Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 20 Şubat 2018  Gösterim: 280.968  Cevap: 7

Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşların adları ve amaçları nedir?

KARAkuşak...
28 Kasım 2008 11:08       Mesaj #1
KARAkuşak... - avatarı
Ziyaretçi
Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşların adları ve amaçları nedir?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi

gönüllü çevreci kuruluşlar ve amaçları


Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

Sponsorlu Bağlantılar
Hava, su ve topraklarımızın her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi, özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi, ozon tabakasının delinmesi, yerkürenin giderek ısınması, doğal kaynakların hızla tüketilmesi; çevreyi korumak amaçlı çevre kuruluşlarının kurulmasına neden olmuştur.

Aşağıda belirli çevre kuruluşlarının isimleri ve amaçları yer almaktadır.

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI (ÇEKÜL)
ÇEKÜL, ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur.
"Doğal kaynakları", "kültürel mirası" ve "insan"ı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştirmektedir.
ÇEKÜL'ün "koruma-değerlendirme-yaşatma" amaçlı projelerinin hayata geçirilebilmesi ve sonuç alınabilmesi için benimsenen strateji "kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği" ne öncelik verilmesidir.
ÇEKÜL, doğal ve kültürel varlıkların sürekliliğini ülke gündemine taşımak için umut ve özveriyle güçlenen, bilgi ve katılımla beslenen, "gönüllülük" esasına dayalı sivil girişimlerini, "doğa", "kültür", "eğitim", "tanıtım", "örgütlenme" ana başlıkları altında sürdürmektedir

DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ (DHKD)
Amacı Türkiye'nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. Bu amaçla koruma projeleri yürütmekte; toplumla, yerel/merkezi yöneticiler ve şirketlerle işbirliği yapmaktadır.

TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI (TÇV)
Daha temiz, daha düzenli, daha güzel bir çevrede yaşamayı hedefleyen vakıf 1978 yılında kurulmuştur. Türkiye Çevre Vakfı’nın hizmetleri; araştırma, yayın ve kamuoyu aydınlatma şeklinde devam ederken, Vakfın bugüne kadar yayınladığı ve çevre konusunun hemen her yönünü işleyen kitapların sayısı 172 ‘ yi bulmuştur..

TÜRKİYE EREZYONLA MÜCADELE AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA VAKFI (TEMA)

TEMA vakfının amaçları; ülkemizin doğal varlıklarını ve çevre sağlının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve ağaç ve orman sevgisini toplumun her kesimine anlatmak, Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye'den başlatmak.

Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadelenin ikinci bir İstiklal Savaşı kabul edilerek erozyon tehlikesi ile mücadele edilmesi.

DOĞA İLE BARIŞ
Başta çevre olmak üzere tüm sorunların çözümü için bilgili, bilinçli, örgütlü toplum oluşturabilmek amacıyla kurulmuştur.
Hızla artan nüfus, buna bağlı olarak hızlı ve çarpık kentleşmenin neden olduğu doğal ortamların yok olması, şehir içi yeşil alanların normalin çok altına düşmesi karşısında gerekli koruma bilincini İnsan eli ile değişmekte olan iklim konusunda halkı bilgilendirmek, Türk Boğazlarının ve Karadeniz su havzasının sorunları karşısında ulusal ve uluslararası koruma çalışmalarına katılmak, yön vermek, başlıca amaçlarındandır.

DENİZ TEMİZ DERNEĞİ (TURMEPA)

Deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesini ve bu konuda ulusal ve uluslararası kanun ve anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak en etkili güç olmayı amaçlamaktadır Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerimizin ekonomimize, sağlığımıza ve refahımıza katkılarından yararlanabilmelerini sağlamaktır.

(TÜRÇEK )TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU
TÜRÇEK çevre ve doğa koruma konusunda, çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliliğe saygılı, kamu yararına çalışan ve kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur.

GREENPEACE (YEŞİL BARIŞ)
Greenpeace, gezegenimizi yaşanmaz hale getiren çevre suçlarına şiddet içermeyen doğrudan eylemlerle tanıklık eder ve bunları basın aracılığıyla gündeme getirir. Bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür.
Çevreye karşı işlenen bir suça tanıklık etmek, toplumun dikkatini çekerek suçu işleyenler üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yapılan barışçıl eylemler yapar
Son düzenleyen Safi; 20 Şubat 2018 00:27

Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Ziyaretçi
30 Kasım 2008 10:07       Mesaj #3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Soru: Gönüllü çevreci kuruluş nedir,neden kurulmuştur?
Gönüllü çevreci kuruluşlar çalışma alanları her ne kadar birbirinden farklı görünse de aslında tek bir amaca hizmet eden sivil toplum örgütleridir. Bu tarz sivil toplum örgütlerinin genel amacı dünyayı yaşanabilecek konuma getirmek ve mevcut sistemde kötüye gidişatı durdurmaktır.

Çalışmaları tamamen gönüllü olan üyeleri sayesinde yürütülmektedir. Çoğu çevreci kuruluş birbirleri ile irtibat halindedirler. Çalışmaları için gerekli mali desteği de üyelerinde ve bağışlardan karşılayabilmektedirler.

Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşları diger ülkelerle kıyaslandığımızda sayısının daha az olduğunu görmekteyiz. Gönüllü kuruluşların varlığı ve üye sayısının fazlalığı aslında o ülkenin çevre sorunları ve diger sorunlara karşı duyarlılığının bir göstergesi sayılabilir. Bu tarz kuruluşların ülkemizde sayısının artmasıyla birlikte halkımızın duyarlılığın arttırılması sağlanabilir. Bu kuruluşlar çeşitli zamanlarda çeşitli yerlerde sempozyumlar düzenleyerek bilinçli ve çevreci bir toplum yaratılmasana katkıda bulunmaktadırlar

Gönüllü Çevreci Kuruluşlar ve Adları
Greenpeace (Yeşil Barış) :
Greenpeace, gezegenimizi yaşanmaz hale getiren çevre suçlarına şiddet içermeyen doğrudan eylemlerle tanıklık eder ve bunları basın aracılığıyla gündeme getirir. Bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür.
Çevreye karşı işlenen bir suça tanıklık etmek, toplumun dikkatini çekerek suçu işleyenler üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yapılan barışçıl eylemler yapar.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı; 01.05.2003 tarihinde kabul edilen ve 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4856 Sayılı Yasa ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi suretiyle kurulmuş bir bakanlıktır.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın kuruluş amaçları şunlardır:
Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi,
Kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması,
Ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması ve geliştirilmesi,
Her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi,
Ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi,
Ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması,
Orman ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması ve orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi şeklinde özetlenebilir.

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı - Vakfı (World Wide Fund for Nature)Doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 1961'de World Wildlife Fund (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) olarak kurulan kuruluş, genişleyen çalışma alanıyla adını şimdiki haline değiştirmiştir. Ancak Kuzey Amerika ülkeleri hala eski halini kullanmaktadır.

TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)
Türkiye'nin çölleşmeyle ve erozyonla mücadelesini birinci amaç edinmiş çevreci kuruluş. 11 Eylül 1992 tarihinde, kurulmuş olan çevreci vakıftır.

ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)
Türkiyedeki doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş, bir sivil toplum kuruluşudur. Doğal kaynakları, kültürel mirası ve insanı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için "kent-havza-bölge-ülke" ölçeğinde projeler geliştirmektedir.
Bu anlamda; "Doğa varlığını yitirirse, insanı kimlikli kılan kültürel birikim yok edilirse, boyutlandırmaya çalıştığımız "baş döndürücü teknolojik gelişmeler" oturacak sağlıklı zemin bulamaz. Bu nedenle, yaşamı anlamlı kılan temel öğeleri tüketmeden, onlarla birlikte yaşayacağımız günler" amaçlanmaktadır.

TÇV (Türkiye Çevre Vakfı)
Hepimizin daha temiz, daha düzenli, daha güzel bir çevrede yaşaması. Bunun için yapmamız gereken çok şey var. Biz, sınırlı imkânlara sahip bir gönüllü kuruluş olarak, elimizden geldiğince bu amaca ulaşmaya yardım edecek hizmetleri üstleniyoruz.

Tam 31 yıldır, araştırmalar, yayınlar yapıyor; toplantılar, konferanslar düzenliyoruz. Kurulduğumuz 1978 yılından bugüne, çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

ÇEVKOR Vakfı (Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı)
1991 yılında Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerindeki öğretim üyeleri tarafından kurulan vakıftır.
Toplumun her kesiminde çevre bilincinin aşılanması ve bu konuda eğitim çalışmalarının yapılması,
Çevre kirliliği meydana getirmeyecek sistemlerin teşvik ve geliştirilemesi,
Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, geliştirilmesi, yaşatılması.

ÇEKÜD
Çevre Gönüllüleri olarakta bilinen dernek, 1999 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Çevre sorunlarına, bilimsel verilerin ve teknolojik gelişmelerin ışığında, öz kültürümüzün derinliklerinde bulunan manevi dinamikleri de kullanarak çözüm önerileri üretmek;

Dogal, kültürel ve sosyal çevrenin korunmasi, güzelleştirilmesi ve geleceğe güvenle aktarılması amacıyla, sivil toplum ve Kamu kuruluslarıyla dayanışma halinde; kritik ve analitik düsünce yapısında, kültürel değerlerimize bağlı, yüksek ahlak ve çevre bilincine sahip insanlardan meydana gelen bir toplum oluşmasına katkıda bulunmaktır.

ÇEVKO
1992 yılında kurulan vakıf; Türkiye'de ambalaj atıklarını geri kazandırma sisteminin oluşturulmasında etkin bir rol oynayan kuruluş.
Türkiye'deki ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile, sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini amaçlayan Çevko; cam, metal, plastik, ve kâğıt/karton türü evsel nitelikli ambalaj atıklarının değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayii ve kapasitesinin yaratılması ve tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması gerekliliğine inanarak bu doğrultuda etkinliklikler hedefliyor.

TURMEPA (Türkiye Deniz Temiz Derneği)
1994 yılında kurulan dernek, deniz ve kıyılarımızın kirletilmemesini ve bu konuda ulusal ve uluslararası kanun ve anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak en etkili güç olmayı amaçlamaktadır Gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerimizin ekonomimize, sağlığımıza ve refahımıza katkılarından yararlanabilmelerini sağlamaktır.

Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerin; ekonomiye, sağlığa ve refaha katkılarından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla kişisel sağlık, refah ve Türkiye'nin ekonomik geleceği için oluşan önemli riskler hakkında kamusal farkındalığı arttırmak, halkı deniz ve sahil çevresinin süregelen tahribatına karşı, müsamaha göstermemeleri konusunda, faaliyete geçmeleri için teşvik etmek şeklinde açıklamaktadır.

TÜDAV (Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı)
Türkiye'de deniz bilimleri konusunda araştırmalar yapmak ve deniz yaşamını korumak amacıyla 1997 yılında kuruldu. Pek çok bölgede hizmet veren bu vakıf tek denizcilik ile değil pek çok konuda ülkemize yardımı dokunmaktadır.

TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı TÜRÇEV)
1993 yılında Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle Mavi Bayrak Programı'nın ülkemizde de başlatılabilmesi amacıyla kurulmuş olup, başta Antalya ve Muğla olmak üzere ülke çapında etkinlik göstermektedir. Vakıf, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education, FEE) üyesidir.

Sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkinliklerini içeren Mavi Bayrak'ın turizm ve çevre açısından da önemli olduğu yaklaşımı bilincinin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artması gerekliliği üzerine çalışmalar yapmak olan Türçev, nitelikli plaj ve marinalar oluşturmaya çalışmakta, temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar, sürdürülebilir bir çevre oluşması yolunda etkinlikler göstermektedir.

TÜRÇEK (Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu)
1972 yılında Türkiye'nin ilk gönüllü çevre kuruluşu olarak İstanbul'da kurulan ve giderek yoğunlaşan çevre sorunları karşısında faaliyetlerde bulunan kuruluştur.
Resmi web sitesi : http://www.turcek.org.tr

Eco-Schools
1992 yılında kurulan kuruluş ile dünyanın her yerindeki okullarda öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sistemi uygulamasını da içerir.

Doğa ile Barış
1993 yılında kurulan dernek insanlığı doğa ile barışa davet eden bu kuruluş tamamen gönüllülerden oluşmaktadır. Dernek, çevre sorunlarının çözümü için tüm hedef kitleleri içermektedir.

Doğa Derneği
Kuruluş yılı olan 2002 yılından bu yana Türkiye doğasının sorunlarına yönelik yapıcı ve yerinde çözümler getirmeyi kendine ilke edinmiş dernektir. Doğa ve insanı bir bütün halinde ele alarak başta "Önemli Doğa Alanları" olmak üzere tüm Türkiye sathında doğanın yaşamasını sağlamak.
Son düzenleyen Safi; 20 Şubat 2018 00:31
Misafir
30 Kasım 2008 11:10       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Greenpeace (Yeşil Barış)
inceleyiniz lütfenMsn Happy
17 Mayıs 2010 11:04       Mesaj #7
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

çevreci kuruluşlara neden ihtiyaç duyarız

Gönüllü Çevreci Kuruluşlara Neden Ihtiyaç Duyarız?

Gönüllü çevreci kuruluşlar çalışma alanları her ne kadar birbirinden farklı görünse de aslında tek bir amaca hizmet eden sivil toplum örgütleridir. Bu tarz sivil toplum örgütlerinin genel amacı dünyayı yaşanabilecek konuma getirmek ve mevcut sistemde kötüye gidişatı durdurmaktır.

Çalışmaları tamamen gönüllü olan üyeleri sayesinde yürütülmektedir. Çoğu çevreci kuruluş birbirleri ile irtibat halindedirler. Çalışmaları için gerekli mali desteği de üyelerinde ve bağışlardan karşılayabilmektedirler.
Misafir
27 Mart 2012 16:33       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
UMUT ÇOCUKLARI DERNEĞİ Derneğin amacı. Aile ortamından kopmuş sokaklarda yaşayan sorunlu maddi manevi yardıma muhtaç olup kötü koşullarda çalıştırılan evinden kaçmış madde bağımlısı olan çocuk ve gençleri bu olumsuz davranışlarından arındırıp topluma ve ailelerine kazandırmak. Bu amaçla özel ve tüzel kuruluşlarla işbirliği yapmak özellikle sokağa terkedilen ve buralarda yaşayan çocuk ve gençlerin korunma barınma sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak bunlara iş ve meslek edinme konusunda olanaklar yaratmak... TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI Gençlerin öncülüğündeve yetişkinlerin rehberliğinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek gençlerin yaratabileceği sinerjiye inanan ve sosyal bir amaca yönelik maddi manevi yatırım yapabilecek yetişkin gönüllülerin katılımını rehberliğini ve desteğini sağlamak çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen kendine güvenen girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumunda katkıda bulunmak toplumda sosyal sorumluluk yönünde farklılık yaratmak...
Hızlı Cevap
Mesaj:
paneli aç