Arama

Rektör

Güncelleme: 22 Kasım 2015 Gösterim: 6.763 Cevap: 2
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
2 Ekim 2006       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Rektör, bir üniversitenin akademik ve idari olarak en üst düzey yetkilisidir. Latince kökenlidir ve bu dilde 'yöneten' anlamına gelir. Kelime, Hristiyanlık dininde kilisedeki idarecilerden birinden türetilmiştir. Özellikle Anglikan ve Katolik kiliselerinin bazılarında rektörler vardır.

Sponsorlu Bağlantılar
İngilizcesi 'rectorate' olarak geçer. Almanca, Norveçce, İsveçce ve Lehçe'de 'Rektor' olarak geçer. İtalyancası: Rettore. Fincesi: Rehtori.

Türk yükseköğretim sistemine göre devlet üniversitelerinde rektör, üniversitenin öğretim görevlileri tarafından yapılan oylama sonuçlarının YÖK tarafından yapılacak sıralamanın Cumhurbaşkanı'na sunulmasından sonra cumhurbaşkanı tarafından değerlendirilip adaylardan birinin atanması sonucu göreve başlar. Görev süresi dört yıldır ve en fazla iki dönem bu görevde kalabilir.

Vakıf üniversitelerinde ise rektör, mütevelli heyeti tarafından seçilir ve YÖK'ün onayıyla göreve başlar. Görev dönem süresi dört yıldır, ancak dönem sınırlaması yoktur.

Rektör Seçimlerinin Demokratikliği
Ülkemizde rektörlük ile ilgili hayati tartışmalardan biri de bu seçimlerin demokratikliği olmuştur. Bir çok örnekte en çok oy alan adaylar yerine sonuncu olmuş, hatta birkaç oy alabilmiş kişiler rektör olarak atanmışlardır. Bu nedenle seçimlerin gerçek anlamda seçim olmadığı ve göstermelik olarak yapıldığı iddia edilmiştir.

Ülkemizde rektörlük seçimleri siyasi çekişmelerin bir uzantısı olarak görülmüştür. Oysa Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da rektörlük makamı daha profesyonel bir konuma sahiptir ve ortak mutabakatı temsil eder. Rektörler bu ülkelerde daha çok üniversitenin bilimsel ve finansal gelişmesine odaklanmışlardır ve başarıları bu konulardaki katkıları ile ölçülür.

Diğer Ülkelerde Rektörlük
İngiltere hariç birçok ülkede yaygın olarak üniversitenin başındaki kişi veya ikinci idareci olarak kullanılır.

İngiltere'de rektör kelimesinin yaygın bir kullanımı yoktur. Oxford, Cambridge ve Londra üniversitelerinin başında 'chancellor'lar vardır. Bu üniversitelerin üzerinde ayrıca kraliyet ailesinden sembolik bir hami de bulunur. Bir çok üniversite kolejinin başında ise 'master'lar bulunur. Az sayıda üniversitede 'president' veya müdür 'warden' vardır. Oxford'un iki kolejinin başında (Lincoln College ve Exeter College) rektör vardır. Londra Üniversitesi'nde de Imperial College of Science, Technology and Medicine'ın başındaki kişiye rektör denilmektedir.

Elçin - avatarı
Elçin
Ziyaretçi
10 Haziran 2013       Mesaj #2
Elçin - avatarı
Ziyaretçi
Rektör

Sponsorlu Bağlantılar
Üniversite akademik ve idari teşkilatında bulunan birimlerin düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan, üniversite tüzel kişiliğini temsil eden kişidir.
Görevleri:
Rektör; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak
a) Eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerin devlet kalkınma plan,ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesini sağlamak,
b) Üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak
d) Öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak
e) Üniversite kurullarına başkanlık etmek ve kurulları düzenli biçimde çalıştırmak
f) Yükseköğretim üst kuruluşlarının(Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu) kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
g) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Senatoya rapor vermek, Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,
h) Üniversite birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak
i) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
j) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek
k) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde bilimsel ve idari gözetim ve denetim görevini yapmak
l) Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Kasım 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
REKTÖR a. (fr. recteuı). Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, üniversitede öğretimin yürütülmesinden ve yönetimden sorumlu, profesörlük aşamasındaki yetkili görevli.

—ANSİKL. 4 kasım 1981'de yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu ile üniversitelerin yapısına ve organlarına yeni düzenlemeler getirilirken rektörlerin o zamana kadarki atanma biçimi, görev, yetki ve sorumlulukları da değişikliğe uğradı. Adı geçen yasaya göre rektör, Yükseköğretim kurulu'nun (YÖK) öngöreceği, yükseköğretimden sonra en az on beş yıl başarılı hizmet vermiş, tercihan devlet hizmetinde bulunmuş, ikisi üniversitede görevli profesörlerden olmak üzere aday dört kişi arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilip beş yıl için atanır. Öneriler uygun görülmez ve YÖK iki hafta içinde yeni adaylar göstermezse Cumhurbaşkanı doğrudan atama yapar. Görev süresi biten rektör yeniden atanabilir. Rektörler için yaş sınırı 67'dir. Ancak, rektörlüğü yürütmekte olanlarda, görev süreleri bitinceye dek yaş sınırı aranmaz.
Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörlerinden en çok üçünü, beş yıllığına rektör yardımcısı olarak seçer; kendisi olmadığı zamanlarda bunlardan birini vekil bırakır. Rektör, görevinden iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim kurulu’ na bilgi verir. Göreve vekâlet altı ayı aşarsa, yeni bir rektör atanır.
Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1. Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak, üniversite yapısı içinde yer alan kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak;
2. her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde, üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım etkinlikleri hakkında Üniversitelerarası kurul'a bilgi vermek;
3. üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro gereksinimlerini, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile Senato'nun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim kurulu'na sunmak;
4. gerekli gördüğü durumlarda üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve öteki personelin görev yerlerini değiştirmek ya da bunlara yeni görevler vermek;
5. üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.
Yasanın kendisine verdiği öteki görevleri de yapan rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel olarak kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiğinde .güvenlik önlemlerinin alınmasında; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım etkinliklerinin devlet kalkınmasında, plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yyrütülmesinde, bilimsel ve yönetsel gözetim ve de netimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, izlenmesinde ve denetlenmesinde birinci derecede yetkili ve sorumludur.


Kaynak: Büyük Larousse

Benzer Konular

22 Kasım 2015 / ThinkerBeLL X-Sözlük
13 Haziran 2009 / ThinkerBeLL Rüya Tabirleri