda yazacağımız tepkime

Ca2+(**) + CO2(g) + H2O(s) -----> CaCO3(k) + 2H+(**)

olacaktır.
Tepkime için ;
= 2 [H+(**)] + [CaCO3(k)] - [Ca2+(**)] - [CO2(g)] - [H2O(s)]

yazabiliriz.
Tablo değerlerinden yararlanarak;
= 2x(0 kJ) + (-1206.87 kJ) - (-542.96 kJ) - (-393.51 kJ) - (285.84 kJ) = + 15.44 kJ

olarak elde edilir. iyonunun oluşum entalpisi sıfır olarak kabul edilir.


___________________________________________


'yon Nedir? Hayat'm'zdaki 'nemi Nedir ?
Bir atomik yada molek'ler yap'dan elektronlar'n ayr''mas' ile iyonlar meydana gelmektedir. Burada elektron kaybedilmesi veya kazan'lmas' durumuna g're pozitif ve negatif iyonlar ortaya ''kar.
Soludu'umuz hava, hem negatif, hem de pozitif elektrik y'kl' molek'ller i'ermektedir. Bunlar bizim hayat'm'zda 'nemli rol oynarlar ve hayat'm'z'n kayna''n' olu'tururlar. Rus bilim adam' Dr. A. L. Tchijewsky'in fare, s''an, kobaylar ve tav'anlar 'zerinde iyonize olmam'' hava i'inde ya'atma deneyinde, oksijenden faydalanma yeteneksizli'inden dolay' kobaylar 2 hafta i'inde 'lmek 'zere olan kobaylara negatif iyon uyguland'''nda tepkime ve canlanma ba' g'stermi'tir. Buda bize havada bulunan iyonlar'n hayat'm'zdaki 'nemini g'stermektedir.

Negatif 'yon ve 'nemi nedir?
Havada gaz halinde bulunan H2O ve O2 molek'llerinden ayr'lan tek atomlu oksijen elektronlar' negatif y'kl' olup negatif iyonlar' olu'turmaktad'r. Negatif iyonlar pozitif iyonlara kar''n daha hareketli ve aktif haldedir. Do'ada negatif ve pozitif iyonlar g'ne' ''''', y'ld'r'm, okyanustaki ve 'elalelerdeki dalgalar gibi s're'ler ile olu'turulur. Soludu'umuz havada bulunan negatif ve pozitif iyon oranlar' b'lgelere g're 'u 'ekildedir. K'rsal b'lgelerde, d'' havada cm3'de 3000 pozitif iyon ve 4000 negatif iyon vard'r, ancak 'ehir i'indeki bir ofis binas'nda negatif iyon konsantrasyonu 100'e d''mektedir. Ortalama olarak cc ba''na olan negatif iyon miktarlar' do'ada 'elale yak'n'nda : 15.000 /pcs, deniz kenar'nda: 10.000 /cc, da'larda: 5.000 /cc, a''k alanlarda: 1.500 /cc, 'ehirlerde: 1.000 /cc ve 'ehir i'indeki ofislerde : 50 /cc dir. B't'n d'nyadaki ara't'rmalar, negatif iyonlu havay' zenginle'tirmenin kendimizi daha iyi hissetmemize yard'm edece'ini, daha kolay teneff's edece'imizi ve hatta a'r' kesici etkisi olaca''n' g'stermi'tir. Bu nedenle do'ada kendimizi daha ferah, zinde ve sa'l'kl' hissederiz. Di'er taraftan havada pozitif iyonlar'n artmas', kendimizi yorgun hissetmemize, ba' d'nmesine ve solunum zorlu'u vb. gibi etkilere sebep olacakt'r.

Negatif 'yonlar Havay' Nas'l Temizler?
Havadaki soluma mesafemizde (Zeminden yukar'da bulunan k's'm) y'zen bakteri, vir's, k'f, mantar, k't' kokular, sigara duman' vs. gibi b't'n partik'ller pozitif y'kl'd'rler. Konvensiyonel y'ntemlerle klima yada fan yard'm' ile havay' toz veya su filtresinden ge'irmek bakteri ve vir'sleri hepsini tutamaz, filtrede biriken bakteriler daha h'zl' 'rer ve k't' koku olu'uma sebep olur ayr'ca filtreden ka'arak sirk'le edilen havada daha 'abuk soluma mesafemize ula''r. Dolay's' bu molek'lleri elimine etmenin en kolay yolu ortam havas'n'n dura'anl'''n' etkilemeyecek 'ekilde onlar'n hareket kabiliyetini azaltarak deaktive etmektir.Bu do'rultuda fizik kurallar'na g're pozitif ve negatif y'kler birbirlerini 'ekerler. Ortamda negatif y'kl' iyon say's'n'n artmas' ile negatif iyonlar b't'n pozitif y'kl' molek'llerin etraflar'n' saracakt'r. Bu sayede;
1- Aktif haldeki negatif iyon, pozitif y'kl' molek'l'n enerjisini emerek,
2- Binlerce negatif y'kl' iyon, ilgili yap'ta''n'n etraf'n' sararak onun molek'ler a''rl'''n' artt'racak ve dibe ''kerterek ve b'ylece soluma mesafemizden uzakla't'rarak onlar'n elimine edilmesini sa'layacakt'r.Sonu' olarak enerjisi al'nan deaktive halde ve partik'l olarak havadan a''r olan zararl' molek'ller a'a'' d''ecek ve partik'l'n solunum ve sa'l'k problemlerini tetikledi'i solunum sistemi i'ine 'ekilmesi 'nlenecektir.
'yonize edilmi' deaktive haldeki partik'llerde vakum ve toz alma gibi normal temizleme aktiviteleri ile kolayca toplanacak bu esnada partik'l' tekrar hava i'ine kar'''rsa yine iyonize olacak ve tekrar 'abucak havadan a'a'' d''ecektir. Ayr'ca bu iyonizasyon esnas'nda bakteri, vir's gibi zararl' etkenlerin yap'ta'lar'n'n bozulmas' da bir ba'ka iyi 'zelliktir.

Negatif 'yonlar'n Terapi ve sa'l'k etkileri ...

Negatif iyonlar, Soludu'umuz Havay' kirleten pozitif y'kl' a'a''daki etkenleri elimine eder;'''
''''Biyolojik : Bakteri, vir's, k'f, Mantar, Polen, Kene, Akar, Hayvan salyas' ve kepe'i v.s.'''
''''Kimyasal : Sigara duman', solunabilir partik'ller (karbon monoksit ve nitrojen dioksit), Yan'c' gazlar, organik gazlar (u'ucu organik bile'ikler), kur'un, asbest (yanmaz ta'), radon v.s.
Negatif 'yonun Etkili Oldu'u Mikroorganizma ve Kokular;
Bakteri ve vir'sler, E.Coli, Colon Bacillus, Cladosporium, Influenza, Aspergillus, Staphylococcus, Poliovir's, Coxsackie, polen, k'f germleri ve sporlar', toz, k't' koku ve gazlar, sigara duman', formaldehit, egsoz duman', evcil hayvan kokusu, elbise-ayakkab' dolab' kokusu, yemek kokusu ..vs.

Negatif 'yonun Etkinli'ini Kan'tlayan Bilimsel 'al''malar

Negatif iyonlar ast'm ve di'er solunum hastal'klar'n' d'zeltir.
'lk defa Brezilyada 36 'ocuk 'zerindeki deneyden sonra d'nyada baz' hastaneler ve klinikler yayg'n bir 'ekilde solunum problemlerinin tedavisinde negatif iyon jenerat'rlerini kullan'yor. Negatif iyon terapisini d'zenli olarak devam ettiren 'ocuklardan herhangi biri krizlerden ac' 'ekmedi (Soyka, 1991).
Negatif iyon bakterileri, vir'sleri ve di'er mikroplar' azalt'r yok eder.
Birle'mi' Milletler Tar'm Departman' bir oda iyonize edildi'inde havada %52 daha az toz ve %45 daha az bakteri olaca''n' buldu (''nk' havada bulunan pek 'ok kirletici gezici toz partik'lleri 'zerine tutunur).
K'mes hayvanlar' 'retim 'iftli'inde toz giderimi i'in iyon 'rete'lerin etkinlik testinde; ortalama %81.1 ila %92.2 etkinlik tespit edilmi'tir. Sonu' olarak salmonella'n'n havadan ge'i'i de 'nemli derecede azalmaktad'r.
Negatif iyon kullan'm'n'n havadaki vir'slerin varl'''n' yakla''k %45 azaltt''' bilim adamlar' taraf'ndan bulundu. 1987 de yay'nlanan 'mikrobiyoloji dergisi taraf'ndan yay'nlanan bir 'al''mada negatif iyonlar'n havadaki vir'slerin varl'''n' yakla''k %45 azaltt''' ve herhangi bir ters yan etkisinin olmad''' da g'sterildi.
Negatif iyon oksijen al'm' i'in gereksinilir.
Rus bilim adam' Dr. A. L. Tchijewsky k'''k hayvanlar' tamamen oksijenden yoksun havada b'y'tmeyi denedi. Kobaylar oksijensiz kalmadan dolay' 'lmek 'zere olduklar' i'in havaya sadece negatif iyonlar' ekledi. Onlar'n solunum s'kl'''n'n 'iddetli bir 'ekilde artt''' noktada kobaylar'n canland'''n' tespit etti. (Tchijewsky, 1960)
"The Ion Effect" in yazar' olan Fred Soyka negatif iyon 'al''malar' ile ilgili yay'nlanan 5,000 bilimsel dok'manda ve negatif iyon birikiminin yararl' olaca''n' g'steren b't'n destekleyici sonu'lar' ve bu konuyu da rapor etmi'tir.
Negatif iyonlar do'al bir anti-depressantd'r.
Kolombiya 'niversitesinin bir projesinde mevsimsel etkili depresyonlu 25 ki'iye bir ay her sabah yar'm saat negatif iyon jenerat'r' terapisi uyguland'. Kobaylar'n yar's'na d'''k seviyede negatif iyon di'er yar's'na da y'ksek seviyede negatif iyon verildi. Y'ksek seviyelerdeki negatif iyon tedavisinin Prozac ve Zolof 'gibi anti-depresantlar kadar mevsimsel etkili depresyona kar'' etkili oldu'u ve bu ila'lar'n yan etkilerini g'stermedi'i kan'tlanm''t'r (Finley, 1996).
'o'u kapal' alanlarda bol bulunan pozitif iyonlar a''r' serotonin 'retimine yol a'ar. Bu a''r' 'retim endi'e uyand'ran hiperaktiviteye ve baz' durumlarda da depresyona neden olur. Negatif iyon tedavisinin a''r' serotonin 'retimini azaltmada ba'ar'l' oldu'u kan'tlanm''t'r ve bu y'zden baz' durumlarda depresyonu azaltmada da ba'ar'l' olur. (Kreuger,1957)
Negatif iyonlar yorgunlukla sava'maya yard'm eder.
Negatif iyonlar, a''r' 'retildi'i zaman yorgunlu'a yol a'an bir n'rohormon olan serotoninin a''r' 'retimini azaltmaktad'r. (Kreuger, 1957-Genel Fizyoloji dergisi).
Negatif iyonlar fiziksel performans' art'r'r.
Ruslar II. D'nya sava''ndan sonra negatif iyonlar ve fiziksel performans aras'ndaki ili'kiyi 'zerine 'al''malar yaparak, olimpik atletlerin performans testinde, tesislerde e'itilen ve y'ksek negatif iyon konsantrasyonu olan yerlerde kalan gruplar'n performans'nda daha b'y'k ilerleme ''km''t'r. (Minkh, 1961).
Negatif iyonlar yan'k sahibi hastalar'n tedavisine yard'mc' olur.
Kuzeydo'u Genel Hastanesi'nde, Dr. Kornbleuh negatif iyonla 138 yan'k hastas'n' tedavi etti'inde, daha 'abuk ve tamamen iyile'me g'r'l'rken %57.3''n 'nemli derecede daha az ac' ve rahats'zl'k ya'ad'''n' saptad'. (Kornbleuh, 1959).

__________________________________İyon mucizesi

Alerji, nefes darlığı, dermatolojik hastalıklar, mikrobik enfeksiyonlar, uykusuzluk, zihinsel yorgunluk, stres, depresyon, kas yorgunluğu, yaşlanma... Şehirde yaşayanların sıkıntıları. İnsanı mutsuz eden bu hastalıkların nedenini, bundan yıllar önce ünlü fizik uzmanı Prof. Dr. Jacques Breton şöyle açıklamıştı: Negatif iyonların yeterli miktarda şehir içinde bulunmaması... Fransız fizikçi, geliştirdiği Ionisat ile dünyaya yeni bir soluk imkanı tanıyor şimdi. Breton'un negatif iyonlar yayan aletini Türkiye'ye 75 yıl sonra ithal eden Tekin ise negatif iyonların pozitif gücüne önemli örnekler veriyor.

Alerji problemleri, nefes darlığı, dermatolojik hastalıklar, mikrobik enfeksiyonlar, uykusuzluk, zihinsel yorgunluk, stres, depresyon, kas yorgunluğu, yaşlanma... Şehir ortamında ‘hapsedilmiş’ tüm insanların yakın ya da uzak ama tanıdık sıkıntıları. İnsanı mutsuz eden bu hastalıkların nedenini ise, bundan yıllar önce ünlü fizik uzmanı Prof.Dr.Jacques Breton, annesinin astım hastalığına çözüm ararken buldu.

Havadaki pozitif iyonların, negatif etkileri tüm dertlerin temelini oluşturuyordu. ‘‘Pozitif iyonların negatif etkileri’’ni yaratan başlıca nedenleri ise Breton şöyle sıralamıştı:

Kapalı ve klimalı ortamlar, uzun süre şehir içinde araba kullanmak, sentetik koltuk döşemeleri, elektromanyetik aletler, dev ekran televizyon, video, telefon santrali, fax, fotokopi makinaları ve aşırı toz.

Teknoloji çağında, sağlıklı yaşamak adına bu aletlerden vazgeçilemeyeceğine göre geriye bir tek yol kalıyor: ‘‘Havadaki pozitif iyonları yok edecek, parçalayacak negatif iyonları üretmek.’’

Araştırmalar bu iyonların su bazlı olduğunu ve daha çok şelalelerin etrafında ya da çok derin denizlerde ortaya çıktığını ortaya koydu. Breton ise çok geçmeden Bircard Kanunu olarak bilinen ‘‘İçeriğinde sürekli olarak, yeterli sayıda küçük negatif iyon bulunan hava, mikro-kirlilik oranı çok düşük ya da hiç olmayan ve de hep öyle kalacak bir havadır’’ ifadesini kanıtladı. Çalışmaları sonuç veren Breton, annesini astımın pençesinden kurtaramadı ancak insan sağlığında devrim yapabilecek buluşunu kısa süre sonra ‘‘Ionisat’’ adı altında yarattı.

YAŞLANMAYI DA ÖNLÜYOR

İçinde filtre bulunmayan, ozon ve azotoksit üretmeyen Ionisat ile dünya bundan yaklaşık 75 yıl önce tanıştı. Aletin Türkiye'ye gelmesi ise 1998 yılını buldu. Prof. Dr. Breton'un icadını ilk defa Fransa'da bir şarap fabrikasında gören Erdoğan Tekin, üstünde küçük delikler bulunan ince kolonların ne işe yaradığını sorduğunda aldığı cevabı unutamıyor:

‘‘Daha kaliteli şaraplar üretmek.’’

Bunun üzerine Ionisat ile ilgili olarak daha fazla bilgi toplamak ihtiyacı hissettiğini belirten Tekin, özellikle Breton ile tanıştıktan sonra negatif iyon üreten Ionisat'ı ithal etme kararı almış:

‘‘Breton'un labrotuvarlarını gezdiğimde birçok şey gözlemleme fırsatını buldum. İnsanın stres ve depresyona neden olan statik elekriği nasıl yüklendiğini gördüm. İnanılır gibi değil ama gereğinde 40 bin volta kadar yükselen bir insan vücudunun sağlıklı kalmasını beklemek komik olur. Ama bu alet vücudu dengeye sokuyor, kan deveranını hızlandırıyor. Yararları saymakla bitecek gibi değil. Neden Türkler bu aletten yararlanmasın ki...’’

30 sene süren araştırmaların sonunda ortaya çıkan Ionisat'ın, havaya negatif iyon vererek kirli ve sağlıksız ortamlardaki pozitif iyonları nötralize ettiğini anlatan Tekin, kozmetik sektöründe de son yıllarda iyonların önem kazandığına dikkat çekiyor.

Yaşlanmayı da önleyen ancak strese birebir çözüm olarak sunulan negatif iyonların gücünü keşfeden bilim adamları ise peşpeşe deneyler yapıyorlar.

TOZ VE BAKTERİYİ AZALTIYOR

Bu deneylerden belki de en önemlisi Finlandiya Helsinki Üniversitesi laboratuvarında uzman fizikçiler ve biyologlar tarafından yapılan oldu.

İyonizörlerle donatılan bir alanda, piliçlere, ölümcül etkisi olan ‘newcastle hastalığı’ enjekte edildi. Sadece hastalığın enjekte edildiği hayvanlar ölürken diğerlerinin yaşamaya devam ettiği gözlemlendi. Deneyin sonunda açıklanan rapor ise ilgi çekici: ‘‘Yapay hava iyonizasyonunun, ya mikroplu aerosol (havada asılı parçacıkların) oluşumunu etkiyerek veya bunların bozunumunu hızlandırarak, hava yolu ile taşınan belli bazı enfeksiyonlardan hayvanları koruyabileceği göstermektedir.’’

Tekin, bu deneyin ardından Ionisat'ın hastalıkların çok çabuk bulaştığı kreşlerde de kullanılmaya başlandığına dikkat çekerek, negatif iyonların insanlar üzerindeki olumlu etkilerine başka örnekler veriyor. Sadece bulaşıcı hastalıklarda değil yanık ve plastik cerrahi servislerinde de yapılan deneylerin olumlu sonuçlar verdiğini belirten Tekin, Türkiye'de bir hastanede yapılan bir çalışmada yoğun bakım ünitelerine konulan iyonizörlerden sonra ortamda yüzde 84 toz ve bakteri oranın azaldığının saptandığını söyledi.

HER DERDE DEVA DEĞİL AMA...

Ancak sadece hastane ortamlarında değil, oturma odaları, işyerleri, çalışma salonları ve yatak odalarında da solunan hava sıklıkla tehlikeli olabiliyor. Bunun nedenini, insan sağlığına yararlı negatif iyonların metal, plastik ya da naylon eşyalar tarafından kolayca emilerek yokedilemesi olarak açıklayan Tekin, şehir içindeki havanın ise diğerlerine göre 100 ile 500 kere daha kirli olduğunu hatırlatıyor. Bu ortamların yaşlanmayı hızlandırması, tansiyon problemleri ortaya çıkarması yanı sıra unutkanlığı da desteklediğini ise ABD Minesota Üniversitesi Birleşik Devletler Ordusu Biyoloji Laboratuvarı'nda yapılan deneylerin sonuçları gösteriyor: ‘‘Kir ve mikropların yoğun olduğu ortamlarda başgösteren sağlık sorunlarını negatif iyonlar giderebiliyor!’’

Negatif iyonların tüm dertlere deva olabileceğini düşünmek doğru değil. Ancak, seralarda sebze ve meyveleri zamanından önce olgunlaştıran, deri üstündeki lekelerini ya da yara izlerini kısa sürede geçiren, sinüzit, migren gibi başağrılarını hafifleten ve bugün otomobil sektöründen saat fabrikalarına, futbol takımlarından ünlü Holywood yıldızlarının evlerine kadar giren negatif iyonları hafife almamak gerekiyor.

Nasıl bir ortamda yaşıyorsunuz?

Dünyanın birçok yerinde 75 yıldır tedavi amaçlı olarak yararlanılan negatif iyonlar, alerji, astım, deri hastalıkları, mikrobik enfeksiyonlar, uykusuzluk, zihinsel yorgunluk, stres, depresyon, kas yorgunluğu ve yaşlanmaya karşı olumlu sonuç veriyor. Ancak bilim adamları özellikle şu ortamlarda negatif iyonların gücünden yararlanılmasını tavsiye ediyor:

Şehir içinde veya dışında çok uzun süre araba kullananlar

Kapalı ve klimalı ortamlarda çalışanlar

Sentetik koltuk döşemelerinde elektronik aletlerle vakit geçirenler

Dev ekranlı televizyon, fax, fotokopi aletleri ile çalışanlar

Aşırı tozlu ortamlarda çalışan ya da yaşayanlar

Japon denizinden kozmetiğe

Dünyanın değişik laboratuvarlarında yapılan araştırmalar, negatif iyonların insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkardı. Uzun süredir ürünlerinde negatif iyonlara yer veren Japonlar, bu iyonları ünlü Japon kozmetolog Shu Uemura'nın büyük bir ada olan Kyoto'ya yaptığı yolculukla keşfetti. Uemura, su yüzeyinden 300 metre derinde, güneş ışınlarından ve kirlilikten uzak bu sularda yüksek miktarda magnezyum ve oligo-elementler buldu. Bu elementlerin birleşiminin ve elektrik yükünün hücrelerin içinden geçen serumla uyum sağladığını kanıtladı. Başka bir deyişle Japon denizinde ortaya çıkan negatif iyon yüklü bu su, hücrelerin temizlenmesinde ve canlanmasında çok önemli bir rolü var.

Trafik canavarına da çare olabilir

Her yıl, trafik kazalarında yüzlerce ölü veren Türkiye için Ionisat gibi havaya negatif iyonlar yayan aletler çözüm olabilir. Aletin muciti Prof. Dr. Jacgues Breton, iyonizörlerden araba, kamyon, ambulans, otobüsler ve uçaklarda yararlanabileceğini söylüyor. Çünkü yapılan araştırmalarda iyonizörlerin stresi azaltarak dinginlik verdiği ve yorgunluğa karşı daha yüksek direnç sağladığı ortaya çıktı. Bugün birçok ülkede TIR'ların içine iyonizörler yerleştiriliyor, büyük otomobil firmaları yeni tasarımlarında bu aletlere yer veriyorsa, Türkiye'nin ‘‘her arabaya bir iyonizör’’ fikri üzerinde ciddi olarak düşünmesi gerekebilir.

İYON NEDİR?

İnsan sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olan iyonlar bir ya da daha çok artı ve eksi elektrik yüklü atomlara ya da atom gruplarına verilen ortak isim. Artı yüklü iyonlara katyon, eksi yüklü iyonlara ise anyon deniyor. İyonlar, nötr atomlara, moleküllere ve başka iyonlara ekeltron katılması ya da eksiltilmesi, iyonların başka parçacıklarla birleşmesi, iki atom arasındaki ortaklaşım bağının, bağın her iki elektronunun da atomlardan birinde kalacak biçimde parçalanması yoluyla oluşuyor.

..
Quo vadis?
abx_dx - avatarı
abx_dx
Ziyaretçi
16 Şubat 2009       Mesaj #9
abx_dx - avatarı
Ziyaretçi
Tek atomlu iyonlar genellikle metaller ve halojenler olur, mesela Al(+3), Na(+1), F(-1), Cl(-1)
Bir de grup hâlinde olanlar var ki bu sorunun cevabı değildir: CO3(-2), OH(-1) gibi...
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
15 Aralık 2009       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
iyonlar nedir?

Benzer Konular

3 Aralık 2010 / Misafir Cevaplanmış
11 Aralık 2013 / Misafir Soru-Cevap
12 Aralık 2011 / Misafir Cevaplanmış
5 Aralık 2012 / Misafir Cevaplanmış