Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 16 Nisan 2015  Gösterim: 26.174  Cevap: 9

Belediyelerin yönetim organları nelerdir?

siflali
11 Nisan 2010 13:10       Mesaj #1
siflali - avatarı
Ziyaretçi
Merhaba, bir ödevim var belediye yönetiminin organlarını kısaca tanımlar mısınız? Kısa olsun lütfen.
EN İYİ CEVABI The Eniqmatic verdi
1. B.Ş.B. Meclisi,

2. B.Ş.B. Encümeni,
Sponsorlu Bağlantılar

3. B.Ş.B. Başkanı

B.Ş.B. meclisi ve encümeni karar organı niteliğindedir. Buna karşın B.Ş.B. başkanı yürütme organı görevini yapar. B.Ş.B. Meclisi belediye sınırları içerisinde kalan ilçe seçim çevreleri için belirlenmiş olan belediye meclis üye sayısının her ilçe için 1/5′i alınarak bulunan toplam sayı kadar üyeden oluşur. Görev süresi 5 yıl olan mecliste ilçe belediye başkanları doğal üye sıfatıyla bulunurlar. B.Ş.B. meclisi yılda Kasım, Mart, Temmuz aylarında olağan toplantısını yapar.
B.Ş.B. Encümeni kısmen karar kısmen ise yürütme organı niteliği taşır. B.Ş.B. başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında genel sekreter, imar,fen,hukuk,hesap ve yazı işlerini yürüten birim başkanlarından oluşur. İlçe belediye encümeninden farklı olarak seçilmiş üyesi yoktur. B.Ş.B. meclisinin toplantı halinde olmadığı zamanlarda onun yerine karar alabilir.
B.Ş.B. Başkanı seçmenlerin oyları ile 5 yıllık süre için seçilirler. B.Ş.B. başkanı yasaların kendisine verdiği yetkileri kullanır. Aynı zamanda ilçe belediyeleri ile eşgüdümün sağlanmasından sorumludur. B.Ş.B. başkanı büyük şehir ve ilçe belediye meclisi kararlarının yeniden görüşülmesini isteyebilir. Meclisler kararlarında 2/3 çoğunlukla ısrar ederlerse bu durumda meclis kararı kesinlik kazanır.


Misafir
12 Mayıs 2011 22:04       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
. Belediye başkanı :5 yılda bir halk tarafından seçilirler.


2. Belediye meclisi :Belediyenin genel karar organıdır. Üyeleri o yörenin halkı tarafından seçilir. Üye sayısı yörenin büyüklüğüne göre çoğalır. Belediye meclisine, belediye başkanı başkanlık eder.


3. Belediye encümeni : Belediyenin ikinci karar organıdır. Yazı işleri, hesap işleri, sağlık işleri,fen işleri,veteriner,teftiş kurulu müdürleri gibi yöneticiler belediye başkanının başkanlığında toplanır.
Önemli kararları belediye meclisi alır. Bu kararlar doğrultusunda işleri belediye encümeni yürütür. Belediyelerin bütçeleri, vali ya da kaymakam tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
Misafir
24 Mayıs 2011 21:15       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
merhaba benim bir ödevim warda bana belediyenin yönetim organlarını söylermisiniz?
The Eniqmatic tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
pelin_gulay
24 Mayıs 2011 21:24       Mesaj #5
pelin_gulay - avatarı
Ziyaretçi
1.Belediye Başkanı
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.


Belediye başkanının görev ve yetkileri

Madde 38: Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır;
 1. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
 3. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 4. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
 5. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 8. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
 9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
 10. Belediye personelini atamak.
 11. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
 12. Şartsız bağışları kabul etmek.
 13. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
 14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
 15. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 39: Belediye başkanına nüfusu;

 1. 10.000'e kadar olan beldelerde 60.000,
 2. 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 70.000,
 3. 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 90.000,
 4. 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 110.000,
 5. 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 130.000,
 6. 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 150.000,
 7. 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000,
 8. 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000,
Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygular.

2.Belediye Meclisi
Belediye meclisi, belediye yönetiminin karar organıdır. Meclis üyeleri, nispi temsil yöntemiyle beş yılda bir seçilmektedir. Meclis üyelerinin sayısı, belde, kasaba ya da kentin nüfus durumuna göre 9 – 55 arasında değişiklik göstermektedir. Belediye meclisinin başlıca görevleri şunlardır:

a. Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, imar planlarını ve programlarını görüşmek ve onaylamak, borçlanmaya karar vermek.

c. Belediye vergi ve resimlerine ait tarifeleri; bunların dışında belediye tarafından yerine getirilecek hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini düzenlemek.

d. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar vermek.

e. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

f. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri inceleyip onaylamak.
g. Meydan, cadde, sokak, park ve benzeri yerlere ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek.

h. Belediye başkanı ile encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak

3.Belediye Encümeni
Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından her yıl seçeceği üç üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden; diğer belediyelerde iki meclis üyesi ile yine biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının birim amirleri arasından seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Buna göre belediye encümeni, seçimle gelenlerle (meclis üyeleri) birim amirlerinden (müdürlerden) kurulmaktadır. Bu üyelerin görev süreleri bir yıldır. Encümen, yeni düzenleme ile danışma ve yürütme organı haline getirilmiştir. Görevleri şunlardır:

a. Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararı almak ve uygulamak.
c. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
d. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
e. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
f. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek
Misafir
24 Mayıs 2011 21:32       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
merhaba benim bir ödevim wardıda belediyenin çalısma organlarını soylermisiniz?
Misafir
16 Nisan 2012 18:27       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Belediye başkanı :5 yılda bir halk tarafından seçilirler.


2. Belediye meclisi :Belediyenin genel karar organıdır. Üyeleri o yörenin halkı tarafından seçilir. Üye sayısı yörenin büyüklüğüne göre çoğalır. Belediye meclisine, belediye başkanı başkanlık eder.


3. Belediye encümeni : Belediyenin ikinci karar organıdır. Yazı işleri, hesap işleri, sağlık işleri,fen işleri,veteriner,teftiş kurulu müdürleri gibi yöneticiler belediye başkanının başkanlığında toplanır.
Önemli kararları belediye meclisi alır. Bu kararlar doğrultusunda işleri belediye encümeni yürütür. Belediyelerin bütçeleri, vali ya da kaymakam tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.


Kaynak: Belediyelerin yönetim organları nelerdir?
Misafir
13 Mayıs 2012 13:10       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

merhaba benim bir ödevim warda bana belediyenin yönetim organlarını söylermisiniz?

Belediye başkanı Belediye meclisi Belediye encümeni
Misafir
15 Mayıs 2012 21:10       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
YAA ARKADAŞLAR YARDIM EDİN ACİLLLL!!!!YARINA SINAV ÇALIŞMASI BU BU SORULAR ÇIKÇAK VEDE ÖDEV NOLUR ŞUNU CEVABINI VERİN YAAA...."BELEDİYENİN EN ÜST DÜZEY KARAR ORGANI NERESİDİR?"NOLURR YARDIM ETTTİN...
Misafir
16 Nisan 2015 09:14       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
belediye yönetim organı nelerdir


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç