Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 17 Eylül 2016  Gösterim: 146.421  Cevap: 4

Kitle iletişim araçlarının toplum yaşamındaki yeri ve önemi nedir?

Ziyaretçi
17 Aralık 2008 22:07       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Kitle iletişim araçlarının toplum yaşamındaki yeri ve önemi nedir?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ETKİLERİ


Kitle iletişimi toplumsal araştırmalarda üzerinde ısrarla durulan ve belki de en az açıklığın sağlandığı konu değişik araçların etkileridir. Birçok ülkede kitle iletişim araçları izlenirken sarf edilen zaman ve bu araçların üretim ve dağıtımı için ayrılan kaynakların miktarı düşünüldüğünde, böyle bir sorgulamanın nedeni yeterince anlaşılabilir. Bir yanıt oluşturmak için çok şey yazılmış ve epeyce araştırma yapılmışsa da konunun hem kitle iletişim araçlarının genel önemi, hem de özelde kitle iletişiminin belirli düzeylerinin olası etkileri açısından yine de tartışmalı olduğu kabul edilmelidir. Bu konuda bitmeyen zorluklardan birisi araçların etkilerini araştıranlarla kitle, kitle iletişim araçları üreticileri ve alanda kamu politikalarını oluşturanlar arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklandığından tartışma kaçınılmaz olarak kullanılan terimlere bazı açıklıklar getirilmesiyle başlamıştır. Kitle iletişim araçları içerikleri ve örgütlenmiş biçimleriyle çok çeşitlilikler gösterir ve toplum üzerinde etkili olabilecek geniş bir alandaki faaliyetleri kapsarlar. Birey, grup, kurum ister bütün toplum ya da kültür düzeyinde olsun, etkilerin hangi düzeyde oluştuğu konusunda açıklığa sahip olmak zorunluluğudur. Bunların her biri veya hepsi herhangi bir yolla kitle iletişiminden etkilenebilir. Kitle iletişim araçlarının sadece bireysel siyasi görüşleri değil, yürütülüş ve başlıca etkinliklerinin düzenlenme biçimlerini de etkilenmesinin olası olduğu siyaset alanı iyi bir örnek oluşturmaktadır. İletişimin geniş, heterojen ve bilinmeyen izleyiciye doğru yöneltilen şeklidir. Genişliğin ölçüsü iletişimcinin / göndericinin izleyicilerle yüz yüze bir şekilde ilişki kurma olanaksızlığıdır. Heterojen olması kesinlikle saptanmış belli bir grup, elit gibi kamuya açık olmayanın ötesinde olmasıdır. Bilinmeyenin anlamı göndericiye izleyicilerin genellikle yabancı, bilinmeyen kişiler olmasıdır.

Sponsorlu Bağlantılar
Kitle İletişim Araçlarının Etkileri
Kitle iletişim araçları, bu fonksiyonları gerçekleştirirken doğal olarak alıcı üzerinde de bir etki yaratır. İletişim, her şeyden önce bir bilgi alışverişidir. Bu alışverişten amaçlanan da anlamak, anlatmak, öğrenmek ve eğitim görmek ihtiyaçlarının giderilmesidir. Bu ihtiyaçların giderilmesi amacıyla başlatılan iletişim sürecinin sonunda yaşanan olgu, etkileme ve etkilenme; yani etkileşimdir.
Araştırmacılar, kitle iletişim araçlarının etki alanlarını;
  • Fert, grup ya da örgüt düzeyinde etkilenme,
  • Sosyal kurum düzeyinde etkilenme,
  • Toplum düzeyinde etkilenme,
  • Kültür düzeyinde etkilenme
olarak gruplandırmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının etkileri fert açısından ele alındığında ise;
  • Bilgi ya da görüşü kapsayan etkiler,
  • Tavır ya da duyguyu kapsayan etkiler,
  • Davranış üzerine etkiler
DEVAMI Kitle İletişim Araçları
Son düzenleyen Safi; 17 Eylül 2016 02:10


Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Daisy-BT
18 Aralık 2009 14:27       Mesaj #3
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Televizyon:
Televizyonun kolay ulaşılabilir bir "kaynak" olması, kullanılan etkili görsel ve işitsel öğelerle etkisinin yüksek olması, her evde, işyerinde ve cep telefonlarında bile kolayca ulaşılır olması televizyonun hem iyi hem de kötü etki yapmasına yol açar. İyi yanı kolay ve hızlıca gündemi takip edebilmek ve çeşitli kanalların olması da farklı bakış açılarını yakalayabilmektir.
Günümüzde televizyon yayıncılığının ilk amacı, reklam ve ticaret üzerine kuruludur. Ayrıca, toplumda psikolojik etkisi de oluşmuş ve televizyon bağımlılığı olarak tabir edilen bir rahatsızlık ortaya çıkmıştır.

İnternet:
İnternet, doğru kullanıldığında hemen hemen var olan tüm ansiklopedik bilgiye, habere, her türlü ilgi alanında bilgilenmeye yarayan, aynı zamanda haberleşmede de kullanılan bir araçtır.
Ancak, internetin yaygınlaşması sonucu her gün milyonlarca insanın hiç tanımadığı insanlarla şahsi bilgilerini paylaşması, internetin dikkatsiz kullanımı, kimlik bilgilerinin çalınması ya da polisiye olaylara istemeden karışmak gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

Gazete:
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu ya da yorumsuz, her gün ya da belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan gazeteler. günlük ve basılı olduğu için kalıcı, arşivlenebilir bir kitle iletişim aracıdır.Gazeteler, değişik okur kitlesine seslenerek kamu oyu da oluşturabilmektedir.

Dergi:
Düzenli aralıklarla yayınlanan, değişik ilgi alanlarına hitap eden, deneme, makale, inceleme, araştırma ve eleştiri gibi yazılar, değişik edebi türleri ya da belirli konulara yönelik derlemeleri içeren ve genellikle resimli olan basılı yayınlardır. Dergiler alanlarına göre; toplumu bilinçlendiren medya iletişim araçlarındandır. Dergiler, gazeteler gibi günlük yayımlanmayıp, periyodik olarak haftalık, aylık, üç aylık vb. aralarla yayınlanmaktadır. Dergiler değişik hedef kitlelere yönelmektedir. Örneğin; hukuk dergisi, ekonomi dergisi, kadın dergisi gibi. Ekonomiyi ilgilendiren bir konu, kadın dergisine gönderilirse yayınlanmaması muhtemeldir. Dergiler halkla ilişkiler uzmanının özel kitlelere ulaşması gerektiğinde işini kolaylaştırır. Çünkü verilecek mesajlar daha kolay işlenebilecek, kitlelere daha kolay ulaşabilecektir
Son düzenleyen Safi; 17 Eylül 2016 02:11
Daisy-BT
28 Eylül 2010 21:54       Mesaj #4
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Kitle iletişim araçları, halkın eğitiminde önemli bir role sahiptir. Ekonomik imkanların azlığı nedeniyle, toplumun her kesiminde eğitim eşitliği ve iyi olanaklardan söz edilemez. Ulaşım, nüfus ve coğrafi koşullar, aile ilşkileri, gelenek ve görenekler de eğitimin yeterli ölçüde alınmasını engelleyen etmenlerdendir.

Bu nedenlerle de, toplumun belli konularda aydınlatılmasında ve eğitsel yayınlarla bilgi sahibi olmasında kitle iletişim araçlarının önemi yadsınamaz.

1. Habercilik;
dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri en hızlı ve en doğru bir biçimde topluma aktarmak kitle iletişim araçlarının ana görevidir. Ancak, bunların tarafsızlığı önemlidir.

2. Kamuoyu oluşturma;
toplumu ilgilendiren konularda, değişik siyasal ve bilimsel görüşlerin serbestçe ortaya atılıp tartışılması, demokratik yönetimde önemli bir etken olan kamuoyu oluşturulmasına yol açar.

3. Siyasal sürece katılma ve denetleme;

Toplumu belli konularda bilgili kılmak, toplumun o konuda söz sahibi olması demektir. Toplum, yönetimin uygulamaları hakkında ne derecede bilgi sahibi olursa, o derecede uygulamayı denetleme yetkisine sahip olur. Bu bir anlamda siyasal veya demokratik katılımı da beraberinde getirir.

4. Eğitim;
kitle iletişim araçlarının, toplumsal sorunların çözümlenmesi, gereksinimlerin karşılaması için, gerekli olan ve örgün eğitim yoluyla elde edilemeyen veya elde etme olanağı bulunamayan bilgi ve becerinin kazanılmasındaki etkisi büyüktür.

5. Ulusal bütünlüğün sağlanması;
yeterli eğitim hizmeti götürülemeyen bölgelerdeki bireylerin, kitle iletişim araçlarıyla aydınlatılması, ulusal bütünlüğün sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.
Son düzenleyen Safi; 17 Eylül 2016 02:12
Misafir
18 Ekim 2012 00:49       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kitle iletişim araçlarının ve teknolojinin yaygın olmadığı ilkel toplumlarda bile insanların aralarındaki iletişimi sağlayabilmek adına kendi aralarında geliştirdiği bazı iletişim biçimleri vardı. Teknolojinin gelişmesi ve zamanın hızla ilerlemesiyle birlikte, bu ilkel topluluklardaki iletişim, yerini teknolojinin getirdiği kitle iletişim araçlarına bırakmıştır.

Eskiden ilkel gelişmemiş toplumlar arasında dumanla işaretleşmek, ıslık çalmak, posta güvercinleriyle mektup yollamak, ateş yakmak, mors alfabesi gibi o zamanın şartlarına uygun iletişim biçimleri vardı.
Zamanın hızla ilerlemesiyle insanların isteklerinin ve beklentilerinin artmasıyla kişiler ve toplumlar arasında iletişim araçları yaygınlaşmaya başladı.

Eskiden bir yerden bir yere haber ya da mektup göndermek için ulak denilen haberciler atla veya başka bir hayvanla düzgün olmayan, belki de hiç yol olmayan yerlerden, üstüne bir de günümüz çağındaki motorlu arabaların olmaması sebebiyle günlerce haftalarca bu haberi ulaştırabilmek için yolculuklar yaparlardı. Zaman, insan aklı ve teknoloji insan hayatını olumsuz yönde etkileyen bu yorgun ve uzun olumsuz koşulları geride bıraktırdı.

Kitle iletişim araçlarının çoğalması ve toplumlar arasındaki hızla değişimin artmasının başında buluşlar ve icatlarda gelmektedir. Zamana ayak uydurmak isteyen insanoğlu beklentilerinin karşısında birçok yeni buluşa sebep olmuştur tarih boyunca. Kitle iletişim araçlarının içerisine televizyon, bilgisayar, telefon, mektup, telgraf, telsiz, kitaplar, dergiler, radyo gibi araçlar girmektedir.

Televizyon kitle iletişim araçlarının içerisinde hem görsel hem de duyusal olarak en yaygın olanıdır. Zamanla gelişen, görsel bir şov haline dönüşen televizyon ekranları insanları birbirine bağladığı kadar, birbirinden bir o kadar da uzaklaştırmıştır. Şimdi neredeyse bir aileyi oluşturan her bireye bir televizyon düşmektedir. Herkes kendi odasında istediği ölçüde, istediği kanalı izlemektedir. Böylece aileler birbirlerinden uzak bir iletişim içerisine girmektedir.

Televizyon ekranlarında dönen birçok görselliğin, bunlara reklamlarda dahil insanlar arasındaki iletişimi olumsuz yönde etkilediği kaçınılmaz bir gerçektir. Yaşam standartları bir olan bireylerle, bir olmayan bireyleri kimi zaman bir sorgulamaya sokmaktadır.

Son zamanlarda gençler üzerinde etkisini daha çok gösteren bilgisayar ve cep telefonu da kitle iletişim araçlarının yaygınlığının en başında gelmektedir. Bu araçların yaygınlığı insanlar ve toplumlar üzerinde iletişim açısından olumlu etkilere yol açtığı ölçüde olumsuz etkilerede yol açmaktadır.

İnsanların bir şeylere ulaşma arzusu bilgisayar ve cep telefonu üzerinden yaygın olarak gerçekleşmektedir. Son zamanlarda aileyi ve toplumu oluşturan bireylerin ahlaki davranışlarının sınırlarını zorladığı bir araç haline getirilmeye çalışılıyor bir kesim insan tarafından bilgisayar ve cep telefonu kullanımı. Gelişen teknolojiyle insanların taleplerine göre artan araçlar yanlış kullanılarak amacından sapmak üzere. Ve böylece insanoğlu gelişen teknolojiye ayak uyduracağım derken, getirdiği yanlış ve olumsuz örnekleri yavaşça günlük hayatının içine almakta.

Oysaki kitle iletişim araçları insanlar arasındaki bilgi alışverişini, birebir irtibatlarından sonra sağlayan bir gereklilik aracı olmalıdır.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç