Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 17 Kasım 2016  Gösterim: 10.428  Cevap: 4

Karahanlıların coğrafi ve ekonomik özellikleri nelerdir?

BİLGİYEACİK
29 Nisan 2009 19:40       Mesaj #1
BİLGİYEACİK - avatarı
Ziyaretçi
Karahanlıların coğrafi ve ekonomik özellikleri nelerdir?
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Baturalp; 17 Kasım 2016 16:07
SEDEPH
29 Nisan 2009 19:48       Mesaj #2
SEDEPH - avatarı
Ziyaretçi
Büyük Türk Devletleri - Karahanlılar İnceleyiniz...
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir
12 Mart 2011 15:20       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yokkkk karahanlıların özellikleri
Misafir
15 Mart 2011 09:37       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Karahanlılar
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Karahanlılar (Farsça: قراخانيان Qarākhānīyān ya da خاقانيه Khakānīya), 942 - 1212 yılları arasında Orta Asya ve günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürmüş Türk devletidir.

Bazı tarihi kaynaklarda bu Krallık, İlekhan Krallığını olur, bulunan maden paraların bir çoğunda tipik "İlek (Iilik, elik, vs)" bir sözü vardır, İslâmi kaynaklarda, örneğin Ali ibn el-Esir o hanedanın ismini, al-Hāqaniya, al-Hāniya veya al-Āfrāsiyā diye tanımlamıştır.[1] Eşzamanlı edebiyat kaynaklarda genellikle hanedan ismi Kağaniye (Ḵāqāniya) (Ḵağan [yurdu]), al-Moluk al-Ḵāniya al-Atrāk veya Āl-e Afrāsiāb (Afrasiab ailesi, hanedanı; Şehname'deki Turan kralı) denilmiştir.[2]

İsim Kökeni
Devletin adı Kara ve Han iki Türkçe kelimesinden oluşmuştur. "Kara", Türkçe'de siyahı, soyluluğu gösterir ve "Han", doğrusu Kağan, yöneticilere verilen Tanhu, Hakan, Yabgu, ve İlbey gibi Türkçe bir unvandır. Prof. Omeljan Pritsak, meseleyi daha başka açıdan ele alarak izah etmiştir. Türklerde Kara, Kızıl, Ak ve Gök, dört yönü temsil etmektedir. Kara, kuzey tarafını gösterir ve ekseri şehirlerde ayrı olarak bu yönlerin kapılarının isimleri vardır. Belh'in kuzey, yani Kara'nın yönü (tarafı) Türk kapısıdır. Güney kapısı Hind, batı kapısı Yahudi, doğu kapısı ise Çin kapısıdır. Kara aynı zamanda kuvvetli, cebbar ve cesur demektir. Bu bakımdan bu ismi almış olmalıdırlar. Gazneli Mahmud'a Çinlilerin verdiği "Karahan" tabiri de aynı mânâda olmalıdır. "Kara", azamet yükseklik ve üs-tünlük demektir.[3] Meselâ Türk ülkelerinden en doğudan batıya kadar raslanan karasular, hep gür, coşkun su ve nehirlere verilmiştir.

Siyasi Tarih

İslamiyet'i topluca kabul eden ilk Türk devletidir. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han, Müslüman olduktan sonra adını da Abdülkerim Satuk Buğra Han olarak değiştirmiştir. Satuk Buğra Han 955 (Hîcrî 344) yılında Kaşgarlı Mahmut'un Divân-ı Lügati't-Türk'te " اَرتُج artuç: Ardıç. Kaşgar'da bu adta iki köy vardır."[4] diye bahsettiği altın Artuç köyünde gömülmüştür.[5] O zamanlar Kaşgar'ın kuzeyinde iki tane Artuç (Atuş, Artux) isminde köy vardı, birisinin adı altın[6] Artuç (Atuş, Artux), ikincisi üst Artuç (Atuş, Artux)'dır.

Karahanlı Tarihi

Tarihi kaynaklar,birbirleri ile fazlasıyla ters düşer, Karahanlı Devletinin ilk Hanı, tarihi ve kurucu kim olduğu, daima tartışılmıştır. Karahanlı devleti İslam'la ilgilidir ve tüm kaynaklar aynı kişiye yani Satuk Buğra Han'a odaklanmıştır. Sadece bir tarihçi, Abu’l-Futub ‘Abd al-Ghafir bin Husayn al-Alma’i, ki Hicri beşinci yüzyılda Kaşgar'da yaşamış, o Tarikh Kashghar şehir tarihi yazmış ve Satuk Buğra Han'ın din değiştirdiğini anlatır. Ancak, bu ilk metin el yazması kaybedilmiş ve sadece kısmen tekrar 14. yüzyılın başında Jamal Qarshi tarafından Mulhaqat al-Surah isminde kitabında yeniden yazılmıştır. Bir başka kaynak 1889 yılı içinde bulunan Çağatayca dilinin son kısmına ait Buğra Han hatıralarıdır (Tazkirah Buğra Han). 17. yüzyıldan kalma bir başka el yazması kopyası bulunur.

Kuruluş dönemi ile ilgili pek fazla bilgi bulunmayan Karahanlılar Devleti, Karluk, Çiğil, Yağma ve diğer Türk boylarından oluşmuştur.

Devlet, 840 yılında Uygur Devleti'nin, Kırgızlar tarafından yıkılmasıyla Bilge Kül kadir han tarafından kurulmuştur. 893 yılında Kaşgar devletin başkenti olmuştur.

Bilge Hüsamettin Han'dan sonra devleti oğulları, Bazır Arslan Han ve Oğulçak Kadir Han yönetmişlerdir. Balasagun ve Taraz merkezli iki ana idari bölgeye ayrılan devlette; Bazır Arslan Han, Balasagun'da Büyük Kağan olarak ve Oğulçak Kadir Han Taraz'da Ortak Kağan olarak yönetimi paylaşmışlardır.

10. yüzyıl sonlarında Oğulçak Kadır Han'ın yeğeni Satuk'un (Satuk Buğra Han) savaş halinde bulundukları Samanî sığınmacıların etkisi ile İslam'ı kabul etmesi devletin tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. İslam'ı kabulunden sonra Abdülkerim adını alan Satuk Han, devletin sürekli savaş halinde olduğu Samanîler'den de aldığı destek ile amcasına karşı mücadele ederek devletin yönetimini ele geçirmiştir.

İslamiyet'i devlet dini olarak benimseyen Satuk Han döneminde Karahanlı Devleti'nin tamamına yakın bir bölümü bu dine geçmiştir. Karahanlı Devleti ilk Müslüman Türk devleti olmuştur. Halife "Nasr Bin Ali" döneminde Abbasiler Karahanlıları Müslüman ülkesi olarak tanımıştır. Samanoğulları ile itilafta olan Karahanlılar, Gaznelileri destekleyerek Samanoğulları Devleti'ni yıkmıştır. Gazneliler ile Ceyhun nehri sınır olarak belirlenmiştir...

Devlet 1042 yılında hanedan içindeki kavgalar sonucunda Doğu ve Batı Karahanlı devletleri olarak ikiye bölünmüştür. Batı Karahanlı Devleti; 1042-1212 yılları arasında hüküm sürmüş ve ilk başkenti Özkent olan devlet 1212 yılında Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır. Önemli merkezleri ; Balasagun, Talas ve Kaşgar ve ilk hükümdarı Tamgaç Buğra Han olan Doğu Karahanlı Devleti ise 1211 yılında Karahitaylar tarafından yıkılmıştır. Çinliler yakınlarında kurulan tüm yabancı devletlere hep aynı Divide et impera (Böl ve hükmet) aldatmacı, hileyi kullanıp önce ikiye bölmüşler daha sonra yıkmışlardır. Aynı oyun Göktürklerede yapılmıştır. Böyle Oyunları Ruslar Anaasya'da yaşayan diğer Türk Uluslarına uygulayıp birbirlerine düşman yapmışlardır.

Krallık (Kağanlık) Altayların aile sistemine göre iki alt krallığa bölünmüştür. Doğu Karahanlıların hükûmdarı, daha büyük han olup "Arslan Kara Han" unvanıyla Balasagun (ya da Kara Ordu)'da ikamet etmiştir. "Arslan" kelimesi Karluklar'dan Çiğil boyunun totemi (ongunu) olan aslan manasına gelmektedir. Batı Karahanlıların hükûmdarı olan ikinci Karahan ise Taraz'da üslenmiş ve daha sonra Kaşgar'a taşınmış ve tekrar Taraz'a dönmüştür. Onun unvanı Buğra Kara Han idi. "Buğra" kelimesi Karluklar'ın Yağma boyunun totemi (ongunu) olan deve anlamına gelmektedir.[7]

Türk tarihi

Ön Türkler

* Ön Türkler
* Tengricilik
* Orhun Yazıtları
* Bozkır İmparatorluğu Geleneği

Bozkır İmparatorlukları[göster]
Göçebe

* Hiung-nu
o Batı • Kuzey • Güney
* Cücenler
* Akhunlar
* Göktürk Kağanlığı
o Doğu • Batı • İkinci
* Uygur Kağanlığı
o Kansu Uygur Krallığı • Karahoca Uygur Krallığı • Karahanlılar

Yerleşik

* Beş Hu On Altı Krallık
o Han Çov • Hou Çov • Vey • Hya

* Kansu Uygur Krallığı
* Karahoca Uygur Krallığı

* Karahanlılar
o Doğu Karahanlılar • Batı Karahanlılar

* Beş Hanedan On Krallık
* Şatuolar
o Hou Tang • Hou Jin

Ural'ın Batısı

* Hun İmparatorluğu
* Avar Kağanlığı
* Hazar Kağanlığı
* Büyük Bulgarya Hanlığı
* Peçenekler

Memlûklar / Türkmenler
Hindistan

* Gazne Devleti
* Delhi Sultanlığı

Mısır

* Tolunoğulları
* Memlûk Sultanlığı

İran

* Karakoyunlu Devleti
* Akkoyunlular
* Afşar Hanedanı
* Kaçar Hanedanı

Moğolların Mirasçıları
Cuci'nin Ulusundan Doğan ÜlkelerToka Temür Sülalesi

* Kırım Hanlığı
* Kazan Hanlığı
* Kasım Hanlığı
* Astrahan Hanlığı
* Kazak Hanlığı
* Nogay Orda

Şiban Şülalesi

* Sibir Hanlığı
* Şeybani Hanlığı
* Buhara Hanlığı
* Hive Hanlığı
* Kokand Hanlığı
* Buhara Emirliği

Çağatay'ın Ulusundan Doğan Ülkeler

* Doğu Çağatay Hanlığı
* Yarkand Hanlığı

Anadolu - Rumeli

* Selçuklular
o Büyük Selçuklu Devleti
o Irak Selçuklu Devleti
o Kirman Selçuklu Devleti
o Anadolu Selçuklu Devleti

* I.Dönem Anadolu Beylikleri
o Çaka Beyliği (1081 - 1098)
o Dilmaçoğulları Beyliği (1085 - 1192)
o Danişmendliler Beyliği (1092 - 1178)
o Saltuklu Beyliği (1092 - 1202)
o Ahlatşahlar Beyliği (1100 - 1207)
o Artuklu Beyliği (1102 - 1408)
o İnaloğulları Beyliği (1098 - 1183)
o Mengüçlü Beyliği (1072 - 1277)
o Erbil Beyliği (1146 - 1232)
o Çubukoğulları Beyliği (1085 - 1092)

* Atabeylikler
o Zengiler
o İldenizliler
o Böriler
o Salgurlular

* I.Dönem Anadolu Beylikleri

*
o Osmanlı İmparatorluğu (1299 - 1922)
o Taşanoğulları Beyliği (1350 - 1398)
o Çobanoğulları Beyliği (1227 - 1309)
o Karamanoğulları Beyliği (1256 - 1483)
o İnançoğulları Beyliği (1261 - 1368)
o Sâhipataoğulları Beyliği (1275 - 1342)
o Pervaneoğulları Beyliği (1277 - 1322)
o Menteşe Beyliği (1280 - 1424)
o Candaroğulları Beyliği (1299 - 1462)
o Karesi Beyliği (1297 - 1360)
o Germiyanoğulları Beyliği (1300 - 1423)
o Hamitoğulları Beyliği (1301 - 1423)
o Saruhanoğulları Beyliği (1302 - 1410)
o Tacettinoğulları Beyliği (1303 - 1415)
o Aydınoğulları Beyliği (1308 - 1426)
o Tekeoğulları Beyliği (1321 - 1390)
o Dulkadiroğulları Beyliği (1339 - 1521)
o Ramazanoğulları Beyliği (1325 - 1608)
o Kadı Burhaneddin Devleti (1381 - 1398)
o Eşrefoğulları Beyliği (1300 - 1326)

Türk Cumhuriyetleri[göster]

* Türk Cumhuriyetleri
* Türkiye Cumhuriyeti
* Azerbaycan Cumhuriyeti
* Türkmenistan Cumhuriyeti
* Özbekistan Cumhuriyeti
* Kazakistan Cumhuriyeti
* Kırgızistan Cumhuriyeti
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Tarihi Türk Devletlerin Tam Listesi İçin

* Tarihî ve çağdaş Türk devletleri
* Türk tarihi literatürü

g • t • d


Karahanlı Devleti, Aral Gölü'nden Batı Çin ve Moğolistan adacıklarına kadar uzanan bir coğrafyada hüküm sürmüştür.
İktisâdi Yapısı [değiştir]

Karahanlılar devrinde kömür, bakır, altın ve kurşun içeren maden ocakları işletilmiş. Kuça, Kaşgar, Aksu ve Hoten pazarlarında altın ve bakırdan işlenmiş eşyalar satılmış, her yıl sergiler düzenlenmiştir. Soda (sodium carbonate), Yeşim taşı, Yurungkaş Nehri yatağından çıkarılan beyaz Yeşim ve Karakaş Nehri yatağından çıkarılan siyah Yeşim, Lapis lazuli (lâcivert taşı) ve İpek, İpek Yolu boyunca ticareti yapılmıştır. Karahanlılardan Satuk Buğra Karahan, Harun Buğra Karahan, Musa Buğra Karahan, Yusuf Kadir Karahan, Süleyman Arslan Karahan, batı hanlarından Tamğaç İbrahim Han, I. Nasr Şemsi el-Mülk Han ve diğerlerinin adına altun, gümüş, bakır madeni paralar basılmıştır.
İdare Sistemi [değiştir]
Ülüş sistemi [değiştir]

ülüş[8] Orta Asya Türk Devlet geleneğine göre ülke topraklarının Hakanlar tarafından hanedan üyeleri, yakın akrabalar arasında özerk idare statüsünde ve halk arasında paylaştırılması esasına dayanan idarî yapılanmadır. Ülüş sistemi bilim adamlarınca göçebe devlet anlayışı ve teşkilât sistemine dayandırılmıştır.[9]

Toy, Türk devletlerinde resmi bir görüşme gayesiyle toplanılan veya Türk boylarının, topluluklarının belli bir amaç doğrultusunda bir araya geldikleri toplantılardır. Hükümdarlar çeşitli sebeplerle toy düzenlerlerdi. Bunlar, tahta çıkış toyu, zafer toyu, düğün toyu, doğum toyu, ad koyma toyu gibi toylardır. Bu toylar Türklerde sosyal hayatın düzenlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.[10][11]

Orun, Türk hanlarının saraylarında veya devlet törenlerinde, toylarda Türk boylarının alacakları, oturacakları yerlerin tespit edildiği kurallardır.[12][13][14]

Hakanların her ne kadar vilayeti çok, payesi (rütbesi) yüksek olursa olsun, turuncu renkte ipekten veya kumaştan yapılan sayıları dokuzu geçmeyen tuğ[15] (sancak)'ları bulunurmuş ve onlar dokuz sayısını uğur sayarlarmış.
Uygarlık [değiştir]

İslam'ın kabülü sonrasında Karahanlılar Uygur alfabesini benimsemişler ve Türkçe' yi resmi dil olarak kullanmışlardır. Türklerin yoğun olarak yaşadığı topraklarda devlet kurulması sebebiyle diğer Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Arapça ve Farsça dilleri Karahanlılar' da etkin olamamıştır.

"Ribat" (Taşrabat) adı verilen kervansaraylar yapılmıştır. Tuğla ve kerpiç ağırlıklı olduğu için günümüze enkazları kalmıştır. Türk-İslam sentezi olarak Kümbetler ilk bu dönemde görülür. Bir Türk arşını olan çığ, Arap arşının üçte ikisi kadar uzunlukta olup, göçebeler bununla bez ölçerlermiş.

Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi), Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügatit-Türk (Büyük Türk Sözlüğü), İmam-ı Ebü'l-Fütuh Abdülgafur'un Tarih-i Kaşgar (Kaşgar'ın Tarihi) adlı çalışmaları bu dönemin en önemli yapıtlarıdır. Aşkiyaş adında özel yemek evlerini kullanmışlardır.

Karahanlılarda Yönetim Terimleri:

* tégin: Hükümdar oğlu
* Muhtesib: Kadın
* Tamgacı: Mühürdar
* agıcı: ipek kumaşları muhafaza eden kimse, hazinedar
* Bitikçi: İç ve dış yazışmalara bakan
* imga: Taşradaki gelir giderlere bakan(doğu karahanlılarda)
* Amil: Taşradaki gelir giderlere bakan(batı karahanlılarda)
* Kökyuk: Muhtar
* Eşkinci: Ulaşım ve posta işlerine bakan
* kadıncı: Bilge Kül Kadir
* turbı: yâver, yardımcı
* Ağıcı: Maliye işlerine bakan
* Tigin: Hükümdar oğlu
* térig: Ahaliden toplanan vergi (tirik)
* térnek: dernek, işlerini konuşmak için ulusun toplandığı yer.[16]

Karahanlılarda verilen unvanlar:

* Kunçuy: Hatun'dan bir derece aşağı kadın, bilge, prenses
* Kara: Hakanlı hanlarına verilen ungun (unvan)
* Kül Tegin: Hakanlı ailesi çocuklarına verilen adlardan
* Çağri Tegin: Hakanlı ailesi çocuklarına verilen adlardan
* Bekeç: Tekinlerin, Han oğullarının sanı
* Sagun: Karluk büyüklerinin ungunu (unvanı)
* Sökmen: yiğitlere verilen ungun (unvan)savaşta başarılı hizmet verenlere Kılıç Han Sökmen, Tonğa Tégin, Alp Tégin ve Yağan Tégin unvanları verilmiştir.
* Kadir Han: Hakanların sert ve çetin olanına verilen ungun (unvan)

Karahanlılarda askeri terimler:

* tura: kalkan, siper
* turag: sığnak
* tugrağ: Hakan tarafından savaş zamanında askere verilen at
* tutgak: atlı bölük

Ordu yapısı [değiştir]

Ordu iki temel birimden oluşurduMsn Batkaynak belirtilmeli]

* 1. Hassa Ordusu
* 2. Eyalet Ordusu
* 10 kişilik orduya "otağ", 100 kişilik orduya "haly", 1000 kişilik orduya "subaşı" denilirdi. Ordu kurağına veya ordu karargâhına "toy" denilirdi. Savaşlarda Hakanın çadırı kurulur, tuğ dikilir ve nöbet davulu (tuğ) vurulurdu. Usta kılavuzlar (yorçı) ve öncü bölükler (yizek) düşmanı gözetler ve düşman gözcülerini yakalamak için atlı bölük (tutgak) çıkarılırdı.

Uygurların soyağacı [değiştir]

Daha çok bilgi için: Karahanlılar hükümdarlar listesi


Karluk

Uygur
(Dokuz Oğuz)

Başmil

Uygur Kağanlığı
(Kül Bilge Kağan)
(744 - 840)

Karluk

Karahanlılar
(840 - 1041)

Karahoca Uygur
(991 - 1211/1368)

Kansu Uygur
(905 - 1226)

Batı Karahanlılar
(1041 - 1089/1212)

Doğu Karahanlılar
(1041 - 1212)
Son düzenleyen _Yağmur_; 15 Mart 2011 09:49 Sebep: sayfa düzeni
Misafir
18 Şubat 2014 16:21       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
karahanlıların yaşadığı bölgenin özelliklerini yazarsanız sevinirim
Hızlı Cevap
Mesaj:


Soru-Cevap forumu 'Karahanlıların coğrafi ve ekonomik özellikleri nelerdir?' konusunu görüntülüyorsunuz: Karahanlıların coğrafi ve ekonomik özellikleri nelerdir? ...

Aramalar: Karahanlıların coğrafi ve ekonomik özellikleri nelerdir?

Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç