Cevap Yaz Önceki Konu Sonraki Konu

Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında ne zaman ve nerede yapılmıştır?

Gösterim: 85.825 | Cevap: 77
prencess
Cevaplanmış   |    21 Ekim 2008 19:17   |   Mesaj #1   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında ne zaman ve nerede yapılmıştır?

yha ama ben kurtuluş savaşının hangi yıllarda yapıldığını istiorum.Yazarsan sewinirimmm
En iyi cevap Keten Prenses tarafından gönderildi

Türk Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı (İstiklal Harbi), 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kazanan devletlerce paylaşılması sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusca girişilen, çok cepheli bir savaştır.
Kurtuluş Savaşını içerik açısından dört ana başlıkta toplayabilmekteyiz. İlk olarak "genel durum" altında Mondros Mütarekesi sonrası genel durum ve anadolu işgalci güçlerin anadolu için planlarının açıklanması. "Organizasyon dönemi" Osmanlı İmparatorluğu organlarının işgalci birimlerin eline geçmesiyle ortaya çıkan idare boşluğunun nasıl ve hangi organizasyonlarla doldurulacağının belirlenmesi. "Hakimiyet kurma çalışmaları" bölümü organizasyon döneminde ortaya çıkan iradenin iç ve diş güçler tarafından kabul edilmesi için yapılan çalışmaları ele almaktadır. En son bölüm ise "barış sağlama çalışmaları" altında ortaya çıkan yeni hakimiyetin dış antlaşmalarla güvenceye alınması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmileşmesi anlatılmaktadır.
Genel Durum
Kurtuluş savaşı öncesi, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar dayanır. Avrupa tarihi yazarları tarafından Emperyalizm dönemi olarak bilinen (1860-1918) zamanında Avrupa devletleri dünyayı kendi aralarında paylaşmak yarışında bulunuyorlar. 1914 yılına gelindiğinde dünyanın büyük bir kısmı sömürge yönetimi altındaydı.
I dünya Savaşından mağlup olan Osmanlı Devleti, galip devletler ile Mondros Ateşkes Antlaşması'nı, 30 Ekim1918 gününde imzalamıştı.

Anadolunun Paylaşılması
Sykes-Picot Antlaşması Fransa ile İngiltere 9 Mayıs 1916’da ikili bir antlaşma yaparak Ortadoğu’yu nasıl paylaşacaklarını belirlediler. Irak ve Filistin İngiliz Mandası, Suriye, Lübnan da Fransız Mandası altına sokuldu. Antep, Maraş, Urfa da el değiştirerek Fransa’ya geçti.Fransızlar buralara yerleştikleri gibi Suriye ve Mısır’dan getirdikleri Ermenileri teşkilatlandırıp Türklere saldırtıyorlardı.

Mondros'un Sonuçları
Bu antlaşmanın 7. maddesi, galip devletlere istedikleri her yeri istedikleri zaman işgal etme hakkını tanıyordu. Böylelikle işgaller bu antlaşmanın arkasına sığınılarak yapılabilecekti. Mondros Ateşkes Andlaşması’nın koşullarına aykırı olarak İngilizler Musul, İskenderun, Kilis, Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal ettiler. Fransızlar ise Adana, Mersin ve Osmaniye’yi işgal ettiler.
 • 1: İngiliz ve Fransız ortaklaşa işgal bölgesi; İngiliz İşgalleri
 • 2: Yunan işgal bölgesi; Yunan İşgalleri; Türk-Yunan Cephesi
 • 3: İtalyan işgal bölgesi; İtalyan İşgalleri
 • 4: Fransız işgal bölgesi; Fransız İşgalleri, Türk-Fransız Cephesi
 • 5: Ermeni işgal bölgesi; Ermeni ve Gürcü İşgalleri; Türk-Ermeni Cephesi
İşgallere Tepkiler
İşgallere ilk tepki işgale uğrayan bölgelerde yaşayan halktan gelmişti. İzmir'de Hasan Tahsin işgale karşı ilk kurşunu atarak halkın bu haksız işgallere sessiz kalmayacağını göstermişti. Ege'de Yunanlılara, Güneydoğu'da Fransızlara, Karadeniz'de Pontusçu Rumlara karşı ilk karşı hareketler başlamış, bu hareketlere daha sonra Kuvay-i Milliye (Milli Kuvvetler) adı verilmişti...

Organizasyon Dönemi

Halk Hareketinin Düzenlenmesi
Kurtuluş Savaşının Düzenlenmesi Daha çok bilgi için: 19 Mayıs 1919, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Balıkesir Kongresi, Alaşehir Kongresi, Sivas Kongresi, ve Amasya Protokolü
Atatürk dağınık olan yapılanmayı toparlamak için vatan genelinde bir birlik oluşumuna gidilmesinin ihtiyacına işaret eder. Böylece bir halk haraketi olan Kurtuluş Savaşının Düzenlenmesine başlanır.

Son Osmanli Meclisi
12 Ocak 1920’de Osmanlı Meclis-i Mebusan son kez toplanır. Bu meclisin verdiği en önemli karar, taslakları Mustafa Kemal tarafından mebuslara Ankara’da verilen ve sonraları Misak-i Milli olarak adlandırılacak olan Ahd-ı Milliye (Ulusal And) 28 Ocak 1920’de kabul edildi.
Kısaca Misak-ı Milli (Ulusal And, Milli Yemin) Kars, Ardahan, Artvin için gerekirse yeniden oylama(plebisit) yapılacağını; Batı Trakya’nın durumu orada yaşayanlar tarafından saptanacağına ve Halifeliğin, İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlanacak boğazlar ilgili devletlerle birlikte verilecek kararlarla çözümlendikten azınlıklar için istenen haklar sınırlarımız dışındaki Türklere de uygulanması koşuluyla kabul edilecek, kapitülasyonlara son verilecek ve Araplar ın çoğunlukta olduğu yerlerin geleceğine bölge halkının karar vereceği ifade edildi.
Meclisin ve İstanbul Hükümeti’nin çalışmalarından ve Anadolu’da artan direniş hareketlerinden rahatsızlık duyan İtilaf Devletleri 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal ettiler. Yunan birlikleri de Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başladı. İstanbul’un işgalinden sonra tüm resmi dairelerin kontrolünün İtilaf Devletlerinin eline geçmesinden dolayı Meclis-i Mebusan'ın İşgal güçleri süngüsü altında alacağı kararların sağlıklı olmayacağı için padişah tarafından kapatılmış mebusların bundan böyle görevlerini Anadoludaki meclisde yürütmeleri istenmiştir. 68 milletvekili Anadoluya geçmeyi başarmış bir kısmı ise tutuklanarak Malta'ya sürülmüştür.

T.B.M.M.'nin açılması
(23 Nisan 1920) TBMM'nin açılması için hazırlıkların sürdürüldüğü günlerde, Damat Ferid Paşa yeniden sadrazam oldu. Kuvay-ı Milliye'ye karşı mücadeleye başladı. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması Türkler'e Anadolu'da küçük bir toprak parçası bırakıyordu. Türk halkı başlattığı milli mücadele ile bu antlaşmayı tamamen geçersiz kıldı. Fakat Avrupa Devletleri, bu antlaşmayı ağır ağır da olsa, parça parça da olsa ilerleyen yıllarda Türkler'e sindirerek kabul ettirme çalışmalarından vazgeçmediler, vazgeçmeyeceklerdir. Çünkü devletler, hangi devlet olursa olsun, kendi çıkarlarını korumak zorundadır ve Sevr Antlaşmasını kabul ettirmek Türkiye dışındaki pek çok devletin ulusal çıkarı ile uyuştuğundan bundan vazgeçmemeleri onların kötü niyetlerinden değil kendilerini düşünmelerindendir ki bundan doğal birşey olamaz.

Hakimiyet Kurma Çalışmaları

Ayaklanmalar
Ulusal Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu’nun çeşitli yerlerinde birçok ayaklanmalar çıkmıştır. Bu ayaklanmaların bir bölümü Türk topraklarını parçalayarak yeni bir devlet kurmayı amaçlayan, diğer bölümü ise, saltanat ve hilafete geleneksel ve dinsel bakımdan bağlı olanlarca çıkarılmış isyan hareketleridir. Hıyanet, kin ve taassubun yarattığı isyanların amacı; milli hareketi boğmaktır. Atatürk, öncelikle iç isyanların bastırılmasına, ülkede iç güvenliğin sağlanmasına son derece önem vermiştir. Bir yandan vatana ihanet yasası çıkarılırken, öbür yandan da iç isyanları bastırmada kullanılmak üzere Seyyar Jandarma Müfrezeleri kurulmuştur. Ayaklanmalar milli mücadeleyi geçiktirmiştir.

Güney Cephesi
Güney Cephesi olarak adlandırılan bu cephede Türk-Fransız Cephesi bulunmaktadır.

Doğu Cephesi
Doğu Cephesi olarak adlandırılan bu cephede Türk-Gürcü Cephesi ve Türk Ermeni Cephesi bulunmaktadır.
Milli kuvvetlerlerle Ermeniler arasında yapılmıştır. Sonucunda Gümrü Antlaşması sağlanmıştır.

Batı Cephesi

350px Afyonkarahisar2C sC3BCngC3BC hC3BCcumu magnify clip
Süngü Hücumu

Batı Anadoluda ilk önce Kuvayı Milliye hareketi ile başlayan direniş düzenli ordunun kurulması ile büyük bir savaşa dönüştü.
Ayvacık'ın Yunan İşgalinden Kurtulması: Ayvacık İşgali
Ezine'nin Yunan İşgalinden Kurtulması: Ezine İşgali
 • Bu zafer, milletin kendine güven duygusunu yükseltmiş, milli kudret ve yeteneğin yeniden canlanmasını sağlamıştır.
 • Bu zafer, yeni Türk Devleti’nin temeli, uygarlık yolunun en büyük köprüsü olmuştur.
 • Öldüğü sanılan ve mirası paylaşılmaya yeltenilen Türk milletinin yaşama hakkı ve yeteneği olduğu dünyaya kabul ettirilmiştir.
 • Bu zafer ile Misak-i Milli gerçekleştirilmiş, bütün düşmanlar topraklarımızdan atılmıştır.
 • Bu zafer, Mudanya Ateşkes antlaşması ile Lozan Konferansı’ndaki beklentilerimize esas teşkil etmiştir.
 • Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Anadolu’nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağı bütün dünyaya kanıtlanmıştır.
Barış Sağlama Çalışmaları
İzmir’in kurtarılmasından sonra, Türk ordusu, Boğazlar, İstanbul ve Trakya’nın geri alınması için o tarafa yöneldi. Bunun üzerine İtilaf Devletleri ateşkes görüşmelerine başlama isteklerini TBMM’ne bildirdiler. 3 Ekim’de Mudanya’da başlayan ateşkes görüşmelerine Türk temsilcisi İsmet Paşa gönderilmiştir. Yunanistan görüşmelere katılmamış, sonradan Mudanya Mütarekesini imzalamıştır. Bu ateşkesten sonra çalışmalar Lozan’da toplanacak barış konferansının hazırlıkları üzerine yoğunlaştırılmıştır. Artık yeni Türk Devleti uluslararası hukukun ilkeleri içinde kendini ezmek isteyenlere karşı eşit haklarla onurlu bir devlet olarak konferans masasına oturacaktı. Misak-ı Milli ile belirlenen topraklar büyük ölçüde geri alınmış, ülke bütünlüğü sağlanmıştır. Lozan Antlaşması ile da uluslararası güvenceye bağlanacaktır.


Kurtuluş Savaşı Tarih: 19 Mayıs 1919-11 Ekim 1922
Yer: Anadolu
Sonuç: Lozan Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyetinin ilanı
Casus belli: Osmanlı Imparatorluğunun paylaşılaması Taraflar
21 Ekim 2008 19:26   |   Mesaj #2   |   
NeutralizeR - avatarı
ADM Webmaster
Ankara/TÜRKİYE

73.234
5.366 mesaj
Kayıt Tarihi:Üyelik: 16-09-2005

Cvp: Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında ne zaman ve nerede yapılmıştır?

Alıntı
selamselamselam adlı kullanıcıdan alıntı

yha ama ben kurtuluş savaşının hangi yıllarda yapıldığını istiorum.Yazarsan sewinirimmm

1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.
SEDEPH, BARIŞ, CrasHofCinneT ve 4 kişi bu mesajı beğendi.
prencess
21 Ekim 2008 19:52   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında ne zaman ve nerede yapılmıştır?

çok sağollll

şimdide neden yapıldığına ihtiyacım war yhani kurtuluş savaşı nedenn yapılmışştırr
Son düzenleyen prencess; 21 Ekim 2008 19:52 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
Blue Blood
21 Ekim 2008 19:59   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında ne zaman ve nerede yapılmıştır?

Alıntı
BARIŞ adlı kullanıcıdan alıntı

Türk Kurtuluş Savaşı
Kurtuluş Savaşı (İstiklal Harbi), 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kazanan devletlerce paylaşılması sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusca girişilen, çok cepheli bir savaştır.

Alıntı
selamselamselam adlı kullanıcıdan alıntı

çok sağollll

şimdide neden yapıldığına ihtiyacım war yhani kurtuluş savaşı nedenn yapılmışştırr

Gerçekten bilmiyor musunuz?
BARIŞ, sanar ve dinazor1962 bu mesajı beğendi.
asyacik1111
22 Ekim 2008 16:39   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında ne zaman ve nerede yapılmıştır?

Merhaba sitenizi çok beğendim siten gerçekten süper içinde herşey war çanakkale savaşı niçin çıkmıştır?? acele cvp istiorum lütfen..

peki çanakkale savaşının tarihini sölermisiniz bu arada site süpeeerr içinde herşeywar
Blue Blood
22 Ekim 2008 17:02   |   Mesaj #6   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında ne zaman ve nerede yapılmıştır?

Alıntı
asyacik1111 adlı kullanıcıdan alıntı

Merhaba sitenizi çok beğendim siten gerçekten süper içinde herşey war çanakkale savaşı niçin çıkmıştır?? acele cvp istiorum lütfen..

peki çanakkale savaşının tarihini sölermisiniz bu arada site süpeeerr içinde herşeywar

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 19 Şubat 1915 - 9 Ocak 1916 tarihleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti konumundaki İstanbul'u alarak boğazların kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'na girmişlerdir.
BARIŞ, sanar, dinazor1962 ve 1 kişi bu mesajı beğendi.
asyacik1111
23 Ekim 2008 14:02   |   Mesaj #7   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında ne zaman ve nerede yapılmıştır?

peki çanakkale savaşı nasıl yapıldı??

saoll süpersinb
Son düzenleyen asyacik1111; 23 Ekim 2008 14:03 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
asyacik1111
24 Ekim 2008 21:03   |   Mesaj #8   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında ne zaman ve nerede yapılmıştır?

Ya ben biraz utanıyorum ama yarına hemen lazım söylemem lazım bööyle birşey için en güvendiğim site bu açıkçası şimdi sorumu söyleyeyim..Ya şey ben Atatürk ün bilim ile ilgili söylediği ata sözleri ve özlü sözleri yarına yetiştirmem lazım lütfen acil cvp size güveniyorum
asyacik1111
24 Ekim 2008 21:11   |   Mesaj #9   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında ne zaman ve nerede yapılmıştır?

lütfeeen!çok acillen güzel site bu benceee
Blue Blood
24 Ekim 2008 21:12   |   Mesaj #10   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi

Cvp: Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında ne zaman ve nerede yapılmıştır?

Alıntı
asyacik1111 adlı kullanıcıdan alıntı

Ya ben biraz utanıyorum ama yarına hemen lazım söylemem lazım bööyle birşey için en güvendiğim site bu açıkçası şimdi sorumu söyleyeyim..Ya şey ben Atatürk ün bilim ile ilgili söylediği ata sözleri ve özlü sözleri yarına yetiştirmem lazım lütfen acil cvp size güveniyorum

Böyle düşünme lütfen, ancak her zaman anında dönüş yapamıyoruz.
Bu konulara bakmanı rica edeceğim:
http://www.msxlabs.org/forum/mustafa...-diyor-ki.html
Atatürk ve Bilim
sanar bu mesajı beğendi.
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
İsim:
Mesaj:
Önceki Konu Sonraki Konu

Kurtuluş Savaşı hangi devletler arasında ne zaman ve nerede yapılmıştır? benzer konular

Kurtuluş Savaşı'nda hangi şehirler hangi devletler tarafından işgal edilmiştir?
kuruluş savaşında hangi şehirleri hangi ülkeler işgal etti
Forum: Soru-Cevap Cevap: 5
Son Mesaj: 23 Kasım 2015 18:54
Dandanakan Savaşı nerede, ne zaman ve kimler arasında yapılmıştır?
dandanakan savaşı nerene, ne zaman ve kimler arasında yapılmıştır?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 24
Son Mesaj: 11 Mayıs 2015 21:13
Kafkas Savaşı hangi tarihler arasında yapılmıştır?
Kafkas Savaşı hangi tarihler arasında yapılmıştır? gün ay yıl olarak lütfen! :)
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 5 Temmuz 2014 20:20
Preveze Deniz Savaşı hangi tarihler arasında yapılmıştır?
Merhaba arkadaşlar preveze deniz savaşı ne zaman bitti blenler lütfen söyleyebilirler mi ?
Forum: Soru-Cevap Cevap: 1
Son Mesaj: 4 Aralık 2011 10:12
Miryokefelon Savaşı nerede ve ne zaman yapılmıştır?
Miryokefelon Savaşı ne zaman, nerede yapılmıştır?
Forum: Cevaplanmış Cevap: 1
Son Mesaj: 9 Kasım 2009 18:13
 
Sayfa 0.363 saniyede 10 sorgu ile oluşturuldu