Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Nisan 2009  Gösterim: 50.490  Cevap: 6

Kütüb-i Sitte (Altı Kitap)

10 Nisan 2009 12:33       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Kütüb-i Sitte (Altı Kitap)
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi & Vikipedi

Sponsorlu Bağlantılar
Kütüb-i sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), Altı kitap anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.
Din bilgi­leri alanında Kurân-ı Kerim'den sonra en güvenilir kaynak bunlardır. Peygamberimize ait hadisleri en doğru olarak bunların derlediği kabul edil­mektedir. Bu altı kitabın tam isimle­ri ve müellifleri şöyledir:
  • Sahih-i Buhari (صحيح البخاري), Muhammed b. İsmail el-Buhârî (V. H. 256/870), el-Câmiu's-Sahih.
  • Sahih-i Müslim (صحيح مسلم), Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Neysâbûri (V. H. 261/875), el-Câmiu's-Sahîh.
  • Sünen-i Nesai (النسائي سُنن), Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-Neseî (V. H. 303/915-916), es-Sünenu'l-Kübrâ.
  • Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي), Ebû İsa et-Tirmizî, Sünenû Tirmizî.
  • Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود), Ebû Dâvud Süleyman b. el-Eş'as es-Sicistânî (V. H. 275/888), Sünenû Ebî Dâvud.
  • Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة), Ebû Abdullah Muhammed b. el-Kazvinî (V. H. 275/888), İbn Mâce di­ye meşhur olmuştur. Eseri Sunenû İbn Mâce.
Bunlardan ilk ikisine, Buharî ve Müslim'in Sahih'lerine "Sahihân" adı verilir. Bu hadîs mecmualarının her biri değişik özellikleri ile meşhur olmuş­lardır. Meselâ Kur'an'dan sonra İs­lâm fıkıh, hukuk ve ahlâkının en sağ­lam dayanağı kabul edilen Buhârî'nin Sahîh'inde fıkhî malumat çoktur. Ebû Davud ise Sünen'inde özellikle ahkâm hadislerini toplamaya özen göstermiştir.
Şüphesiz ki bu muteber altı hadis kitabının dışında sahîh hadisleri top­layan başka eserler de mevcutur.10 Nisan 2009 12:39       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Kütüb-i Sitte
Vikipedi, özgür ansiklopedi


Sahih-i Buhari
Sahih-i Buhari (Arapça: صحيح البخاري), asıl adı el-Câmiu's-Sahih olan ancak müellifinin adına (İmam Buhari) nisbetle 'Buhari', 'Buhari-i Şerif' gibi isimlerle anılan hadis kitabının en meşhur ismidir. Dokuzuncu asır ricâlinden Ebü'l Abbâs Zeynü'd-Dîn Ahmed bin Abdi'l-Lâtif eş-Şercî ez-Zebîdî'de Sahih-i Buhari'yi "Et-Tecrîdü's-sarîh li-ahâdîsi'l-câmii's-sahîh" unvaniyle ihtisara himmet etmiştir ki, hüsn-i tertîb ve tensîkı itibariyle pek ziyade şöhret bulmuştur. Diyanet İşleri Riyaseti Zebîdî'nin bu muhtasarını Türkçe'ye tercüme ettirdi. Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi ismiyle 13 cilt olarak yayınladı.
Ehl-i Sünnet tarafından en güvenilir hadis kitabı olarak kabul edilir. İmam Buhari bu kitabı için,
"Sahih olandan mâ-adâsını yazmadım. Kitâb uzamasın diye terkedip yazmadığım Sahîh'ler de yazdıklarımdan çoktur."
dediği gibi,
"Bunların altıyüz bin hadîs içinden tahrîc ve intihâb eyledim. Ve tasnifini on altı senede ikmâl edebildim. Onu kendim ile Allah arasında huccet ittihaz ederim."
demiştir.
10 Nisan 2009 12:46       Mesaj #3
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Kütüb-i Sitte
Vikipedi, özgür ansiklopedi


Sahih-i Müslim

Sahih-i Müslim (Arapça: صحيح مسلم), İmam Müslim'in tedvin ettiği hadis kitabıdır. Ehl-i Sünnet geleneğinde İmam Buhari'nin Sahih'i (Sahih-i Buhari) ile birlikte en güvenilir iki hadis eserinden biri kabul edilir.

Eserin Özellikleri
İmam Müslim, bu esere bizzat işittiği 300 bin hadisten, şeyhlerinin sıhhati konusunda icma ettiği hadisleri aldığını ifade etmiştir. Eserde -tekrarlar dikkate alınmazsa- 3033 hadis mevcuttur.
10 Nisan 2009 12:52       Mesaj #4
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Kütüb-i Sitte
Vikipedi, özgür ansiklopedi


Sünen-i Nesai

Sünen-i Nesai (Arapça: سنن النسائي). Ehl-i Sünnet hadis literatüründe en güvenilir hadis kaynakları olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.
Müellifi, Ebu Abdirrahman Ahmed bin Şuayb bin Ali bin Sinan bin Bahr el-Horasani'dir. İmam Nesâi olarak meşhurdur. Eseri de bu isme nisbetle Sünen-i Nesâi olarak anılır.
Rivayetlere göre, Nesâi önce ‘Es-Sünen’ül Kübra’ adıyla büyük bir hadis külliyatı yazmıştı. Bir hükümdar kendisine “Kitabındaki hadislerin tamamı sahih midir?” diye sorunca Nesâi “Hayır” diye cevap verdi. Bunun üzerin hükümdar kitaptaki sahih hadisleri ayırmasını istedi ve Nesâi bunları ‘El Mücteba’ adını verdiği başka bir kitapta topladı. Bu kitap ‘Sünen-i Nesâi’ adıyla meşhur oldu.
Sünen-i Nesâi, çoğu âlimler tarafından Kütüb-i Sitte’nin içinde Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’den sonra üçüncü en güvenilir kitap olarak kabul edilmiştir. Kitapta 53 bölümde toplam 5724 hadis vardır. Diğer hadis külliyatlarında bulunmayan İhbâs, Nuhl, Rukba ve Umra gibi konuları içeren bölümler Nesâî'nin süneninde mevcuttur. Ayrıca diğer hadis mecmualarında bulunan Fitne, Kıyamet, Binek Vasıtaları ve Tefsîr bölümleri de Nesâî'de mevcut değildir.

Sünen-i Nesâi, 1981 yılında şerhli olarak 4 cilt halinde Türkçeye tercüme edilmiştir.

Kitap şu bölümlerden meydana gelmiştir:
1. Tahâret
2. Guslü Gerektiren ve Gerektirmeyen Haller
3. Sular
4. Hayız ve İstihâze
5. Gusül ve Teyemmüm
6. Namaz
7. Namaz Vakitleri
8. Ezan
9. Mescidler
10. Kıble
11. İmamlar
12. Namaza Başlama
13. Sehv-i Secde
14. Cuma
15. Seferde Namazları Kısaltma
16. Kûsüf Namazı
17. Yağmur Duası
18. Korku Namazı
19. Bayram Namazları
20. Gündüz ve Gece Kılınan Nafileler
21. Cenaze
22. Oruç
23. Zekat
24. Haccın Menasiki
25. Mikatlar
26. Cihad
27. Nikâh
28. Boşanma
29. Atlar
30. Vakıf
31. Vasiyet
32. Bağış
33. Hîbe
34. Rukba
35. Umrâ
36. Yemin ve Adak
37. Ziraat Ortaklığı
38. Kadınlarla Muaşeret
39. Kan Dökmenin Haram Oluşu
40. Fey Taksimi
41. Biat
42. Akika
43. Devenin İlk Yavrusunun Kurban Edilmesi
44. Avcılık ve Hayvan Kesme
45. Kurban
46. Alış-Veriş
47. Kasame
48. Hırsızın Elinin Kesilmesi
49. İman ve Şartları
50. Süslenme
51. Kadılık Âbası
52. Allah’a Sığınmak
53. İçkiler
Kütüb-i Sitte’de sadece Sünen-i Nesâi’de bulunan bir hadis metni:
Ebu Said el Hudrî (r.a)’den rivayet edilmiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Bir kimse Müslüman olur da inancını ve hareketlerini güzelleştirirse, Allah onun geçmişte yaptığı tüm iyi amelleri ve hareketleri iyilik olarak yazar, yine geçmişte işlediği kötülükleri de siler ve affeder. Ondan sonra yaptığı tüm hareket ve davranışların karşılığını görür. İyilikleri on katından yedi yüz katına kadar katlanır. İşlediği kötülükler ise tek olarak yazılır. Ancak Allah dilerse onları da siler ve affeder.”
10 Nisan 2009 12:59       Mesaj #5
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Kütüb-i Sitte
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sünen-i Tirmizi
Sünen-i Tirmizi (Arapça: سُـنَن الترمذي): İslam literatüründe en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.
Müellifi, Orta Asya şehirlerinden Tirmiz (Termiz, Türmiz) şehrine nisbetle anılan meşhur hadis alimi İmam Tirmizi'dir. İmam Tirmizi'nin tam adı Ebu İsa Muhammed bin İsa ibni'd-Dahhak'tır.
Asıl adı el-Camiu's-Sahih olan bu eser, müellifine nisbetle Sünen-i Tirmizi olarak anılır.
10 Nisan 2009 13:06       Mesaj #6
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Kütüb-i Sitte
Vikipedi, özgür ansiklopedi


Sünen-i Ebu Davud

Sünen-i Ebu Davud (Arapça: سُنن أبي داود). Ehl-i Sünnet hadis literatüründe en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.
Müellifi Ebu Davud'dur. Bu eser de müellifine nisbetle Sünen-i Ebu Davud olarak anılır.

Ebû Dâvud

Ebû Dâvud Muhammed b. Süleyman b. İshak b. el-Ezdî es-Sicistânî, h. 202 senesinde Sicistan’da doğmuştur.
İlk tahsilinden sonra Nişabur, Kûfe, Horasan, Arabistan, Mezopotamya, Îran, Sûriye ve Mısır’a ilim yolculukları yapmıştır. H. 275 (888) senesinde Basra’da vefât etmiştir.
Ebû Dâvûd bir çok eser vermiştir. Bunların en meşhuru fıkıh konularına ait hadislerden oluşan Sünen’idir. Onun eseri hadis edebiyâtı içinde oldukça önemli bir yere sâhip olan Sünen türünün ilki kabul edilmektedir. 500.000 hadis içinden yirmi yılda seçilmiş 4800 hadisten meydana gelmiştir.
Ebû Dâvud;
“Akıllı kimse için bu hadislerin dört tanesi bile yeter.”
demiş ve bunları şöyle sıralamıştır:
  • “Ameller niyetlere göre değerlendirilir.”
  • “Gereksizi (mâlâyânî) terk etmesi kişinin îman olgunluğundandır.”
  • “Kendi nefsi için istediğini Müslüman kardeşi için istemeyen olgun mümin olamaz.”
  • “Helâl de bellidir, haram da.”
Ebû Dâvud her konuda en kuvvetli olan hadisleri zikretmiştir. Hadislerin muhtelif rivâyetlerini de vermiştir. Hadis âlimlerinin ittifakla terk ettiği hadisleri eserine almamakla beraber; fıkıh âlimlerinin delil olarak kullandığı bazı zayıf hadisleri alırken kusurlarını göstermiş, sahih olarak bildiği hadisler için ise herhangi bir açıklama yapmamıştır.
Sünen, zaman içinde bütün mezhep mensuplarınca okutulmuştur.
10 Nisan 2009 13:15       Mesaj #7
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Kütüb-i Sitte
Vikipedi, özgür ansiklopedi


Sünen-i İbn Mace
Sünen-i İbn Mace (Arapça: سُنن ابن ماجة). Ehl-i sünnet hadis literatüründe en güvenilir kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.
Müellifi kısaca İbn Mace olarak anılan el-Hafız Ebu Abdullah Muhammed bin Yezid'dir. Müellifinin adına nisbetle Sünen-i İbn Mace olarak anılır.
Sünen-i İbn Mace'nin altı kitaptan biri olarak kabul edilmesi sonradan olmuştur.


Daha fazla sonuç:
Kütüb-i Sitte (Altı Kitap)

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç