Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var|Gösterim: 22.312|Cevap: 6|Güncelleme: 29 Eylül 2013

Tartışma nedir? Dolaylı yoldan tartışmanın açıklaması nasıl olur?

Mesaja atla
Ziyaretçi
9 Aralık 2008 17:24   |   Mesaj #1   |   
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
tartışmayı dolaylı yoldan açıklayınız.
EN İYİ CEVABI HerHangiBiri verdi
Bir grubu (veya çoğunluğu) ilgilendiren, daha önceden belirlenen bir konu hakkında farklı düşünceleri olan kişilerin konuyla ilgili görüşlerini açıklamak, konuyu (veya sorunu) çözmek, muhatabın zayıf yönlerini aramak amacıyla bir araya gelerek yaptıkları karşılıklı konuşmaya tartışma denir.

Tartışma konusu; üzerinde konuşmaya ve araştırma yapmaya değer nitelikte olmalı, kanıtlanmış konular üzerinde ısrar edilmemeli, normal bir ses tonuyla konuşulmalı, saygılı olunmalı, dedikodu etmekten, bağırıp çağırmaktan, konu dışına çıkmaktan ve konuşanın sözünü kesmekten kaçınılmalıdır.
Sponsorlu Bağlantılar

“Tartışmadan beklenen; gerçeği aramak, gerçeğin aydınlattığı hareket yolunu seçmektir. Söz cambazlıklarının, körü körüne direnmelerin, içten pazarlıklı propagandaların, duygusal çıkmazların gerçekleri kararttığı bir yerde tartışmadan beklenen faydalar derlenemez.

...Sakin konuşan, soğukkanlılıkla cevap veren, söylenecek sözü olmadığı zaman susmasını bilen, konuşurken kendine güvenç duyan bir kimse her çeşit konuşmada başarı gösterir. ”

Tartışmaları bir başkan yönetir. Tartışmada başkanın görevlerini hatırlayarak başkana yardımcı olmakla bir anlamda tartışmanın kurallarına da uyulmuş olunur.


Tartışmalarda başkanın görevleri

1. Konuyu özellikleri ve sınırlarıyla dinleyicilere belirtmek.
2. Konuşmacıları dinleyicilere tanıtmak.
3. Tartışmayı başlatmak.
4. Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engellemek.
5. Herkese eşit konuşma süresi vermek.
6. Konuşmacılara yerine göre sorular yöneltmek.
7. Tarafsız olmak.
8. Tartışma kurallarına uymayanları uyarmak.
9. Kısa özetler yaparak konuyu toparlamak.
10. Tartışmanın sonucunu açıklamak.

Bir dinleyici grubu önünde yapılan münazara, açık oturum, panel, forum ve bilgi şöleni toplu tartışma çeşitlerindendir.
HerHangiBiri
9 Aralık 2008 17:53   |   Mesaj #2   |   
HerHangiBiri - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Bir grubu (veya çoğunluğu) ilgilendiren, daha önceden belirlenen bir konu hakkında farklı düşünceleri olan kişilerin konuyla ilgili görüşlerini açıklamak, konuyu (veya sorunu) çözmek, muhatabın zayıf yönlerini aramak amacıyla bir araya gelerek yaptıkları karşılıklı konuşmaya tartışma denir.

Tartışma konusu; üzerinde konuşmaya ve araştırma yapmaya değer nitelikte olmalı, kanıtlanmış konular üzerinde ısrar edilmemeli, normal bir ses tonuyla konuşulmalı, saygılı olunmalı, dedikodu etmekten, bağırıp çağırmaktan, konu dışına çıkmaktan ve konuşanın sözünü kesmekten kaçınılmalıdır.
Sponsorlu Bağlantılar

“Tartışmadan beklenen; gerçeği aramak, gerçeğin aydınlattığı hareket yolunu seçmektir. Söz cambazlıklarının, körü körüne direnmelerin, içten pazarlıklı propagandaların, duygusal çıkmazların gerçekleri kararttığı bir yerde tartışmadan beklenen faydalar derlenemez.

...Sakin konuşan, soğukkanlılıkla cevap veren, söylenecek sözü olmadığı zaman susmasını bilen, konuşurken kendine güvenç duyan bir kimse her çeşit konuşmada başarı gösterir. ”

Tartışmaları bir başkan yönetir. Tartışmada başkanın görevlerini hatırlayarak başkana yardımcı olmakla bir anlamda tartışmanın kurallarına da uyulmuş olunur.


Tartışmalarda başkanın görevleri

1. Konuyu özellikleri ve sınırlarıyla dinleyicilere belirtmek.
2. Konuşmacıları dinleyicilere tanıtmak.
3. Tartışmayı başlatmak.
4. Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engellemek.
5. Herkese eşit konuşma süresi vermek.
6. Konuşmacılara yerine göre sorular yöneltmek.
7. Tarafsız olmak.
8. Tartışma kurallarına uymayanları uyarmak.
9. Kısa özetler yaparak konuyu toparlamak.
10. Tartışmanın sonucunu açıklamak.

Bir dinleyici grubu önünde yapılan münazara, açık oturum, panel, forum ve bilgi şöleni toplu tartışma çeşitlerindendir.
9 Aralık 2008 22:59   |   Mesaj #3   |   
Keten Prenses - avatarı
Üye

TARTIŞMA ÇEŞİTLERİ

MÜNAZARA
Birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti (jüri) huzurunda tartışıldığı konuşmalara münazara denir. Tartışmalarda yarışma kaygısı olmadığı halde, münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır.
Tartışmalar için geçerli olan kurallar, münazaralar için de geçerlidir.

Bir başkan yönetiminde, jüri önünde yapılan münazarada gruplardaki konuşmacı sayısı bir ile dört arasında değişebilir. Her grup kendi grup sözcüsünü (veya başkanını) önceden belirler. Münazaranın uy¬gulanış şekilleri arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte grup sözcüleri sırasıyla gruptaki arkadaşları¬ tanıtırlar ve konuyu hangi yönlerden ele alacaklarını belirtirler. Daha sonra grup üyeleri konuşmaları¬nı yapar. Son olarak sözcüler savunmalarını yaparak münazarayı bitirirler. Jüri, konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı belirler. Münazaralar genellikle sınıf ortamında yapılan tartışmalardır.

BiLGi ŞÖLENi ( SEMPOZYUM)
Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı değişik kimseler tarafından (ço¬ğunlukla akademik konularda) yapılan seri konuşmalara bilgi şöleni (sempozyum) denir.

Bilgi şöleni, diğer konuşma türlerine göre daha ilmi ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer. Konuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alırlar. Mesela, Yunus Emre konulu bir bilgi şöleninde konuş¬macılardan biri onun yaşadığı dönemdeki siyasi gelişmeleri ele alırken; bir başkası Yunus Emre'nin şiirle¬rindeki insan sevgisinden bahsedebilir.
Bilgi şöleninde amaç, konuyu tartışmak değil, uzmanları tarafından olumlu ve olumsuz yönleriyle değer¬lendirilerek konuya bir çözüm üretmektir. Konuşmaların sonunda oturum başkanı, konuyu özetler ve çıkan sonucu dinleyicilere aktarır.

Bilgi şölenini, oturum başkanı yönetir. Konuşmacı üyelerin sayısı üç ile altı arasında değişebilir.
Üyele¬rin konuşma süreleri genellikle beş dakikadan az, yirmi dakikadan çok olmaz. Bilgi şöleni, konunun önemi¬ne ve uzunluğuna göre oturumlar halinde, ayrı salonlarda birkaç gün boyunca da sürebilir. Bu nitelikteki ko¬nuşmalar genellikle akademik konularda olur.

AÇIK OTURUM

Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, uzmanlarınca bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir. Açık oturum, büyük bir salonda dinleyiciler önünde ya¬pılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir.

Konuşmacı sayısının üç veya beş kişi olarak tespit edildiği açık oturumlarda başkan önce konuyu açık¬lar, sonra konuşmacıları tanıtır ve sırayla söz verir. Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartış¬ma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır.
Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanmalıdır.

PANEL

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartı¬şıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslup farkı vardır.

Panelde amaç, bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşlerle farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sı¬raya ve süreye göre yapılır.

Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o za¬man tartışma, forum şekline dönüşür.

FORUM

Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sı¬rası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir.
Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat; forumun süresini de yarım sa¬at olarak sınırlayabilir. Bu durumda, panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurul¬malıdır.

Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde da¬ha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de mü¬racaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.

Esasen forumda amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla orta¬ya koymaktır.

Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir.

Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kıncılıktan uzak, samimi bir hava içe¬risinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.
Misafir
7 Ekim 2009 15:07   |   Mesaj #4   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
güzel olmuş ama benim istedigim bu degil tartışmarın topluma açık olmasının ya da topluma açık olmayıp sadece sonuçlarınn duyurulmasının amacı ne olabilir? benim aradıgım buMsn Happy
Misafir
24 Kasım 2010 16:17   |   Mesaj #5   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
AKABE TOKİ LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10-D SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI Msn Angel
1. Sözlü anlatım türlerinden beşini yazınız.
2. Sunumun tanımını yaparak,etkili bir sunumun olabilmesi için yapılması gerekenlerden beş madde yazınız.
Sponsorlu Bağlantılar

3. “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözünde tartışmanın hangi özelliği vurgulanmaktadır?

4.Panelin tanımını yaparak, panel başkanının görevlerini yazınız.

5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
*Sunum yapacak kişinin sunumdan önce ………………………………………yapması gerekir.
*…………………………..tartışma türlerindendir.
*Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel……………a dönüşür
6.Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise Msn Drink, yanlış ise Msn Up yazınız.
 Münazara, daha çok sınıflarda düzenlenen bir tartışma türüdür. ( )
 Başkan, sonucu bir rapor halinde düzenler. ( )
 Peşin hükümler tartışmanın çıkış noktasıdır. ( )
 Sunum yapacak kişi, doğrudan doğruya konuya girmeli, kendini tanıtma işini sonraya bırakmalıdır. ( )
 Panelde foruma nazaran daha az dinleyici bulunur. ( )
7. Sınıfta okuduğunuz “ Gece” ve “Beş Şehir” metinlerinden hareketle kültür birikiminin, deneyimin ve çevrenin anlatıma nasıl bir etkisi olduğunu açıklayınız.


8. a)“Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi; b) “Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın
Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde, Kulaklarım komşuların ayak sesinde
Alışmadığım iyimser duygular, Varsın bir yudum su veren olmasın
Gökyüzü inadına mavi, Baş ucumda biri bana “su yok!” desin”
Yaşamak inadına güzel!”
Yukarıdaki şiirlere hakim olan temaları yazınız.


9. “Özgürlük” temasını; kişi,zaman ve mekan unsurlarıyla sınırlandırınız.


10. Aşağıdaki cümleleri ‘’doğrudan-dolaylı, öznellik-nesnellik, soyutluk-somutluk’’ açısından inceleyiniz.
 Şiirin üstüne daha etkileyici bir edebî tür tanımadığını belirtti.(……………………………………………………………….)
 Geçen günlerin güzelliği, beklenen günlerde aradığımızı bulamayışımızdandır(…………………………………………….)
 Işığın boşluktaki yayılma hızı sabit ve saniyede üç yüz bin kilometredir.(………………………………………………………)
 Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir.(………………………………………………….)
 Kardeşinin ağaçtan düştüğü için kolunu kırdığını söyledi. (……………………………………………..)

AKABE TOKİ LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10-D SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI Msn Beer
1. Yazılı anlatım türlerinden beşini yazınız.

2.Tartışmanın tanımını yaparak, tartışma türlerini yazınız.

3. Sunum yapılacak konunun özelliklerini yazarak, bir sunumda kullanılan slaytların içeriği ve görsel özellikleri nasıl olmalıdır?

4. Panelin tanımını yaparak, özelliklerini yazınız.

5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
*Sunumda …………………………………………………………….gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.
*İyi bir tartışmacıda ……………………………………………………………………………………..gibi özellikler bulunmalıdır.
*Panelde konuşmacılar……………………..kişilerden oluşur.
6.Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise Msn Drink, yanlış ise Msn Up yazınız.
 Sunum kaygısının az olması, sunumun başarısız olmasına neden olabilir. ( )
 Panel, açık oturuma nazaran daha ciddi bir ortamda gerçekleştirilen tartışma biçimdir. ( )
 Münakaşa belli kuralları olan bir tartışma türüdür. ( )
 Panelde aynı konunun farklı yönleri üzerinde durulur. ( )
 Tartışmada amaç bir sonuca ulaşmak değil, kendi fikirlerini kabul ettirmektir. ( )
7. Bir metinde kaynak gösterilmesinin önemini açıklayınız.

8. a)“Sayısını unuttuğum günlerce bekleyişten b) “Yaşamak varken çiçeği koklayıp
Ben yorgunum, rıhtım taşları yorgun Salıncak kurmak dallara
Art arda geçen gemiler durmuyor Isınmak varken sevgiye
Duranlardan sen çıkmıyorsun” Bana savaştan söz etme”
Yukarıdaki şiirlere hakim olan temaları yazınız


9. “Sevgi” temasını; kişi, zaman ve mekan unsurlarıyla sınırlandırınız.


10. Aşağıdaki cümleleri ‘’doğrudan-dolaylı, öznellik-nesnellik, soyutluk-somutluk’’ açısından inceleyiniz
 Kazaya bir yolcu otobüsünün neden olduğunu söylediler. (……………………………………………….)
 Bu çaresizlik içinde nereler kalkıp gitmeli.(………………………………………………………………)
 İlk kez şiir okuduğumda birinci sınıftaydım ve çok beğenilmiştim. (……………………………………………………….)
 Buğulu gözlerinde geçmişin derin izleri vardı.(………………………………………………………………….)
 Utangaç bakışlarla sessizce sağa sola bakıyordu.(………………………………………………………)


AKABE TOKİ LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10-D SINIFI 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA CEVAPLARI Msn Angel
1. Açık Oturum, Konferans, Forum, Sempozyum, Panel, Münazara, Mülakat vs.
2. Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum denir.
• Sunum yapacak kişi sunum yerini önceden görüp, prova yapmalıdır.
• Sunumda kullanacağı malzemeleri önceden kontrol etmelidir.
• Sunum sırasında ciddi, ağırbaşlı, derli, toplu bir görüntü sergilemelidir.
• Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun olarak kullanmalıdır.
• Değişik kaynaklardan yararlanmalıdır.
• Sunumunu destekleyecek çeşitli belge, grafik ve slaytlar kullanmalıdır.
• Slaytlarda kullanılan cümleler kısa, açık ve anlaşılır olmalıdır.
• Slaytlar arası geçiş eş zamanlı olmalıdır.
• Sunum sonunda sorulan sorulara açık, net ve doyurucu cevaplar verilmelidir.
3. “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” Sözünde tartışmanın, farklı düşüncelerin varlığına ihtiyaç duyma özelliği vurgulanmaktadır. Herkesin aynı düşünceye sahip olduğu bir yerde, doğruların ortaya çıkması mümkün değildir.doğruların ortaya çıkması için düşüncelerin çatışması gerekir.
4. Bir konunun karara varmaktan çok , çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panel başkanının görevleri:
 Konuşmacıları yöneterek, onların konuşma sıralarını ve sürelerini ayarlar.
 Konuyu ana hatlar ortaya koyarak, konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engeller.
 Konuşmacıların rahatça konuşabileceği ortamı yaratır.
 Dinleyicilerin görüş belirtmeleri konusunda karar veriri.
 Konuşmalar sonunda görüşleri belli bir sonuca bağlar.
5. *Sunum yapacak kişinin sunumdan önce prova yapması, sunum yerini görmesi, malzemeleri kontrol etmesi yapması gerekir.
*Açık Oturum, Münazara, Panel, Forum, Sempozyum tartışma türlerindendir.
*Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel foruma dönüşür
6. * Münazara, daha çok sınıflarda düzenlenen bir tartışma türüdür. ( D )
 Başkan, sonucu bir rapor halinde düzenler. ( D )
 Peşin hükümler tartışmanın çıkış noktasıdır. ( Y )
 Sunum yapacak kişi, doğrudan doğruya konuya girmeli, kendini tanıtma işini sonraya bırakmalıdır. (Y )
 Panelde foruma nazaran daha az dinleyici bulunur. ( Y )
7. Kültür birikimi, deneyim ve çevre anlatımı etkiler. Kişinin içinde yaşadığı sosyal ve kültürel çevre, buralardan elde ettiği deneyim onun anlatımına da yansır. “Gece” metninin yazarı yabancı olduğu için metinde, İstanbul’un kendi kültürünü yansıtan yerlerini ele almış ve buraları beğenmiştir. “ Beş Şehir” metninin yazarı ise Türk kültürü ile yetişen birisi olduğu için metinde, İstanbul’un sadece belli yerlerini değil tüm yerlerini sevmiş ve kaleme almış.
8. a) Yaşam sevinci b) Yalnızlık
9. Kadınların Özgürlüğü 21. yy.da Türkiye’de Kadınların Özgürlüğü
Türkiye’de Kadınların Özgürlüğü
10.
 Şiirin üstüne daha etkileyici bir edebî tür tanımadığını belirtti.(Dolaylı- Öznel-Soyut)
 Geçen günlerin güzelliği, beklenen günlerde aradığımızı bulamayışımızdandır(Doğrudan- Öznel- Soyut)
 Işığın boşluktaki yayılma hızı sabit ve saniyede üç yüz bin kilometredir.(Doğrudan- Nesnel- SOmut)
 Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir(Doğrudan- Öznel- Soyut)
 Kardeşinin ağaçtan düştüğü için kolunu kırdığını söyledi. (Dolaylı- Nesnel- Somut)

AKABE TOKİ LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10-D SINIFI 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA CEVAPLARI Msn Beer
1. Roman, hikaye, masal, deneme, fıkra, röportaj, makale, sohbet, söyleşi vs.

2. Belli bir konunun, olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde durarak gerçek nedenleri ortaya çıkarmak için yapılan konuşmalara tartışma denir. Tartışma türleri; Münazara, Forum, Açık Oturum, Sempozyum(Bilgi Şöleni)

3. Bilgileri yenileyen, pekiştiren, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan her konu sunum yapılacak konunun özelliklerindendir. Bir sunumda kullanılan slaytların içeriği ve görsel özellikleri; açık, yalın, kısa ve akıcı vs. olmalıdır.

4. . Bir konunun karara varmaktan çok , çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panelin özellikleri;
 Katılımcılar uzman kişilerden oluşur
 Katılımcı sayısı 3-5 kişiden oluşur
 Bir başkan yönetir
 Konuşmalar sohbet havası içerisinde geçer
 Topluma açık bir tartışma türüdür
 Panelin sonunda başkan dinleyicilere söz hakkı verebilir
 Herkesi ilgilendiren sosyal problemlerle ilgili konular farklı yönleriyle ele alınır.
5. *Sunumda bilgisayar, CD, disket, slayt makinesi gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.
*İyi bir tartışmacıda saygılı olma, başkanın söylediklerine uyma, konuşma süresine ve sırasına uyma, konu dışına çıkmama gibi özellikler bulunmalıdır.
*Panelde konuşmacılar alanında uzman kişilerden oluşur.
6.
 Sunum kaygısının az olması, sunumun başarısız olmasına neden olabilir. ( D )
 Panel, açık oturuma nazaran daha ciddi bir ortamda gerçekleştirilen tartışma biçimdir. ( D)
 Münakaşa belli kuralları olan bir tartışma türüdür. ( Y )
 Panelde aynı konunun farklı yönleri üzerinde durulur. ( D )
 Tartışmada amaç bir sonuca ulaşmak değil, kendi fikirlerini kabul ettirmektir. ( Y )
7. Bir metinde kaynak gösterilmesi metnin ve üzerinde durulan konunun inandırıcılığı yönünden önemlidir. Metinlerde kaynaklar genellikle dipnot şeklinde gösterilir. Dipnotlar eğer kaynak eserse, yazarın adı, kitabın adı , varsa cilt numarası vs şeklindedir ve sayfa sonunda numaralı bir şekilde gösterilir.

8. a) Özlem b) Yaşama Sevinci

9. İnsan Sevgisi Günümüzde Sokak Çocuklarında İnsan Sevgisi
Günümüzde İnsan Sevgisi

10.
 Kazaya bir yolcu otobüsünün neden olduğunu söylediler. (Dolaylı- Nesnel- Somut)
 Bu çaresizlik içinde nereler kalkıp gitmeli? (Doğrudan- Öznel- Soyut)
 İlk kez şiir okuduğumda birinci sınıftaydım ve çok beğenilmiştim. (Doğrudan- Öznel- Soyut)
 Kış ayları Erzincan’da İzmir’e göre daha soğuk geçer. (Doğrudan-Nesnel-Somut )
 Urfa’nın köklü bir geçmişi olduğunu ifade etti. (Dolaylı- Öznel- Somut)
Misafir
9 Ekim 2012 19:33   |   Mesaj #6   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
tartışmanın önemi nedir
Misafir
29 Eylül 2013 09:03   |   Mesaj #7   |   
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1-Tartışma Nedir?
2-Tartışma Çeşitleri Nelerdir?
3-Tartışma esnasında nelere dikkat edilmeli?
Sponsorlu Bağlantılar
Hızlı Cevap
Mesaj:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç