Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Ekim 2014  Gösterim: 42.823  Cevap: 4

Devlet yönetim biçimleri nelerdir?

Misafir
17 Nisan 2012 13:36       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
GRUPÇA YAPILAN DEVLET YÖNETİMİ İHANGİSİDİR?
EN İYİ CEVABI BySeuS verdi
Devlet yönetim biçimleri

Monarşi
Sponsorlu Bağlantılar
Meşrutiyet
Oligarşi
Demokrasi
Otoriter Yönetim
Totaliter Yönetim
Teokrasi
Teokratik Egemenlik
Cumhuriyet
Komünizm
Nasyonal Sosyalizm (Nazizim)


Monarşi :
Bir kişinin kayıtsız şartsız egemenliğidir. “Mutlak Monarşi”de denir. Meclis yoktur. Halkın yönetime katılımı yoktur.

Meşrutiyet :
Krallık veya Padişahlık gibi rejimlerde halkın, az veya çok, yönetime katılmasıdır. Kralın yanında halkın seçtiği bir meclis olması gerekir.

Osmanlıda = Meclis + Anayasa (I.Meşrutiyet-1876)


Oligarşi :
Ülkeyi bir grubun yönetmesidir. (Zengin, Aydınlar, Askerler)

Demokrasi :
Ülkeyi yönetme hakkının millete ait olduğu ve halka bir çok özgürlüklerin tanındığı, çok partili sistemlerin geçerli olduğu, tek anlayışın kabul ettirilmeye çalışılmadığı sistemlerdir. Şu tanımlama- larda demokrasi ile ilgilidir,

Halka, hak ve özgürlükler tanınması
Çok partili düzen (Liberal demokrasi)
Halkın yönetime ortak olması
Bağımsızlık, Özgürlük, eşitlik gibi kavramlar
Tanzimat, Islahat, I. ve II. Meşrutiyet.


Otoriter Yönetim :
Siyasal iktidar yetkilerini tek elde toplandığı yönetim biçimidir (Parti, Şef). Meclis bulunur fakat yetki devlet başkanındadır.

Teokrasi :
Devletin, dini kurallara dayanılarak yönetilmesidir. Din kuralları anayasa olarak kullanılır.

Teokratik Egemenlik:
Ülkeyi idare etme yetkisinin tanrıdan alındığına ve egemenliğin kaynağının tanrı olduğuna dayanan yönetim anlayışıdır. (Fransız ihtilali ile geçerliliğini yitirdi). Eski çağlarda Mısır’da Firavun aynı zamanda tanrıdır (Tanrı Kral anlayışı), Sümer devletinde Krallar aynı zamanda Rahiptir (Rahip Kral anlayışı). Osmanlıda, 1517 Ridaniye seferi ile Mısır’ın alınması sonucu Padişahlar aynı zamanda Halife unvanını kullanmışlardır. Bunun sonucunda yönetim “teokratik” bir yapıya dönüşmüştür.


Cumhuriyet :
Esas olan ilk öğe devlet başkanının belli bir süre için seçilerek iş başına gelmesidir. Meclis olmalı ve halka seçme-seçilme hakkı tanınmalıdır.


Komünizm :
Sanayi devriminin getirdiği sorunlar ve işçi sınıfının sömürülmesine karşı çıkan bir akımdır. İlk kez Rusya’da I. Dünya Sav. sırasında kuruldu.

Her şey halk adına devletin denetimindedir.
Özel mülkiyet yoktur.
Tek Parti ve siyasi görüş vardır.
Katı bir devletçi anlayış vardır.


Faşizm :
İlk kez İtalya’da I.Dünya Savaşından sonra ortaya çıktı. Temel felsefesi “ Her şey devlet içindir, hiçbir şey devlete karşı değildir.” Tek parti vardır. Baskıcı devlet şeklidir.


Nasyonal Sosyalizm (Nazizim):
Almanya’da ortaya çıktı. Faşizme benzer, Tek Parti ve siyasi görüş vardır. Baskıcıdır.

Kaynak: Sosyalbilimlerbyz_qny
17 Nisan 2012 15:47       Mesaj #2
byz_qny - avatarı
Ziyaretçi
Devlet yönetim biçimleri nelerdir?

* Aristokrasi
* Cumhuriyet
* Demokrasi
* Despotluk
* Federasyon
* Komünizm
* Konfederasyon
* Meritokrasi
* Monarşi
* Mutlakiyet
* Oligarşi
* Otokrasi
* Parlamenter monarşi (Meşrutiyet)
* Plütokrasi
* Teknokrasi
* Teokrasi
* Totalitarizm

BySeuS tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
30 Ekim 2013 08:29       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özdeş olarak demokrasi olmayabilir Yönetim biçimi ile devletin kuruluşunun ve milletlerin hayat tarzlarının, dünya görüşünün derin bir ilgisi vardır
Örneğin Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyeti kurarak monarşiye son vermesinde Meclis Yönetimi'ni esas alması, dünyada tek bir oluşumdur Çünkü genellikle cumhuriyete geçen sistemlerde, diktatörlük veya ideolojik yönetimler egemendir Bir cumhuriyetin meclise dayanması doğası gereğidir

Yönetim biçimleri şunlardır:

* Aristokrasi
* Cumhuriyet
* Demokrasi
* Despotluk
* Federasyon
* Komünizm
* Konfederasyon
* Meritokrasi
* Monarşi
* Mutlakiyet
* Oligarşi
* Otokrasi
* Parlamenter monarşi (Meşrutiyet)
* Plütokrasi
* Teknokrasi
* Teokrasi
* Totalitarizm

• Totalitarizm
Küçük bir politik grubun önemli bütün yetkileri tekelinde toplayarak, demokratik olmayan bir biçimde, devletçilikle ve sıkı bir denetim rejimiyle toplumu yönetmesi akımı ve uygulamasıdır

• Teokrasi
Yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarına ilişkin bütün devlet gücünün, ancak ilâhî kaynaklı olması halinde meşruiyet ve hukukîlik kazanacağını savunan ve bu gücün sadece Tanrı'nın yeryüzündeki vekiller tarafından kullanılabileceğini öngören teoriyi ifade eder

• Federasyon
Birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, gene aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmaları Bu devlet içinde yaşayan çeşitli uluslar da büyük bir özerklik içinde ama aynı devlet içinde dışarıya karşı birliklerini bozmadan yaşamlarını sürdürebilirler

• Konfederasyon
Bağımsız devletler tarafından, egemenliklerini muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, bir antlaşma ile kurulan devletler topluluğudur Konfederasyonda, devletler ancak belli ve sınırlı maksatlarla birleşmişlerdir Konfederasyonu meydana getiren konfedere devletlerin devletlik vasfı, konfederasyon halinde de devam eder Ortak menfaatlerini gerçekleştirmeye yarayacak nispette bir işbirliği yaparlar; bunun dışında müstakil devlet sıfatlarını, hak ve vazifelerini tamamıyla korurlar

• Monarşi
Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir Bir monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır

• Oligarşi
Sadece belirli bir zümrenin bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir Genelde yönetimdeki grup, askeri, siyasi veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisidir Bazı siyaset bilimciler, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtirler

• Doğrudan Demokrasi
Doğrudan hükümet de denilen doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi tipidir Doğrudan demokraside devlet için gerekli olan bütün kararlar, yurttaşlar topluluğu tarafından aracısız ve temsilcisiz olarak bizzat alınırlar Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından yönetilmesini öngörmektedir Dolayısıyla doğrudan demokrasi sistemi, demokrasinin ideal anlamına en yakın olan sistemdir

• Temsili Demokrasi
Demokratik ülkelerde milletin egemenlik hakkını doğrudan değil de, seçtiği temsilciler (milletvekilleri) aracılığıyla kullandığı bir demokrasi uygulamasıdır Genellikle nüfusu yüksek ülkelerde kullanılır

• Mutlakiyet
Bir hükümdarın kayıtsız şartsız idaresi altında bulunan hükümet şeklidir İdareyi elinde bulunduran mutlak hâkimdir ve kimseye hesap vermez İktidar miras yoluyla alınabildiği gibi seçimle de olabilir

• Despotluk
Hiçbir yasaya bağlı kalmaksızın ve buyrukçunun çıkarından başka hiçbir amaç gözetmeksizin, zorbaca uygulanan ve buyruklara dayalı yönetim biçimidir

• Meşrutiyet
Hükümdarların mutlak yetkilerinin bir bölümünü anayasal kurumlara ve meclise devrettiği yönetim biçimidir

Vikipedi
Misafir
18 Ekim 2014 18:52       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Tarih boyunca devletler çok çeşitli yönetim biçimleri kullanmışlardır. Yönetim biçimleri gücü elinde bulunduran zümre, dini inançlar vb. unsurlar sebebiyle çeşitlilik göstermiştir. Belli başlı yönetim biçimleri ve özellikleri şu şekilde sıralanabilir.
1. Aristokrasi : Yönetimin belli bir zümrenin elinde bulunduğu yönetim biçimidir. Genellikle soylular sınıfının iktidarı anlamı gelir.
2. Cumhuriyet : Devleti yönetenler halk tarafından belli süre için seçildiği ve yetkilerinin sınırları yasalarla belirlenen yönetim biçimidir. Yöneticileri denetleyen mekanizmalar aktif olarak kullanılır.
4. Despotizm : Yönetimi elinde bulunduran kişiyi dini, yasal ya da başka şekillerde sınırlayabilen, kararlarının sorgulanmasını gerçekleştirebilecek hiç kimsenin bulunmadığı yönetim biçimidir. Derebeylik de denilebilir.
5. Federasyon : Coğrafi sebeplerle ayrılmış birden fazla devletin kendi iradeleri ile bir araya gelmeleri, iç işlerinde serbest dış işlerinde ise birleşerek kurdukları en üst organizasyona bağlı kalmalarıdır. Günümüzde en bilinen örneği ABD’dir.
6. Komünizm : Sınıfsız bir toplum yaratma amacında olan tüm malların ortak olduğu görüşüne dayanan yönetim biçimidir. Herkesin eşit ve tüm malların ortak olmasının sağlanması sonucunda devlete gerek kalmayacağı görüşü üzerine hareket eder.
7. Konfederasyon : Çeşitli menfaatler dolayısıyla bir araya gelmiş devletlerden oluşur. Federasyondan farklı olarak Konfederasyonu oluşturan devletler iç ve dış işlerinde bağımsız hareket etme özgürlüğüne sahiptir. Federasyonda olduğu gibi tek devlet değil, ayrı ayrı devletler statüsündedirler.
8. Meritokrasi : Yöneticilerin bilgi ve liyakatlerine göre seçilmesi esasına dayanır. Kayırılma yoktur, herkes bilgisi oranında yükselir. Osmanlı Devleti’nde uygulanan Devşirme Sistemi buna örnek olarak verilebilir.
9. Monarşi : Hükümdarın Devlet başkanı olduğu yönetim biçimidir. Monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır
10. Otokrasi : Monarşinin bir çeşitidir. Aralarındaki fark Otokraside devlet başkanlığı miras yoluyla geçmemiş kişi kendi mücadelesi ile almıştır.
11. Parlamenter Monarşi ( Meşrutiyet ) : Devlet başkanının yanında çeşitli yetkilere sahip bir meclisin bulunduğu Monarşinin değişik bir biçimidir.
12. Plütokrasi : İktidarın maddi açıdan güçlü kimselerin elinde olduğu yönetim şeklidir.
13. Teknokrasi : Devletin tüm kademelerinde bilim adamlarının ve teknik bilgiye sahip kimselerin bulunması gerektiğini varsayan yönetim biçimi.
14. Teokrasi : Kaynağını ve kanunlarını dini ilkelerden alan yönetim biçimidir.
15. Totaliterizm : Bireyin özgürlüğünün devlet tarafından ortadan kaldırılması ve bireysel yaşamın ikinci dereceye bırakılmasıdır
16. Mutlakiyet : Bir hükümdarın kayıtsız şartsız idaresi altında bulunan hükümet şeklidir. İdareyi elinde bulunduran mutlak hâkimdir ve kimseye hesap vermez. İktidar miras yoluyla alınabildiği gibi seçimle de olabilir
17. Meşrutiyet : Hükümdarların mutlak yetkilerinin bir bölümünü anayasal kurumlara ve meclise devrettiği yönetim biçimidir.
18. Saltanat : Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan yönetim şekline verilen addır. Yönetim şekli Osmanlı Hanedanı mensubu padişahın görünüşte mutlak egemen olmasına dayalıdır. Saltanat kelimesi Türkçe'de gösteriş ve zenginlik anlamında da kullanılır.Kısaca babadan oğula geçiş sistemi.
19. Oligarşi : Sadece belirli bir zümrenin bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir. Genelde yönetimdeki grup, askeri, siyasi veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisidir. Bazı siyaset bilimciler, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtirler.
20. Sosyalizm : Sosyalizm veya eski adıyla iştirâkiyye (katılımcılık) ya da diğer bir anlamıylatoplumculuk, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan düşünce sistemidir.
21. Kapitalizm : Sınırlı olarak şahsi teşebbüse ve mülkiyete müsaade eden, kazanç (kar), rekabet ve rasyonellik ilkesine dayanan, genelde çok değişik özellikler arz eden ekonomik yapıya sahip rejim


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç