Arama

Mübarek Gün ve Geceler - Kutlu Doğum ve Mevlid Kandili - Sayfa 2

Güncelleme: 19 Kasım 2018 Gösterim: 53.775 Cevap: 13
Bozkurt - avatarı
Bozkurt
VIP Heulwen
14 Eylül 2013       Mesaj #11
Bozkurt - avatarı
VIP Heulwen

Kutlu Doğum Haftasının Amacı


İslam Medeniyetinin esası, İslam dininin hikmet ve adaleti üzerine kurulmuş olduğundan, ilmi ve irfanı öğretmiş, zulmü ve zoru yasaklayarak, haksızlıklara karşı koymayı hedef almıştır. Şurası bir gerçektir ki Cenab-ı Hak, insanın kendisi ile olan ilişkisini iman ve ibadete bağladığı halde, insanın diğer insanlar ve eşya ile ilişkilerini ahlak ve hukuk kurallarına bağlamıştır. Kamil bir insan, bu ilişkilerini yerli yerince ve dengeli bir biçimde yapan kişidir. İşte Hz. Muhammed, bunu sağlayan ve bize örnek olan insandır.
Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Diyanet Vakfı, örnek insan Hz. Muhammed’in evrensel prensiplerini ve insanlığa getirdiği yüce değerleri, günümüz şartlarını da dikkate alarak insanlığa ulaştırmak amacıyla Kutlu Doğum Haftası’nı ihdas etmiştir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 19 Temmuz 2016 22:13
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
12 Ocak 2014       Mesaj #12
Avatarı yok
Yasaklı

Bir Şükür Nişanesi Olarak Mevlid


Mevlid ayı ve Mevlid Kandili müslümanlar için bir sevinç ve şükür ayıdır. Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilen son Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu ay ve bu gecede doğmuştur. Mevlid günü ve gecesinde yapılacak bütün nafile ibadetler de bu niyetle yapılmalıdır. Nitekim büyük İslâm alimlerimizden İbn Hacer el-Askalânî (rha.)’e mevlid kutlamanın hükmü sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:
Sponsorlu Bağlantılar

“Mevlid kutlamanın Sünnet’te sabit bir asla dayandığını şöyle anladım. Sahîhayn (Sahih-i Buharî ve Sahih- Müslim)’de geçen bir hadis-i şerife göre Allah Rasulü, Hz. Musa (a.s.) ve onun ümmetinin kurtuluş günü olan Aşure gününü şükür mahiyetinde oruçla geçirmiştir. Bundan anlaşıldığına göre Allah Tealâ’nın muayyen bir günde lütfettiği bir nimete veya bir belayı kaldırmasına şükür olsun diye bazı şükür amelleri yapılabilir. Her senenin aynı günü geldiğinde bu şükür işi tekrar edilebilir. Bu şükür namaz, oruç, sadaka ve Kur’an tilaveti gibi çeşit çeşit ibadetlerle yerine getirilebilir.Rahmet Peygamberi Efendimiz (s.a.v.’)in dünyayı teşriflerinden daha büyük nimet ne olabilir? O halde o günün özellikle tespit edilip ibadetlerle ihyası, yapılması gereken bir vazifedir.”

Yine Allah Rasulü (s.a.v.) pazartesi orucunun hikmetini beyan ederken, “O benim doğduğum ve peygamber olarak gönderildiğim gündür.” buyurarak mevlid gününün faziletine işaret etmiştir.Rasulullah (s.a.v.)’in doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ve huşu içinde dinlemek, O’nun mübarek ruhuna salât ve selam okumak hiç şüphesiz sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’e olan sevgi ve bağlılığın bir ifadesidir. Dolayısıyla dine aykırı hususlar barındırmayan mevlidlere katılmak ve dinlemek, mevlid gecelerinde yapılacak güzel işlerden sayılır. Çünkü okunan her mevlidde Rasul-i Ekrem’e, âline ve ashabına çokça salât ü selam getirilir. Salât ü selam okumak ise hem Kur’an’da hem de hadis-i şeriflerde bizlere emir buyrulmuş hususlardandır.

Şehabeddin el-Kastallânî, İbn Hacer el-Askalânî, İbn Hacer el-Heytemî, Celaleddin es-Süyûtî , Fahreddin Râzî (Allah’ın rahmeti üzerlerine olsun) gibi bazı alimler Rasulullah’ın (s.a.v.)’in dünyaya gelmesi vesilesiyle sevinmenin, bugün münasebetiyle muhtaçlara yardım etmenin, Peygamberimiz (s.a.v.)’e şiirler (mevlid gibi) okumanın güzel birer amel olduğunu söylemişlerdir.

Bu ve diğer mübarek gecelerde kişinin kendisi, ailesi ve tüm müslümanların selameti, affı ve mağfireti için dualar etmesi, kaza namazları varsa onları kılmaya çalışması iyi olur. Mevlid günü oruç da tutulabilir. Yine bu günlerde sürekli Kur’an-ı Kerim okunması ve ibadete gayret edilmesi de güzel amellerdir. İslâm alimleri ve tasavvuf büyükleri mevlid kutlamalarında dinin hükümlerine aykırı hallerde bulunmamaya büyük gayret göstermişler, bid’at ve haram işlerden sakınılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Nitekim İmam-ı Rabbanî hazretleri mevlid törenlerindeki Sünnet’e aykırı işlere karşı çıkmıştır.

Kaynak: Semerkand Dergisi

Son düzenleyen Safi; 19 Temmuz 2016 22:14
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
29 Kasım 2017       Mesaj #13
Avatarı yok
Yasaklı

Mevlid Kandili!


11 Rebiülevvel 1439

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son peygamber Rasulullah s.a.v. Efendimiz, 571 yılında kamerî aylardan Rebiülevvel ayının 12’nci gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir. İbn Abbas r.a. şöyle demiştir: “Rasulullah s.a.v. pazartesi günü dünyaya geldi, ona pazartesi günü peygamberlik verildi, Mekke’den Medine’ye pazartesi günü hicret etti, Medine’ye girişi pazartesi günü oldu. Pazartesi de vefat etti.” (İbn Receb el-Hanbelî, Letâifü’l-Maârif, s. 189)

Bu gece, Hz. İbrahim a.s.’ın, “Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder.” (Bakara, 129) şeklinde yaptığı duaya; Hz. İsa a.s.’ın, “Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim.” (Saf, 6) müjdesine ve Hz. Âmine’nin rüyasına mazhar olan Efendimiz s.a.v.’in dünyaya geldiği gecedir.

Mevlid Kandili’nin Önemi!


Allah Tealâ’nın bu ümmete ihsan ettiği nimetlerin en büyüğü, Efendimiz s.a.v.’in dünyaya gelmesi ve bizlere peygamber olmasıdır. Yüce Mevlâ ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur.” (Âl-i İmran, 164) Hz. Peygamber s.a.v.’in gönderilmesi hakikatte göklerin, yerlerin, Güneş ve Ay'ın, rüzgârın, gece ve gündüzün yaratılmasından çok daha büyük bir nimettir. O’nun peygamber olarak gönderilmesiyle dünya ve ahiretin hayırları tamamlanmıştır. Allah’ın kulları için razı olduğu din kemale ermiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğduğu gece;

  • Medayin şehrinde İran kralının sarayının 14 burcu yıkıldı. O gece gürültüyle ve dehşetle uyanan kral ve halkı, yine kendilerinden bazı ileri gelenlerin gördükleri korkunç rüyaları tabir ettirdiklerinde, bunun büyük bir hadiseye işaret ettiğini anladılar.
  • Mecusîlerin tapınaklarında 1000 yıldır söndürülmeden yakılan kutsal ateşleri birdenbire söndü.
  • İran’da Save Gölü kurudu.
  • İran’da bin yıldır suları iyice kesilmiş olan Semave Deresi taştı ve çevresini su bastı.
  • Gökyüzünde büyük bir yıldız doğdu. Bunu gören Yahudi alimleri, Tevrat’ta belirtilen peygamberin doğduğunu anladılar ve aralarında huzursuzluklar başladı.
  • Devrin yıldızlarla ilgilenen müneccimleri, o gece yeni bir yıldızın gökyüzünde ortaya çıkmasına tanık oldular.
  • Kâbe’deki büyük putlar yüz üstü devrildi.
  • Mekke ve çevresinde bereket dolu bir dönem başladı.

Kaynak: Semerkand Dergisi (29 Kasım 2017)
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
19 Kasım 2018       Mesaj #14
Avatarı yok
Yasaklı

Mevlid Kandili / Levlake Kudsi Hadisi!


Kâinatta en büyük hadise hiç şüphe yok ki, Kâinatın Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrifleridir. Çünkü, hilkat ağacının çekirdeği odur. Kâdir-i Zülcelâl, onun gelişini takdir etmemiş olsaydı, kâinat da, insan da olmayacaktı. Dolayısıyla imtihan dünyasının kapısı da açılmayacaktı.

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadisi kudsîde: "Allah, seni kendi nurumdan, diğer şeyleri de senin nurundan yarattım, buyurdu." buyurmuştur. (Îmân Ahmed, Müsned IV-127; Hâkim, Müstedrek II-600/4175; İbni Hibban, El İhsân XIV-312/6404; Aclûnî, Keşfü'l-Hâfâ I-265/827)
  • "Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nûr-u Muhammedî (a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o âlem-i kebir, bir şecere tahayyül edilirse, Nur-u Muhammedî hem çekirdeği, hem semeresi [meyvesi] olur. Eğer dünya mücessem bir zîhayat farzedilirse, o nur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, o nur onun aklı olur."
İşte, "Sen olmasaydın, ey Habîbim, felekleri (kâinatı) yaratmazdım" kudsî hadisi, bu sırra işaret etmektedir.

Benzer Konular

20 Ağustos 2006 / KafKasKarTaLi Müslümanlık/İslamiyet
13 Nisan 2018 / evo Müslümanlık/İslamiyet
30 Mart 2017 / evo Müslümanlık/İslamiyet
30 Nisan 2018 / ThinkerBeLL Müslümanlık/İslamiyet
22 Ocak 2016 / Ziyaretçi Taslak Konular