Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 21 Ocak 2016  Gösterim: 11.517  Cevap: 4

Mizan Nedir?

MaRCeLLCaT
19 Aralık 2007 09:22       Mesaj #1
MaRCeLLCaT - avatarı
Ziyaretçi
mizan
isim, eskimiş (mi:za:n) Arapça m³z¥n

1 . Terazi.
Sponsorlu Bağlantılar

2 . Tartı, ölçü aleti.

3 . Ölçü.

4 . matematik Sağlama.

5 . ticaret Bir tüccarın, ticari durumunu, işinin genel sonucunu gösteren, belirli zamanlarda yaptığı hesap özeti.


14 Mart 2011 12:44       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Mizan
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi

Ölçü, tartı anlamına gelmektedir. Dinde en çok kıyamet ve ahiretle il­gili terimlerden biri olarak günahla­rın ölçülmesi, tartılması anlamında kullanılmaktadır. Günahların tartıl­ması nasıl olacaktır, bunun mahiyeti bizce bilinmemektedir. Ahiret hak­kındaki başka bilgilerimiz gibi bu da az çok dünya işlerine kıyaslamakla el­de edilmiştir. Cenneti de dünya güzel­liklerine benzeterek kavramaya çalı­şıyoruz. Ahiret ve buna ilişkin her ha­ber gerçek olmakla beraber nasıl ol­duklarının tam olarak algılanması mümkün değildir.
Kur'ân'da mizan hakkında âyetler bulunmaktadır. Bir örnek olarak şu âyeti sunuyoruz:
"Biz kıyamet gününe mahsus adalet tera­zileri koyacağız. Artık hiçbir kimse, hiçbir şeyle haksızlığa uğramayacak­tır." (Kur'an Enbiya suresi 47)

kayıtlı1mod
21 Kasım 2011 20:01       Mesaj #3
kayıtlı1mod - avatarı
Ziyaretçi
MİZAN

1. Mizanın Tanımı
Mizan, muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur. Mizan, hesapların gerçek duruma uygun olup olmadığını, kurallarına göre çalıştırılıp çalıştırılmadığını da kontrol etmemizi sağlar.

Mizan çeşitleri 3 türlüdür. Bunlar aylık mizan, genel geçici mizan ve kesin mizandır.

1.1. Aylık Mizan: Yevmiye defteri kayıtlarını defterikebire geçirdikten sonra genellikle ay sonlarında kontrol amacı ile düzenlenen mizandır.

1.2. Genel Geçici Mizan: 31 aralık tarihinde düzenlenen, aylık mizanlardan farklı olmamakla beraber bütün muhasebe dönemini kapsayan mizandır. Bu mizana aralık ayı mizanı da denir.

1.3. Kesin Mizan: Dönem sonu işlemleri ile ilgili yevmiye ve defterikebir kayıtları yapılarak hesapların defterikebir bakiyeleri, envanter sonuçlarına göre düzeltildikten sonra yani dönem sonu ile ilgili kayıtlardan sonra düzenlenen mizandır.


2. Mizanın Şekli
İşletmeler yevmiye defteri kayıtlarını defteri kebire geçirdikten sonra genellikle ay sonlarında defteri kebir hesaplarının borç ve alacak tutarları ile borç ve alacak bakiyelerini bir cetvel halinde düzenlerler. İşletmeler hesapları görmek ve kontrol etmek istediklerinde mizan düzenleyebilirler.


kayıtlı1mod Msn Happy
jackdaniels
19 Kasım 2013 19:56       Mesaj #4
jackdaniels - avatarı
Ziyaretçi
Mahşerde herkesin amellerini tartmaya mahsus bir adalet ölçüsüdür. Bununla amellerin iyilik ve kötülük miktarı ölçülür. Cenâb-ı Hak Mizan`da amelleri tarttığı zaman iyiliklerin kötülüklere, sevabların günahlara galibiyeti veya mağlûbiyetine göre hüküm verecektir. Hem kötülük ve günahların sebebleri çok, yapılmaları kolay olduğu için, bâzan kulunun razı olduğu iyi bir amelinden dolayı, çok kötülük ve günahlarını afvedecektir... Bu hususta Peygamberimizden pek çok hadîs-i şerîf rivayet edilmiştir. Bunlardan biri de şudur: "Birisi Mekke yolunda giderken ansızın susuzluğu artar. Hemen yol üstünde rastladığı bir kuyuya iner, suyundan kana kana içerek tekrar yukarı çıkar. Kuyu başında bir köpek ile karşılaşır. Hayvan susuzluktan dilini çıkarıp solumakta, toprağın rutubetli kısımlarını yalamaktadır. Bu yolcu kendi kendine, `Bana erişen susuzluk gibi, bu hayvana da susuzluk ârız olmuş; su bulamazsa ölecek zavallı,` diye düşünür ve hayvana acır. Kuyuya tekrar iner, ayakkabısının içine su doldurur. İçi su dolu ayakkabıyı ağzıyla tutarak kuyudan dışarı çıkarır. Suyu böylece köpeğe içirir. İşte onun bu iyi hareketinden dolayı, Allah o kulundan razı olmuş, onu meleklerine karşı medhetmiş ve bütün günahlarını bağışlayarak Cennetine koymuştur..." Bâzı rivâyetlerde, köpeğe su veren kimsenin, "fâhişe" bir kadın olduğu da kayıtlıdır. Mü`minler, birbirleriyle olan münasebet ve muamelelerinde, Allah`ın Mizan-ı Ekber`deki bu adalet düsturuna uygun hareket etmelidir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemmiyeten veya keyfiyeten fazla gelse, o adamın sevgi ve hürmete lâyık olduğu unutulmamalıdır.
21 Ocak 2016 00:46       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
MİZAN a. (ar. mizan). Esk.
1. Terazi, tartı.
2. Ölçü, ölçüt: "Takdir etmek için elimizde kati bir mizanımız yoktur" (F. Köprülü).
3. Akıl, idrak: Mizana sığmak.
4. Bir kimseyi mizana çekmek, bir kimseden hesap sormak.

—Din. Kıyamet gününde günah ve sevapların tartılacağına inanılan terazi. (Bk. ansikl. böl.) || Yevm ül-mizan, kıyamet günü.

—Esk. fiz. Mizan-ûl-harare, termometre. || Mizan-ül hava, barometre. || Mizan-ül -matar, yağışölçer. || Mizan-ür-rih, rüzgârın hızını ölçen alet, || Mizan-ür-rutube, nemölçer.

—Esk. gökbil. Terazi burcu.

—Esk. mat. SAĞLAMA'nın eşanlamlısı.

—Hat. Mizan ül-hat - SÜLÜS.

—Mil. muhs. Mizan ayarlama, muhasebe- leştirilen verilere, yanlışlara ve unutmalara karşı bir satır ekleyerek bir iktisadi hesabı denkleştirmeyi amaçlayan işlem.

—Muhs. Bir ana hesabın bölümlerini oluşturan bütün hesapların hareket ve bakiyelerini özetleyen (müşteriler bakiyesi, teslimatçılar bakiyesi) ya da hesap yılı sonu tanzim kayıtlarının geçirilmesinden önce (genel bilanço) ya da sonra (envanter bilançosu) büyük defterde açılan bütün hesapların hareket ve bakiyelerini gösteren süreli çizelge. || Aylık mizan - AYLIK' DURUM

—Saatç. Çarkın ve balansın yalpalama ya da merkezleme kusurlarını denetlemeye ve ortaya çıkarmaya yarayan 8 biçiminde alet.

—ANSİKL Bu inanç, eski Batı, Doğu, Uzakdoğu, Mezopotamya ve Mısır'daki çoktanrılı dinlerden sonra musevilik ve hıristiyanlıkta da yer aldı. Kuranda tekil olarak adalet anlamında geçer: "Allah, kitabı ve adaleti (bilhakkı velmizan) doğru olarak bildirendir” (XLII, 17). Ancak, Kuran’ da çoğul olarak (mevazin) kullanıldığı ayetlerde sözcük, kıyamet gününde günah ve sevapların tartılacağı terazi anlamında kullanılır: 1 'O gün amelleri tartmak sabittir. Her kimin terazileri ağır gelirse felah bulanlar onlar olacaktır” (VII, 8). "Her kimin terazileri hafif gelirse onlar da ayetlerimize inkâr suretiyle zulmettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokacaklardır" (VII, 9). Yine Kuranda başka iki ayette şöyle denir: “Biz kıyamet günü için öyle bir doğruluk terazisi koyacağız ki, hiç kimse hiçbir haksızlığa uğrayamayacak. Bir iş, hardal tanesi ağırlığında da olsa getirip onu da tartacağız. Bizim hesap görmemiz yeter” (XXI, 47): "Artık kimin iyilikleri ağır gelirse, onlar umduklarını bulacak, korkulardan kurtulacaklardır. Kimin iyilikleri az, kötülükleri ağır gelirse onlar kendilerine yazık edenlerdir: cehennemde sonsuza dek kalıcıdırlar" (XXIII, 102 -103).

Kaynak: Büyük LarousseDaha fazla sonuç:
Mizan Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç