Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 15 Kasım 2013  Gösterim: 152.336  Cevap: 225

Dünyaca ünlü Türk halk bilimine örnek verir misiniz?

Misafir
9 Kasım 2011 11:40       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Arkadaşlar Lütfen Yardım Edin Msn Sad Şimdiden Allah Razı Olsun
EN İYİ CEVABI ThinkerBeLL verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Arkadaşlar Lütfen Yardım Edin :( Şimdiden Allah Razı Olsun

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

dünyacaünlü halk bilimlerine örnek verirmisiniz

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

dünyaca ünlü türk halk birimine örnekler ve tanıtımlar verin,

Verilebilecek örnekleri şu şekilde sıralamak mümkün:
 • Orhun Kitabeleri
 • Dîvânü Lügâti't Türk (Kaşgarlı Mahmut)
 • Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)
 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Keloğlan Masalları
 • Nasreddin Hoca
 • Karagöz ile Hacivat
 • Yunus Emre
 • Mevlana
 • Yağlı güreş
 • Cirit sporu
 • Okçuluk
 • Nevruz

Sponsorlu Bağlantılar


Misafir
9 Kasım 2011 14:30       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
THB 501 Halkbilimi Tarihi (3 kredi-saat, zorunlu)
Dünyada halkbilimi kavram ve teriminin ortaya çýkýþ nedenleri, halkbiliminin sosyal bilimler alanýnda zaman içinde kazandýðý yer ve önemi, yapýlan çalýþmalarýn seyri ve sonuçlarý, Türk halkbilimi tarihçesini de kapsayacak þekilde anlatýlmaktadýr.
THB 503 Türk Halk Edebiyatý-1 (3 kredi-saat, zorunlu)
Türk Edebiyatýnýn sözlü ortamda yaratýlan ürünlerini oluþturan mit, efsane, destan, masal, halk hikayesi gibi türleri, halkbiliminin amaç, kuram ve yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 505 Halkbilimi Müzeciliði ( 3 kredi-saat, seçmeli)
Halkbiliminin inceleme alanýna giren ürünlerin nasýl müzelenmesi gerektiði konusu, genel müzecilik, etnografya müzeciliði ve açýk-hava müzeciliði gibi yaklaþýmlar deðerlendirilmekte ve dünyadaki örnekler incelenerek Türk halkbilimi müzeciliðinin sorunlarý tartýþýlmaktadýr.
THB 507 Halk Tiyatrosu (3 kredi-saat, seçmeli)
Köy seyirlik oyunlarý, Çocuk oyunlarý, Karagöz, Meddah, Orta oyunu gibi “temsil” ve “canlandýrma”ya yönelik halkbilimi ürünleri, halkbilimi kuram ve yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 509 Halk Hekimliði (3 kredi-saat, seçmeli)
Genel týp biliminin dýþýnda kalan ve halkýn inanma veya deneme yanýlma yoluyla kendi kendine bulduðu tedavi yöntemleri, koca karý ilaçlarý, efsun ocaklarý, türbe yatýr ziyaretleri baðlamlarýnda halkbiliminin çözümleme yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 511 Gelenekler ve Halk Ýnançlarý (3 kredi-saat, seçmeli)
Töre, Gelenek, Görenek ve Halk Ýnancý kavramlarý ve bu kavramlar altýnda deðerlendirilen halk tutum, davranýþ ve inanç örnekleri incelenmektedir.
YÜKSEK LÝSANS BAHAR YARIYIL DERSLERÝNÝN ÝÇERÝÐÝ
THB 502 Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri (3 kredi-saat, zorunlu)
Dünya halkbilimi çalýþmalarýnda kullanýlan belli baþlý kuram ve yöntemler üzerinde durulmakta ve bu kuram ve yöntemlerin Türk halkbilimi çalýþmalarýna uygulanma denemeleri incelenmektedir.
THB 504 Türk Halk Edebiyatý-11 (3 kredi-saat, zorunlu)
Türk Edebiyatýnýn sözlü ortamda yaratýlan ürünlerini oluþturan ve mani, türkü, ninni, atasözü, deyim, alkýþ, kargýþ, bilmece olarak adlandýrýlan türleri, halkbiliminin amaç, kuram ve yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 506 Türk El Sanatlarý (3 kredi-saat, seçmeli)
Geleneksel Türk el sanatý olarak tanýmlanan ürünler ve bu ürünleri üreten meslekler, halkbiliminin hedef ve kuramlarý çerçevesinde incelenmektedir.
THB 508 Halkbilimi Animasyon Tasarýmcýlýðý (3 kredi-saat, seçmeli)
Halkbilimi ürünlerinin baþta turizm ve medya sektörü olmak üzere çaðdaþ kültür üretim ve tüketim ortamlarýnda yeniden yaratýlmasý, canlandýrýlmasý veya kullanýlmasý süreçlerinin doðurduðu sonuçlar deðerlendirilmekte ve bu alanýn geliþtirilmesi yaklaþýmlarý incelenmektedir.
THB 510 Halk Müziði ve Oyunlarý (3 kredi-saat, seçmeli)
Türk halk müziði, Türk halk çalgýlarý ve Türk halk oyunlarý, halkbilimi kuram ve yöntemleri çerçevesinde incelenmektedir.
THB 512 Þölen, Þenlik ve Festivaller (3 kredi-saat, seçmeli)
Halk þölenleri, þenlikleri ve festivalleri kapsamýnda yerel veya mevsimlik bayramlar ve benzeri özel gün kutlamalarý, bir yörenin öne çýkan kültür deðerleri adýna yapýlan festivaller ve bunlarýn kültürel etki ve sonuçlarý incelenmektedir.
Misafir
10 Kasım 2011 12:18       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
dünyacaünlü halk bilimlerine örnek verirmisiniz
Misafir
10 Kasım 2011 16:10       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
dünyaca ünlü türk halk birimine örnekler ve tanıtımlar verin

,
Misafir
10 Kasım 2011 18:40       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar bende sizin gibi öğrenciyim ve örnek verecem sizlere
1- bize ait olan HACİVAT VE KARAGÖZ gölge oyunlarımız...
2- bize ait olan keloğlan masalları...

(YUKARIDAKİLER SİZE ÖRNEK OLSUN ARKADAŞLARIM...diğerlerinide siz türk lere ait olan halaylar önemli adetler kara göz ve hacıvat gibi örnekler vere bilirsiniz arkadaşlar hadi kolay gelsin... Msn Happy
Misafir
11 Kasım 2011 13:44       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
halay horon çayda çıra zeybek adna kebap
ThinkerBeLL tarafından gönderilmiş olan #7 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
11 Kasım 2011 15:19       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yha dha acıklayııc bilgi yokmu !! Msn Sad
Misafir
11 Kasım 2011 18:00       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yaaa bi dünyaca ünlü halk bilimleri ne düzgün cevao verimn yani yaaaaaaa..Msn Happy
Misafir
11 Kasım 2011 20:24       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yaaaa daha ayrıntııııııııııııııııııııııııı
İSTİYORUM
Msn Sad LÜTFENNNCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç