Arama

Türk Tarihi

Güncelleme: 23 Ağustos 2012 Gösterim: 22.800 Cevap: 2
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
8 Mayıs 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Tarihin Önemi ve Türk Tarihi
MsXLabs.org

Sponsorlu Bağlantılar

Tarih sosyal bilimlerin temeli durumunda olan bir bilimdir. Bu sebeple ir milletin hayatında tarih öğretiminin önemi çok büyüktür. Milletler de insanlar gibi hafızaları ile yaşarlar ve yarınlara emin adımlarla yürürler, asıl ki, hafızasını kaybeden, geçmişini hatırlamayan bir insan bugününü ve geleceğini sağlıklı bir biçimde oluşturamaz ise; tarihini bilmeyen, tarihine erekli önemi vermeyen milletler de günümüz meselelerine çözüm alamadıkları gibi, geleceklerini de iyi bir şekilde düzenleyemezler. Tarih insanlara ve milletlere "devamlılık", "süreklilik" düşünce ve duygusunu aşılar. Bugün millet olarak sahip olduğumuz bütün değerler sistemi, milli kültür unsurları (dil, gelenekler, sanat, inançlar, yaşayış tarzı vs.) atalarımızın bize bıraktıkları miraslardır. Bu mirasın zenginleştirilerek, işlenerek yarınki nesillere aktarılması da bugünkü nesillerin görevidir. Bu görevin idraki içinde olmak ancak tarih bilmekle mümkün olur. Yoksa milletlerin hayatında "devamlılık" düşüncesi oluşamaz. Nesiller arasında kopmalar meydana gelir ki, böyle milletler sonuçta yıkılmaya mahkûm olur.Tarih acı-tatlı hatıraların, önemli başarıların yaşandığı bir zaman dilimini ifade eder. Bu sebeple, birlikte yaşanan bir tarih, insanlar arasında "millî birlik ve bütünlük" fikrini geliştirir. Bu fikir ve duygu milletlerin hür ve ağımsız olarak yaşamalarının güvencesidir. Tarihin bir diğer önemi de, kendi kültürünü ve medeniyetini iyi tanıyan, ona sahip çıkma ve onu geliştirme şuuruna sahip nesillerin yetişmesine olan atkısıdır. İyi bir tarih eğitimi almış, kendi milletinin tarihteki başarılarını öğrenmiş genç nesiller, milletlerine güven duyarlar ve başka milletlere ayranlık beslemezler. "Sosyal aşağılık duygusu"na kapılmazlar.

Türk Tarihini Öğrenmenin Önemi ve Gerekliliği

Yukarıda genel olarak bahsedilen tarih öğretiminin sağladığı bütün faydalar, Türk tarihini öğrenmenin önemi ve gerekliliği bakımından da söz konusudur. Türk milleti, uzun yıllar içerisinde gelişen ve çok geniş bir coğrafyada yaşanan köklü bir tarihin sahibidir. Milletimiz tarih içinde büyük bir medeniyet yaratmış, bütün insanlığı etkileyen siyasî, sosyal, dinî, ekonomik müesseseler kurmuş, sayısız bilim adamları, düşünce adamları ve liderler yetiştirmiş bir millettir. Bütün bunlar bugün bizi bir millet yapan değerlerdir. Bu sebeple, bunların araştırılması ve öğrenilmesi büyük bir önem taşır. Tarihini iyi öğrenen Türk çocukları vatan, millet ve devlet sevgisini kazanır, fedakarlık ve milli dayanışma duygularını geliştirirler. Genç nesillerin, milletlerinin meselelerini, ülkelerine yönelen tehditleri bilmeleri de ancak Türk tarihini iyi bilmelerine bağlıdır. Tarihteki Türk devletlerinin dış etkilerle içerden nasıl çökertildiklerini bilen Türk çocukları, bugün ve yarın aynı şekilde dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı koyabilir ve bunlara karşı devletlerini koruyabilirler. Ayrıca değişik coğrafyada ve ülkede yaşayan Türk toplulukları birbirlerini tanır, bilir ve severler.

Türklerin Anayurdu

Türklerin anayurdu, Asya kıtasının orta kesimleri, yani İç Asya da denilen Orta Asya'dır. En geniş şekliyle ilk Türk yurdu, doğudan batıya Baykal Gölü ile Ural Dağları; güneyde Altay-Sayan Dağları, Balkaş Gölü-Aral Gölü arasında kalan coğrafî alan idi. Türkler zamanla bu bölgelerden önce Asya kıtasının diğer yerlerine, daha sonra da özellikle Batı yönünde diğer kıtalara doğru yayılmışlardır. Türklerin anayurdu, iklim bakımından son derece sert şartlara sahipti. Anayurt kuzeyde ormanlarla, güney dğuda dağlarla çevrili idi. Bunun dışında uçsuz bucaksız geniş bozkırlar Türklere ilk yurtluk yapan araziler olmuştur. sert kara ikliminin, kışları uzun ve soğuk, yazları ise sıcak ve kurak olup, yağışları özellikle yaz aylarında çok yetersizdi. İklimin bu sert karakteri; Türk milletini acımasız tabiat şartlarıyla mücadeleye zorlamış ve bu dönemde oluşan Türk medeniyetlerinin ana karakterinin de belirlenmesinde etkili olmuştur. Türklerin anayurdu, iklim bakımından son derece sert şartlara sahipti. Anayurt, kuzeyde ormanlarla, güney-doğuda dağlarla çevrili idi. Bunun dışında uçsuz bucaksız geniş bozkırlar Türklere ilk yurtluk yapan araziler olmuştur. Sert kara ikliminin, kışları uzun ve soğuk, yazlan ise sıcak ve kurak olup, yağışları özellikle yaz aylarında çok yetersizdi. İklimin bu sert karakteri; Türk milletini acımasız tabiat şartlarıyla mücadeleye zorlamış ve bu dönemde oluşan Türk medeniyetinin ana karakterinin de belirlenmesinde etkili olmuştur. Türklerin anayurdu, iklim bakımından son derece sert şartlara sahipti. Anayurt, kuzeyde ormanlarla, güney-doğuda dağlarla çevrili idi. Bunun dışında uçsuz bucaksız geniş bozkırlar Türklere ilk yurtluk yapan araziler olmuştur. Sert kara ikliminin, kışları uzun ve soğuk, yazlan ise sıcak ve kurak olup, yağışları özellikle yaz aylarında çok yetersizdi. İklimin bu sert karakteri; Türk milletini acımasız tabiat şartlarıyla mücadeleye zorlamış ve bu dönemde oluşan Türk medeniyetinin ana karakterinin de belirlenmesinde etkili olmuştur.

Anayurtta Kurulan İlk Türk Medeniyetleri
Türkler, eldeki mevcut bulgulara göre M.Ö. 5 binden başlayarak Orta Asya'daki bu ilk yurtta çeşitli kültürler ve medeniyetler kurmuşlardır. Bunlar arasında, kronolojik sıra ile;
 • Anav Kültürü (M.Ö. 5-1. binler),
 • Afanasyevo Kültürü (M.Ö. 3. bin başları- M.Ö. 2. bin),
 • Andronovo Kültürü (M.Ö. 2. bin)
 • Karasuk Kültürü (M.O. 2. binin sonları- M.O. 6. yüzyıl)
gibi dört önemli kültür tabakası dikkatleri çekmektedir. Şüphesiz Türk toplulukları bazen bu kültür tabakalarını birlikte yaşamışlardır. Türkler Anav Kültürü döneminde hayvancılık ve tarımla uğraşıyorlar, kerpic evlerde oturuyorlardı. Türkistan'ın Aşkabad şehri yakınlarında yapılan kazılarda elde edilen malzemeler, bu dönemde Türklerin, dokuma, seramik ve bakır eşya yaptıklarını ve kullandıklarını göstermektedir. Altay-Sayan Dağları'nın kuzey-batısında yaşanan Afanasyevo Kültürü döneminde avcı ve savaşçı bir topluluk olan Türkler, deve ve at gibi hayvanları ehlileştirmişlerdi. Kemik ve bakırdan savaş ve süs araçları ile, günlük kullanım araçları yapmışlardı. Altaylar'dan Ural Dağlan'na ve Hazar Denizi'nin kuzey-doğusuna kadar yaygınlık gösteren Andronovo Kültürü döneminde Türkler artık tunç ve altın madenlerini işleyebiliyorlardı. Bu dönemden kalma hayvan figürleri ile süslenmiş kaplar, sofra, süs ve savaş araçları dikkatleri çekmektedirler.Türkler, dünyada ilk olarak demir madenini işleyen ve bundan çeşitli eşyalar yapan millettir. Özellikle trtiş ve Yenisey ırmakları civarında gelişen Karasuk Kültürü döneminde, Hindistan, Çin ve Avrupa'dan yüzyıllar önce Türkler demiri işlemişlerdir. Bu devirde Türkler, kumaşları dokuyarak elbiseler dikiyorlar, dört tekerlekli arabaları hem savaşta hem de günlük hayatta kullanıyorlar, ayrıca çadırlarını keçeden yapıyorlardı.

Anayurdun Türk Karakteri ve Konar-Göçer Medeniyetin Özellikleri

Türklerin Orta-Asya'da kurdukları ilk medeniyet, bölgenin coğrafî ve iklim özelliklerinden büyük oranda etkilenmiştir. Özellikle, Tanrı Dağlan'nm kuzey bölgeleri ve Isıg-göl civarı, yani Ötüken bölgesi önemli bir hayvancılık ve av bölgesi idi. Türkler ilk dönemlerde hayvancılığa çok önem vermişler ve hayvancılık Türk medeniyetinin ana karakterini çizmiştir. Hayvancılık bakımından Türk milletinin bu dönemdeki hayatına damgasını vuran da at olmuştur. Türkler dünyada atı ilk olarak ehlileştiren millettir. At ve Türk birbirini bütünleyen ilk ana unsurdu. Türkler atı hem günlük hayatlarında hem de savaşlarda yaygın olarak kullanıyorlardı. Türkler sayıca çok fazla olan at sürüleri besliyorlardı. Türk ordusu da tamamen süvari (atlı) birliklerinden oluşuyordu. Bu sebeple bu dönem Türk medeniyetine "Atlı-Göçebe" veya "Konar-Göçer" Türk medeniyeti denmektedir.
Türkler yazın suyu ve otlağı bol olan yaylalara kışın da hayvanları için daha emin olan kışlaklara göç ediyorlardı. Bu konar-göçerlilik hali, normal göçebeliğe göre çok farklı olup, ileri bir medeniyeti ifade ediyordu. At, Türk milletine dinamizm kazandırıyor; milletimiz geniş bozkırlara böylece hâkim olabiliyordu. Tabiat şartlarının insanı mücadeleci, disiplinli ve düzenli bir halde yaşamaya mecbur etmesi Türkleri teşkilâtçı bir yapıya kavuşturmuştur. Bu sebeple Türkler "töre" denilen yasalarla işleyen, çok sayıda devletler kurmuşlardır. Adalet ve hukuk anlayışı içerisinde insanları idare etmişlerdir. Bu dönemde ana karakteri belirlememesine rağmen Türkler, ziraatla da uğraşıyorlar, demir madeni gibi önemli madenleri işliyorlardı. Bütün bu özellikleri ile Konar-göçer Türk medeniyeti, başta Çinliler gibi komşu milletler olmak üzere zaman içinde dünya milletlerine pek çok alanda tesirler yapmış, ileri bir medeniyet durumundaydı.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
KisukE UraharA - avatarı
KisukE UraharA
VIP !..............!
18 Haziran 2011       Mesaj #2
KisukE UraharA - avatarı
VIP !..............!
Türk Tarihi
Vikipedi, özgür ansiklopedi
selcuk
Sponsorlu Bağlantılar
Selçuk Bey'e ait olduğu düşünülen ve İran'da bulunan bir heykelin kafası. New York Sanat müzesinde sergilenmektedir.
Türklerin Tarihi, günümüzdeki Türkî halklar'ın ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türkî topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tabiri yerine Ön Türk tabiri ile anılır.
Türkîler'in siyasi bir topluluk olarak ilk tarih sahnesine çıkmalarının Hun (Hiung-nu'lar veya Şiongnu'lar) hükümdarlığı ile olduğuna dair iddialar vardır. Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan her halkın tarihi uzaktan veya yakından Türklerin hareketlerinden etkilenmiştir. Türkler doğu kültürlerini batıya ve batı kültürlerini doğuya taşımakla da önemli bir rol oynamışlardır. Kendi dinleri Tengricilik'ten sonra benimsedikleri yabancı dinlerinde çok kez öncüsü ve savunucusu olmuş ve yayılmalarını ve gelişmelerini sağlamışlardır (Mani dini, Musevilik, Budizm, Ortodoks- ve Nasturi Hristiyanlığı, İslam).

Türk Tarihinin Başlangıcı
Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıclıktan çiftçi-çobancılığa geçimesi ile başlar. Türkleri oluşturacak insan topluluklarının m.ö 6000 lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir. Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu değişiklikler ile ilk Türk kültürü olan anav kültürü ortaya çıkmıştır.
Türklerin atalarının MÖ 2500 ile M.Ö. 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo Kültürü ile devam eden dolikosefal mongolitlerle ortak yönleri bulunmayan Brakifesal ırka dayandıığını savunurlar. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir. Bilinen ilk Türk devleti İskitlerdir.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 3 üye beğendi.
Gerçekçi ol imkansızı iste...
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
23 Ağustos 2012       Mesaj #3
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Türk Tarihinin Başlangıcı
MsXLabs.org & Vikipedi, özgür ansiklopedi

Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıclıktan çiftçi-çobancılığa geçimesi ile başlar. Türkleri oluşturacak insan topluluklarının MÖ 6000 lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir. Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu değişiklikler ile ilk Türk kültürü olan anav kültürü ortaya çıkmıştır. Türklerin atalarının MÖ 2500 ile MÖ 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo Kültürü ile devam eden dolikosefal mongolitlerle ortak yönleri bulunmayan Brakifesal ırka dayandıığını savunurlar. Bu ırkın savaşçı ve göçebe kültüre sahip olduğu, MÖ 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir. Bilinen ilk Türk devleti İskitlerdir.


MÖ 3`üncü yüzyıl


Ad: Turk_Tarihi_MO_3yy.jpg
Gösterim: 343
Boyut: 49.1 KB
 • MÖ 312 - Büyük Hun Devleti'nin (Huing nu) kuruluşu ve Çin/Hiung nu arasında Kuzey Şansi Savaşı
 • MÖ 240 - Bozkır halklarına karşı Çin'in duvar inşası - Çin Seddi
 • MÖ 209 - Hiung nu lideri Teoman'ın ölümü ve Mete'nin Hiung-nu'ların (Hunların) lideri olması
 • MÖ 201 - Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi

MÖ 2`nci yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_MO_2yy.jpg
Gösterim: 395
Boyut: 50.6 KB
 • MÖ 187 - Çin'in Hiung nu üzerine Pa-i-Teng seferi
 • MÖ 177 - MÖ 165 - Yue-çilerin Hiung nu'lar tarafından Kansu'dan Baktriane'ye sürülmeleri ve oradaki Helen krallığını ortadan kaldırmaları
 • MÖ 177 - MÖ 165 - Hiung nu'ların Çin'e akınları
 • MÖ 138 - MÖ 126 - Baktria'da Çang Kien elçiliği. Çin-İran ilişkileri
 • MÖ 2 yüzyılda - Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) yıkıldı.

MÖ 1`nci yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_MO_1yy.jpg
Gösterim: 349
Boyut: 53.8 KB
Ad: Turk_Tarihi_MO_65.jpg
Gösterim: 297
Boyut: 53.1 KB
 • MÖ 49 - MÖ 36 - Çiçi'nin Talas'a göçü (Batı Hiung-nu)

MS
1`nci yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_1yy.jpg
Gösterim: 330
Boyut: 54.6 KB

 • 48 - Hiung nu'ların ikiye bölünmeleri (Kuzey Hiung-nu ve Güney Hiung-nu)
 • 93 - Hiung nu'ların Sien Pi'ler tarafından mağlup edilmeleri

2`nci yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_2yy.jpg
Gösterim: 369
Boyut: 56.0 KB
 • Aşağı İtil'de (Hazar denizi'nin kuzeyi) Hun varlığı

3`ncü yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_300y.jpg
Gösterim: 493
Boyut: 57.6 KB
 • 260 - Şan-şi'nin kuzeyinde Tabgaçlar

4`ncü yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_400y.jpg
Gösterim: 367
Boyut: 61.3 KB
 • 304-351 - Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallıkları (Han Zhao, Hou Zhao)
 • 388-392 - Çin'in kuzeyinde Ding ling krallığı (Wei)
 • 374-375 - Avrupa Hunlarının Don Nehri'ni geçişi
 • 386-409 - Tabgaçlar Kuzey Çin'de (Kuzey Vey)

5`nci yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_451y.jpg
Gösterim: 457
Boyut: 59.0 KB
 • 402 - Rouran'ın kuruluşu (Yüan Yüan/Avarlar?)
 • 407-431 - Çin'in kuzeyinde Hiung-nu krallığı (Xia)
 • 422 - Lo-yang'ın Tabgaçlar tarafından alınışı
 • 427 - Romalılar ve Hunların ittifakı
 • 434 - Bizans ile Hunlar arasında Margos Antlaşması
 • 440 - Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması
 • 451 - Attila Galya'da (bugün Fransa)
 • 452 - Attila'nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi
 • 480 - Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Ön Bulgarlar
 • 480 - Mazdek İsyanları'nda Sasaniler'e Ak Hunların yardım etmesi


Orta Çağ/Türkler


6`ncı yüzyıl


Ad: Turk_Tarihi_500y.jpg
Gösterim: 312
Boyut: 57.8 KB
 • 531-578 - Kafkas Surları'nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi
 • 534 - Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması
 • 552 - Tu-kiu'lerin (Türküt'ler/Göktürkler) Rouran egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu.
 • 565 - Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları
Ad: Turk_Tarihi_565y.jpg
Gösterim: 247
Boyut: 57.4 KB
 • 582 - Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi

7`nci yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_600y.jpg
Gösterim: 261
Boyut: 56.1 KB
 • 619 - Avarların İstanbul'u I. kuşatması.
 • 626 - Avarların İstanbul'u II. kuşatması.
 • 626-627 - Doğu Roma İmparatoru Herakleios'un Hazarlar'dan yardım istemesi
 • 639 - Göktürk prensi Kürşad'ın ihtilal denemesi.
 • 642 - Güneydoğu Avrupa'da (Karadeniz'in kuzeyi'nde) Büyük Bulgarya Hanlığı'nın bölünmesi
 • 673-674 - Arapların Maveraünnehir'e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara'yı kuşatması.
 • 674 - Paralı Türk askerlerinin İslam topraklarında varlığı
 • 680 - Ön Bulgarlar Balkan'da
 • 681-744 - İkinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu
Bulgarların bölünmesi

Ad: Turk_Tarihi_650y.jpg
Gösterim: 253
Boyut: 64.2 KB
Ad: Turk_Tarihi_678y.jpg
Gösterim: 262
Boyut: 66.5 KB
Ad: Turk_Tarihi_680y.jpg
Gösterim: 238
Boyut: 65.4 KB


8`nci yüzyıl


Ad: Turk_Tarihi_700y.jpg
Gösterim: 257
Boyut: 60.4 KB
 • 720-735 - Orhun Anıtlarının dikilmesi
 • 744-840 - Uygur Kağanlığı'nın kuruluşu
 • 751 - Çinlerin Orta Asya'ya girişi, Talas Savaşı
 • 755 - Paralı Türk askerlerin Ngan Lu-Şan'ın Çin'deki isyanı
 • 762-770 - Uygurların Mani dini'ni benimsemeleri
 • 780 - İtil Bulgar Hanlığı'nın kuruluşu

9`ncu yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_800y.jpg
Gösterim: 276
Boyut: 60.8 KB
 • 811 - Bulgar kralı Han Krum'un Bizans kralı I. Nikephoros'u öldürmesi
 • 833-882 - Samerra'da paralı Türk askerlerinin varlığı
 • 840-924 - Kırgızların Uygurlara saldırması. Uygurların güneybatıya kaçıp Sincan ve Kansu'ya yerleşmeleri. Moğolistan'da Kırgız egemenliği.
 • 851-863 - Aziz Kyrillos'un Hazarlara gelişi
 • 864-865 - Bulgar kralı I. Boris'in hıristiyanlığı kabul etmesi. Ön Bulgarların islavlaşması.
 • 868-884 - Türkler Mekke'de.
 • 880 - Raşid el-Türki'nin Yukarı Mısır seferi
 • 883 - Çin'deki Şatuolar
Ad: Hazar_Hanligi_820y.jpg
Gösterim: 296
Boyut: 77.7 KB
Hazar Hanlığı gücünün zirvesindeyken


10`ncu yüzyıl


Ad: Turk_Tarihi_900y.jpg
Gösterim: 248
Boyut: 66.3 KB
 • Güneydoğu Avrupa'da Peçenek egemenliği
 • 905 - Mısır valisi İhşid
 • 921 - İbn Fadlan'ın henüz müslümanlaşmış İdil bulgarlarını elçi olarak ziyareti
 • 923-946 - Çin'in kuzeyinde Şa-t'o egemenliği (Hou Tang, Hou Jin)
 • 924 - Moğol Hitayların Kırgız Devletini yıkması.
 • 934 - Satuk Buğra Han ilk müslüman Türk Hakanı olarak tarihe geçer,
 • 944-1090 - Peçeneklerin ardı kesilmeyen Bizans saldırıları
 • 965 - Hazar başkenti'nin I. Svyatoslav tarafından alınışı
 • 985 - Siri Derya'da Selçuklular
 • 995 - Harezmşahlar'ın tek bir çatı altında birleşmeleri
 • 999 - Karahanlılar'ın (Uygurlar + Karluklar) Buhara'yı alışı, Karahanlıların müslümanlaşması.

11`nci yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_1000y.jpg
Gösterim: 259
Boyut: 61.2 KB
 • 1016 - Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması
 • 1026-1090 - Bizansa karşı Peçenek saldırıları
 • 1040 - Selçukluların Gaznelileri yenmesi
 • 1059 - İsfahan'ın Selçuklular tarafından alınışı
Ad: Turk_Tarihi_1055y.jpg
Gösterim: 307
Boyut: 90.4 KB
 • 1071 - Malazgirt savaşı - Selçukluların Bizanslıları yenmesi
Ad: Turk_Tarihi_1071y.jpg
Gösterim: 363
Boyut: 93.3 KB
 • 1071-1076 - Türklerin Antakya, Şam, Kudüs ve Mekke'ye gelişi
 • 1077 - Anadolu Selçuklu Devleti'nin (ya da Rum Selçuk Devleti) kuruluşu
 • 1090-1091 - Peçeneklerin ve Çaka Beyin İstanbulu kuşatması.
 • 1091 - Kıpçakların Bizanslıların yardımına koşup Peçenekleri bozguna uğratışı
Ad: Turk_Tarihi_1092y.jpg
Gösterim: 321
Boyut: 98.7 KB
 • 1096 - Haçlıların Anadoluya girişi
 • 1099 - Kudüs'ün haçlılar tarafından alınışı

12`nci yüzyıl


Ad: Turk_Tarihi_1100y.jpg
Gösterim: 251
Boyut: 67.9 KB
 • 1122 - Tüm Peçenek halkının Kıpçaklar tarafından katledilmesi
 • 1130-1135 - Moğol Hitayların Tunguz Curcenler (Jin) tarafından batıya doğru kaçırılmaları ve Hitayların Orta Asya'da Kara Hıtay'ı kurmaları.
 • 1150 - Gaznelilerin Gurlular tarafından ortadan kaldırılmaları.
 • 1157 - Büyük Selçukluların sonu
 • 1176 - Miryakefalon Savaşı - Bizanslıların Selçuklular tarafından bozguna uğratılmaları.
 • 1187 - Gazneliler İmparatorluğunun sonu.
Ad: Turk_Tarihi_1200y.jpg
Gösterim: 311
Boyut: 65.1 KB
Moğol İmparatorluğu'nun yayılmasından önce son durum


13`ncü yüzyıl


Ad: 380px-Mongol_Empire_map.gif
Gösterim: 268
Boyut: 48.5 KB
13'ncü yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun yayılması
 • 1200-1220 - Harezm İmparatorluğunun altın çağı.
 • 1206 - Cengiz Han'in Büyük Han ilan edilişi
 • 1206-1209 - Delhi Sultanlığı'nın kuruluşu
Ad: Delhi_Sultanligi_sinirlari.jpg
Gösterim: 254
Boyut: 36.1 KB
 • 1211 - Karahıtay Kağanlığının Moğollar tarafından ortadan kaldırılması
 • 1223 - Doğu Avrupa'ya Moğol akınları
 • 1230-1231 - Otrar Faciası - Moğollar gönderdikleri elçileri kılıçtan geçiren Harezmlere katliam yapıp İranı ele geçiriyorlar.
 • 1230 - Yassı Çemen Savaşı - Harezmşahlar / Anadolu Selçuklu - Eyyubi ittifakı arasında savaş.
 • 1241-1242 - Moğolların Polonya, Macaristan, Avusturya ve Adriyatik'e gelişi
 • 1243 - Kösedağ Savaşı - Anadolu Selçukları ve Moğol İmparatorluğu arasında savaş.
 • 1250 - Memlûk Devleti Kahire'de iktidarı ele geçiriyor ve Mekke Türk hakimiyetine giriyor
 • 1255-1260 - Moğollar Viyana, Yun-nan, Tonkin, Suriye ve Rusya'da
 • 1290-1320 - Delhi Halaci Hanedanlığı
 • 1299 - Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu

14`ncü yüzyıl


Ad: Turk_Tarihi_1300y.jpg
Gösterim: 270
Boyut: 61.4 KB
Moğol İmparatorluğu'nun bölünmesinden sonra Altın Ordu devleti Türkleşiyor.
Çağatay Hanlığı 1350 yılından itibaren tamamen Türkleşmiş oluyor.
 • 1320-1424 - Delhi'de Tuğluk Hanedanlığı
 • 1346 - Osmanlıların Avrupaya geçişi
 • 1361 - Edirne'nin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1370 - Timur'un iktidarı ele alması
 • 1382 - Toktamış'ın Altın Ordu'nun başına geçmesi ve Moskovayı ateşe vermesi
 • 1389 - Kosova - Osmanlıların Balkanlar'da egemenlik sağlaması
 • 1389-1403 - I. Bayazit hükümdarlığı
 • 1398 - Timur'un Hindistan seferi

15`nci yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_1400y.jpg
Gösterim: 308
Boyut: 61.4 KB
 • 1402 - Ankara Savaşı - Timur ile I. Beyazıd arasında
 • 1405 - Timur'un ölümü
 • 1405-1447 - Şahruh'un Herat'a gelişi
 • 1406 - Akkoyunlular ile Karakoyunluların tekrar tarih sahnesine çıkışı
 • 1412-1460 - Ebu'l Hayr'ın Özbek gücünü kuruşu.
 • 1414-1517 - İranileşmiş Türk Hanedanlığı Delhi Seyyidleri.
 • 1430 - Kırım Hanlığı'nın kuruluşu
 • 1445 - Kazan Hanlığı'nın kuruluşu
 • 1447-1449 - Uluğ Bey
 • 1453 - Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alışı
 • 1453-1504 - Akkoyunlu devleti'nin altın çağı.
 • 1462-1505 - Astrahan Hanlığı'nın kuruluşu
 • 1473 - Hüseyin Baykara - Timur Rönesansı


Yeni Çağ


16`ncı yüzyıl


Ad: Turk_Tarihi_1500y.jpg
Gösterim: 246
Boyut: 65.1 KB
 • 1500 - Muhammed Şeybani ve Maveraünnehir'de Özbekler
 • 1502 - Altın Ordu Devleti'nin sonu
 • 1502 - İsmail'in İran'da Safevi Hanedanlığını kurması
 • 1510 - Muhammed Şeybani'nin İsmail tarafından mağlup edilmesi
 • 1512-1520 - I. Selim
 • 1516 - Osmanlıların Cezayir'e ayak basması
 • 1516-1517 - Suriye ve Mısır'ın Osmanlılar tarafından fethi
 • 1520-1566 - "Muhteşem Süleyman" (Kanuni) dönemi
 • 1525 - Babür Şah Hindistan'da
 • 1534 - Osmanlıların Tunus'a girişi
 • 1551 - Osmanlıların Trablusgarp'a gelişi
 • 1552 - Kazan'ın Ruslar tarafından alınışı
 • 1555 - Astrahan'ın Ruslar tarafından alınışı
 • 1557 - Nogay Hanlığı'nın Ruslar tarafından ilhakı
 • 1556-1605 - Ekber Hindistan İmparatoru
 • 1571 - İnebahtı Savaşı - Osmanlılar ile birleşmiş hıristiyan Orduları arasında dünya tarihinin en büyük deniz savaşı.
 • 1571 - Kırım Hanı'nın Moskovayı yakması.
 • 1572 - Kasım Hanlığı'nın Ruslar tarafından yıkılması
 • 1584 - Sibiryalıların Kozakları mağlup etmesi
 • 1595 - Rusların Baraba Türklerini katledip yok etmesi

17`nci yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_1600y.jpg
Gösterim: 294
Boyut: 58.7 KB
 • 1600 - Sibir Hanlığının mağlup edilmesi.
 • 1606 - Osmanlı İmparatorluğunun zirveye ulaşmasını simgeleyen Zitvatorok Antlaşması.
 • 1615-1650 - Kırgızların Ruslara karşı mücadelesi.
 • 1628-1658 - Hindistan imparatoru Şah Cihan.
 • 1630 - Rusların Yakut topraklarına girişi
 • 1658-1707 - Hindistan imparatoru Evrengzeb.
 • 1683 - Viyana'nın Osmanlılar tarafından kuşatılması.
 • 1699 - Karlofça Antlaşması. Osmanlıların gerilemeye başlaması.

18`nci yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_1700y.jpg
Gösterim: 285
Boyut: 55.6 KB
 • 1705 - Tunus'un bağımsızlığını kazanması
 • 1713 - Kazaklar üzerinde Rus himayesi
 • 1717-1730 - Osmanlıların Lâle Devri
 • 1736-1747 - Nadir Şah akını
 • 1742-1775 - Rusya'da Pugaçev Savaşı (Tatar ayaklanması)
 • 1757 - Sincan'ın (Doğu Türkistan) Çin tarafından ilhakı.
 • 1782 - Yakut ülkesinin Ruslar tarafından ilhakı.
 • 1783 - Kırım'ın Ruslar tarafından ilhakı.
 • 1794 - İran'da Kacar Hanedanlığı'nın bir Türk tarafından kuruluşu.
 • 1798-1799 - Napoleon Bonaparte'ın Mısır seferi. Türk-Fransız mücadelesi.

19`ncu yüzyıl

 • 1839 - Tanzimat Fermanı
 • 1866 - Buhara'nın Rus vasalı olması
 • 1869 - Süveyş Kanalı'nın açılması
 • 1873 - Hive'nin Ruslar tarafından ilhakı
 • 1876 - Hokand Hanlığı'ın Ruslar tarafından ilhakı
 • 1876 - İlk Türk anayasası
 • 1878 - Ayastefanos Antlaşması - Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsızlıklarını kazanması.
 • 1881 - Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa'nın doğumu.
 • 1882 - Mısır'ın İngiltere tarafından işgali

20`nci yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_1900y.jpg
Gösterim: 263
Boyut: 45.9 KB
Ad: Turk_Tarihi_1950y.jpg
Gösterim: 229
Boyut: 46.9 KB
Anadolu Türkleri 60 yıl kadar bir zaman için tek uzun ömürlü, bağımsız bir devlete sahip Türk topluluğu olarak kalmıştır.
 • 1905 - Cedidcilik hareketlerinin başlaması.
 • 1910-1920 - Kazakların ve Kırgızların Alaş Orda Hükümeti
 • 1911-1912 - Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgali
 • 1912 - Balkan savaşları
 • 1915-1916 - Çanakkale Savaşı
 • 1915-1918 - Ermenilerin,Türklere karşı katliamları
 • 1917 - Türkistan'ın özerkliğini ilan etmesi
 • 1918 - Türkiye ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesiimzalandı.
 • 1919-1922 - Kurtuluş Savaşı gerçekleşti.
 • 1919-1928 - Sovyetlere karşı Basmacı mücadelesi
 • 1921-1944 - Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti
 • 1922 - Türklerin Yunanlara karşı zaferi.
 • 1923 - Cumhuriyet'in ilan edilmesi
 • 1932-1934 - Çin'de Uygurların Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti
 • 1938 - Mustafa Kemal Paşa'nın vefatı.
 • 1944 - Rus ordusunun yardımı ile kısa ömürlü bir Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edilmesi.
 • 1955 - Sincan Uygur Özerk Bölgesi - Sincan'ın (Doğu Türkistan'ın) özerk bölge ilan edilmesi
 • 1971 - Avrupalıların Orta Asya'dan çekilmeye başlaması
 • 1974 - Türkiye'nin Kıbrıs çıkartması
 • 1983 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesi.
 • 1988 - Azeri-Ermeni ihtilafının başlaması
 • 1990 - Sovyetlerin Bakü baskını
 • 1991 - SSCB'nin dağılması. BDT'nin ortaya çıkması.
 • 1992 - BDT Türk Cumhuriyetlerinin BM'ye kabülü -
  • Kazakistan Cumhuriyeti
  • Özbekistan Cumhuriyeti
  • Azerbaycan Cumhuriyeti
  • Türkmenistan Cumhuriyeti
  • Kırgızistan Cumhuriyeti
 • 1992 - 30 Ekim 1992'de Ankara'da ilk Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi'nin yapılması.
 • 1993 - Azerbaycan'ın bir kısmının Ermeniler tarafından işgali.
 • 1993 - 1993 yılında, Türk Dili Konuşan Ülkelerin kültür ve sanat alanlarında işbirliğini sağlayan Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi'nin Almatı'da kurulması.
 • 1993 - Kültürel, ekonomik ve siyasi nitelikte bir forum olan ve tüm Türk devlet ve toplulukları ile akraba toplulukların katıldığı ilk Türk Kurultayı'nın yapılması.

21`nci yüzyıl

Ad: Turk_Tarihi_2000y.jpg
Gösterim: 230
Boyut: 56.5 KB
 • 2005 - Kırgızistan'da Lale devrimi.
 • 2005 - Kazak lider Nursultan Nazarbayev'in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Orta Asya'da ortak pazar kurulması teklifi.
 • 2005 - Özbekistan'da Andican olayları
 • 2006 - Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının hizmete girmesi.
 • 2007 - Hazar denizinin statüsünün belirlenmesi için kıyıdaş ülkelerin ilk defa bir araya gelmesi.
 • 2008 - 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 3 üye beğendi.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

26 Mayıs 2014 / Misafir Soru-Cevap
3 Nisan 2011 / Misafir Sanat
20 Aralık 2015 / ThinkerBeLL Türkiye Cumhuriyeti
31 Temmuz 2012 / Misafir Deniz Bilimleri
9 Mayıs 2011 / ThinkerBeLL İletişim Bilimleri
Etiketler: Türk Tarihi