Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 17 Temmuz 2014  Gösterim: 56.891  Cevap: 9

Kur'an-ı Kerim'de insanın üstünlüğünü ve özelliğini konu alan ayetler hangileridir?

Misafir
7 Ekim 2009 21:54       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kur'an-ı Kerim'de insan, Kur'an'da insanın üstünlüğü, Kur'an-ı Kerim'de yer alan insanın üstünlüğü ve özellikleri konusuyla ilgili ayet mealleri nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'de insanın üstünlüğünü ve özelliğini konu alan ayet mealleri nelerdir?
Hangi sure ve kaçıncı ayet olduklarını da belirtirseniz sevinirim.
EN İYİ CEVABI nötrino verdi
Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan İnsanın Üstün Oluşu ve Özellikleri Konusuna Dair Ayet Mealleri;
 • 'Gerçekten Biz Adem evlatlarını şerefli kıldık, karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik, onlara helal ve hoş rızıklar verdik ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.'(İsra Suresi, 17/70. Ayetler)!
 • 'Biz insanı, en güzel şekilde yarattık.'(Tin Suresi, 4. Ayet)!
 • 'Sonra onu tesviye edib içine ruhundan nefh buyurdu ve sizin için o işitmeyi, o görmeleri ve gönülleri yaptı, siz pek az şükrediyorsunuz.' (Secde Suresi, 9. Ayet)!

Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen nötrino; 17 Temmuz 2014 12:56 Sebep: İç başlık ve soru düzeni!!


Misafir
7 Ekim 2009 21:58       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kur’an-ı Kerim’de İnsana Dair

İnsanı seven, onu varlık aleminin gözbebeği olarak yaratan Allah Tealâ, insanı dünya denen bu imtihan meydanında yalnız bırakmamış ve onu peygamberler ve vahiyle desteklemiştir İnsanın kendisini, kainatı ve hadiseleri okuyup anlaması ancak vahyin kılavuzluğuyla verimli olabilecektir İnsanın, vahyin bu kılavuzluğundan yararlanabilmesi ise belli şartlara bağlanmıştır Bunların başında, kişinin Allah (cc) karşısında sorumluluğunun bilincinde olup O’ndan sakınması anlamına gelen takva gelmektedir

İlk sûresinde dua eden insandan, son sûresinde sığınan insana kadar Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar en genel anlamda konusu; insandır Mü’min, muttaki, müslim, kafir, müşrik, münafık vs sıfatlarıyla beraber söz konusu edilen insanın dışında, Kur’an’da insan kelimesinin üç yüzün üzerinde ayette geçtiğini görmekteyiz İnsanın nasıl tanıtıldığı sorusuna bu ayetlerde şu şekilde cevap verilmektedir:

İnsan nasıl bir varlıktır?

Kur’an'a göre insan acelecidir; sabırsızdır; çabuk şikayet eder Nankör, mala ve menfaatine düşkündür Minnet duygusundan tamamen uzak olan insan, bağımsızlık dürtüsünün etkisiyle kendisini Tanrı yerine koyabilmektedir Ancak, yine Kur’an'a göre insan, yaratıkların birçoğundan üstün kılınmış, yaratılış amacı gereği bir takım özellikler de kendisine verilmiştir Öncelikle insanın Yaratıcı'dan bir mesaj alabilmeye layık görülmesi, yani vahye muhatap kılınması, kendisine verilen üstünlüğün ve değerin bir göstergesidir

Kur’an'da çoğu ayet, insanın ruh durumunu ve Allah'la olan ilişkisini anlatır İnsanın yapısı, kötüye, iyiye eğilimli ve zihni yeteneklerle donatılmıştır Kur’an, insanı eğitirken prensip, gaye ve metodlarını bu yapıya göre ayarlamakta ve temellendirmektedir Kur’an her insanın yaratılışta bir 'fıtrat'ı (arzuları, kabiliyetleri, ihtiyaçları, zaafları) olduğunu ve bu fıtrat üzere yaratıldığını bildirir Kur’an, toplumun huzurunu ve disiplinini sağlamak için koyduğu kurallarda insan psikolojisini ve biyolojik varlığını daima göz önünde bulundurur ve insana mutlaka alternatifler sunar Akıl, insan doğasına uygun bir tebliğ ve terbiye sayesinde kötülüğü bırakır ve iyiliğe yönelir

Kur’an, Rûm suresi 30 ayette "Sen yüzünü hanif olarak dine, yani Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise o fıtrata çevir Allah'ın yaradışında değişme yoktur İşte dosdoğru din budur Fakat insanların çoğu bilmezler" [30:30]şeklindeki ifade ile, dini anlarken ve anlatırken tutulması gereken en doğru yolun, insanın yaradılışında var olan değerlere yönelmek olduğunu ve insan doğasının özelliklerini araştırmanın gerekliliğine de işaret ediyor

İnsan beden ve ruhtan oluşmuş bir bütündür

Yaratılışında belli bir oluşum ve tekamülden geçirilen insan, dünya hayatı içersinde de gerek bedensel, gerekse ruhsal olarak, birtakım gelişim safhalarından geçer Kur’an'da ayetlerin çoğunun insanın ruhsal hallerini ve Rabbiyle olan ilgilerini dile getiren ayetler olduğunu söylemek mümkündür Kur’an, insanı insan olarak ele almaktadır Kafasıyla, kalbiyle, duygularıyla, zaaflarıyla, kıskançlıklarıyla ve bütün yönleriyle ele almakta ve onun derinliklerine nüfuz etmektedir Kur’an'ın insana bakışı, insanı değerlendirişi kapsamlı, birleştirici, dengeli ve mutedil bir bakıştır

İnsanın davranışları, ruhsal özellikleri ve bunun dışa yansımaları açısından bakıldığında, Kur’an'da her türlü insanı bulmak mümkündür Ayetlere göre, darda Allah'ı hatırlayıp, genişlikte şımarıp unutanlar, inkarcıların ruh halleri, bir tehlike karşısında korkanlar, ikiyüzlülerin davranışları, ihtiyarlıktaki davranış bozuklukları, heyecan, öfke ve pişmanlık sırasında insanda fizyolojik değişiklikler görülebilir Kur’an'ın ifadelerine göre, insan istikrarsız, değişken, zayıf, hırslı ve huysuz tabiata sahiptir Allah insanın yükünü hafifletmek ister, çünkü insan zayıf yaratılmıştır Yine Kur’an'a göre insan acelecidir Sabırsızdır, çabuk şikayet eder Nankör, mala ve menfaatine düşkündür İnsan eli sıkı ve cimri, rahatına düşkün, kendine güveni olan, şımarık ve kibirlidir Minnet duygusundan tamamen uzak olan insan, bağımsızlık dürtüsünün etkisiyle kendisini Tanrı yerine koyabilmektedir Çeşitli ayetlerde belirtildiğine göre, insan aldanıcı, taklitçi, unutkan, bilgisizce tartışan, karamsar ve ümitsizlik eğilimi taşıyan bir yaratılışa sahiptir Bir izaha göre, Allah, insanı ihtilaf üzere yaratmıştır İnsana kötülüğün bildirilmesi de kendisi için bir zaaf teşkil eder.

Kur’an, insanın zaafına işaret ederken, diğer bazı dinlerde yer aldığı gibi "insan doğuştan günahkardır" demez Aksine, insan doğarken kusursuz ve her türlü günahtan uzak olarak yaratılmıştır Ancak şahsiyetinin derinliklerinde, doğuştan gelen "kötüye ve iyiye yönelme" kabiliyetlerinin potansiyel olarak var olduğu anlaşılmaktadır Onun, iyiliğe ya da kötülüğe yönelmesi, fıtrat ve tabiatından ziyade, aldığı terbiye ve çevre faktörlerinin sonucudur

Kur’an, insanı bütün yönleriyle tanıtırken tedavi yollarını ve kurtuluş çarelerini de kendisine öğretmektedir Gerçekte insan, iyi ve kötü olmak üzere iki yönlü kabiliyetli olan bir varlıktır Bu iki yönden birisinin ağırlık kazanmasında ve harekete geçmesinde, insanın tabiatı, ruhsal durumu, bulunduğu ortam ve aldığı terbiye belirleyici rol oynamaktadır "Gerçekten insan tahammülsüz, hırslı, aceleci ve sabırsız yaratılmıştır Başına bir fenalık gelince feryat eder; hayır dokundu mu kıskanç ve cimri kesilir" ] ayetine göre, insanın temel yapısında, iyiliğe ve kötülüğe hızlı bir şekilde eğilim gösterebilecek yeteneğin varlığı sözkonusudur

İnsan varlıkların birçoğundan üstün kılınmıştır

Kur’an, insanın zaaflarını dile getirirken, onun tamamen aciz olduğunu ve hiçbir olumlu ve üstün yönü olmadığını söylemez Öncelikle insanın Yaratıcı'dan bir mesaj alabilmeye layık görülmesi, yani vahye muhatap kılınması, kendisine verilen üstünlüğün ve değerin bir göstergesidir.

İnsanı hayvandan ayıran gösterge "tekamül" değil "bilgilenme"dir Hayvanla kıyaslandığında onun yaşayışındaki farklılığın göstergesi ise "uygarlık" değil, "kendini bilme" şuurudur İnsanın yaratılışından getirdiği bir üstünlüğü de, Ahzab Sûresi 72 ayette belirtilen "Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, korktular Onu insan yüklendi (İnsan bu emanetin hakkını gözetemediğinden) Doğrusu o çok zalim, çok cahildir"[33:72] ayetiyle anlatılır Ayette geçen emanet, işlenmesinde sevap, terkinde ceza olan ibadet ve davranışlarla, akıl ve düşünce kabiliyetidir Kulluk ve akıl emanetine riayet edilmezse zulüm ve bilgisizliğe sapılmış olur Bu emaneti vermekle Allah, insanı teklifleriyle sorumlu tutmuş ve böylece onu imtihan etmiştir Ayetin sonunda insanın "zalim" ve "cahil" olduğuna dair tabiatındaki olumsuzluk ve zafiyet belirtilmekle birlikte, burada insanın başka bir üstünlüğü daha ortaya çıkmaktadır

İnsan, kendisinin iyiliğine ve hayrına olan şeylerin tersini bile yapabilmektedir Hem aklının gösterdiği, hem de aklının muhalefet ettiği doğrultuda davranışlar sergileyebilmektedir "İyi" ya da "kötü"yü seçmekte hürdür Seçme yeteneği, Allah'ın insana verdiği en önemli ve belirgin özelliklerdendir İnsan irade sahibi olduğu için sorumluluğu söz konusudur Özgürlük ve seçme hakkı, insanın sorumlu olma zorunluluğunu da beraberinde getirir Bundan dolayıdır ki, Kur’an'a göre insan, kendi yaşayışından sorumlu olan bir varlıktır O gün kişi, önceden yaptıklarına bakacaktır Hatta sadece kendi yaşayışından değil, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olması sebebiyle, dünyada ilahi mesajın gereklerini yerine getirmekle de sorumludur Kur’an'a göre herkes kendi davranışından sorumludur Herkesin yaptığı iyilik kendi lehine, kötülük de kendi aleyhinedir


Kaynak:
Mehmet ŞANVER, Yard Doç Dr, UÜ İlahiyat Fak , Dini Tebliğ ve Eğitim Açısından Kur’an’da İnsan Psikolojisi ve Özellikleri, Uludağ Üniv İ Fak Cilt: 10, Sayı: 1, 2001
Son düzenleyen nötrino; 17 Temmuz 2014 12:24 Sebep: Kırık link!
Misafir
18 Ekim 2009 19:59       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kur'an-ı Kerim'de yer alan insanın özelliği ve üstünlüğü konusuyla ilgili 2 ayet meali verir misiniz?
Şimdiden Allah razı olsun.
Son düzenleyen nötrino; 17 Temmuz 2014 12:46 Sebep: Soru düzeni!
Misafir
4 Kasım 2009 21:24       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kur'an-ı Kerim'de insanın üstünlüğünü ve özelliklerini konu alan ayetler hangileridir?
Son düzenleyen nötrino; 17 Temmuz 2014 12:49 Sebep: Soru düzeni!
Misafir
13 Ekim 2010 18:38       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İnsanın doğası ve özellikleri ile ilgili ayet meali verir misiniz?
Son düzenleyen nötrino; 17 Temmuz 2014 13:06 Sebep: Soru düzeni!
Misafir
29 Eylül 2011 14:14       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
''İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek ona yalvarır (Zümer Suresi 8. Ayet).
''İnsana bir nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirir ve yan çizer fakat ona bir kötülük dokunduğu zaman da yalvarıp durur (Fussilet Suresi 51. Ayet).

İnşallah yardımcı olmuşumdur.
Son düzenleyen nötrino; 17 Temmuz 2014 13:12 Sebep: Mesaj düzeni!
Misafir
9 Aralık 2012 12:25       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İnsanın özelliklerini anlatan ayet meali verir misiniz?
Son düzenleyen nötrino; 17 Temmuz 2014 13:11 Sebep: Soru düzeni!
9 Aralık 2012 17:08       Mesaj #8
_EKSELANS_ - avatarı
Üye

Rabbimiz, insanoğlunun yaratılmışlar içindeki üstünlüğünü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i celilede beyan buyumuştur Bu üstünlük hem insanın beden yapısı hem de manevi şeref ve itibarı bakımındandır
Eşref-i mahluk olan insan, nimetlerin de en büyüğüne layık görülmüş, aklı, hisleri, yetenekleri ve iradesi ile diğer bütün varlıklardan ayrı tutulmuştur
Bu şekilde sayısız ihsan ve nimetler bahşedilerek bu aleme gönderilen insanın düşünmesi gerekir: Acaba neden böyledir, kendisinden ne istenmekte, nasıl olması ve ne yapması gerekmektedir Bunca nimetlere karşılık Rabbinin ondan beklediği nedir?
Bu sorular, akl-ı selim olan her insanın, özellikle müslümanın düşünmesi, cevap araması, bulduğu cevaba göre hayatını şekillendirmesi gereken sorulardır
Rabbimiz, insanoğlunu boşuna yaratmadığını, ba şı boş bırakmadığını beyan etmekte, bir mükellefiyet taşıdığını açık seçik belirtmektedir
İnsanoğlu kendisi dışındaki her şeye kolaylıkla sahip olabilmektedir Gücünün yetmediği, sahip olmakta güçlük çektiği hemen hemen tek şey kendi nefsidir Uzayın derinliklerini avucunun içi gibi bilse de, bilgisinin kavrayamadığı şey de yine kendi hayat cevheri, kendi ruhudur O halde insan bir yönü ile aciz, eksik ve yarımdı.

Kuranı Kerimde Örnek İnsanın Özellikleri Aşağıdaki Gibi Sıralanabilir

Örnek Müslümanlar Örnek İnsanlar

 • Yalnızca Allah'tan korkup sakınırlar
 • Yalnızca Allah'a ibadet ederler
 • Allah'ı herşeyin üzerinde tutarlar
 • Allah'tan başka ilah aramazlar
 • Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmazlar
 • Atalarına körü körüne uymazlar
 • Hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler
 • Gayba iman ederler
 • Herşeyin Allah'tan olduğunu bilirler
 • Asıl hedefleri Allah'ın rızasıdır
 • Hayatlarının tamamını Allah'ın rızası için yaşarlar
 • Allah'ın sınırlarını korurlar
 • Allah karşısında acizliklerini bilirler
 • Allah'ın ayetlerine gönülden boyun eğerler
 • Allah'a güvenip-dayanırlar
 • Yardımın ancak Allah'tan olduğunu bilirler
 • Daima Allah'ı anarlar
 • Güç ve imkanlarına değil sadece Allah'a güvenirler
 • Kuran'a kuvvetle bağlanmışlardır
 • Kuran ayetleri Allah korkularınıve imanlarını arttırır
 • Allah'a asla nankörlük etmezler
 • Kıyamet gününe kesin olarak inanırlar
 • Kıyamet gününden korkarlar
 • Ahiretin varlığına kesin olarak inanırlar
 • Dünya hayatına bağlanmazlar
 • Ahirete yönelmişlerdir
 • Gelecek endişesi taşımazlar
 • Kadere tam iman ederler
 • Tüm özelliklerini Allah borçlu olduklarını bilirler
 • Başlarına gelen herşeyi hayır gözüyle değerlendirirler
 • Allah'a, hükümlerine ve elçilerine gönülden itaat ederler
 • Peygamberlerin ve elçilerin yolundadırlar
 • Peygamberin sünnetine uyarlar
 • Şeytanın etkisine girmezler
 • Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinirler
 • Sadece Allah'ı ve inananları dost edinirler
 • Diğer müminlerle biraradadırlar
 • Namaza titizlik gösterirler
 • Geceleri de ibadet ederler
 • Allah'tan bağışlanma dilerler
 • Hem kendi günahları, hem de diğer müminlerin günahları için bağışlanma dilerler
 • Allah'a yakınlaşmak için gayret ederler
 • Allah'a şükrederler
 • Tüm güçleriyle Allah yolunda mücadele ederler
 • Zorluklar imanlarından döndüremez
 • Allah'ın dinini tebliğ ederler
 • Allah yolunda mücadelede gevşeklik göstermezler
 • Allah yolunda mücadele için hazırlık yaparlar
 • Birbirlerini mücadele için desteklerler
 • Mücadeleyi zamanında yaparlar
 • Gerekirse mücadelede imanlarını gizleyebilirler
 • İnkar edenlerin ileri gelenleriyle mücadele ederler
 • İnkar edenlere karşı zorlu ve onurludurlar
 • İnkar edenlere karşı tedbirlidirler
 • İnkarcılara tuzak kurarlar
 • İnkarcıların müminlere kurduğu tuzaklar boşa çıkar
 • İnkarcılara karşı caydırıcıdırlar
 • İnkarcılardan yüz çevirirler
 • İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar
 • Münafıklarla mücadele ederler
 • Münafık karakterlileri aralarında barındırmazlar
 • Münafıkları cezalandırırlar
 • İnfak ederler
 • Gizli ya da açık infak ederler
 • Zekatı gereği gibi verirler
 • Gerekirse toplu olarak yer değiştirirler
 • Emanete riayet ederler
 • Güvenilir insanlardır
 • Güçlü kişilikleri olur
 • Cesur ve kararlıdırlar
 • Kötülüğe en güzel şekilde karşılık verirler
 • İyiliği emreder, kötülükten menederler
 • Daima iyi ve güzel davranışlarda bulunurlar
 • Hayırlarda yarışırlar
 • Hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar
 • Adaletlidirler
 • Alçakgönüllüdürler
 • Merhametli ve yumuşak huyludurlar
 • Müslüman olması için kimseye baskıyapmazlar, zor kullanmazlar
 • Öfkelerine kapılmazlar
 • Hakkı söylemekten çekinmezler
 • Tebliğ karşılığında menfaat gözetmezler
 • Birbirlerine danışarak hareket ederler
 • Bilenlere danışırlar
 • Nefislerine göre hareket etmezler
 • İtidallidirler
 • Sabırlıdırlar
 • Duygularıyla değil akıl ile hareket ederler
 • Hatalarında direnmezler
 • Kibirli değildirler
 • Alay etmezler
 • Çoğunluğa değil hakka uyarlar
 • Allah'ın desteği daima yanlarındadır
 • Yapmayacakları şeyleri söylemezler
 • Diğer müminlerin hoşnutluklarını kendi nefislerinden önde tutarlar
 • Sözlerine sadıktırlar
 • Birbirlerine düşkündürler
 • Birbirlerine karşı ölçülü ve saygılıdırlar
 • Ayrılığa ve anlaşmazlığa düşmekten titizlikle kaçınırlar
 • İsraf etmezler
 • Yoksulları korurlar
 • Evlilikleri Kuran'a göredir
 • Şahitliklerini dosdoğru yaparlar
 • Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler
 • Dinde aşırılığa kaçmazlar
 • İffetlidirler
 • Kimsenin hakkını yemezler
 • Fedakardırlar
 • Kıskançlık ve bencillikten kaçınırlar
 • Asla ümitsizliğe kapılmazlar
 • Suçlulara arka çıkmazlar
 • Barıştırıcı ve uzlaştırıcıdırlar
 • Estetik ve sanata önem verirler
 • Arkadan konuşmaz ve kusur araştırmazlar
 • Sağlıklarını korur, bedenlerine eziyet etmezler
 • Anne-babaya iyi davranırlar
 • Zorluklardan yılmazlar
 • Ölmekten veya öldürülmekten kesinlikle korkmazlar
 • Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler
 • Kadınları koruyup-gözetirler
 • Temizliğe büyük önem verirler
 • Mümin oldukları yüzlerinden belli olur
 • Allah'ın koruması altındadırlar
 • Sözün en güzelini söylerler
Misafir
17 Temmuz 2014 02:44       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

İnsanın üstünlüğü ve özellikleriyle ilgili 2 ayet meali verir misiniz?

İsra Suresi 70. ve Tin Suresi 4. Ayet.
Son düzenleyen nötrino; 17 Temmuz 2014 12:20 Sebep: Yazım ve bilgi yanlışı, alıntı soru düzeni!
nötrino tarafından gönderilmiş olan #10 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç