Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 8 Mart 2015  Gösterim: 44.347  Cevap: 10

Su sertliği nedir, nasıl giderilir? Korozyon nedir, nasıl korunulur?

Ziyaretçi
14 Ocak 2009 22:21       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
benim 4 tane sırum olcak ama yardım edersenis cok sevinicem suların sertliği nasıl oluşur ve hangi yöntemlerle gidrilir?korozyon nedir? korozyondan nasıl korunulur?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
suyun sertligi nedir? Bir suyun sertliği , o suyun sabunu çökeltme özelliği olarak tarif edilebilir. Sabun, su içindeki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının mevcudiyeti ile çökelir. Diğer bazı metal iyonları: demir, çinko, alüminyum ve manganez bu çökelmeye iştirak ederler. Fakat genellikle su içindeki kalsiyum ve magnezyum iyonları diğerlerine nazaran çok fazla olduğundan sertlik, bu iki mineralin bulunması ile ifade edilir. Suyun sertliği, temas etmiş olduğu topraktaki minerallerin erimesinden veya endüstri artıklarının su içerisine karışmasından meydana gelir. Suların sertliği, temas ettikleri jeolojik yapıyla alakalıdır. Genel olarak yer altı sularının yüzeysel sulara nazaran daha sert oldukları söylenebilir. Sert sular aşağıdaki problemlere neden olmaktadırlar: a) Aşırı sabun tüketimine neden olmaktadırlar. b) Deride tahrişlere neden olurlar. c) Sıcak su borularında, ısıtıcılarda, kazanlarda kireç birikimine neden olurlar d) Porselenlerde renk bozunmalarına neden olurlar e) Kumaşların ömrünü azaltıp, yıpranmalarına neden olurlar f) Konserve endüstrisinde problemlere neden olurlar. Yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı sert suların kimyasal yumuşatma işlemlerinden geçirildikten sonra kullanılması uygundur. Sertlik giderimi (Kimyasal yumuşatma), suya çeşitli kimyasal maddeler ilavesi ile sertliğin tamamının veya bir kısmının uzaklaştırmasına yarayan bir birim süreçtir. Suyun yumuşatılması hijyenik açıdan gerekli değildir. Hatta yumuşak suların kardiyo vasküler hastalıklara yol açtığı bile sanılmaktadır. Su yumuşatma,suda sertliğe sebebiyet veren kalsiyum (Ca) ve magnezyum ( Mg ) iyonlarının sudan uzaklaştırlması işlemidir. Water MILL tam otomatik su yumuşatma cihazları, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının katyonik reçine yatağından geçirilirek Sodyum iyonları ile yer değiştirmesi esasına dayanır.Böylece iyon değiştirme yöntemi ile sistemden çıkan suyun sertliği giderilmiş olur. Kapasitesi dolan sody bazlı katyonik reçineler zaman, debi ve çıkış suyu sertlik değerine bağlı olarak tuzlu su ile rejenere (tazeleme) edilirler.Sertlik, sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının iyon konsantrasyonlarına eşit olan bir parametredir. Bu iyonlar, suyun tabiatta doğal döngüsü içerisinde toprak ve kayaçlar ile temasında, akış veya depolandığı rezervuarlarda, temas ettiği tuz minerallerinin suda çözünmesi sonucunda su kaynaklarına geçerler. Sudaki sertlik, her türlü su iletim hatlarında ve ekipmanlarda bünyesindeki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının çeşitli formlarda çökmesi sonucunda; Isı transfer hatlarında zamanla birikinti ve kireçtaşı oluşumuna, boru cidarlarında kesit daralması ve tıkanıklıklara Isı transferinin azalması sonucunda enerji sarfiyatının artmasına ve krozyon gibi problemlere yol açar. Bu durum mevcut tesisat, iletim hatları ve kullanılan ekipmanların zarar görmesine, ekonomik kullanılabilirlik süresinin kısalmasına veya ekonomik açıdan telafisi çok zor olan problemlerin meydana gelmesine sebeb olabilir.

alıntı^^dır

Sponsorlu Bağlantılar


Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hi-LaL
15 Ocak 2009 02:42       Mesaj #3
Hi-LaL - avatarı
Ziyaretçi
Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumu. Demirin paslanması, alüminyumun oksitlenmesi korozyona örnek olarak verilebilir. Dilimize yabancı dillerden giren korozyon sözcüğü; yenme, kemirilme gibi anlamlarla alakalıdır. Aşınma, çürüme, paslanma, bozulma gibi sözcüklerle karşılanabilir.
Yüzeyleri uygun şekilde korunmayan metal ve metal alaşımlarının bozunmaları önemli bir teknolojik sorundur.


Korozyonun Oluşumu

Metal ve alaşımların kararlı halleri olan bileşik haline dönme eğilimleri yüksektir. Bunun sonucu olarak metaller içinde bulundukları ortamın elemanları ile tepkimeye girerek, önce iyonik hale ve oradan da ortamdaki başka elementlerle birleşerek bileşik haline dönmeye çalışırlar; yani kimyasal değişime uğrarlar ve bozunurlar. Sonuçta metal veya alaşımın fiziksel, kimyasal, mekanik veya elektriksel özelliği istenmeyen değişikliklere (zarara) uğrar.
Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydana gelen olaydır.

Korozyonun Sebepleri

Korozyon olayları, her ortama ve her farklı tesir mekanizmalarına göre cereyan eder.Buna göre elektro-kimyasal veya kimyasal korozyon farklı olur.Makinalar üzerindeki mutad korozyon tertibatı genel olarak elektro-kimyasal olaylardan ileri gelmektedir.Elektro-Kimyasal Korozyon Olayları

Elektro-kimyasal korozyonda, korozyon olayları metal yüzeylerinin üstünde, elektrik ileten su tabakasında, elektrolit olarak cereyan eder.Elektrolit olarak bir çatlak içindeki buğu kalınlığında bir rutubet, film tabakası veya su artığı hatta el teri bile yeterlidir.

Rutubetli Çelik Yüzeylerinin Elektro-Kimyasal Oksijen Korozyonu Metal parçalarının üst yüzeyleri rutubetli ortamlarda ve açık havada, bir oksit tabakası ile kaplanır.Alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerden yapılmış olan parlak yapı parçaları, bu şartlar altında bir süre sonra pas benekleri ile kaplanır.


Korozyona dayanan olaylar, havadaki oksijenin demir malzemesinin üstündeki su ile bağlantılı halde tesir etmesinden ileri gelmektedir.Bir su damlasının altındaki bir malzeme bölgesinde, bu münasebetle meydana gelen olaylar izah edilebilir.Damlaların ortasında, demir Fe2+ - iyonları çözünmeye başlar.Bu çözünme sahası lokal bir anot gibi tesir eder (Lokal Anodu).Damlaların kenar bölgesinde, çözünen havanın oksijeninden oluşan OH- iyonları çözünen demir Fe2+ ile reaksiyona girer ve ilk önce demir hidroksit Fe (OH)3 ve buradan pas FeO(OH) oluştururlar.Pas, damlanın kenarında ring şeklinde ayrılır.Benek şeklinde başlayan pas oluşumu çelik yüzeylerde gözlenebilir.Korozyonun sürekli olarak devam etmesi halinde bütün çelik yüzeyleri bu yerlerinden itibaren paslanır.


Korozyon Elemanlarında Elektro-Kimyasal Korozyon Bu korozyon, bir galvanik eleman içinde cereyan eden aynı olaylardan ileri gelmektedir.Galvanik bir eleman, bir elektrik iletim kabiliyeti olan akışkan, elektrolit, içine daldırılan, farklı metallerden yapılmış olan iki elektrottan meydana gelir.Bu düzende, her iki metalden daha asal olanı çözünür.Çözünen metal paslanır yani korozyona uğrar.Çinko, bakır, galvanik elemanında bakır-elektrotta (katot) suyun parçalanması nedeniyle hidrojen açığa çıkarken çinko-elektrodu (anot) Zn2+ - iyonları çözünmeye başlar.Her iki elektrot arasında büyüklüğü elektrot malzemelerine bağlı olan küçük bir elektrik gerilimi oluşur.


Normal bir hidrojen elektrodu ile yapılan ölçümler vasıtasıyla, Normal Potansiyel olarak isimlendirilen münferit elektrot malzemelerinin gerilimleri tayin edilmiş ve metallerin gerilim sırası tablosuna aktarılmışlardır.


Hidrojen sıfır potansiyelinden itibaren sola doğru asal olmayan metaller, sağa doğru asal metaller yer alırlar.Bir galvanik elemanda daha solda kalan metal çözünür, örneğin Zn/Cu elemanında çinko çözünür.Galvanik elemandaki gerilimin büyüklüğü normal potansiyel farkından hesap edilebilir.Örnek: Zn/Cu galvanik elemanı bakırın normal potansiyeli +0.34 V, çinkonunki -0.76 V.Böylece galvanik elemanda +0.34 V - (-0.76 V) =1.1 V'luk bir gerilim oluşur.
Bir galvanik elemanın şartları makina elemanlarında ve yapı parçalarında birçok yerlerde meydana gelir.Bu sahalar, korozyon elemanları çinko adını alır.Bu hususta, iki farklı metal (elektrotlar) ve bir miktar su (elektrolit) gereklidir.Tipik korozyon elemanları örneğin çelik yapı parçaları üstündeki metal kaplamalar üzerindeki hasarlı yerler veya farklı malzemeden meydana gelen iki yapı elemanının temas etmesi ve ayrıca alaşımların içindeki asal olmayan metal bu yerlerde çözünmek suretiyle tahribata uğrar.

Kaynak

  • MEB, (2000), Metal Meslek Bilgisi, 2. Basım, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, ISBN 975-11-1008-4
KOROZYON - Korozyondan Korunma Yapılan araştırmalara göre ülkemizde korozyon ve korozyondan doğan hasalar gayri safi milli hasılanın yaklaşık %2 -5 ‘i kadardır. Özel işletmeler ve yerlere göre bu değer daha yüksek rakamlar göstermektedir. Bu da işletmenin verimli ve karlı çalışmasını etkilemektedir. Hatta gerekli önlemler alınmazsa işletmenin çökmesine veya yenilenmesine sebebiyet vermektedir. Korozyonla savaşımda dünyada bir çok teknikler kullanılmaktadır. Bunlardan başlıcaları ; Katodik Koruma ( Toprak altı , su ve su altı sistemlerine ) , Anodik Koruma ( Su ve Asidik ortamalar ) , Metalik ve metalik olmayan kaplamalar (Kısmen su , Asidik ve atmosferik ortamlar) , Boyama ( genelde atmosferik ve sulu ortamlar )
Bir sıvı içine atıldığı zaman, bu sıvıda oluşan korozyonu azaltan veya yok eden kimyasal maddelere koruyucu adı verilir. Küçük bir alanda korozyon olasılığını azaltan maddelerin yanında korozyon hadisesinin hızını azaltan maddelerde mevcuttur. Bazı maddeler vardır ki her iki etkiyi de gösterebilirler. Suya ilave edilen alkali bir madde küçük bölgelerde başlayan korozyon olasılığını azalttığı gibi herhangi bir korozyon olayının, eğere mevcutsa hızını da azaltır. Koruyucular işlevlerini, korozyon olayında rol oynayan anodik veya katodik işlemleri önleyerek veya geciktirerek yerine getirirler.
Anodik Koruyucular : Anoda doğru hareket eden ve anot bölgesini pasif hale getiren koruyuculardır. Etkinlikleri genellikle korozyon ortamında çözünmüş oksijen ile birlikte düşünülür. Yeterli miktarda ilave edildikleri zaman oldukça etkindirler. Gerekenden az ilave edilirlerse fayda yerine zararlı hale gelirler. Çünkü korozyona uğrayan bölgeler tamamen korunmayıp, bir miktar bölge korunmasız kalacağından bütün korozyon bu bölgelerde yoğunlaşacak ve oyulma korozyonu denen olay meydana gelecektir. Fosfatlar, silikatlar, molibdatlar, nitritler, kromatlar bu tip koruyuculardır.
Katotik Koruyucular : Bunlar katot yüzeyine doğru giden katyonlardır. Kimyasal veya elektrokimyasal olarak katot yüzeyinde çökelerek bu yüzeyleri izole ederler. As3+ ve Sb3+ katyonlarının asitler içinde demirin çözünmesini geciktirmesi katodik koruyuculara örnek verilebilir. Bu katyonlar iletken olmayan ve hidrojen çıkışını engelleyen tabakalar oluştururlar.
H2 + 2H+ + 2e- à H2 (metal yüzeyinden çıkar)
Korozyondan korunma önlemlerindeki amaçlar; malzemelerin elektrolitten uzak tutulması, malzemeleri elektrolitlere karşı dayanıklı yapmak. Elektrolitlerin şiddetli etki gösterebilecek kısımlarını izole etmek. Korunacak malzemeyi katot durumuna getirmek. Çeşitli korozyon olayları meydana geldiğinden korunma önlemleri içinde çeşitli yollar denenmektedir.
Endüstride çok büyük ekonomik kayıplara neden olan korozyonu önlemek için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunlarda en ekonomik olanını seçmek gerekir. Örneğin oto gövdelerinde paslanmaz çelik kullanmak korozyon sorunu ortadan kaldırır, ancak çok pahalıdır. Bunun yerine uygun koruma önlemleri alarak basit karbonlu çelik kullanmak çok daha ekonomiktir.
Korozyonun önlenmesi korozyon hücresinin elemanlarından (anot, katot, elektrolit, elektron, iletkeni ) en azından birinin devreden çıkarılmasıyla olur.
Misafir
22 Şubat 2010 17:17       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
korozyon nedir?


yha lütfen cevablayın nolur
Misafir
25 Şubat 2010 22:00       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

su sertligi nedir

...............................................................
Misafir
6 Şubat 2011 15:20       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çok ayrıntıya gerek var yardımcı olurmusunuz
Misafir
15 Şubat 2011 21:11       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
SUYUN SERTLİĞİ REÇŞNE İLE VEYA SUUU ISITARAK GİDERİLİR..
Misafir
3 Mart 2011 22:37       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
suyun sertliği nasıl giderilr miilet söyleyn
Misafir
6 Mart 2011 13:26       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
suyun sertliğinin giderilmesi ? lütfen ayrıntılı bilgi veya site...
Misafir
12 Mart 2014 19:46       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bu dev moleküllü yapılara “rezin”denir. Su cihazdan geçerken, bu rezinlerdeki negatif iyonlar sodyum yerine kalsiyumu tutarlar. Başka bir deyişle, sodyum ve kalsiyum iyonları yer değiştirirler. Böylece sudaki kalsiyum miktarı azalır ve su yumuşamış olur.

Su sertliği sabundaki Na veya K iyonlarıyla yer değiştirerek çözünmeyen ürünler veren katyonların kapasitesinin (miktarının) bir ölçüsüdür. Bir çok yüklü katyon bu arzu edilmeyen özelliği gösterir.Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç