Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 6 Nisan 2011  Gösterim: 20.869  Cevap: 4

Türkiye'de Vakıflar

virtuecat
22 Ekim 2006 19:21       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Tarihte Vakıflar
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandıktan sonra 2 Mayıs 1920 yılında "Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun" çıkartılarak 11 kişilik İcra Vekilleri Heyetine Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti de alınarak vakıf işleri bu Vekâlet tarafından yürütülmüştür. Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti'nin 3 Mart 1924 gün ve 429 sayılı Yasa ile kaldırılmasıyla görevleri Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
Vakıflar İdaresinde asıl değişiklikler, 5 Haziran 1935 tarihinde yürürlüğe giren "2762 sayılı Vakıflar Kanunu" ile yapılmıştır. Bu Kanunun 1. maddesine göre vakıflar; yönetim biçimine göre, Mazbut, Mülhak, Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar olmak üzere üç kategoride toplanmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar
1- Mazbut Vakıflar: Vakfı idare edenin soyu tükenip, 10 yıl idarecisiz kalması, Kanunen veya fiilen hayrî hizmeti kalmaması üzerine, idaresi doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlanan vakıflardır. Bu vakıfların tüm iş ve işlemleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu vakıfları Vakıflar Genel Müdürlüğü temsil eder.
2- Mülhak Vakıflar: Soydan gelenlere şart edilmiş, mütevellilerince idare ve temsil edilen tüzel kişiliğe haiz vakıflardır. Vakıf senedinde yazılı şartlara göre vakfın evladından olan mütevellilerce idare edilir ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce de denetlenir.
3- Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar: Cemaat ve esnafa mahsus vakıflar, bunlar tarafından seçilen kişi veya kurullarca yönetilir. İlgili Makamlarla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teftiş edilir ve denetlenir.
Türk Medenî Kanununa Tâbi Yeni Vakıflar: Cumhuriyetin kurulmasından sonra, şahısların isteği üzerine, bağımsız mahkemeler tarafından kurulup, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş senedine uygunluk yönünden denetlenen vakıflardır.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 21.5.1970 tarihli 1262 sayılı Kanunla sınaî, ticarî, ziraî yatırımlara girmesi sağlanmış; 8.6.1984 tarihli 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de bazı birimlerin ismi değişerek, devlet standardı içindeki yerine oturmuştur.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bir görev olarak tevdi edilen vakıf eski eserlerimizi korumak, kollamak, gelecek nesillere ulaştırma görevi, bu eserlerin bütün insanlığın kültürel mirası olduğu düşünüldüğü zaman, başta mülkî amirler, belediyeler olmak üzere bütün vatandaşlarımız tarafından top yekûn korunması gereken eserlerdir. Tarihimizin ve kültürümüzün bir parçası olan vakıf eserlerin korunması, bir kurum ve kuruluşa emanet edilemeyecek derecede ortak sorumluluk gerektirmektedir. Fert fert bu sorumluluğu paylaştığımız taktirde, tarihi vakıf eserlerimiz sonsuza kadar yaşayacaktır.


Atatürk ve Vakıflar
1 Mart 1922'de T.B.M.M.’ni Açış Nutkundan

“Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebilmesi için Şer’iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim.
Efendiler;
Vakıfların varoluş esprisi göz önüne alınınca; bunun dinî müesseseler ile beraber hizmet ve sosyal dayanışmayı hedeflediği ortaya çıkar.
Vakıfların imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler, ve diğer irfan müesseselerini kapsamış olması, vakıflara ait konuların çözümünde uyulması zorunlu olan esasları göstermektedir.”
K. ATATÜRK
1 Mart 1922'de T.B.M.M.’ni Açış Nutkundan
(Orijinal Metin)

Evkaf mesailine gelince: Malumdur ki evkaf, memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketi hakkiyle müstefit edebilmek için Şer’iye Vekâletiyle beraber bütün Heyeti Vekile'nin ve hatta Meclisi âlinin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin harabiden vikayesini ve memlekete - semerebahş bir hale vaz'ını temenni eylerim.

Efendiler;
Evkafın hikmet-i mevzuu nazar-ı dikkate alınınca; bunun müessesat-ı diniye ile beraber hizmet ve muavenet-i içtimâiyeyi istihdaf eylediği tahakkuk eder.
Vakıfların; imarethaneler, bîmarhaneler, hastahaneler, misafirhaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler vesair irfan müesseselerine şamil bulunmuş olması evkaf meselesinin hallinde riayeti elzem olan esasatı göstermektedir.
K. ATATÜRK

1 Mart 11339 (1923) T.B.M.M.’nin 4.Toplantı
Yılını Açarken

Efendiler,
Geçen sene zarfında Evkaf Vekâleti; dînî ve hayrî yapıların tamir ve inşaatında oldukça mühim bir faaliyet göstermiştir. Yapılan tamirler, yurdun çeşitli yerlerinde olmak üzere toplam;
126 cami ve mescit ile 31 medrese ve mektep,
22 su yolu ve çeşme, 175 akar ve 26 hamama ulaşmıştır.
339 senesinde İstanbul’a ait olup, şimdiye kadar teşkilâtsızlık yüzünden ihmal edilen bentlerin tamiratı ciddiyetle göz önüne alınarak; bu hususta bir kanun tasarısı hazırlanıp, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir ve adı geçen Kanunun Yüce Meclis tarafından kabulü halinde İstanbul’da susuzluk tehlikesine maruz kalan halk ve dinî yapıların su ihtiyacı mümkün olduğu kadar azaltılacaktır.
Toplamı önemli bir miktara ulaşan vakıflar giderlerinin hiçbir denetime tutulmadan harcanması uygun olmadığı gibi, devamlı olarak halk tarafından yapılan şikâyetlerin bir an önce tetkiki mümkün olmadığından,
yeniden Teftiş Kurulu oluşturulması
bütçeye konmuştur.
Aylık yirmibeş, elli kuruş gibi küçük bir ücretle hizmetlerini yürütmekte olan din görevlilerinden 487 kişinin maaşlarına şimdiye kadar 13006 lira zam yapılmış ve bu sene içinde bir o kadar lira zam kararlaştırılmıştır.
Efendiler !
Geçen sene arz etmiştim. Bu sene de tekrara mecburum ki, vakıflar konusu mühimdir. Memleket ve milletin hakiki menfaati yönünden tetkik ve günün gereklerine uygun bir şekilde çözülmesi lâzımdır, çok gereklidir.”
K. ATATÜRK


1 Mart 11339 (1923) T.B.M.M.’nin 4.Toplantı
Yılını Açarken (Orijinal Metin)

Efendiler,
geçen sene zarfında Evkaf Vekâleti mebani-i diniye hayriye tamirat ve inşaatında oldukça mühim bir faaliyet göstermiştir. Vuku bulan tamirat ve yekünü memleketin muhtelif noktalarına ait olmak üzere 126 camii ve mescid-i şerif ile 31 medrese ve mektep, 22 su yolu ve çeşme, 175 akar ve 26 hamama baliğ olmuştur.
339 senesinde İstanbul’a ait olup şimdiye kadar teşkilâtsızlık yüzünden ihmal edilen bentler tamiratı, ciddiyetle nazarı itibare alınarak bu hususta bir kanun lâyihası tanzim ve Heyeti Vekileye derdest-i tevdidir ve kanun-u mezkürun Meclisi âlice tasdiki halinde İstanbul’da susuzluk tehlikesine mâruz kalan ahali ve mebani-i diniyenin su ihtiyacı mümkün mertebe tehvin olunacaktır.
Yekünü mühim bir miktara baliğ olan evkaf sarfiyatının hiçbir teftişe tabii olmadan icra edilmesi gayrı muvafık görüldüğü gibi mütemadiyen halk tarafından vuku bulan şikâyetin bir an evvel tahkiki kabil olmamakta bulunduğundan yeniden Heyeti Teftişiye Teşkilâtı bütçeye vaz olunmuştur.
Mahiye yirmi beş, elli kuruş gibi cüz'i bir meblağla ifayı hizmet etmekte olan hademe-i hayrattan 487 zatın maaşatına zam, şimdiye kadar 13006 lira yapılmış ve bu sene zarfında bir o kadar lira zammı mukarrer bulunmuştur.
Efendiler!
Geçen sene arz etmiştim. Bu sene de tekrara mecburum ki, evkaf meselesi mühimdir. Memleket ve milletin hakiki menfaati nokta-i nazarından tetkik ve icabat-ı asriyeye muvafık bir şekilde hallolunmak lâzımdır, elzemdir.
K. ATATÜRK
Telgraf
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine

Son inceleme gezilerimde çeşitli yerlerdeki müzeleri ve eski sanat ve medeniyet eserlerini de gözden geçirdim.
1.İstanbul’dan başka Bursa, İzmir, Antalya, Adana ve Konya’da bulunan müzeleri gördüm. Bunlarda şimdiye kadar bulunabilen bazı eserler muhafaza olunmakta ve kısmen de yabancı uzmanların yardımıyla tasnif edilmektedir. Ancak memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz hazineler halinde yatmakta olan eski uygarlık eserlerinin ilerde tarafımızdan ortaya çıkarılarak ilmî bir şekilde koruma ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden çok harap bir halde olan âbidelerin korunmaları için Müze Müdürlüklerine ve kazı işlerinde kullanılmak üzere (arkeoloji) uzmanlarına şiddetle ihtiyaç vardır. Bunun için Maarifçe yurt dışına öğrenime gönderilecek öğrencilerden bir kısmının bu konuya ayrılmasının uygun olacağını düşünmekteyim.
2.Konya’da asırlarca devam etmiş ihmaller sebebiyle büyük bir tahribat içinde bulunmalarına rağmen, sekiz asır evvelki Türk medeniyetinin gerçek mimarî şaheserleri sayılacak kıymette bazı binalar vardır. Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, Alâeddin Câmii, Sahip Atâ Medrese Cami ve Türbesi, Sırçalı Mescit ve İnce Minareli Cami derhal ve acele olarak onarıma muhtaç bir durumdadırlar. Bu tamirin gecikmesi ve âbidelerin tamamen ortadan kalkmasına sebep olacağından, öncelikle asker tarafından kullanılanlarının boşaltılmasını ve tamamının uzman kişiler kontrolünde onarımının temin edilmesini rica ederim.
K.ATATÜRK
Telgraf
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine
(Orijinal Metin)

Son tetkik seyahatlerimde muhtelif yerlerdeki müzeleri ve eski sanat ve medeniyet eserlerini de gözden geçirdim.
1.İstanbul’dan başka Bursa, İzmir, Antalya, Adana ve Konya’da mevcut müzeleri gördüm. Bunlarda şimdiye kadar bulunabilen bazı eserler muhafaza olunmakta ve kısmen de ecnebi mütehassısların yardımiyle tasnif edilmektedir. Ancak memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ilerde tarafımızdan meydana çıkarılarak ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan âbidelerin muhafazaları için Müze Müdürlüklerine ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere (Arkeoloji) mütehassıslarına kat'i lüzum vardır. Bunun için Maarifce harice tahsile gönderilecek talebeden bir kısmının bu şubeye tahsisi muvafık olacağı fikrindeyim.
2.Konya’da asırlarca devam etmiş ihmaller sebebiyle büyük bir harabi içinde bulunmalarına rağmen sekiz asır evvelki Türk medeniyetinin hakiki mimari şaheserleri sayılacak kıymette bazı mebani vardır. Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, Alâeddin Câmii, Sahip Ata Medrese Camii ve Türbesi, Sırçalı Mescit ve İnce Minareli Cami derhal ve müstacelen tâmire muhtaç bir haldedirler. Bu tâmirin gecikmesi ve âbidelerin kâmilen indirasını mucip olacağından evvelâ asker işgalinde bulunanların tahliyesinin ve kâffesinin mütehassıs zevat nezaretiyle tâmirinin temin buyurulmasını rica ederim.
K.ATATÜRK
Kaynak=http://www.vgm.gov.tr
virtuecat
22 Ekim 2006 19:24       Mesaj #2
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
VAKIFLAR TÜZÜĞÜ
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi
Dayandığı Kanunun Tarihi
Yayımlandığı R .Gazete Tarihi
Yayımlandığı Düsturun Tertibi
: 17.7.1936, No: 2/5042
: 5.6.1935, No: 2762
: 1.8.1936, No: 3371
: 3, Cildi: 17, S. 651
Madde 1 - Vakıfların idare ve temsili ve vakıf malların ve mimari veya tarihi değeri olup idaresi vakfa ait olan eserlerin muhafaza ve imarı ve vakfa ait müesseselerin gayelerine göre yaşatılması ve vakıf paraların nemalandırılması ve mütevellilerin tayin ve icabında azilleri hususunda Vakıflar Umum Müdürlüğüne kanunla verilen vazifeler bu Nizamname hükümleri dairesinde ve idare meclisinin kontrolü altında görülür.
BİRİNCİ BÖLÜM
Vakıflar İdare Meclisi vazife ve murakabe salahiyeti
Madde 2 - İdare meclisi bir başkan ve üç üyeden mürekkeptir. Evkaf Umum Müdürü müzakere ve reye iştirak hakkına sahip olmak üzere bu meclisin tabii üyesidir. Umum müdür merkezde bulunmadığı veya hasta veya mezun olduğu zaman umum müdür muavini umum müdür yerine idare meclisi müzakerelerine iştirak eder. Müzakere nisabı üçtür; şu kadar ki müzakerede üç rey bir noktada toplanmadıkça karar verilemez.
Madde 3 - İdare meclisi kararları katidir. Ancak umum müdür meclisin kontrol salahiyetine müsteniden vereceği kararlardan kendisinin muhalefetiyle çoğunlukla verilmiş olanların tatbikinde mahzur gördüklerini, kararın umum müdürlüğe tevdi tarihinden itibaren on beş gün zarfında Başvekalete bildirir. Çoğunluk veya azınlık reylerinden birinin tercihi Şürayı Devletin mütalaası alınmak üzere Başvekile aittir. Muhalif kalan üyelerin reyleri kararda gösterilir.
Madde 4 - İdare meclisi reisi içtimalarda bulunmadığı takdirde üyelerden en kıdemlisi ve üyelik kıdeminde birlik halinde Devlet hizmeti itibariyle en kıdemlisi ve bunda da birlik halinde üyelerin en yaşlısı reislik yapar.
Madde 5 - İdare meclisi başkan ve üyelerinin izinleri içtimaları sektedar etmemek üzere meclisçe karar verilecek şekilde tatbik olunur.
Madde 6 - İdare meclisi, Vakıflar Kanuniyle diğer kanun ve nizamların kendisine verdiği işleri tetkik ve karara bağlıyacağı gibi umum müdürlükten lüzum gösterilecek işler hakkında da karar verir.
Madde 7 - İdare meclisi, Vakıflar Kanununun verdiği kontrol salahiyetini aşağıdaki esaslar dairesinde yapar:
A - Bir iş hakkında arzuhal ile vakı olacak şikayetleri tetkik eder, karara bağlar.
B - Gerek muamelatın iyi yürümesi ve gerek varidatın artırılması ve masrafın azaltılması hakkında gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasına re'sen karar verir.
C - Lüzum gördüğü hususat hakkında icap eden malümatı umum müdürlük makamından isteyerek verilecek evrak üzerinden tetkikat yapar ve gereğine göre karar verir. İdare meclisi lüzum gördüğü takdirde içlerinden birini tetkikat icrası için bir yere gönderebilir.
D - İdare meclisi umum müdürlükten varidat tahsilatına dair her ay ve bütçe masarifatı için hesap tetkikatına müstenit olmak üzere her üç ayda bir verilecek cetvel ve raporlar üzerine bütçe tatbikatını ve mali gidişi kontrol eder ve alınmasını lüzumlu göreceği tedbirleri kararlaştırır.
E - Her sene bütçesine göre yapılacak taşra evkaf idareleri kadrolarını tetkik eder ve sene içinde yeniden teşkil olunacak veya lağvedilecek vakıflar müdür ve memurlukları hakkında karar verir.
F - Talimatnameleri tetkik eder veya yapar.
G - Satış bedelinden yapılacak yeni inşaat veya alınacak gayrımenkullere ve tamirata ait evrakı ve taviz bedellerinin istismarına ait muamelatı ve on bin liradan fazla taahhüdatı müstelzim ukuda mütaallik mukavelename ve taahhütnameleri tetkik eyler ve karara bağlar.
H - Vakıf paralar müdürlüğünün idare meclisi vazifesini yapar.
İ - Bütçe ve hesabıkati tetkikatını, umum müdürlükten verilecek hesap cetvelleri üzerinden yapar ve gereğine göre değiştirir ve tamamlar. Bütçelerin Şubat ayı başında, hesabıkatilerin müddetinden en az bir ay evvel umum müdürlükçe hazırlanarak idare meclisine verilmesi lazımdır. İdare meclisi on beş gün içinde tetkikatını bitirerek iade eder.
J - Vakıf mahsullerin ne suretle satılacağı hakkındaki 19 Mayıs 1934 tarihli Nizamnamenin 14 üncü maddesi mucibince emaneten idare hususunda gösterilen lüzum üzerine mahalli idare heyetlerince verilecek kararların nihai derecede tetkikiyle kabul veya reddi idare meclisinin salahiyeti dahilindedir. Emaneten idareye karar verildiği takdirde esas ve şartlar idare meclisince karara bağlanır.
K - Mahlüllerden lüzum görülenlerin akar olarak kullanılması hakkındaki teklifleri tetkik ile icabına göre karar verir.
L - Umum müdürlüğe mevdu vazifelerin umumi hatlariyle bunların ifasınca ehemmiyetlerine göre gözetilecek derecelerine ve evkafça ittihaz edilecek esaslı tedbirlere ait umum müdürlükçe hazırlanacak programlar idare meclisince tetkik ve kararlara raptolunur.

Madde 8 - İdare meclisinin verdiği kararlara ait tebligatı umum müdürlük yapar.
Madde 9 - İdare meclisinin yazı işlerini görmek üzere ayrı bir kalem teşkil edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Vakıfların idare ve temsil şekli
Madde 10 - Mazbut Vakıflar Evkaf Umum Müdürlüğünce idare ve temsil olunacakları gibi her ne suretle olursa olsun tevliyeti boş kalan mülhak vakıfların işlerine de yeni mütevelli tayin olununcaya kadar umum müdürlükçe bakılır. Umum müdürlüğün idare ve temsil vazifelerini görmek üzere icap eden vilayet ve kaza merkezlerinde umum müdürlüğe bağlı müdür veya müstakil memurlarla bunlara tabi memurlar bulunur. Bunların maiyetlerinde lüzumu kadar katip, veznedar, tahsildar ve müstahdemler vardır. Bu müdür ve memurlar vazifelerini kanun ve nizamnamelerin ve talimatnamelerin verdiği salahiyet ve umum müdürlüğün emirleri dairesinde görürler.
Madde 11 - Vilayet evkaf müdür veya müstakil memurlariyle kaza memurları mahkemelerde ve sair heyet ve makamlarda umum müdürlüğü temsil edecekleri gibi bu sıfatla başkalarını da tevkil edebilirler. İnşa, tamir, kiralama, kiraya verme, alım, satım ve ihale işlerinde ve mütevellileri murakabe hususlarında aynı suretle umum müdürlük namına hareket ederler.
Madde 12 - Gelirleri teşkilat icrasına müsait olmıyan yerlerde yakınlarındaki vakıflar idaresine bağlı olmak ve o daire müdür veya memuruna izafetle iş görmek üzere ücret ile ve tahsil edecekleri gelirden başkaca yüzde iki aidat verilmek suretiyle vakıflar memur vekili isihdamı da caizdir.
Madde 13 - Müdür ve memurların vazifelerini nasıl görecekleri ve tutulacak defterlerle hesap usullerinin Muhasebei Umumiye Kanununu icaplarına göre nasıl yürütüleceği talimatname ile tayin olunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vakıf malların korunması ve gayelerine göre yaşatılması
Madde 14 - Evkaf müdür ve memurları, memuriyetleri dahilindeki vakıf binaların ve mimari veya tarihi değeri olup idaresi vakfa ait olan eserlerin her sene memuriyetleri bakımından bulundukları durumları ve tamire ihtiyaçları derecesini gösterir izahlı birer cetvel hazırlarlar. Mühendis, mimar veya fen memuru bulunan mahallerde alınacak raporlar dahi bu cetvellere iliştirilir. Kaza memurları bu cetvelleri merbut oldukları vilayet evkaf müdür veya memurluklarına gönderirler. Orada birleştirilen bu cetveller vilayet müdür veya memurunun mütalaası ile birlikte umum müdürlüğe gönderilir. Tamirleri için her yıl bütçesine kafi tahsisat konulabilmek üzere bu cetvellerin Kanunuevvel ayı içinde umum müdürlükte bulundurulması lazımdır.
Madde 15 - Vakfa ait binalar başlıca iki kısımdır:
A - Doğrudan doğruya hayrattan olanlar;
B - Bu hayratın ve sair vakıf işlerinin masraflarını karşılayan gelir kaynağı mahiyetinde bulunanlar.

Madde 16 - İbadethane, hastahane ve aşhane gibi doğrudan doğruya hayratı teşkil eden müesseselerin gayelerini milli ve mahalli ihtiyaç ile en uygun bir şekilde temin ve tanzim etmek, gayenin tebdiline ihtiyaç halinde Vakıflar Kanununun 10 uncu ve 17 nci maddeleri hükmünü tatbik için bu hayratın milli ve mahalli ihtiyaç ile tevafuk ve ahenk halinde bulunup bulunmadığını daima göz önünde tutmak ve kıymettar abidattan olan hayratın ayrı ayrı dosyalarını yaparak bunların vakfiye ve fotoğraflarını ve icap eden vesikaları toplamak suretiyle bu dosyaları tekemmül ettirmek vakıflar teşkilatının başlıca vazifelerindendir. Bu maksatla vakıflar idareleri senelik raporlarında bu cihetleri umum müdürlüğe bildirmekle mükelleftirler.
Madde 17 - Ev mağaza, dükkan, apartman, han, bostan, orman, hamam, değirmen, zeytinlik, incirlik, fındıklık gibi akar mahiyetindeki gayrimenkulleri vakfa en faydalı şekilde kiralamak veya işletmek, tecdit, tamir ve ilave yolundaki ihtiyaçlarını zamanında yerine getirmek ve Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi mucibince satılmaları veya değiştirilmeleri lazım gelenler hakkında merkeze malümat vermek vakıflar teşkilatının vazifeleri cümlesindendir. Müstacel haller müstesna olmak üzere senelik raporlarda bu cihetlerin vakıflar idarelerinin mütalaalariyle birlikte birer birer gösterilmeleri gerektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Vakıf paraların nemalandırılması
Madde 18 - Vakıf paralar, umum müdürlük şuabatından İstanbul'da bir müdürlük vasıtasiyle idare ve tenmiye olunur. Vakıf paralar ziyadeleştikçe umum müdürlüğün teklifi ve idare meclisinin kararı ile masrafı için gereken tahsisat bütçeye konulmak suretiyle mühim diğer vilayet merkezlerinde de şubeler açılır.
Madde 19 - Vakıf paralar müdürlüğünün asıl sermayesi bütün Türkiye dahilinde faizlendirilmek için vakfedilmiş olan paralardan ibarettir. Kanunu Medeninin mer'iyetinden sonra tahsis edilmiş olan paraların tesis senetlerindeki şartlara göre bunların vakıf paralar idaresine tevdii lazım ise bu kısımlar da aynı şekilde tenmiye olunur.
Madde 20 - Vakıf paralar müdürlüğü para olarak vakfedilenlerden başka aşağıda yazılı paraları da tenmiye eder:
1 - Vakıflar Kanununun 10 uncu maddesi mucibince para ile değiştirilen hayrat bedelleri (Bunlar diğer hayrata sarfedilinceye kadar);
2 - Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi mucibince satılacak akar ve arsa bedelleri (Bu madde mucibince diğer akarlara tahsis edilinceye kadar);
3 - Vakıflar Kanununun 32 nci maddesi mucibince, icarei müeccele ve mukataa taviz bedelleri;
4 - Mülhak vakıfların mahlül muaccelerinden vakıflara irat kaydı icap eden paraların ihtiyat olarak ayrılacak nısıfları ile mahalli sarfları olmayan varidat fazlaları ve imarı hayrat ve tebdili akara meşrut paralar;
5 - Vakıflar Kanununun 15 inci maddesi mucibince evkaf bütçesinden verilecek sigorta karşılığı;
6 - 3124 numaralı Kefalet Nizamnamesinin 10 uncu maddesi mucibince Evkaf Kefalet Sandığına sermaye tutulan paralar;
7 - Vakıflar varidatından tenmiye edilmek üzere gönderilecek diğer paralar;
8 - Sair kanun, nizam ve kararlarla alınacak paralar;

Madde 21 - Vakıf paraların kazanç kaynakları şunlardır:
1 - İkrazat faizleri;
2 - İkrazat komisyonları;
3 - Banka hesabı cari faizleri;
4 - İdarenin memzuç sermayesiyle alınan gayrimenkullerin kiraları. Bunların her sene sonundaki yekünu gayrisafi temettüü teşkil eder ve bu gayrisafi temettüün vakıflar sermayesine ve diğer tenmiye edilen paralara ait faizi cüzi miktarları her sene temettüün tutarına göre umum müdürlüğün teklifi üzerine idare meclisince tayin olunur.

Madde 22 - Nemanın mazbutaya ait kısmı bütçeye irat kaydolunur. Mülhakaya ait kısmı usulü dairesinde ve vakıflarının diğer varidatı gibi meşrutünlehlerine aittir.
Madde 23 - (Değişik: 5.6.1943 - 2/20039 K.) Vakıf Paralar Müdürlükleri, aşağıda yazılı mallar mukabilinde ve tespit olunan esaslar dahilinde ödünç para verir:
A - Birinci derecede başkasına merhum olmayıp yalnız idare lehine birinci derecede ipotek tesis edilmiş bulunan gayrimenkul mallar üzerine, (Bunlardan 24 üncü maddeye göre verilecek ödünç paraya esas tutulan ikraz miktarı müsait olan gayrimenkuller üzerine, bu miktar doluncaya kadar tekrar ödünç para verilebilir. Bu takdirde evvelce idare lehine tesis edilmiş olan birinci ipotek derecesinden itibaren derecelerin teakup ettirilmesi ve yukarı derecedeki borçlar ödendikçe sonradan gelen derecedeki alacaklara serbest dereceden istifade hakkının temin edilmesi şarttır.
B - İstanbul borsasında kote edilmiş milli esham ve tahvilat üzerine,
C - Kıymetli mücevher ve altın ve gümüş paralarla külçe şeyler üzerine, (B) ve (C) fıkraları uyarınca ödünç para verilmesi, vakıf paralar müdürlüklerinin elindeki paraların miktarına göre idare meclisinden salahiyet almağa bağlıdır.

Madde 24 - (Değişik: 5.6.1943 - 2/20039 K.) Yukarıki maddeye göre ipotek tesisi mukabilinde verilecek ödünç para miktarı, vakıf paralar idarelerince yapılacak ekspertiz sonucunda bulunacak kira ve satış kıymetlerinden hangisi az ise, onun yarısını geçemez. İnşaatı bitmemiş binaların tamamlanması için istenilecek ödünç para taksitlerinin miktar ve sayılariyle nispetlerinin ve binasız arsalarla üstü başkasının altı başkasının olan yerler ve hisseli gayrimenkuller karşılığında ödünç para verilmesi lazım gelip gelmeyeceğinin, ve genel olarak ödünç para vermenin şekillerine ve ödeme müddetlerine ve bulunacak kira kıymetinin hesabına ait genel esasların, tespiti idare meclisine aittir.
Madde 25 - Muhamminlerin, satış kıymetlerinin takdirinde riayet edecekleri noktalar idare meclisince bir talimatname ile tesbit olunacaktır. Menkul rehinlerden İstanbul Borsasında kote edilmiş milli esham ve tahvilat mukabilinde ikrazatta; bunların o günkü İstanbul Borsa kıymetleri ve kıymetli mücevher ve altın ve gümüş meskükat ve külçe eşyada, bunların o günkü rayice müstenit muhammen kıymetleri esas tutulur. Bunlar mukabilinde ikraz edilecek para borsada mukayyet tahvilat ve esham ile altın ve gümüş eşya ve meskulatta % 75'i ve mücevheratta % 50'yi geçemez.
Madde 26 - Her ipotek ve rehin mukabilinde ikraz edilecek paranın son derecesini ve ikrazatta kullanılacak paraların miktar ve kiymetleri ve faizi cüz'i ve komisyonlara ait hadleri ve Bütçe Kanunu ile müdüriyeti umumiyece alınacak salahiyetlere müstenit olarak vakıf paralar müdüriyetince açılacak avans ve hesabı carilere ait miktarlarla faizleri idare meclisince tayin olunur.
Madde 27 - Borcunu vermiyenlerin merhunatı hakkında yapılacak muamele umumi ahkama tabidir.
Madde 28 - Vakıf paralar müdüriyetinin her seneki temettüü gayrisafisinden o dairece yapılan idare masraflarının tenzilinden sonra mütebaki safi kar yukarda yazılı vakıf paralarla diğer tenmiye edilen paraların nevi ve mahiyetine göre her birine verilecek faizi cüzi miktarı idare meclisince tayin olunur.
Madde 29 - Her mali sene sonunda vakıf paralar müdürlüğünün tekmil muamelatı,evrakı müspiteleri üzerinden idare meclisinin kendisine niyabeten münasip göreceği vakıflar memurlarından teşkil edeceği üç kişiden mürekkep bir komisyon tarafından tetkik edilerek yazılacak rapor o senenin bilançosu ile beraber idare meclisince incelenerek gereği yapılır.
Madde 30 - Yukardaki maddelerde gösterilen ahkam ve esasların sureti tatbikı hakkında yeni bir talimatname yapılır. Bu talimatname yapılıncaya kadar mevcut olan talimat muteberdir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Vakfiyelerin ve vakıflarla mallarının kütüğe kaydı
Madde 31 - Şimdiye kadar vakıf kütüğüne kaydedilmiş olan vakfiyelerle buna benzer vesikalar veya vakfiye makamına kaim olarak sonradan mahkemelerce verilmiş olan ilamlar, mütevellilerin veya alakalılardan her hangi birinin müracaat talebi üzerine idare meclisince gerekli inceleme yapıldıktan sonra vakıf kayıtlar idaresince tescil olunur. İdarenin her ne suretle olursa olsun re'sen muttali olduğu vakfiyeler ile vesikalar veya vakfiye makamına kaim ilamlar dahi bu suretle sicile geçirilir.
Madde 32 - Tescil, bu iş için hazırlanmış olan defterlere vakfiyenin tekmil meşruhat ve tasdikleriyle beraber aynen yazılması suretiyle olur. Asıl vakfiyelerde hakimin mührünün musaddak bulunması, değilse tatbik ettirilmesi ve suretlerde de bir mahkeme tarafından tasdikli olması veyahut mahkemenin sicillinde mukayyet olduğu resmi mühürle teyit edilmiş bulunması iktiza eder. Bu suretle tevsikine imkan olmıyan vakfiyelerden en az on beş sene tatbik suretiyle şartlarının icrası teamül halini almış olanlar tescil olunabilirler. Alakadarlar munhasıran kendilerine ait fıkraların suretini istiyebilirler. Vakfiyeyi deftere yazan, mukabele eden memurlarla kayıt dairesinin müdürü işbu tescilin aslına uygun olduğunu imzalariyle tasdik ederler. Başka dillerde yazılmış olan vakfiyeler Türkçeye çevrilir.
Madde 33 - Vakıf kayıtlar kütüğünde mukayyet bulunmadığı gibi vakfiyeleri de olmayan vakıflar mülhakadan olduğu halde mütevellisi, mazbutadan bulunduğu takdirde ait bulunduğu evkaf dairesi tarafından vakıf kütüğüne kaydedilmek üzere bir beyanname yapılarak umum müdürlüğe gönderilir. Bu beyannamede bu vakıfların ismi, şöhreti, hayratı ve bunların idaresine tahsis edilmiş olan malların cinsi ve nevileri ve mahalleri ve yıllık gelir ve giderleri ve teamülen tatbik şartları gösterilir ve altları mütevellileri veya evkaf idareleri tarafından imza ve tasdik kılınır. Bu suretle umum müdürlüğe gelecek beyannamelerde muharrer vakıfların vakıf kayıtlar kütüğünde esasen mukayyet olmadığı incelenerek anlaşıldıktan sonra gönderilen beyannameler esas tutularak idare meclisi karariyle bu vakıfların esas kütüğe geçirilmesi muamelesi yapılır.
Madde 34 - Şimdiye kadar umum müdürlük ve mahalli evkaf idareleri emvali gayrimenkule kütüğüne kaydedilmemiş olan vakıf mallar aşağıda yazıldığı şekilde kütüğe kaydolunur.
A - Mülhak vakıflardan olup mütevellileri marifetiyle idare olunan ve emvali gayrimenkule kuyudunda kayıtları bulunmadığı anlaşılan tapulu veyahut Vakıflar Kanununun 44 üncü maddesi mucibince en az on beş seneden beri vakfın tasarrufunda olan tapusuz vakıf malların kaydı için evvelemirde mütevellisi tarafından birdefteri yapılır ve bu defterde vakfın isim ve şöhreti ve malların cinsi ve nev'i ve bu vakıfların mahalleri ve tapusu olup olmadığı ve herhangi hayrata mevkuf oldukları ve bunlar hakkında tatbik edilmiş vakıf şartları, yıllık gelir ve giderleri gösterilecek mütevelli tarafından imza ve tasdik olunur ve bağlı oldukları vakıflar idaresine verilir. Bu defterin üzerinde tetkikat yapılarak ait olduğu vakıflar idaresince altı resmen tasdik kılınıp umum müdürlüğe gönderilir. Bunların kütüğe kaydı hakkındaki tetkikatın bitirilmesinden sonra idare meclisince ittihaz olunacak karar ile emvali gayrimenkule kuyudatına kayıt ve tescil olunur. Musaddak bir sureti mahallerince tutulmakta olan defterlerine geçirilmek üzere mahallerine iade olunur.
B - Mazbut vakıflardan olup da yukarda yazılı olduğu üzere emvali gayrimenkule kütüğüne geçmemiş olan malların aynı şekilde defterleri ait olduğu vakıflar idaresince tanzim ve tasdik kılındıktan sonra umum müdürlüğe gönderilir ve mezkür maddedeki tetkikat ve merasim dairesinde emvali gayrimenkule kuyudatına geçirilir ve birer sureti de mahalleri emvali gayrimenkule defterlerine yazılmak üzere gönderilir.
Madde 35 - Yukarda 34 üncü maddede muharrer olup vakıf emlak kütüğüne kaydedilen emlakten henüz tapusu olmayıp Vakıflar Kanununun 44 üncü maddesinde gösterilen vesaik ve kuyudatla en az on beş seneden beri vakfın tasarrufunda olanlar mezkür madde hükmünce tapuca kayıtlarına işaret ve ilan edilmek üzere ayrıcatapuya da bildirilir ve kanuni müddeti sonunda vakıf namına kati tescilleri yaptırılır.
Madde 36 - Vakfiyelerle vakıfların ve vakıf malların vakıf kayıtlar ve emlak kütüklerine kayıt ve tescilinde veya bunların suret veya bir kısım fıkralarının verilmesinde hiç bir harc alınmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Tevliyette aranılacak şartlar ve tayin usulü
Madde 37 - Mütevelli tayin olunacak şahıstan şu şartlar aranır:
A - Türk vatandaşı olmak,
B - Haysiyet ve şerefi bozan bir suçla veya alelıtlak ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ile mahkum bulunmamak,
C - En az ilk mektebi bitirmiş olmak,
D - Mütevellilik işlerini gereğiyle yapabileceğine dair imtihanda muvaffak olmak,
E - Her suretle emin ve iyi ahlak sahibi bulunmak,
F - Tevliyet işini bizzat göremiyecek derecede akli ve bedeni malüliyeti olmamak.

Madde 38 - (Değişik: 10.11.1950 - 3/12090 K.)
A) Vakfiye şartlarına ve 2762 sayılı kanun hükümlerine göre, mütevelli olması lazım gelen kimse, merkezde Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve taşrada bulunduğu mahallin vakıflar idaresine dilekçe ile müracaat ve o vakıf mütevelliliğinin meşrutunlehi bulunduğuna dair olan mahkeme ilamını veya bu mahiyette bulunan sair belgeleri ibraz eder.
B) Taşra Vakıflar İdareleri bu vesikaları dilek sahibinin 37 nci maddede sayılan vasıfları haiz olduğuna dair ibraz edeceği diğer vesikalarla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderir. Merkezde Genel Müdürlüğe verilen dilekçe ve vesikalarla taşradan gönderilen evrak ve vesikalar Genel Müdürlük Hukuk Müşavirinin Başkanlığı altında, Muhasebe, Muamelat ve Mülhak Vakıflar ve Zat İşleri Müdürlerinden teşekkül edecek (Tevcih Komisyonu) na verilir.
C) Komisyonca bu evrak üzerinde gereken inceleme yapılır. Noksan görülmediği takdirde bu komisyonca imtihan soruları hazırlanarak mühürlü bir zarf içine konulur. Bu zarf merkeze ait işlerde
fıkrasında yazılı komisyona verilir. Taşraya ait işlerde ilgili vakıflar idaresine gönderilir.
Ç) Merkezde Muamelat ve Mülhak Vakıflar Müdür veya muavininin, İstanbul, Beyoğlu, Kadıköy Vakıflar Müdürlüklerinde, müdürlerin başkanlığı altında Genel Müdürlük teşkilatı arasında bu Müdürlüklerce seçilecek ikişer zatın ve diğer il merkezlerinde vakıflar müdür veya memurunun başkanlığı altında valiler tarafından birisi milli eğitim teşkilatından olmak üzere seçilecek keza iki zatın iştirakiyle kurulacak (imtihan heyetleri) ne tevdi olunacak mühürlü zarf dilekçi hazır olduğu halde bu heyet huzurunda açılacak sorular imtihanı yapılacak kimseye yazdırılır. Yazılı cevapları alındıktan sonra imtihan evrakı altına imtihanın komisyon huzurunda yapıldığına dair yazılacak şerh heyet tarafından imza edilerek başkaca hiç bir işleme tabi tutulmadan bir zarfa konur. Bu zarf heyet huzurunda yine mühürlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir.
D) Evrak, Genel Müdürlük tarafından (B) fıkrasındaki komisyona tevdi edilir. Bu komisyon mühürlü zarfı açar ve sorulara verilen cevapları inceliyerek her soru için ayrı bir numara koyar. Numara derecelerine göre, ilgili, yapılan imtihanda kazanmış ise, tevcih işlemini karar altına alır ve kararı Genel Müdürlüğe verir. Tevcih, Genel Müdürlüğün tasdikiyle tekemmül eder. Genel Müdürlük, değiştirilmesini gerektiren kesin sebepler gördüğü takdirde bunları göstererek evrakı tekrar müzakere etmek üzere bir defa iade etmek hakkını haizdir. Kesinleşen tevcih işlemleri merkezde Muamelat ve Mülhak Vakıflar Müdürlüğü ve taşrada mahalli vakıflar müdür veya memuru tarafından yazı ile istekliye tebliğ olunur. Mütevellilik isteğinde bulunanlardan yüksek tahsil görmüş olanlarla lise veya muadili okullardan mezun bulunanlar tevliyet için aranılacak diğer vasıfları haiz oldukları takdirde imtihana tabi tutulmayacaklardır.

Madde 39 - Tevcihte aranacak teamülün kanuna ve nizamname hükümlerine mugayir olmaması şarttır. Tevliyet, müşterek veya hisseli olarak tevcih edilemez.
Madde 40 - İsteklinin lazım gelen şartları haiz bulunmadığına veya imtihanda muvaffak olmadığına dair tevcih komisyonunun vereceği karar merkezce uygun görülürse veya tevcih lüzumuna dair verilen karar merkezce kabul olunmıyarak reddedilirse keyfiyet aynı suretle yazı ile talibe tebliğ olunur. Şürayı Devlete müracaat hakkı bu tebliğ tarihinden başlar.
Madde 41 - Mütevelliler Vakıflar Kanunu ile bu Nizamname hükümlerinden ve vakfiyelerinin tatbikı cihetlerinden ve rüyeti muhasebeye ait talimatname hükümlerinden ve vakıf defterlerinin sureti tanzim ve istimalinden olmak üzere tertip olunacak en aşağı on sorgu üzerine imtihan vermeğe mecburdurlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Mütevellilerin vekil ve kaymakamları
Madde 42 - Mütevellilerin 2762 sayılı kanunun 23 üncü maddesinde sayılan vazifeleri diğer vakıf memurları gibi bizzat yapması ve bu işleri layıkiyle yerine getirebilmesi lazımdır. Akar ve hayratı muhtelif yerlerde olan vakıf mütevellileri nerede oturacaklarını alakalı vakıflar idaresine yazı ile bildirirler. İkametgahın başka bir şehre daimi olarak naklinde evvelki vakıflar idaresinde mevcut dosya takımiyle yeni ikametgahın vakıflar idaresine gönderilir. Hayrat ve gelirleri böyle muhtelif mahallerde bulunan vakıflarla hayrat ve akarı aynı yerde olan vakıflarda mütevellilerin bunları dolaşmak suretiyle doğrudan doğruya idaresi imkansız veya çok masraflı olursa veyahut hastalık ve sair makbul bir mazeret yüzünden vakfının bulunduğu mahalden ayrılması icap ederse veya mütevelli böyle uzun sürecek bir hastalığa tutulursa bu gibi hallerde vakıf işlerin kısmen veya tamamen bir vekil marifetiyle görülebilir. İyileşmesi imkanı olmıyan bir hastalığa tutulan veya suç yüzünden tevkif edilmiş bulunan mütevellilere vekil tayin edilemez. Böyle vakıflar alakadar vakıflar idaresince emaneten idare olunur ve mütevellinin ve diğer evladın vakfın şartına göre hakları kendilerine verilir.
Madde 43 - Vakfa mütevelli tarafından tayin olunacak vekilin tam bir ehliyeti haiz olması ve tayininden alakalı vakıflar idaresinin yazı ile haberdar edilmesi şarttır. Vekilin fena idaresi mütevelliyi mesul olmaktan kurtaramaz. Vekillerin fena hareketlerine ıttıla hasıl eden alakadar vakıflar idaresi evvelemirde mütevelliye, vekilin azlini istilzam eden sebepleri gösterilmek şartiyle 15 gün müddetle tebliğat icra ederek vekilin azlini istiyebilir. Mütevelli tarafından bu müddet zarfında vekil azledilmediği veya azli müstelzim sebepler varit görülmiyerek tahriren itiraz kılındığı takdirde keyfiyet umum müdürlükçe tetkik edilerek itiraz gayrivarit görüldüğü takdirde vekili azletmesi katiyetle tebliğ ve yine temerrüdü halinde kendisinin azline ait muameleye tevessül olunur.
Madde 44 - Mütevelliler vekil tayin ettikleri surette bunları altı ayda bir kere yerlerinde murakabe ile mükelleftir. Bu murakabe neticesinde vekilin vakıftaki muameleleri uygun görülmeyip de vekaletten çıkarıldığı takdirde yerine başka vekil tayin ederek ismini yazı ile vekilin bulunduğu mahaldeki evkaf idaresine bildirmeğe mecburdur. Vekiller hakkında murakabeyi yoliyle ve vakit ve zamanında yapmıyan mütevelliler hakkında 58 inci madde mucibince muamele yapılır.
Madde 45 - 2762 sayılı kanun hükümleri yürümeğe başlamazdan evvel tayin edilip halen vazife görmekte olan mütevelli kaymakamları mütevelli hükmündedirler.
Madde 46 - Vakfın leh ve aleyhinde açılmış veya açılacak davalarda işin mahiyetine göre mütevellinin malümat ve iktidarı vakfın hukukunu müdafaaya müsait ise mütevelli bizzat vakfı temsil edebilir. Vakfının hukukunu muhafaza için dava açmağa lüzum gören veya vakfı aleyhine dava açılan mütevelli avukat tutmayı gerekli görüyorsa bu ciheti bulunduğu vakıflar idaresine yazı ile bildirmeğe mecburdur. Vakıflar idaresi davanın mahiyetine göre avukat kullanmayı faydalı görürse mütevelliye yazı ile izin verir,görmezse mucip sebeplerini göstererek on beş gün içinde kendisine yazı ile cevap verir. Mütevelli bu cevapları vakfın menfaatine uygun görmediği takdirde yine yazı ile vakıflar idaresine müracaat eder. Vakıflar idaresi vakit geçmeksizin işi umum müdüre bildirdikten sonra alacağı cevabı mütevelliye yazı ile tebliğ eder. Mutevelli bu tebliğe göre harekete mecburdur. Mütevellinin avukat tutmayı faydalı görmediği davalarda vakıflar idaresi aksi mütalaada bulunursa, davanın mahiyetini izah ederek keyfiyeti umum müdürlüğe yazar ve alınacak cevaba göre hareket olunur. Muhasebe rüyeti sırasında veya başka bir suretle vakfın her hangi bir hakkının temini için dava açılmasına lüzum gören vakıflar idaresi mütevelliye yazı ile bu lüzumu tebliğ eder, mütevelli ile mutabık kalınmadığı hallerde keyfiyet umum müdürlüğe bildirilerek alınacak cevaba göre hareket olunur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mütevellilerin vazife ve mesuliyetleri
Madde 47 - Mütevelliler, Vakıflar Kanununun 23 üncü maddesinde sayılan vazifeleri ifadan tam bir basiretle hareket ederler. Bu cümleden olarak:
A - Vakfın hayrat ve akarlarını sık sık muayene ve icabında muayyen usullerle tamirlerine tevessül,
B - Vakfın akarlarını resmi konturatlarla ve senenin rayicine uygun bedellerle isteklilere doğrudan doğruya icar ve bedellerini muntazaman tahsil (Üç seneden fazla kiralama işleri için vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceği hakkındaki nizamname dairesinde muamele yapılmak üzere mütevellilerin vakıflar idaresine müracaatları mecburidir.)
C - Vakfa borçlu olanlar veya vakıf mallara müdahale ve tecavüz edenler hakkında zaman geçirmeden kanuni yollara müracaat,
D - Vakıfta alakalı şahısların muayyen ücretlerini zamamında tediye,
E - Aldıkları ve verdikleri bütün paraları muntazaman ve günü gününe Vakıflar müdürlüğünden bedeli mukabilinde alacakları mühürlü ve sahife numaralı kasa defterine kayıt ve gerekli vesaikı itina ile muhafaza,
F - Vakfının şartlarına göre sarf mahalli kalmıyan paralar için sarf mahalli tayini için müracaat ve takip,
G - Bulunduğu mahallin vakıflar müdür veya memuriyle sık sık temas ederek gerekli işlerde talimat almak suretiyle vakfa ait muamelelerde keyfi hareketten içtinap ederler.

Madde 48 - (Değişik: 30.7.1987 - 87/12047 K.) Mütevelliler, yapım ve onarım için belgelendirmek şartıyla izin almadan 200.000 liraya (200.000 lira dahil) kadar harcama yapabilirler. 200.000 liralık sınır Vakıflar Meclisi kararı ile artırılabilir. Harcama belgeleri düzenli bir şekilde saklanır ve yetkililerce istenmesi halinde kendilerine gösterilir. Mütevelliler, 200.000 lirayı aşan yapım ve onarım işlerinde birinci keşif evrakını bağlı bulundukları mahalli müdürlük vasıtasıyla, önceden, merkeze göndererek Genel Müdürlükten izin almak zorundadırlar. Maddede yer alan miktar Vakıflar Meclisi'nin 27.2.203 tarih ve 136 sayılı kararıyla 20 milyar liraya (20 milyar dahil) yükseltilmiştir.
Madde 49 - Mütevelliler, vakıfların gelir fazlasından sarf mahalleri bulunmıyan paralarla akar satın almağa veya hayratı imar etmeğe meşrut paraları muhafaza ve tenmiye edilmek üzere vakıf paralar idaresine göndermeğe mecburdurlar. Vakıflar namına açılacak birer (Cari hesap) a kaydedilecek olan bu paralar olan mütevellilere birer cüzdan verilir ve mukabilinde umum müdürlük idare meclisinin her sene kabul ve tayin edeceği bir faiz yürütülür. Bu paraların geri alınması alakalı vakıflar müdür veya memurunun resmi iş'arı ve umum müdürlük idare meclisinin tasvibiyle teeyyüt edecek olan bir ihtiyacın vücuduna mütevakkıftır. Bu suretle kısmen veya tamamen geri alınacak paraların yerinde kullanılmamasından mütevelli ile birlikte mahallinin vakıflar müdür veya memuru da mesuldür.
Madde 50 - Yukarki maddede yazılı paraları zamanında Vakıf Paralar İdaresine göndermedikleri anlaşılacak olan mütevelliler vakfı ızrar etmiş sayılır ve haklarında 2762 sayılı kanunun 33 üncü maddesinin (G) fıkrası hükmüne tevfikan azil muamelesi tatbik olunur.
Madde 51 - Mülhak vakıfların masarifi mukannenelerinin değiştirilmesini gerekli gören mütevelliler keyfiyeti vakıflarının bulunduğu evkaf idarelerine yazı ile bildirirler. Gerek bu suretle mütevellilerinin müracaat eylemesi ve gerek vazife sahibi hademenin doğrudan doğruya vakıflar idaresine müracaatı üzerine varidatlarının derecesine ve vakfiyede muhtelif hizmetler için gözetilen tahsis ve mertebeler nazarı dikkate alınmak suretiyle bu masrafların çoğaltılması veya azaltılması idare meclisi kararı üzerine Başvekilin tasdikına bağlıdır. Münferit müracaatlarda diğer hizmet sahiplerinin de derece veya vaziyetlerini gözetmek lazımdır. Niyabeten idare olunan evkafı mülhaka hakkında da aynı ahkam caridir.
Madde 52 - Şimdiye kadar mülhak vakıflara varidatlarının sabit ve muayyen olmamasından dolayı evkaf bütçesi dahilinde tesviye edilmekte bulunan bütün masraflar eskisi gibi tediye edilerek vakıflarına masraf yazılır ve gelirlerinin yetiştiğinde takas ve mahsubu yapılır ve bilahare mütevellilerinin muhasebelerinde nazarı itibara alınır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Bütce ve kati hesap
Madde 53 - Her mali yıl başından bir ay önce mütevelliler, o yıl için vakıfları namına yapacakları türlü sarfiyatın ve tahmin ettikleri gelirlerin miktarlarını gösterir bir bütçe ile hayrat ve akaratın zaruri tamirlerini ve tezyidi varidat için düşündükleri çareleri mübeyin bir rapor tanzim ederek bulundukları mahallin vakıflar idaresine verirler. Bu nizamnamenin neşrinden sonra ilk verilecek rapor:
A - Vakıfların vakfiyelerinin veya bu mahiyetteki vesikalarının suretleriyle vakfının varidat kaynaklarının ve hayratının cinsi vasfı ve mahlalleri ve tapuları hakkında bir izahname raptedilecektir.
B - Fazlai varidatın meşrutünlehi evlat ise, mevcut olan evlat isimleri-vakfiyede batnı evvel gibi bazı şartlarla fazla, bir kısım evlada ait ise buna ait malümat ile birlikte gösterilecektir.
C - Varidattan bir kısmı veya tamamı imarı hayrat veya tebdil ve tezyidi akara meşrut ise bu baptaki malümat ve mütalaa.
D - Tevliyetin ne gibi vesika müsteniden yapılmakta olduğu. Mütevelliler yıllık icraatında bu raporun haricine çıkamazlar. Bütçe ve raporların tasdikı, ile mütevellilere iadesi lazımdır. Bu suretle iki ay zarfında tasdik veya iade edilmiyen bütçe ve raporların yalnız mukannen kısımları musaddak addolunur ve mütevellilerin bunlara müsteniden vuku bulacak sarfiyatı her sene sonundaki muhasebelerinde kabul olunur. Gayri mukannen sarfiyat için gereken muamelenin yapılması zımnında mahalli evkaf idarelerine resmen yazı ile müracaat ederler. Evkaf idareleri bu müracaat üzerine iki ay zarfında icabını tayin ve tebliğe mecburdur. Büyük tamir işleriyle akar tezyidi hakkındaki projeler umum müdürlük idare meclisince incelenir ve verecekleri karar mütevellilere tebliğ olunur.

Madde 54 - Mütevelliler, her mali yılın en çok altıncı ayı sonuna kadar geçmiş yıla ait gelir ve masraf miktarlarını, idareden bedeli mukabilinde alacakları matbu cetvellere iki nüsha doldurup oturdukları mahallin vakıflar müdür veya memuruna verirler. Varidat ve masrafların muteber vesikalarını da ayrı bir zarf içinde iliştirirler. Bu cetvellerin, tutacakları kasa defterlerine uygun olması şarttır. Gelirlerinden ne miktarının ne gibi makul sebeplerden dolayı tahsil olunmadığını ve bunlara karşı ne gibi kanuni yollara müracaat ettiklerini ve bu müracaatların ne safhada bulunduğunu gösteren ayrı bir izahnameyi de bu hesap cetvellerine raptederler.
Gelir ve masrafa ait vesikaların neler olacağı 13 üncü maddeye göre yapılacak talimatname ile tayin olunur.
Madde 55 - Vakıflar idaresi bu cetvelleri ve vesikaları verildiğinden en çok üç ay içinde tetkik etmekle mükelleftir. İçindekilerini uygun görürlerse tasdikli örneğini mütevelliye iade ve aslını da yine tasdikli olarak – vesikalariyle birlikte o vakfa ait idare dosyasında muhafaza ederler. Hesap cetvellerini ve bağlı vesikalarını uygun ve kafi görmedikleri takdirde mütevelliden izahat isterler. Alacakları izahata göre cetvellerde gerekli tadilleri yaparlar. Mütevellinin vereceği izahat kendilerini tatmin etmediği veya işte fena niyet ve hareketler sezildiği surette mütevelli hakkında (58) inci maddede beyan olunan şekilde tahkikat icra edilerek gerekli muamelenin tatbikı için kağıtlarını umum müdürlüğe gönderirler.
Madde 56 - Vaktinde bu cetvelleri vermiyen mütevellilere yazı ile on beş gün müddetli bir tebliğ yapılır. Bu müddetin hitamında yine hesap vermedikleri veya verdikleri hesap bu nizamname ile talimatnamesine uygun olmadığı surette, yolunda hesap verilmediği takdirde haklarında kanuni takibat yapılacağını gösterir yine on beş gün müddetle bir ihtarname gönderilir. Bu ihtarnameye rağmen yine yolunda hesap verilmediği veya ihtarname kabul olunmadığı takdirde haklarında (58) inci madde veçhile tahkikat yapılır ve evrakı umum müdürlüğe gönderilir.
Madde 57 - Mütevellileri tarafından idare olunan bütün vakıflarının gelirlerinin aslında vakfın hesabını gören vakıflar idaresince her sene % 5 kontrol hakkı alınarak irat kaydolunur.
ONUNCU BÖLÜM
Mütevellilerin azli
Madde 58 - Mütevellilerin, 2762 sayılı Kanunun 33'üncü maddesinde sayılan yolsuz hareketlerden birini yaptığı sezilir veya haber verilirse alakadar vakıflar idaresince; isnat olunan madde hakkında önceden alakadarların yazı ile ifadeleri alınmak suretiyle inceden inceye tahkikat yapılır ve bu isnada karşı ne diyeceği mütevelliden sorulur. İnceleme sonunda azlini haklı gösterecek sebebler bulunduğu anlaşılırsa fezlekesi yapılır ve dosyası takımiyle Umum Müdürlüğe gönderilir. Umum Müdürlükte 38'inci maddede yazılı encümen fezleke mündericatınını sabit görür ve Umum Müdürlükçe de tasdik olunursa azil keyfiyeti yazı ile mütevelliye tebliğ edilmek üzere mahalindeki vakıflar Müdür veya memurluğuna bildirilir.
Bu muameleye karşı tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde mütevellinin istida ile İdare Meclisine itiraz hakkı vardır.
Madde 59 - İtiraz istidası, mukabilinde makbuz alınmak suretiyle mahallindeki vakıflar idaresine verilir. İtirazını müspit vesaik varsa bunlar da istidaya iliştirilir. İdare Meclisi işi inceledikten sonra itiraz sebeplerini varit görürse evvelki kararı kaldırır, aksi takdirde kararı reddeder. Mütevellinin ileri sürdüğü itiraz sebeplerinin varit olmadığı hakkındaki karar, hem mütevelliye tebliğ edilmek hem de vakfa hemen vazıyed olunmak için mahalli vakıflar idaresine bildirilir. Devlet Şurasına (Danıştaya) itiraz müddeti be kararın mütevelliye tebliğinin ertesi gününden başlar.
Madde 60 - Azledilen mütevellinin vakıf mallar üzerindeki tasarruf salahiyeti, kararın kendisine tebliğiyle hemen ortadan kalkar. Vekili veya kaymakamıvarsa onların sıfatları da zail olur. Gerek mütevellinin gerek kaymakam ve vekillerin yedlerinde bulunan vakıf malların ve paraların hemen mahalindeki vakıflar idaresine tevdii lazımdır. aksi takdirde Vakıflar Kanununun 35'inci maddesi delaletiyle haklarında Ceza Kanunu hükümleri tadbik olunur.
Madde 61 - Mütevellinin vakfı zarara sokan hareketi idarenin yapacağı ilk tahkikat ile sabit olur ve azlinin katileşeceği zamana kadar vakıfta tasarrufuna müsaade edilmesi yeni yeni zararlar doğuracağı kestirilirse, tahkikat evrakı hemen Umum Müdürlüğe gönderilmek suretiyle mahallindeki vakıflar idaresi mütevellinin Umum Müdürlükten izin aldıktan sonra, mavakkaten elini işten çekmeğe ve vakfa vazıyed etmeğe salahiyetlidir. Hesat vermekte temerrüt eden mütevelliler hakkında da aynı süretle muamele yapılır. 2762 sayılı Kanunun 33'ncü maddesinin (F) fıkrasındaki suçlardan biriyle mütevellinin sureti katiyede mahkumiyeti halinde de bu baptaki mahkeme karar örneği gönderilmek suretiyle, yine aynı şekilde hareketb olunur.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Emanet Yoluyla İdare
Madde 62 - Mütevellinin azli hakkındaki arar Şurayı Devletçe (Danıştayca) ref oluncaya veya yerine başkası tayin edilinceye kadar mülhak vakıfların işleri emanet yoluyla vakıflar idaresi tarafından görülür. Bu suretle emaneten idare müddetinin devamınca bu vakıflar tahsilatından %10'u (İdare masrafı) olmak üzere alınarak vakıflar idaresince irat kaydolunur.
Madde 63 - Orman, zeytinlik gibi fenni idareye muhtaç olmalarından veya başkaca hususiyete haiz olmalarından dolayı şimdiye kadar mahallerindeki vakıflar idaresinin manevi şahsiyeti tarafından idare edilmekte bulunan ve bundan sonra da Vakıflar Kanunun 19'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre niyabetle idare olunacak olan vakıflar tahsilatından dahi yukardaki maddede yazılı %10 idare masrafı alınarak aynı suretle irat kaydolunur.
Madde 64 - Cemaziyelahır 1280 tarihli Evkaf ve Zilkade 1286 ve 23 Temmuz 329 tarihli Tevcihi Cihat Nizamnameleriyle Tevcihat ve İlamet ve Vesaik Hakıındaki Harç Kararnamesi ve bunların zeyilleri mülgadır.
Madde 65 - 2762 sayılı Kanuna göre yapılmış ve Şurayı Devletçe görülmüş olan işbu Nizamname hükümleri Resmi Gazete'de basıldığı günden yürümeğe başlar.
Madde 66 - Bu nizamnamenin hükümlerini Başvekil yürütür.
virtuecat
22 Ekim 2006 19:27       Mesaj #3
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
tnfatifson17ca61beu3.... " Ben ki İstanbul fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed bizatihi alınterimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ve malumu’l-hudud olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim.
Şöyleki: Bu gayr-ı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim... Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığnı soralar; var ise şifası şifayap olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze’ye kaldıralar, orada salah bulduralar.

... Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın kavimleri ve medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendüleri gelemeyenlerin yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle..."

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Vasiyetinden...Kaynak=http://www.vgm.gov.tr
sehrazat2415
25 Ocak 2007 01:47       Mesaj #4
sehrazat2415 - avatarı
Ziyaretçi
Son düzenleyen ThinkerBeLL; 26 Ekim 2011 12:40
Misafir
6 Nisan 2011 17:40       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Türkiye'nin önde gelen vakıfları aşağıda alfabetik sıraya göre listelenmiştir.
Vakıfların sitelerinde, kuruluşların amaçları, faaliyetleri ve destek çalışmaları gibi bilgileri bulabilirsiniz. Eğitimle ilgili vakıfların sitelerinde, burslar, burs alma koşulları, burs başvuru formları konusunda bilgi edinebilirsiniz.


Vakıflar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü


---------------------------------------
1884 Vakfı

A
AÇEV - Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Açık Toplum Vakfı
Adıyamanlılar Vakfı
AFS Türk Kültür Vakfı
AFTUD - Anadolu Folklor, Turizm ve Dayanışma Vakfı
AGV - Adana Güçbirliği Vakfı
Ahi Mahmut Veli Keçeci Vakfı
Ahilik Vakfı
AİP - Acil İhtiyaç Projesi Vakfı
AK-EL - Akçadağ-Elbistan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı
AKHAV - Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı
AKKEV - Asım Kocabıyık Kültür ve Eğitim Vakfı
AKVİL - Avrasya Kültür İşbirliği ve İş Lobisi Vakfı
Akyurt Vakfı
Alan Kültür ve Yardım Vakfı
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
Alkı Nokta Körler Vakfı
Alucra Vakfı
ALV - Avusturya Liseliler Vakfı
Alzheimer Vakfı
Anadolu Aydınlanma Vakfı
Anadolu Böbrek Vakfı
Anadolu Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfı
Anadolu Vakfı
Ankara Hukuklular Vakfı
Ankaralılar Vakfı
Anna Lindh Vakfı
Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı
Antalya Üniversite Destekleme Vakfı
Arguvan Vakfı
Arhavililer Vakfı
ARI Vakfı
Artvinliler Hizmet Vakfı
Assos Vakfı
Atatürk Vakfı
ATAV - Antalya Tanıtım Vakfı
ATGV - Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı
Avrasya Etnografya Vakfı
Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı
Aydın Doğan Vakfı
Aydın Vakfı
Ayhan Şahenk Vakfı
Aziz Mahmud Hudayi Vakfı

B

Bakırköy Musiki Vakfı
Bakırköyspor Vakfı
Balıkesir Üniversitesi Vakfı
Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı
BBV - Bolu Bağışçılar Vakfı
Bereket Vakfı
BERKSAV - Bergama Kültür ve Sanat Vakfı
BETAV - Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı
Beyaz Nokta Vakfı
Beykoz Vakfı
BİSAV - Bilim Sanat Vakfı
BİTAV - Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı
BKSTV - Bursa Kültür ve Sanat Vakfı
BLÇV - Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı
Bodrum Sağlık Vakfı
Bolvadinliler Dayanışma Vakfı
BOYTAV - Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı
Bozkırlılar Vakfı
BSV - Başak Kültür ve Sanat Vakfı
Bursa Kültür Vakfı
BÜVAK - Boğaziçi Üniversitesi Vakfı
Büyük Selçuklu Kültür ve Eğitim Vakfı
BYV - boğaziçi Yöneticiler Vakfı

C

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı
Cam Ocağı Vakfı
CANEV Vakfı
Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı
Cem Vakfı
Coşkunöz Eğitim Vakfı
Cüzzamla Savaş Vakfı

Ç
Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
Çamlıhemşin Vakfı
Çankırı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
Çayeli Vakfı
ÇBV - Çocuk Böbrek Vakfı
ÇEKOVA - Çevre Koruma Vakfı
ÇEKÜL Vakfı
ÇEKVA - Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı
ÇEV - Çağdaş Eğitim Vakfı
ÇEVKO - Çevre Koruma Vakfı
ÇEVKOR - Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı
Çocuk Vakfı

D

Davulalan KöyüVakfı
DECEV - TCDD Çalışanları ve Emeklileri Yardımlaşma Vakfı
DENBİR - Denizlililer Birliği Eğitim ve KültürVakfı
Devlet Su İşleri Vakfı
DHMİ Mensupları Yardımlaşma Vakfı
DİTAV - Diyarsakır Tanıtma, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
Diyabet Vakfı
DOÇEV - Doğa ve Çevre Vakfı
Dost Yaşam Down Sendromu Vakfı
DTEV - Dünya Türkmenleri Eğitim Vakfı
DÜTİV - Dünya Türk İşadamları Vakfı

E

EÇEV - Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
Ege Orman Vakfı
Ege Sağlık Vakfı
EGEV - Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı
Ekşioğlu Vakfı
Elginkan Vakfı
Emel Kırım Vakfı
Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı
ENKA Vakfı
Erbil Vakfı
ERÇEV - Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı
Erdemir Vakfı
Erzincan Üniversite Vakfı
Erzurumlular Vakfı
ESBAV - Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı
Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı
Eymir Kültür Vakfı
Eyüp Musiki Vakfı

F

FEV - Fiziksel Engelliler Vakfı
Feyziye Mektepleri Vakfı
Finans Kulüp - Finans Yöneticileri Vakfı
Fotoğraf Vakfı

G
Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı
GAYE - Gümüşhaneli Araştırma, Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı
Gazi Üniversitesi Vakfı
Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Gaziantep Yardım Vakfı
GCV - Geleceğimizin Çocukları Vakfı
Genç Başarı Eğitim Vakfı
GEV - Galatasaray Eğitim Vakfı
Geyre Vakfı
Gölova Vakfı
Göz Vakfı
GÜMVAK - Gümrük Vakfı
Güney Vakfı
Gürpınar İlim ve Hizmet Vakfı
Gürün Kültür Vakfı
Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı
GYV - Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı

H

Hacettepe Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı
Hakkı Ekşi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı
Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı
Hayat Vakfı
Hekimler Vakfı
HOREV - Mehmet Emin Horoz Eğitim Vakfı
Hubyar Vakfı
Hulusi Efendi Vakfı
Hüsnü Özyeğin Vakfı

I-İ
İbrahim Çeçen Vakfı
ICEP Burs Vakfı
İÇEV - El Sanatları ve Eğitim Vakfı
İDER - İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı
İDİV - İnsan Dost İhsan Vakfı
IHH - İnsani Yardım Vakfı
İhlas Vakfı
İİKV - İstanbul İlim ve Kültür Vakfı
İKCV - İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfı
İKGV - İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
İKSEV - İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı
İKSV - İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
İktisatlılar Vakfı
İKV - İktisadi Kalkınma Vakfı
İletişimliler Vakfı
İLKYAR - İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı
İMEV - İstanbul Marmara Eğitim Vakfı
İnsan Vakfı
İNSEV - İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı
İPKV - İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı
İş Dünyası Vakfı
İSEGEV - İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı
İSKAV - Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı
İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı
İSMAV - İstanbul Maliye Vakfı
İSOV - İstanbul Sanayi Odası Vakfı
Isparta Sütçüler İlçesi Vakfı
İstanbul Çocukları Vakfı
İstanbul Dijital Kültür ve Sanat Vakfı
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı
İstanbul Trafik Vakfı
İSTEK Vakfı
İTÜ Vakfı
İVAK - İtfaiye Vakfı
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
İzmirgücü Spor Vakfı
İzollu Vakfı
İzzet Baysal Vakfı

J

Jandarma Asayiş Vakfı

K

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı
KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
Kadıköy İrfan Vakfı
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Kadir Has Vakfı
Kafkas Vakfı
Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
KALEV - Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı
Kalkandere Eğitim, Sağlık, Çevre ve Kültür Vakfı
Kalyoncu Vakfı
Kamer Vakfı
Kansere Umut Vakfı
Kanuni Vakfı
Karacasu Vakfı
Karadeniz Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma Vakfı
Karahallılar Vakfı
Kars-Ardahan-Iğdır Kalkınma Vakfı
Kartal Cemevi Vakfı
Kartal Vakfı
KASEV - Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı
KAV - Kamu Araştırmaları Vakfı
KAV - Kanser Araştırma Vakfı
KAV - Karayolları Vakfı
KAV - Kültürel Araştırmalar Vakfı
Kavram Eğitim Vakfı
Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı
Kazak Türkleri Vakfı
Kazım Karabekir Paşa Vakfı
KEDV - Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
Kemal Saraçoğlu Vakfı
Kerkük Vakfı
Kemer Turizm Tanıtım Vakfı
KEV - Köksal Eğitim Vakfı
Kırşehir Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı
Kızılcabölük Vakfı
KKTC Özel Eğitim Vakfı
Klasik Türk Sanatları Vakfı
Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
KÖKSEV - KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
Köy Hizmetleri Vakfı
KTEV - Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı
KTÜ Vakfı
Küçükalioğlu Vakfı
Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı

L
Lokman Hekim Vakfı
LÖSEV - Lösemili Çocuklar Vakfı
Lozam Mübadilleri Vakfı

M
Macahel Vakfı
MAG - Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı
Malatya Eğitim Vakfı
Maliye Hesap Uzmanları Vakfı
MAREV - Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı
Matematik Vakfı
Mavi Hilal Vakfı
Mehmet Zorlu Vakfı
Mehmetçik Vakfı
MEKSA - Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı
Memurlar Vakfı
Merkez Bilgi Alanı Vakfı
Mersin Çevre Koruma Vakfı
Merzifon Vakfı
MESEV - Milli Eğitim Sağlık Vakfı
MESS Eğitim Vakfı
MESVAK - Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı
MEV - Milli Eğitim Vakfı
MEVA - Meme Vakfı
Milli Değerleri Vakfı
Mimarlık Vakfı
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Mühendisler Vakfı
Mülkiyeliler Birliği Vakfı
Muş Eğitim ve Kalkınma Vakfı
Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı

N
Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı
Nallıhan Vakfı
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı
Nejat Eczacıbaşı Vakfı
Nesin Vakfı
Neve Şalom Sinagogu Vakfı
Nezih Danyal Karikatür Vakfı
NOBİVA - Türkiye Nörolojik Bilimler Vakfı
Nurol Eğitim, Kültür ve Spor Vakfı

O-Ö
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı
ÖRAV - Öğretmen Akademisi Vakfı
Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı
Ordulular Vakfı
Osmaniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Osmanlı Araştırmaları Vakfı
ÖZEV - Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı
Özkonaklılar Vakfı
Özürlüler Vakfı

P
Pilotlar Vakfı
PİYAV - PTT İşçileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı
PTT Vakfı

R
Reklamcılık Vakfı
Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Rumeli Eğitim Vakfı
Rumeli Türkleri Vakfı

S-Ş
Sabancı Vakfı
Sağlık Vakfı
Şahinler Vakfı
SAJEV - Saint Joseph Lisesi EğitimVakfı
Sakarya Üniversitesi Vakfı
SAMTAY Vakfı
Sandıklılar Vakfı
Sani Konukoğlu Vakfı
Şanlıurfa Vakfı
SAV - Sosyal Araştırmalar Vakfı
Sedat Yazıcı Riva Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı
Şefkat Vakfı
Selçuk Üniversitesi Vakfı
Selçuklu Sosyal Güvenlik, Eğitim ve Kültür Vakfı
Sema Yazar Gençlik Vakfı
Semiha Berksoy Opera Vakfı
Semiha Şakir Vakfı
Senirkent Yükseliş Vakfı
SETAV - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
SEV - Sağlık ve Eğitim Vakfı
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı
Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı
Sıcak Yuva Vakfı
Siemens Vakfı
SİMA Doğu Karadenizliler Hizmet Vakfı
Sıtkı Koçman Vakfı
Sivas Cem Vakfı
Sivaslılar Vakfı
Sivrihisar Eğitim Vakfı
Siyasal Vakfı
SKSV - Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı
SODAV - Sosyal hizmet Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
SODEV - Sosyal Demokrasi Vakfı
SSV - Sigarayla Savaşanlar Vakfı
SSYV Vakfı
Su Vakfı
Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Sağlıkta Umut Vakfı
SYDV - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

T
TAÇ - Türkiye Anıt, Çevre, Turizm Değerlerini Koruma Vakfı
TAKVA - Tarımsal Kalkınma Vakfı
TAPV - Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
Tarih Vakfı
Tarih ve Tabiat Vakfı
Taşkent Dayanışma ve Kültür Vakfı
TBV - Türk Böbrek Vakfı
TBV - Türkiye Bilişim Vakfı
TÇYÖV - Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
TÇV - Türkiye Çevre Vakfı
TDV - Türk Dış ticaret Vakfı
TDV - Türkiye Deprem Vakfı
TEDMER - Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı
TEGV - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
TEK Vakfı
TEKEV - Teknik Eğitim Vakfı
Tekfen Vakfı
TEMA Vakfı
TEMEV - Temiz Enerji Vakfı
TEPAV - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
Terakki Vakfı
TESAV - Toplumsal Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı
TESEV - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
TESYEV - Türkiye Engelliler Eğitim, Yardım ve Spor Vakfı
TEV - Türk Eğitim Vakfı
TFV - Türk Fizik Vakfı
TGV - Türkiye Gastroenteroloji Vakfı
THY Personeli Sosyal Yardım Vakfı
TİHV - Türkiye İnsan Hakları Vakfı
TINA - Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı
TİSVA - Türkiye İsrafı Önleme Vakfı
TİV - Türk İdareciler Vakfı
TİV - Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
TİVAK - Türkiye İnfertiliteVakfı
TJV - Türk-Japon Vakfı
TKHV - Türk Kültürüne Hizmet Vakfı
TKV - Türk Kalp Vakfı
TKV - Türkiye Kalkınma Vakfı
TOÇEV - Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı
TODEV - türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı
TOG - Toplum Gönüllüleri Vakfı
TOHAV - Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
Tohum Otizm Vakfı
Tokat Vakfı
Tomarzalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
TOSYÖV Vakfı
TOV - Türk Onkoloji Vakfı
TOVAK - Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı
TPAO Personeli Vakfı
Trabzon Vakfı
Troia Vakfı
TÇSV - Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
TSEV - Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
TSK Dayanışma Vakfı
TSK Eğitim Vakfı
TSK Elele Vakfı
TSK Sağlık Vakfı
TSKGV - Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı
TTGV - Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
TÜÇEV - Türkiye Çevre Koruma Vakfı
TUDAV - Turizm Dayanışma Vakfı
TÜDAV - Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
TÜGEV - Türk Geriatri Vakfı
TÜKÇEV - Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
TÜRÇEV - Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı
TÜREV - Türkiye Engelliler Vakfı
Turizm Geliştirme Vakfı
Türk Diabet ve Obezite Vakfı
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Türk Edebiyat Vakfı
Türk Gençlik Vakfı
Türk Geriatri Vakfı
Türk-Gürcü Eğitim, Kültür Vakfı
Türk Halkları Medeniyeti Vakfı
Türk Musikisi Vakfı
Türk Tekstil Vakfı
Türk telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı
Türk Yelken Vakfı
Türkiye Avrupa Vakfı
Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı
Türkiye DiyanetVakfı
Türkiye Gaziler Vakfı
Türkiye Gönüllü Teşekkülleri Vakfı
Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı
Türkiye Vodafone Vakfı
Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı
TÜRSAK - Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı
TÜSEV - Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
TÜSTAV - Türkiye Sosyal Tarih Vakfı
TÜTAV _ Türk Tanıtma Vakfı
TÜTEV - Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı
TÜTEV - Türkiye Trafik Eğitimini Geliştirme Vakfı
TÜYAK - Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı
TZH Vakfı
TZV - Türkiye Zeka Vakfı

U-Ü
Ulaslararası Hrant Dink Vakfı
UMAG - Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
Umut Vakfı
UPAV - Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı

V

Van Vakfı
Vefa Lisesi Eğitim Vakfı
Vehbi Koç Vakfı

W
Wikimedia Vakfı
WWF Türkiye

Y
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
YEKÜV - 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
Yeşildağ Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
YMGV - Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı
Yomra Kalkınma ve Dayanışma Vakfı
YÖRET - Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma Vakfı
YTÜV - Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı
Yunus Emre Kültür Vakfı
Yunus Emre Vakfı

Z

Zehra Vakfı


Daha fazla sonuç:
Türkiye'de Vakıflar

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç