Arama

Konkordato Nedir?

Güncelleme: 22 Ekim 2018 Gösterim: 471 Cevap: 5
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
3 Şubat 2016       Mesaj #1
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

KONKORDATO

Ad:  konkordato.JPG
Gösterim: 49
Boyut:  18.9 KB

a (ortaçağ lat. concordatum, klasik lat. concordare, uyuşmak’ tan).
Sponsorlu Bağlantılar

Papalık’la katolik devletler arasında, iman ya da dogma dışında, Kilise disiplin ve örgütlenmesi üzerine bütünüyle ya da kısmen varılan anlaşma.

—ic. ifl. huk. iyi niyetli borçlunun alacaklılarıyla yaptığı, ticaret mahkemesinin onayıyla geçerlilik kazanan anlaşma. || Konkordato komisen, konkordatoyla ilgili işlemleri yapmak üzere icra tetkik mercii tarafından görevlendirilen kişi.

—ANSİKL. ic. ifl. huk. Konkordato, elinde olmayan nedenlerle borçlarının tümünü ödeyemeyen iyi niyetli borçlular için kabul edilmiş bir borç ödeme anlaşmasıdır. Bu yolla borçlu haciz ve iflas takibinden kurtulur. Konkordato ile borçlu, alacaklılarının çoğunluğuyla bir anlaşma yapar. Bu anlaşmayla alacaklılar belirli bir oranda alacaklarından vazgeçerler. Borçlu da elindeki tüm mal varlığıyla borçlarını kabul edilen oranda öder ve geri kalan borçlarından kurtulur.

Borçlu bir konkordato önerisiyle icra tetkik merciine başvurur. Bu öneride borçlu, borçlarını ne oranda ödeyeceğini bildirir. Bu oran yüzde elliden aşağı olamaz. Borçlu konkordato önerisiyle birlikte ayrıntılı bir biçimde hazırlayacağı mal varlığı dökümünü de icra tetkik merciine verir. İcra tetkik mercii, borçlunun önerisini inceler ve uygun görürse borçluya iki aylık konkordato süresi verir, borçlunun işlerini gözetecek bir konkordato komiseri atar.

Borçluya verilen konkordato süresi içinde borçlu hakkında yapılmakta olan icra işlemleri durur, yenisi de yapılamaz. Bu süre içinde borçlu konkordato komiserinin gözetiminde işlerini sürdürür. Ancak bağışlama ve taşınmaz mal satışı gibi işlemleri yapamaz.

Konkordato komiseri, bir ilan vererek borçludan alacaklı olanları, alacaklarını bildirmeye ve toplantıya davet eder. Alacaklarını yirmi gün içinde konkordato komiserine bildirmeyen alacaklılar, konkordato görüşmelerine kabul edilmezler. Alacaklarını bildirenler, ilanda belirtilen yerde ve zamanda toplanarak, borçlunun konkordato önerisini görüşürler. Alacaklıların üçte ikisi konkordatoya izin verirlerse, konkordato kabul edilmiş sayılır.

Alacaklıların verdiği konkordato kararı, ticaret mahkemesine gönderilir. Ticaret mahkemesi konkordato kararını yasaya uygun görürse onaylar. Onaylamazsa, borçlunun yedi gün içinde iflası istenebilir.

Konkordato, konkordatoya izin vermeyen alacaklılar için de geçerlidir. Borçlunun her alacaklısı, alacağını ancak konkordato anlaşmasında belirlenen oranda isteyebilir.

iflas etmiş ve hakkında iflas tasfiyesi devam eden bir borçlu da iflastan kurtulmak için konkordato önerebilir. Müflisin önerisi ikinci alacaklılar toplantısında yapılır ve karara bağlanır. Bu konkordatoda yüzde elli ödeme koşulu yoktur. Müflis, ödeyebileceği her tutar için konkordato isteğinde bulunabilir. Burada konkordato komiserinin görevini, iflas idaresi yapar. Ticaret mahkemesi, iflasın tasfiyesi sırasında yapılan konkordato isteğini onaylarsa iflas kaldırılır.
Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 22 Ekim 2018 00:56
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
3 Şubat 2016       Mesaj #2
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

Konkordato komiseri


alacaklıların yararlarını korumakla ve borçlunun işlemlerini denetlemekle görevlidir. Komiser, tetkik mercii tarafından, konkordato hakkında gerekli bilgiye sahip türk vatandaşı kişiler arasından atanır. Uygulamada avukatlar, icra iflas memurları konkordato komiseri olarak görevlendirilir. Komiser yalnız, görevlendirildiği konkordato işinde resmi bir icra organı olarak kabul edilir.
Sponsorlu Bağlantılar
Komiserlere gördükleri iş için tetkik merciinin belirleyeceği bir ücret ödenir.

—Tar. Başlangıçta ya aynı dinsel makama gelmek isteyen çeşitli adaylar arasında (bu uygulama simonia nedeniyle çok geçmeden yasaklanmıştır) ya da bir manastırın başkanıyla manastırdaki din adamları arasında varılan uzlaşmalara "konkordato” adı veriliyordu. XI. yy.'dan başlayarak bu ad, Kilise ve devletin karşılıklı ilişkilerini düzenleyen antlaşmalar için kullanıldı.

En eski konkordatolardan biri Worms konkordatosu'dur (23 eylül 1122). Papa Calixtus ve imparator Heinrich V arasında imzalanan bu konkordato, cismani yargıyla rahiplerin ruhani yargısını ayırarak, rahipleri atama kavgasına son verdi.

Birinci konsül Bonaparte, ülkede dinsel barışı kurmak için, Paris ve Roma hükümetleri arasındaki görüşmeleri başlattı ve 15 temmuz 1801'de bu görüşmeler, Concordat adı verilen bir anlaşmayla sonuçlandı. 1801 konkordatosu katolik dininin "Fransızlar'ın büyük çoğunluğunun” (devletin değil) dini olduğunu kabul ediyor, piskoposları atama hakkını devlet başkanına veriyordu.

XIX. ve XX. yüzyıllarda birçok avrupalı devlet Papalıkla az ya da çok transız konkordatosunu taklit eden antlaşmalar imzaladılar (1817de Bavyera; 1827de Hollanda; 1851,1859,1904 ve 1953'te ispanya; 1855'te Avusturya; 1857, 1886 ve 1940’ta Portekiz; 1925'te Polonya; 1929da İtalya ve 1933'te Almanya).

Ayrıntıları çok değişen bu konkordatoların özü, 1801 konkordatosu’nunkinden oldukça farklıydı. Papalık, piskoposların özgürce atanmasını kendi elinde tutuyor, gençliğin hıristiyan eğitimi ve Katolik eylem ile ilgili her konuda ciddi güvenceler istiyor, devletin laikliğini, eğer gerekiyorsa, fiili bir veri olarak kabul ettiği gibi, ibadet giderleriyle din adamlarının gereksinimlerinin salt katolikler tarafından karşılanmasını da onaylıyordu.
Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 22 Ekim 2018 00:58
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
21 Ekim 2018       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı

Konkordato!


İtalyanca kökenli sözcük (concordato). İlgili sözcük aynı anlamı karşılayan Latince 'concordatum' sözcüğünden türetilmiştir.
  • Şirket borçlarının yeniden yapılandırılması bağlamında firmaların başvurduğu hukuki bir yol, yöntem.
  • Ekonomik durumu kötü olan bir borçlunun borçlarını belli bir oran ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı, mahkemece onaylanan bir anlaşma.

Konkordato Sözcüğünün İngilizce Karşılığı!

  • Bankrupt's certificate
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Ekim 2018       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Konkordato
İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma.

Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragat eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.
Quot capita, tot sententiae..
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Ekim 2018       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
konkordato
İt. concordato
1. ekon. ve huk. Anlaşmalı iflas.
2. XI. yüzyıldan sonra, Papalık ile Katolik devletler arasındaki karşılıklı ilişkileri düzenleyen anlaşma.
Quot capita, tot sententiae..
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Ekim 2018       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
konkordato
uluslararası hukukta, dinsel otorite ile laik otorite arasında, karşılıklı sorunlar konusunda yapılan anlaşma. Özellikle Katolik Kilisesi’nin başı konumundaki papanın, belirli bir ülkede kilisenin statüsünü belirlemek için, ilgili devletin en üst temsilcisiyle imzaladığı resmî belgeler için kullanılır. Konkordatoyla çözülen sorunlar arasında kilisenin hak ve özgürlükleri, piskoposluk ve kilise bölgelerinin kurulması ve kaldırılması, piskoposların, papazların, askeri din görevlilerinin atanması ve bazı durumlarda geçim kaynaklarının sağlanması, din adamlarına tanınan bağışıklıklar (askerlik yapmama vb), kilisenin malları, evliliğe ilişkin sorunlar ve din eğitimi gibi konular yer alır.

En eski konkordatolar 11. ve 12. yüzyıllarda Hıristiyan Avrupa’yı karıştıran Tayin Çatışması’yla ilgilidir. Bunların en önemlisi Papa II. Calixtus ile İmparator V. Heinrich arasında imzalanan Worms Konkordatosu’dur (1122). 19. yüzyılda birçoğu bugün de yürürlükte olan çok sayıda konkordato yapıldı. Bunların ilki ve en önemlisi 1801’de Napoleon ile Papa VII. Pius arasında uzun pazarlıklar sonunda Fransa ile ilgili olarak kabul edilen anlaşmadır. 1905’te Fransa bu konkordatoyu feshettiğini ve kilise ile devleti ayırdığını ilan etti. 20. yüzyılda da birçok yeni konkordato yapıldı. İtalya ile imzalanan ve Vatikan kent devletinde papalığın hükümranlığını tanıyan Laterano Antlaşması bunların en önemlisidir.
kaynak: Ana Britannica
Quot capita, tot sententiae..
Hızlı Cevap
Mesaj:

Etiketler: Konkordato Nedir?