Arama

Melek

Güncelleme: 18 Aralık 2015 Gösterim: 16.814 Cevap: 7
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
14 Kasım 2006       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Melek, dini bir terimdir. Melek, birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir. Meleklerin görevleri Tanrı veya tanrılara hizmet ve yardım etmektir. Meleklere inancın var olduğu her din ve inançta melek kavramına bakış farklıdır.
Bu makalede bir dini terim olan Melek genel bir biçimde incelenmiştir. Herhangi bir din veya inancın konu üzerine detaylı görüşü için o dine bağlı maddeye göz atınız.

Sponsorlu Bağlantılar

İslam dininde melek
İslam dininde melek konusu hakkında daha fazla bilgi için İslam'da melek maddesine bakınız.

Meleklere inanmak İslam dini akidesinin bir parçasıdır, yani iman esaslarındandır. Buna göre İslam dininde meleklerin varlığına ve İslam dininin melek görüşüne inanmayan kişi iman etmiş olmaz. Konuya Kur'an'da 2/285 ve 2/177'de değinilmiştir.

İslâm dininde melekler, yemeyen, içmeyen, erkeklik ve dişiliği olmayan, uyumayan, günah işlemeyen, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren ve gözle görülmeyen varlıklar olarak nitelenmiştirler. Ayrıca İslam inancında meleklerin nurdan yaratıldığına inanılır.

İslam dininde meleklerin iradeleri yoktur, yani eylemlerini kendi iradeleri, istekleri doğrultusunda yapmazlar. Günahsız olmalarının nedeni de budur - istekleri ve iradeleri yoktur.

İslam dininde, Kur'an'da veya hadislerde meleklerin sayıları ve çeşitleri tam olarak belirtilmemiştir. Yine de bazı melek çeşitleri ve görevleri gerek Kur'an'da gerekse hadislerde belirtilmiştir. İslam dininde özellikle dört büyük melek olarak anılan dört baş melek vardır. Bunlar: Cebrâil, Mîkâîl, İsrâfil ve Azrâîl'dir.


Musevilik'de Melek
Musevilik'de İbranice'si Malah olan melek, Tanrı tarafından belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla yaratılan, günahsız yaratıklardır.

Museviliğe göre meleklerin cinsiyeti olmaz ve yemek içmek gibi ihtiyaçları da yoktur ancak görevleri icabı insan kılığına büründüklerinde bir cinsiyete sahip gibi görünebilirler ve bu durumdayken yiyip içebilirler.

Melekler doğrudan Tanrı'nın direktiflerine göre hareket ederler ve insiyatif kullanamazlar. Musevilikte başlıca büyük melekler şunlardır.

Mihael, Gavriel, Rafael, Uriel ve Ölüm meleği (Azrail) olan Malah HaMavet.

Talmud'un Bava Batra 16a bölümüne göre:

Şeytan, Kötü dürtüler ve Ölüm meleği aynı şahsiyetlerdir.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
NoRaBeLL - avatarı
NoRaBeLL
Ziyaretçi
9 Mart 2007       Mesaj #2
NoRaBeLL - avatarı
Ziyaretçi
Dört büyük melek, İslam dininde inanılan dört büyük meleğe verilen ortak isimdir. İslam dininde bu melekler diğer meleklerden daha büyük ve önemlidir.
İslam dininde melekler nurdan yaratılmış, insani özellikleri olmayan, iradesiz, günahsızdırlar. Meleklere inanmak İslam'da inanç esaslarındandır, yani meleklere inanmayan kişi müslüman olamaz. Meleklerin sayıları ve çeşitleri tam olarak bildirilmemiştir. Yine de bazılarının görevleri ve sayıları bilinmektedir. Bu meleklerden dört tanesi, büyük melekler veya dört büyük melek olarak anılır. Bunlar: Cebrâil, Mîkâîl, İsrâfil ve Azrâîl'dir.
Sponsorlu Bağlantılar
Cebrail'in görevi peygamberlerevahiy getirmektir yani o Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere getiren (ileten) melektir. Ayrıca Cebrail tüm meleklerin en büyüğü ve en üstünü olarak anılır. Mikail'in görevi doğa olaylarını idare etmektir. İsrafil'in görevi kıyamet günü sûra üflemektir. Azrail'in görevi ise insanların canını almaktır, bu nedenle ölüm meleği (melekü'l mevt) olarak da anılmıştır.


CEBRAİL

Cebrâîl (Arapça جبريل) İslam dininde dört büyük melekten biri. Görevi peygamberlere vahiy1 getirmektir.

Etimolojisi ve İsimleri
Cebrâîl Allah'ın kulu ve kuvveti anlamına gelir ki bu İslam dinindeki Cebrail'in çok kuvvetli bir melek olduğu inancına dayanmaktadır. Kur'an'da ve hadislerde Cebrail farklı isimlerle de anılmıştır:
Cibrîl (2/97-98; 66/4), Rûhu'l-kuds (2/87; 5/110; 16/102), Rûhu'l-emîn (26/193), Rûh (19/17; 70/49; 97/4), Rasûl-i kerîm (81/19) ve Nâmûs-ı Ekber2. Ayrıca Cebrail, en büyük melek olduğuna inanıldığı için, Seyyidü'l melâike yani "Meleklerin efendisi" olarak da anılmıştır.

Görevi ve Özellikleri
İsminin etimolojisinden de anlaşıldığı gibi İslam dininde Cebrail'in çok kuvvetli bir melek olduğuna inanılır. Cebrail'in görevi vahiy getirmektir, yani Allah'tan peygamberlere haber ve bilgi taşır. İslam dinine göre inanılan bütün peygamberlere vahyi getiren Cebrail’dir. Kur'an'da Cebrail'in Allah katında önemli bir yeri olduğu belirtilir (bkz. 81/19-20).


MİKAİL

Mîkâîl, İslam ve diğer semavi dinlerdeki dört büyük melekten biri. Evrendeki tabii olaylardan, yani tabiat olaylarından görevlidir. İsim Mi-Ka-el kelimelerinin birleşiminden oluşmuş ve "kim Allah gibi olabilir" anlamına gelmektedir (Mi:kim Ka:gibi El:Allah) . Kur'an'da ismi anılmaktadır, bkz. 2/98.


İSRAFİL

İsrâfil, İslam dinindeki dört büyük melekten biri. Allah’ın emri ile kıyamet kopacağı zaman sûra üflemekle görevlendirilmiştir.
Bir hadiste İsrâfiİl, sahib-i karn (sûr’un sahibi, borunun sahibi) olarak isimlendirilmiştir (Tirmizî, Kıyamet, 8). İsrafil sûr’u iki defa üfleyecektir. Birinci defa üfürdüğünde göklerde ve yerde bulunan her şey yok olacağına, ikinci defa üfürdüğünde ise, bütün insanların tekrar dirileceğine ve mahşer yerinde toplanmak üzere sevk edileceklerine inanılır.
Berat gecesinde ameller nüshası dünya semasında görevli olan İsrafil'e verilir.


AZRAİL
Azrail, İslam dinindeki dört büyük melekten biri. İnsanların canını almakla görevlidir.
Azrail, Kur’an ve sahih hadislerde, melekü’l-mevt (ölüm meleği) şeklinde de anılmıştır. (bknz. 32/11)
Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleğinin olduğuna, Azrail'in ise bu meleklerin başı olduğuna inanılır.

Musevilik'te Azrail
İbranice Malah HaMavet (מלאך המות) adındaki melek, insanların canını almakla memur edilmiş bir melekdir.
Mert Ünal - avatarı
Mert Ünal
Ziyaretçi
10 Ağustos 2007       Mesaj #3
Mert Ünal - avatarı
Ziyaretçi
Melekler Nasıl Varlıklardır?
Melekler Allah'ın nurdan yarattığı, gözümüzle göremediğimiz ruhanî varlıklardır. Melekler, sırf hayır işlemek ve Allah'a ibâdette bulunmak için yaratılmışlardır. Kötülük yapmaya kabiliyetleri yoktur. Çünkü Allah onlara, şehvet ve gazap gibi kötülüğe itici duygular vermemiştir. Meleklerin bizim gibi yemeleri içmeleri, yatıp uyumaları, evlenip çoğalmaları da yoktur. Onlar için erkeklik - dişilik söz konusu değildir. Gökte, yerde, her tarafta bulunurlar; kısa zamanda en uzak mesafeleri aşıp gitmeye, diledikleri şekil ve surette görünmeye güçleri yeter. Allah, onlara bu kuvveti vermiştir. Melekler, gece gündüz Allah'a ibâdetle, zikir, tesbih ve takdîs ile meşgul olurlar. Bu, onların gıdası hükmündedir. Allah'a asla isyan etmez, onun emirlerinden zerre kadar dışarı çıkmazlar. Mâsum ve itâatlidirler.
Melekleri Neden Göremiyoruz?
Melekler nurdan yaratılmış lâtif cevherler, ruhanî varlıklar oldukları için, aslî hüviyetleri ve gerçek mâhiyetleri ile insan gözüne gözükmezler. Görme kabiliyetimiz, melekleri görebilecek şekilde yaratılmamıştır. Ancak Cenâb-ı Hak Peygamberlerine, melekleri görme kabiliyetini verdiğinden, onlar melekleri hakikî şekilleri ile görebilmişlerdir. Melekleri hakikî mâhiyetleri ile göremememiz ve 5 duyumuzla hissedemeyişimiz, onların yok oldukları iddiasını gerektirmez. Duyu organlarımızın maddî âlemde kendi dahi hissedemedikleri pek çok şey vardır. Kulağımız çok tiz ve çok pes sesleri işitmez. Bugün varlığı âletlerle tesbit edilen ışık dalgalarının hepsini, hele röntgen ve ültraviyole ışınlarını gözle görebilseydik, dünyayı şimdikinden çok başka şekilde tanıyacaktık. Biz daha kendi âlemimizdeki tezahürlerin hakikatına vâkıf değilken, Cenâb-ı Hakk'ın yarattığı nâmütenâhî âlemlerdeki nâmütenâhî hâdiselerin varlığını nasıl inkâr edebiliriz? Demek ki bir şey'i gözle görememek, o şey'in yok olduğuna delil olmaz. Gözle göremediğimiz pek çok şey var ki, o şey'in vücudunu aklımızla, ilim ve tecrübe ile, deneylerle kabûl ediyoruz. İşte, melekler de gözle göremediğimiz halde, varlığını kabûl ettiğimiz nesnelerdendir.
Meleklere İmanın.İman Esasları İçindeki Yeri Nedir?
Meleklere îman, îman esasları içinde mühim bir yer işgal eder. Çünkü melekler, Allah'tan aldıkları İlâhî vahyi peygamberlere ulaştıran birer elçi durumundadırlar. Bu bakımdan vahye ve peygamberlere inanmak, önce onlara vahyi ve peygamberliği getiren meleklerin varlığına inanmayı gerektirmektedir. Meleklere inanmamak, peygamberlere de inanmamayı netice verecektir. Meleklere îmanın Allah'a îmandan hemen sonra zikredilmesinin sebebi de budur.
yüksel2 - avatarı
yüksel2
Ziyaretçi
7 Ekim 2007       Mesaj #4
yüksel2 - avatarı
Ziyaretçi
İmanın şartlarından ikincisi meleklere inanmaktır. Melekler, nurdan yaratılmış
varlıklardır. Onlar yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur.
Melekler, Allah'ın sevgili kullarıdır. Allah'ın emirlerini kusursuz yerine getirirler,
hiç günah işlemezler.
Yüce ALLAH, varlıkları çeşitli şekillerde yaratmıştır. Bunlardan kimisi bizim görebileceğimiz, kimisi de göremiyeceğimiz şekildedir. İnsan, bazı varlıkları
göremiyor. Çünkü, insanın gözü her şeyi görebilecek durumda yaratılmamıştır, görme yeteneği sınırlıdır.
Mesela; çok küçük bir cismi göremediğimiz gibi; havayı, rüzgarı, ruhumuzu ve aklımızı da göremiyoruz. Telden geçen elektrik akımı da görülmüyor. Halbuki göremediğimiz bu şeylerin var olduğunu biliyoruz. İşte melekler de var olduğu
halde görülmeyen varlıklardır.
Melekler nurdan yaratılmış lâtif varlıklar oldukları için biz onları göremiyoruz. Fakat meleklerin varlığına inanıyoruz, çünkü meleklerin varlığını ALLAH (c.c.) Teâla
Kur'an-ı Kerim'de haber vermiş, Peygamber Efendimiz de melekleri hem görmüş, hem de bize bildirmiştir. Yüce Allah'ın ve sevgili Peygamberimizin bildirdiği
her şey doğrudur. Bu sebeple biz, meleklerin varlığına kesin olarak iman ediyoruz.
Melekler, yerde, göklerde, çevremizde ve her yerde bulunurlar. Sayılarını ancak
ALLAH (c.c.) bilir. Her birine Allah'ın verdiği görevler vardır.
Bazıları devamlı olarak Allah'a ibadet eder. Bazıları da küinatın tertip ve düzeni ile vazifelidirler. İnsanların gücünün erişemiyeceği büyük işler yaparlar. İnsanlara iyiliği telkin eden, kötülüklerden koruyan, sıkıntılı zamanlarda müminlerin yardımına gönderilen melekler de vardır. Yüce ALLAH, meleklerin varlığı ile sonsuz kudretini göstermiştir.

Büyük melekler ve görevleri
1) Cebrâil: Meleklerin en büyüğüdür. Görevi, ALLAH (c.c.) ile peygamberler arasında elçilik yapmak, Allah'ın kitaplarını peygamberlere getirmektir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan Peygamberimize getiren Cibril (a.s)'dir.
2) Mikâil: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir. (Yağmur yağması, rüzgâr esmesi, ekinlerin bitmesi v.s. gibi,)
3) İsrâfil: Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.
4) Azrâil: Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevlidir.

Bu dört büyük melekten başka, diğer meleklerden bazıları da şunlardır:
  • Kirâmen Kâtibin: Her insanın biri sağında, diğeri solunda iki melek bulunur.
  • Bunlara Kirâmen Katibin denir. Sağındaki melek, insanın yaptığı iyi işleri, solundaki ise kötü işleri yazar. Böylece her insana ait iyiliklerin ve kötülüklerin yazıldığı
  • "Amel defteri" meydana gelir.
  • Münker ve Nekir: Bunlar, öldükten sonra kabirde insanlara soru sormakla görevli meleklerdir.
  • Rıdvan: Cennetteki meleklerin başkanıdır.
  • Mâlik: Cehennemde görevli olan meleklerin başkanıdır.


Alıntı
ispermecet - avatarı
ispermecet
Ziyaretçi
10 Ekim 2007       Mesaj #5
ispermecet - avatarı
Ziyaretçi
Bu meleklerinin hepsinin Sümer/Akad dinlerinde karşılığı var. O dinlerde hepsi tanrı imiş. Sümerde adı Enki, Akad-Babilde EA olan; sıfatı herşeyi bilen her şeye kadir olan tanrı, Tanrı sayısı bire indirgenince Yahudiliğin oluştuğu yıllarda Yahve (He is) adını almış.

Diğerleri de atılamamış, çoğunluk tarafından bilinenleri Tanrı iken aynı görevlerini üstlenen önemli meleklere dönüşmüş insan kafasında. İnsanlarla iletişim kuran tanrı cibril olmuş, hava ve iklim olaylarına bakan, Mikail, yeraltı tanrısı İsrafil, ölüm tanrısı da Azrail olarak isimlendirilmiş.

Önemsiz ve herkesin adını bilmediği 1000 den fazla diğer tanrılar ise diğer melekler olup çıkmış.
kayıtlı1mod - avatarı
kayıtlı1mod
Ziyaretçi
21 Kasım 2011       Mesaj #6
kayıtlı1mod - avatarı
Ziyaretçi
Sözlükte "haberci, elçi, güç ve kuvvet" anlamlarına gelen melek, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıktır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
1 Mart 2012       Mesaj #7
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
İslam Dininde Meleklere İman

Allah (c.c) yüce nurani ve latif yaratılışlı mahiyetlerini ancak ve ancak Allah-u Tealanın bileceği bir kısım güçlü yaratıkları vardır ki bunlara melek denir. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Gözle görülmezler. Ancak istedikleri şekle bürünüme kabiliyetine sahiptirler. Göklerde ve yerde her bir tarafta bulunurlar. Onların içerisinde dişilik erkeklik yoktur. Onlar bir anda gökleri ve yerleri dolaşabilirler. Meleklerde yorulma usanma yoktur. Allah-u Teala'ya hiç bir şekilde asi olmazlar sürekli Allah’a itaat ederler. Meleklerin bir kısmı sadece Allaha ibadet, tehlil, tesbih ile meşguldürler. Diğer bir kısmı da Allah (c.c) Hz.'lerinin verdiği görevleri yerine getirirler. Kimisi Arş'ı tavaf eder, kimileri de Arş'ı taşır. Diğer bir bölümüde insanoğlunun işlerini yaparlar. Cebrail, Mikail, İsrafil, ve Azrail he rbirine ayrı ayrı selam olsun. Bu melekler, meleklerin büyüklerindendir. Mikail bir kısım olayların rüzgarların, ekinlerin, yağmurların meydana gelmesine; Cebrail peygamberlere vahiy getirmeğe görevlendirilmiş melektir. İsrafil kıyamette birinci ve ikinci Sur’u üflemeğe kıyametin kopmasına ve de ahiret gününün başlamasıyla görevlidir. Azrail can almakla görevlendirilmiş melektir. Meleklerin çok çeşitleri vardır. Ruhani olan melekler kıyamete kadar yaşarlar. Allah (c.c) Hz.'leri evrenin düzenli bir şekilde yürümesini melekleri görevlendirmiştir. Bunlar Allah (c.c) Hz.'lerinin memurlarıdır. İnsanoğlunun amellerini yazan kaydeden melekler vardır ki, bunlar Hafaza ve Kiramen Katibi Melekleri olarak adlandırılmıştır. Bu melekler insanların yanından hiç ayrılmazlar ve de sürekli onun yaptığı işleri yazarlar. Yüce Allah'ın üzerinizde zaptedici melekler vardır. Onlar kerim katipleridir. Bütün işlediklerinizi bilirler diye buyurmuştur. İnsanoğlu öldükten sonra sual sormaya görevlendirilmiş meleklerin adları, Münker ve Nekir'dir. Melekler insanoğluna benzemezler. Allah (c.c) Resul’ü buyurmuştur ki: ''Melekler nurdan yaratılmışlardır. Cin ise dumansız ateşten yaratılmıştır.'' Kur’an-ı Kerim onların kanatları olduğunu söyler. Ancak onlar kuşlara benzetilemez. Tüm peygamberler ve de semavi kitaplar meleklerin varlığını haber vermiştir.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
theMira
gxghv - avatarı
gxghv
Ziyaretçi
18 Aralık 2015       Mesaj #8
gxghv - avatarı
Ziyaretçi
1- Cebrail: Allah'ın söylediklerini ileten melek (vahi getiren melek)
2- Azrail: İnsanların öldükten sonra canını alan melek (ölüm meleği)
3- Mikail: Tabiat olaylarını Allah'ın emri ile düzelten melek (emir vasıtası ile olayları düzelten melek)
4- İsrafil: Ahiret günü sure üfürecek olan melek (sure üfüren melek)

Benzer Konular

12 Ocak 2010 / GÜLGECELER Tiyatro tr
9 Temmuz 2009 / volture Din/İlahiyat
10 Ocak 2016 / Keten Prenses X-Sözlük
26 Kasım 2011 / Jumong Tiyatro tr
18 Kasım 2014 / Misafir Cevaplanmış