Arama

Arkadaşlar arası ve okuldaki iletişim sorunları ve bu sorunların çözüm yolları nedir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Şubat 2014 Gösterim: 17.824 Cevap: 10
saniye - avatarı
saniye
Ziyaretçi
26 Ekim 2009       Mesaj #1
saniye - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar arası iletişim sorunları ve çözüm yolları nelerdir?
okuldaki iletişim sorunları nelerdir ve çözüm yolları nelerdir?
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
arkadaşlar arasındaki iletişim sorunlarına çözümler nelerdir
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
18 Kasım 2009       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
arkadaşlar arasındaki iletişim sorunlarına çözümler nelerdir
Sponsorlu Bağlantılar
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
18 Kasım 2009       Mesaj #3
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
BİREYLERİN İLETİŞİM SORUNLARI VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
YRD. DOÇ. DR. ERDOĞAN BOZKURT*
“Tüm yaşam bir iletişim - etkileşim olayıdır.”
Özcan KÖKNEL
İletişim bireyin birtakım semboller kullanarak karşısındakini etkileme süreci olarak tanımlanabilir (1). Ailede okulda ve iş yaşamındaki iletişim sorunlarına ülkemizde son yıllarda yapılan araştırmalarda sıkça karşılaşılmaktadır. Baymur ve Yeşilyaprak’ın yaptıkları araştırmalarda lise ve üniversite öğrencilerinin iletişim yeterlikleriyle ilgili sorunların fazla olduğu görülmektedir. Bu sorunlardan bazıları; topluluk içinde konuşamamak karşı cinsle arkadaşlık etmekten çekinmek ana-baba ile sorunlarını tartışamamak... gibi. Voltanda yaptığı gözlemler sonucunda lise öğrencilerinde aynı sorunların bulunduğunu belirtmektedir (2 3).
Mooney’in üniversite öğrencileri üzerindeki çalışmasında öğrencilerin çok problemli olduğu alanlardan az problemli olduğu alana doğru şöyle bir sıralama yapılmıştır (4): Birinci sırada üniversite ile ilgili problemler ikinci sırada başkaları ile iletişim kurmaya ait sorunlar üçüncü sırada gelecekle ilgili sorunlar yer almıştır.
Çulha ve Dereli’ninyaptığı araştırmada iletişim sorunlarının ülkemizde artma eğilimi gösterdiği vurgulanmaktadır. İletişim sorunları olarak; duygu ve düşüncelerini açıkça söyleyememek rahat konuşamamak yaş ve sosyal statü olarak daha büyüklerle rahat konuşamamak bir arkadaş grubuna girememek karşıt cinsle arkadaş olamamak belirtilmektedir(5).
İletişim Becerisi Yetersizliğinin Bazı Nedenleri
Çeşitli toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da iletişim becerileri yetersiz bireyler bulunmaktadır. İnsanların bir grubu aşırı derecede çekingen bir kısmı ise fazlaca saldırgandır. Çekingenlik ve saldırganlık özelliklerinin tam ortasında ise sağlıklı iletişimi anlatan atılganlık iletişim özelliği bulunmaktadır.Atılganlık kişilik özelliği ise “başkalarını küçük görmeden onların haklarını yadsımadan kişinin kendi haklarını koruyabilme yolu olarak geliştirilen bir çeşit bireyler arası ilişkiler biçimi” olarak tanımlanır . Ülkemizde iletişim yetersizliğinin ya da atılganlık düzeyinin düşüklüğü ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır.
Oskay (1981) ve Köknel’in (1986) çalışmalarında; çocuk eğitiminde ailenin ve çevrenin çocuğun yaşına ve gelişim çağına uygun olmayan beklentilerinin olması ailenin bu beklentilerinin gerçekleşmesi için aşırı baskı ve dayağa varan ceza ve şiddet yöntemlerine sıklıkla başvurması yetişkinler arasındaki iletişim bozukluğunun temel nedenlerinden birisi olarak açıklanmaktadır(7 8).
Toplumumuzdaki iletişim sorunlarından bir bölümü de kuşak çatışması ve kuşaklar arası anlayış farkının büyük boyutlara ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizdeki genç kuşak düşüncelerine saygı duyulmasını düşüncelerini anlatma tartışma fırsatının kendilerine tanınmasını toplumun kültür faaliyetlerine katılabilmeyi sorunlarıyla ilgilenmeyi toplumdan soyutlanmamayı kendi toplumuna yabancılaşmamayı ve sorunlarına sahip çıkmayı istemektedirler (9).
Köknel(1986) kuşak çatışmasının temel nedenini genç ve yetişkin kuşak arasındaki karşılıklı olarak gönderilen iletilerin çözülüp anlaşılamamasından yani iletişim kopukluğundan kaynaklandığını vurgulamaktadır. Köknel ailenin ve çevrenin gençle kurup sürdürdüğü iletişimde ve verilen iletilerde çelişmelerin olduğunu ortaya koyarak bunu şöyle açıklamaktadır. Aile bu yandan gence “büyüdüğünü” “kendi başına karar vermesinin sorumluluk yüklenmesinin gerekli olduğunu” anlatır öte yandan“aklın ermez” “sen daha çocuksun” denilerek tüm davranışları kısıtlanır. Bu çelişkiler gence de yansımakta ve onda da çelişkiler oluşturmaktadır.Genç istediği zaman kendini “koca adam” olarak görmekte bütün sorunlarını çözecek güçte olduğunu sanmaktadır.İstemediği durumlarda “ben daha çocuğum” aklım ermez düşüncesinden hareketle sorumluluktan kaçmaktadır (10).
Kasatura’ya (1991) göre; iki insanın birbirini anlamasını engelleyen en önemli etkenlerden biri de savunucu iletişimdir.Bu süreç bireyin benlik bilincini koruma ihtiyacından çıkmıştır.Bireyin kendini savunma özelliği arttıkça iletişimdeki verimin düştüğünü savunma azaldıkça iletinin anlamına ve yapısına daha çok dikkat edildiği gözlenmiştir.
Birbirinden çekinen ve aralarında olumsuz bir değerlendirme bulunan bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri için öncelikle güven ortamının oluşturulmasının gerekli olduğu ifade edilmiştir. Çevresindeki insanlarla başarılı iletişim kuran yetişkinlerin kişilik özelliği incelendiğinde kendilerine güven duyan duygusal ve düşünsel yönden olgunlaşmış kişiler olduğu gözlenmiştir. Bu kişilerin bebekliklerinden itibaren güven ve sevgi dolu bir ortamda yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca başarılı bir iletişimde duygudaşlık saydamlık ve etkin dinleme özelliklerinin bulunması gerektiği söylenmektedir. Duygudaşlık (empati) karşısındaki insanın duygularını anlama yeteneği; Saydamlık bir insanın rol yapmaması içi ile dışının bir olması; etkin dinleme ise karşısındaki bireyin söylediklerini de çözerek onun dünyasına girilebildiğini ve anlaşıldığının karşıya iletilmesini anlatır(11).
Tuncer (1979) ana-baba tutumlarıyla aile yapılarının çocuğun kişilik özellikleri geliştirmelerine etkisini incelediği çalışmasında farklı kültürel ögelerin egemen olduğu farklı toplumlarda aile yapıları ve benimsenmiş eğitim yöntemlerindeki farklılıkların toplumdan topluma değişen özgün kişilik çizgilerinin ortaya çıktığını açıklamaktadır.
Ülkemizin de içinde bulunduğu Doğulu ülkelerde girişken olmayan geleneklere bağlı kararsız ve aile bağları güçlü sınırlı davranışları etkin olan bireyler yetişirken; Amerika ve Batılı ülkelerde özgürlüğüne düşkün para ve başarıya önem veren gelenek ve soyluluğa bağlı olmayan davranışlarını belli kurallara göre düzenlemeyen aile bağları zayıf bireylerin toplumda genellikle çoğunlukta olduğu belirtilmektedir (12).
Geleneksel Türk eğitiminde; ailede çocuğun korunduğunu gözetildiğini girişkenlik ve merakın desteklenmediğini çocuğun içinden geçenleri açıkça söylemesinin engellendiği vurgulanarak; okul ortamında çocuğun sıkı bir denetime sokulduğu öğretmenin otoritesini benimseyen kurallara uyan çocukların ödüllendirildiği çok sayıdaki araştırmaların ortak bulgularıdır(13). Tuncer ülkemizdeki çocuk yetiştirme yöntemindeki önemli sorunun bireyler arası ilişkileri bozmadan aile bağlarını gevşetmeden; bağımsız kararlı ve girişken bireyler yetiştirmek olduğunu belirtmektedir.
İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
Daha sonra yapılacak olan davranışın önceden denenmesi ya da prova edilmesi yöntemini geliştiren Friedman Wolpe Lazarus Liberman Baker Fiedler ve Beach (1966 1978) gibi araştırmacılar atılganlık eğitimi yöntemini geliştirmişlerdir. Bu yöntem danışanın o davranışı kaygılanmadan yapabilmesini uygulama sırasında kendine güveninin artacağını danışanın durumunun kötüye gitmeyeceğini öğrenmesini sağlar.Bu tür atılganlıkeğitimiyle çok çekingen ve saldırgan davranışları yüzünden bireyler arası iletişim sorunları bulunan kişilere yardım edilebileceği söylenmiştir (14).
Morgan ve Leung (1979) kendilerini yetersiz olarak kabul eden fiziksel özürlü üniversite öğrencileri üzerinde atılganlık eğitiminin etkilerini incelemişlerdir.18-40 yaşları arasında 9 bayan 5 erkek olmak üzere 14 denek üzerinde çalışılmıştır. Deneysel araştırmada ön-test son-test kontrol grup modelinden yararlanılmıştır.
Atılganlık eğitimi gören ve görmeyen denekler karşılaştırıldığında sosyal etkileşim becerileri benlik ve benlik saygısı düzeyi ile kendilerini yetersiz olarak kabul eden atılganlık eğitimi verilen bireylerin sayıca arttığı denencelerin analizinden anlaşılmıştır. Çalışmada fiziksel özürlü üniversite öğrencilerinin yeteneksizliğinin kabulünün gelişiminde atılganlık eğitiminin etkili olabileceğini ortaya koymuştur (15).
Voltan (1980) üniversite öğrencilerinin atılganlık kişilik özelliği düzeyinin yükseltilip yükseltilemeyeceğini incelemek amacıyla deneysel bir çalışma yapmıştır. Atılganlık kişilik özelliğini bireyin kaygı dışındaki olumlu ve olumsuz duygularını birey ya da bireylere en etkili şekilde iletebilme karşısındaki kişinin hakkına saygı göstererek kendi hakkını koruyabilme nitelikleri olarak tanımlanmıştır(16). Bu nedenle atılgan bireyin kurduğu iletişimin sonucunda daha sağlıklı bir uyum içerisinde olacağı söylenebilir.
Voltan sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerden ve kırsal kesimden gelen 17-19 yaşları arasındaki gönüllü 60 öğrenci üzerinde atılganlık eğitimi programı uygulamıştır. Atılganlık eğitimi sonunda deney grubundaki öğrencilerin Rathus Atılganlık Envanterinden aldıkları puanların ortalaması kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır(17).
Akkök (1996) ilköğretim öğrencilerinin ev ortamından çıkıp okul ortamına girdiklerinde onlardan yeni davranış biçimleri geliştirmeleri beklenildiğini belirterek bunun sonunda çocukların; kendilerine güvenleri olan kendilerini düzgün ve güzel ifade edebilen ve kişiler arası ilişkilerde başarılı bireyler olarak gelişmelerinin sağlanabileceğini açıklamıştır. İlköğretim öğrencilerine kazandırılacak beceriler aşağıdaki gibi gruplanmıştır. İlk kazandırılacak beceriler; dinleme konuşmayı başlatma konuşmayı sürdürme soru sorma teşekkür etme kendini tanıtma başkalarını tanıtma iltifat etme yardım isteme bir gruba katılma yönerge verme yönergelere uyma özür dileme ve ikna etmedir. Grupla bir iş yürütme becerileri arasında başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma; duygulara yönelik beceriler grubunda ise kendi duygularını anlama duygularını ifade etme başkalarının duygularını anlama karşı tarafın kızgınlığı ile başa çıkma sevgiyi-iyi duyguları-ifade etme korku ile başa çıkma ve kendini ödüllendirme iletişim yeterlikleri arasında sayılabilir. Saldırgan davranışlar ile başa çıkmaya yönelik beceriler; arasında ise izin isteme paylaşma başkalarına yardım etme uzlaşma kızgınlığı kontrol etme hakkını koruma ve savunma alay etmeyle başa çıkma kavgadan uzak durma yer almıştır.Stres durumlarıyla başa çıkmayla ilgili beceriler arasında ise; başarısız olunan bir durumla başa çıkma grup baskısıyla başa çıkma utanılan bir durumla başa çıkma yanlız bırakılma ile başa çıkma sayılabilir (18).
Görüldüğü gibi ilköğretim öğrencilerine kazandırılacak becerilerin büyük bölümünü iletişim becerileri oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışmada her becerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili çok sayıda etkinlik bulunmaktadır.
Baltaş ve Baltaş(1997) daha iyi insan ilişkileri ve daha iyi iletişim kurabilmek için bedenin iyi kullanılmasının yanında bireyin“duygusal olgunluğa” ulaşmasının gereğini açıklamaktadırlar. Duygusal olgunluk bireyin kendi duygularını anlaması ve yaşam düzeyini yükseltebilecek yönde düzenlemesi başkalarının duyguları için empati göstermesi biçiminde tanımlanmıştır. Coleman; duygusal olgunluk kavramı yerine kendinin farkında olma (self awareness) ve ertelenmiş haz (delayed gratification) kavramlarını kullanmıştır. Bu iki kavramın oluşturduğu beceriye bireyin sahip oluş derecesine göre hayattaki başarısının artacağı belirtilerek; bu özelliğe “duygusal akıl” adı verilmiştir. Daha sonra bu kavram “duygusal zekâ” olarak ifade edilmiştir. Bu kavram bireyin kendi duygularının farkında olması biçiminde tanımlanmıştır(19).
Sorias (1986) toplumsal ruh sağlığının hedefi olarak bireyin temel ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşamını sürdürmesini sağlayan sosyal ilişkilerin güçlendirilmesini belirtmektedir. Ruh sağlığı üzerinde son yıllarda yapılan çalışmaların girişkenlik(atılganlık) düzeyinin yüksekliğinin ruh sağlığını korumaya yarayan destek sistemi olarak görev yaptığı stres durumlarında fiziksel ve ruhsal çözüntüyü azaltabileceği ifade edilmiştir.
Sorias; Brady EislerMiller ve Person’dan da yararlanarak bireyler arası doyum verici iletişim biçimi olan anlatımcılık (expresiveness) ile atılganlığı içine alan sosyal becerinin yararlarını bireyin olumsuz ya da olumlu duygularını ilişki içinde olduğu birey ya da bireylere anlatabilmesini kendi haklarını savunabilmesini kendisine ters gelen istekleri geri çevirebilmesini gerektiğinde başkalarından yardım isteyebilmesinin kolaylaştırılması şeklinde özetlemiştir.
Davranış modifikasyonu ilkelerine dayanan sosyal beceri ya da girişkenlik eğitiminin psikiyatrik bozukluğu olmayan bireylerin diğer insanlarla ilişkilerinin daha doyum verici olmasını sağlamak karşılarına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek depresyon mental gerilik şizofreni ve kişilik bozuklukları tedavisinde yararlı olabilecek bir yöntem olarak gösterilmiştir (20).
Tartışma ve Yorum
Geleneksel tarım kültüründen modern sanayi toplumunun kültürüne geçişin sancılarının yaşandığı ülkemizde yeterli iletişim becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi toplum ve birey açısından istenen ve beklenen bir olgudur.
Toplumumuzun sahip olduğu geleneksel kültürel ögeler otoriter ana-baba tutumu baskıcı çocuk yetiştirme yöntemleri hızlı sosyal ve kültürel değişme gibi nedenlerin bireyler arası iletişimde çeşitli sorunlar çıkardığı söylenebilir. Bu sorunlar ise bireyin uyumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Geleneksel Türk eğitiminde; ailede çocuğun korunduğunu gözetildiğini girişkenlik ve merakın desteklenmediğini çocuğun içinden geçenleri açıkça söylemesinin engellendiği vurgulanarak; okul ortamında çocuğun sıkı bir denetime sokulduğu öğretmenin otoritesini benimseyen kurallara uyan çocukların ödüllendirildiği çeşitli araştırmaların ortak bulgularıdır. Ayrıca iletişim sorunları olan bireylere yardım edebilmek için psikologlar değişik terapi teknikleri geliştirmişlerdir.
Son düzenleyen fadedliver; 20 Kasım 2009 01:10
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Aralık 2009       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar arasında yapılmaması gereken davranışlar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Mart 2010       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben kötü birisi olsamda nasıl bir arkadaş edinebilirim
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Eylül 2011       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben şu anda 8'e gidiyorum 5. sınıfa kadar çok sessizdim çekingendim 6. sınıfta bu engelleri yavaş yavaş atlatmaya çalıştım 7. sınıfta tamamen atlatmıştım fazla olmasada sınıfta falan aktiftim bu sene 8. sınıf ve sadece bir tane arkadaşım var kimse bana sıcak kanlı davranmıyor kendimi çok yalnız hissediyorum lütfen bi çözüm önerin ya yoksa psikolojimm bozulucak Msn Sad
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Ekim 2011       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Eğer sana sıçak davranılmıyorsa sen onlara kaynaşmaya çalış...
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Ekim 2011       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar arasındaki iletişim sorunları nelerdir acaba arkadaşlar Msn Bat ödevde
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Ocak 2012       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bende kendimi yalnız hissediyorum tek bir arkadasım var oda saçma saçma hareketleri var mesela şakalaştık ittiriyo delimine çözümmm bulunnnn
Mutlu kişi - avatarı
Mutlu kişi
Ziyaretçi
18 Şubat 2014       Mesaj #10
Mutlu kişi - avatarı
Ziyaretçi
Örn:sorununuz siz iki arkadaş grubu ile takılıyorsanız ama aralarından bir grup bunun mantıksız olduğunu düşünüyor ve sizinle küsüyor bu küslük arasında o gruba sakın düşmanınız gibi bakmayın ve herzaman iki grubunda zamana ihtiyacı olduğunu bu zaman içerisinde ise aranızdaki geçimsizliğin azaldığını göreceksiniz ama bundan biraz daha önemli olan size küsen arkadaş grubunu örnek üç kişi hepsiyle aynanda konuşmayın teker teker konuşun aralarından sizinle en mantıklı konuşana(daha pozitif)düşüncelerinizi anlatın ve en sonunda hepsiyle beraber topluca konuşun.(bu yazdıklarımın hepsini yaşadım yaşım 11)
Bunları yapmadan önce ben: :-(
Bunları yaptıktan sonra ben: :-)

Benzer Konular

8 Aralık 2019 / kompetankedi Cevaplanmış
5 Ocak 2017 / bilinmiyor Soru-Cevap
12 Mayıs 2011 / Misafir Soru-Cevap
22 Mart 2012 / Misafir Soru-Cevap