Arama

Said Halim Paşa

Güncelleme: 16 Eylül 2015 Gösterim: 8.180 Cevap: 2
Kral_Aslan - avatarı
Kral_Aslan
VIP MsXTeam
25 Kasım 2006       Mesaj #1
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam
Said Halim Paşa ( 1864)- (06.12.1921)
1864’te Kahire’de doğdu. 6 Aralık 1921’de Roma’da vurularak şehîd edildi. Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın torunu ve vezir Halim Paşa’nın oğludur. Küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Özel tahsil gördü. Kardeşi Abbas Halim ile birlikte İsviçre’de siyasî ilimler dalında yüksek tahsil yaptı. Döndüğünde (1888) Şûrâ-yı Devlet âzâsı tâyin edildi. Muhtelif nişanlarla taltif olunup “Rumeli Beylerbeyliği” pâyesine erişmiş iken (1900), aleyhinde jurnaller verildiği için yalısı arandı. Birşey bulunamadıysa da baskı altına alındı ve kardeşi ile birlikte Mısır’a uzaklaştırıldı. Meşrutiyet’in ilânı üzerine İstanbul’a döndü.
Sponsorlu Bağlantılar

Şûrâ-yı Devlet reisi (1912), Mahmud Şevket Paşa’nın sadrâzamlığında Hâriciye Nazırı (1913) ve onun ölümünden sonra Sadrâzam oldu (1913). Balkan Harbi’nin sonu ile Birinci Dünya Harbi’nin ilk yıllarında sadrâzam olarak kaldı. Osmanlı Devleti’nin harbe katılmaması için gösterdiği gayretler fayda vermedi. İttihatçıların, elindeki salâhiyetleri yavaş yavaş almaları neticesinde, önce üzerinde bulunan Hariciye Nazırlığını, sonra da Sadrâzamlığı bıraktı (Şubat 1917). Mütâreke’de yurt dışına kaçmayı reddetti. Harp suçlusu olarak yargılanması için kendisi müracaat etti. İstanbul’un işgalinden sonra 10 Mart 1919’da tevkif edildi. 22 Mayıs’ta İngilizler tarafından, öteki siyasî mahkûmlarla birlikte Malta adasına sürüldü. Burada da iki yıl kadar kaldıktan sonra 29 Nisan 1921’de bırakıldı. İstanbul’a kabul edilmediği için Roma’da oturduğu sırada 6 Aralık 1921 günü bir Ermeni vasıtasıyla şehid edildi.

Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca biliyordu. Uzun makaleler halinde Fransızca olarak kaleme aldığı ve hepsi derin tefekkür eseri olan sekiz kitabı vardır. Ayrıca hâtıralarının bir bölümü ile birkaç mektubu bilinmektedir. Bilinen eserlerinin tamamı bu kitapta toplanmıştır. Kitapları, yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından, İslâmcı fikir akımının temel eserleri olarak kabul edilmiş bulunmaktadır.

ESERİ:Buhranlarımız İz Y.

Hakkında Yazılanlar

1.Bir İslamcı Düşünür Said Halim Paşa
M.Hanefi Bostan
İrfan Yayınları / Araştırma Dizisi

... Bu araştırmada Said Halim Paşa'nın hayatı ve eserleri ele alınmakla kalmayıp, yer yer devrin siyasi olaylarına da değinildi. Siyasi olayların incelenmesinde Paşa'nın söz ve yazılarına da yer verildi.
Elinizdeki eserin, unutulmuş ve yanlış tanıtılmış şahsiyetleri gerçek yönleriyle ortaya koymak ve ayrıca dönemin tarihi hadiselerinin de gerçek yüzünü meydana çıkarmak açısından büyük bir boşluğu dolduracağı inancındayız..
Son düzenleyen Efulim; 31 Temmuz 2012 21:55
Biyografi Konusu: Said Halim Paşa nereli hayatı kimdir.
Hayatın ne anlamı var.. Yanımda sen olmayınca....
Efulim - avatarı
Efulim
VIP VIP Üye
31 Temmuz 2012       Mesaj #2
Efulim - avatarı
VIP VIP Üye
Said Halim Paşa (1863 Kahire-1921 Roma)
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi & Vikipedi
Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı sadrazamı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın küçük oğlu Halim Paşa'nın oğludur. İsviçre'de siyasî bilimler öğrenimi gördü. İstanbul'a dönünce beylerbeylik rütbesi ile paşa unvanı verildi ve Devlet Şûrası üyeliğine getirildi. Yalısında silâh ve zararlı kitap bulunduğu hakkında verilen bir jurnal üzerine İstanbul'dan ayrıldı; Avrupa'ya, ardından Mısır'a gitti. II. Meşrutiyet'ten sonra tekrar İstanbul'a döndü, politikaya atıldı. Ayan Meclisi üyesi, Devlet Şûrası başkanı, İttihak ve Terakki Cemiyeti genel sekreteri oldu. Mahmut Şevket Paşa kabinesine hariciye nazırı olarak girdi. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi üzerine sadrazam oldu (12 Haziran 1913). I. Dünya Savaşı çıkınca, Osmanlı Devleti'ni savaş dışında tutmak istedi. Almanlar ile işbirliği içinde olan Enver-Cemal-Talat üçlüsüne karşı koyamadı, oldubittileri kabul ederek Osmanlı Devleti'nin Almanların yanında savaşa katılmasını onaylamak zorunda kaldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin denetiminde dört yıl altı ay sadrazamlık makamında kaldı. 1917'de bu görevden istifa etti. 1919'da İngilizler tarafından Malta'ya sürüldü. Serbest bırakılınca Roma'ya yerleşti. Roma'da bir Ermeni tarafından öldürüldü.

200px Said Halim Pasha

Sait Halim Paşa (1863-1921), 11 Haziran 1913 - 14 Şubat 1917 tarihleri arasında, fiili gücün İttihat ve Terakki ve özellikle de Talat Paşa - Enver Paşa - Cemal Paşa üçlüsü elinde olduğu bir dönemde sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

1863 yılında Kahire'de doğmuştur. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın dört oğlundan biri olan Mehmet Abdülhalim Paşa'nın oğludur. Sait Halim Paşa ilk ve orta tahsilini Kahire'de özel olarak yapmış, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca öğrenmiştir. Daha sonra İsviçre'de beş yıl siyasal bilgiler öğrenimi görmüştür.
1888'de Mîr-i Mîran rütbesi ile ve Mecîdî nişanı ile Şûra-yı Devlet (Danıştay) âzâsı olmuştur. Kendisine, 1889'da II. ve 1892'de I. rütbe Osmânî ve 1899'da murassa Mecîdî nişanı, 1900'de de Rumeli Beylerbeyi pâyesi verilmiştir. 1908'de ise bulunduğu Şûrâ-yı Devlet âzâlığından kadro dışı bırakılmış, ancak aynı dönemde Belediye genel seçimlerinde Yeniköy belediye dairesi reisliğine tayin olunmuştur. Daha sonra ise Cemiyet-i Umumiye-i Belediye ikinci reisliği, 1908'de de Âyân Meclisi âzâlığı yapmıştır. 23 Ocak 1912-23 Temmuz 1912 tarihlerinde Şura-yı Devlet reisliği de kendisine verilmiştir.

220px Said Halim
Sait Halim Paşa'nın gençlik resmi

Sait Halim Paşa 1912'de reislikten çekilmiştir. Bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel sekreterliğine seçilmiş, Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazamlığı sırasında 1913'de de 2. defa Şûrâ-yı Devlet reisliğine ve üç gün sonra Hariciye Nezareti'ne (Dışişleri Bakanlığı'na) atanmıştır. Mahmut Şevket Paşa'nın şehit edilmesinden sonra 1913'de Sadrazamlığa (Başbakanlığa) ile getirilmiştir.
Sait Halim Paşa, 1913 Eylülünde, Bulgarlarla Edirne'nin Osmanlı devletinde kalması ve Meriç nehri hudut olmak üzere sulh imzalanması hizmeti sebebi ile Padişah tarafından İmtiyaz Nişanı ile onurlandırılmıştır.

220px SaitHalimPasaMezari
Sait Halim Paşa'nın mezarı

Osmanlı Devleti 1914 yılında tarafsızlığının ihlal edilmesi nedeni ile I. Dünya Savaşı'na katıldı. Bu süreçte Almanya sefiri Baron Wangenheim ile Yeniköy'de Sait Halim Paşa Yalısında ittifak anlaşması imza edilmiştir. 1915'te Hariciye Nazırlığından, 1917'de Sadrazamlıktan çekilmiştir (yerine Talat Paşa geçmiştir).
1919 Mart ayında harp ilanı sırasındaki bazı kabine azaları ve Sait Halim Paşa tutuklanmış, Paşa, diğer milletvekilleri ile beraber tahliye olunduktan sonra Roma'ya gitmiştir. 6 Aralık 1921'de bir Salı günü akşamı araba ile evinin kapısına geldiği sırada Ermeni komitacısının silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Na'şı İstanbul'a getirilmiş ve 30 Aralık 1921 günü Yeniköy'deki yalısından alınarak büyük törenle II. Mahmut Türbesinin bahçesine defnedilmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü ile ilişkisi
Tevfik Fikret' in ardından Galatasaray Spor Kulübü' nün hâmi başkanılığını üstlenmiş, savaş şartlarında kulübün zarar görmemesini sağlamıştır.

Yayınlanmış Eserleri

  • Buhranlarımız ve Son Eserleri İz Yayıncılık
  • Buhran-ı ictimaimiz- Kubbealtı Sahaf
  • Said Halim Paşa - Bütün Eserleri Anka Yayınları 2003

İlgili eserler
M. Cengiz Yıldız, Said Halim Paşa’da Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, 1994.
M. Cengiz Yıldız, "Osmanlı'nın Son Dönemindeki Üç Düşünce Akımının Sosyolojik Analizi: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, 1995.
M. Cengiz Yıldız, "Said Halim Paşa'da Üç Tarz-ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçlik", TYB Akademi Dergisi, Sayı: 3, Eylül 2011.


Sen sadece aynasin...
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
16 Eylül 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad:  saidhalim.jpg
Gösterim: 2240
Boyut:  17.5 KB

SAİT HALİM PAŞA (Mehmet), türk sadrazam (Kahire 1863 - Roma 1921). Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu ve vezir Halim Paşa’nın oğlu. Lozan Hukuk fakültesi'ni bitirdikten sonra Şûrayı devlet (Danıştay) üyeliğine getirildi (1888). Saray'a yapılan bir ihbar nedeniyle hakkında kovuşturma açılması üzerine önce Mısır'a, daha sonra Avrupa’ya gitti (1901).
Burada meşrutiyet yanlısı örgütlere yardım etti, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye’ye dönerek ittihat ve Terakki cemiyetine girdi ve belediye seçimlerinde Yeniköy (Boğaziçi) belediye başkanlığına seçildi. Bir sûre sonra Meclisi âyan üyesi, 1912’de Şûrayı devlet başkanı oldu. Altı ay kadar kaldığı bu görevden istifa ederek ittihat ve Terakki cemiyeti genel sekreterliğini (kâtibi umumi) üstlendi. 1913 sonlarında ikinci kez Şûrayı devlet başkanı, ardından Mahmut Şevket Paşa hükümetinde Hariciye nazırı oldu. Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesinden sonra sadrazamlığa getirildi (haziran 1913). Kurduğu hükümette Hariciye nazırlığını da üstlendi. Edirne'nin OsmanlI devleti sınırlan içinde kalmasını sağlayan İstanbul antlaşması imzaladı. Ülkenin Birinci Dünya savaşı'na sürüklenmemesi için büyük çaba gösteren Sait Halim Paşa, 1915'te Hariciye nazırlığından, 1917'de sadrazamlıktan ayrıldı. 1919’da, Damat Ferit Paşa hükümetinin kurulmasından sonra tutuklanarak Malta'ya sürgüne gönderildi, iki yıl sonra özgürlüğüne kavuşmasına karşın (1921), Türkiye'ye dönmesine izin verilmediğinden Roma'ya gitti ve orada bir ermeni militan tarafından öldürüldü. Cenazesi İstanbul'a getirildi. İslamcılık düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden biri olan Sait Halim Paşa, görüşlerini açıkladığı risalelerini Buhranlarımız (1919, 1973) adlı kitabında topladı.

Kaynak: Büyük Larousse

Benzer Konular

29 Kasım 2006 / KisukE UraharA Edebiyat tr
18 Ağustos 2008 / Kral_Aslan Spor tr
30 Mart 2012 / Jumong Müzik ww
12 Şubat 2016 / ahmetseydi Siyaset ww