Arama

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevleri nelerdir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 3 Mayıs 2012 Gösterim: 105.045 Cevap: 39
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
13 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulunu görevleri nelerdir ???
EN İYİ CEVABI Hi-LaL verdi
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı
MsXLabs.org & Temel Britannica
Sponsorlu Bağlantılar
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde göreve seçimle gelen devlet başkanlarına cumhurbaşkanı adı verilir.
Devlet biçimi olarak cumhuriyeti seçen ül­kelerin yönetim sistemlerinde farklılıklar var­dır. Bu nedenle cumhurbaşkanının yetki ve sorumlulukları ülkeden ülkeye değişir. Parla­menter sistemlerde cumhurbaşkanının yetki­leri sınırlıdır. Yürütme yetkisini başbakan ve bakanlar kurulu üstlenir. Bu nedenle cum­hurbaşkanının siyasal sorumluluğu da yok­tur.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde egemen­lik Osmanlı ailesinin elindeydi. Kurtuluş Savaşı'nın anayasası olan 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile egemenlik yetkisinin kayıtsız şart­sız millete ait olduğu kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasayla milletin tek ve gerçek temsilcisi sayıldı. Savaşın başarıyla sonuçlanmasını izleyen günlerde önce 1 Ka­sım 1922'de saltanat kaldırıldı; ardından 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi cumhuriyeti ilan etti. Aynı gün mecliste yapılan oylama sonucu Mustafa Kemal (Ata­türk) Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
Türkiye'de cumhurbaşkanı 1982 Anayasası'na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim gör­müş üyeleri arasından, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayanların da cumhurbaşkanı seçilebilme olanağı vardır. Bu durumda 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğre­nim görmüş olmanın yanı sıra milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte birinin imzalı önerisi ile aday gösterilmek gerekir. Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır. Bir kimse iki kez cumhurbaşkanı seçi­lemez.
Cumhurbaşkanının görev süresinin dolma­sından 30 gün önce ya da ölüm gibi bir nedenle cumhurbaşkanlığı makamının boşal­masından 10 gün sonra cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır. Seçim 30 gün içinde sonuç­landırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi top­lantı halinde değilse cumhurbaşkanı seçimi için hemen toplantıya çağrılır. İlk 10 günde adaylar meclis başkanlık divanına bildirilir. Geri kalan 20 gün içinde ise seçimin sonuçlan­dırılması gerekir. İlk iki oylamada meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin, son iki oyla­mada ise, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası olan salt çoğunluğunun oyunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamalar en az üçer gün ara ile yapılır. Dördüncü oylama­da da cumhurbaşkanı seçilemezse milletvekili seçimleri yenilenir. Cumhurbaşkanının taraf­sızlığını sağlamak amacıyla, eğer cumhurbaş­kanı bir siyasal parti üyesiyse partisi ile ilişkisi kesilir; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiyse üyeliği sona erer.
Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eder. Anayasanın uygulanması­nı, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Cumhurbaşkanının yürüt­me, yasama ve yargı alanları ile ilgili olarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler anaya­sada belirtilmiştir.

Görevleri

Yasama ile ilgili olanlar
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya ça­ğırmak;
 • Yasaları yayımlamak;
 • Yasaları yeni­den görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek;
 • Anayasa değişikli­ğine ilişkin yasaları gerekli görürse halkoyuna (referandum) sunmak;
 • Anayasaya aykırı gör­düğü yasalar için Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak;
 • Belli koşulların gerçek­leşmesi durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
Yürütme ile ilgili olanlar
 • Başbakanı ve başbakanın önerdiği bakanları atamak;
 • Ge­rekli gördüğünde bakanlar kuruluna başkan­lık etmek;
 • Yabancı devletlere elçi göndermek, onların elçilerini kabul etmek;
 • Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak;
 • Tür­kiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil et­mek;
 • Bakanlar kurulunun önerdiği genelkur­may başkanını atamak;
 • Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak;
 • Başkanlığında top­lanan bakanlar kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, kararname­leri imzalamak;
 • Ağır hasta, sakat ya da yaşlı kişilerin cezalarını azaltmak ya da kaldırmak;
 • Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak, kurula inceleme araştırma ve denetleme yaptırmak;
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üyelerini seçmek; üniversite rektörlerini seçmek.
Yargı ile ilgili olanlar
 • Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekilini, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yük­sek Kurulu üyelerini seçmek.
Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerin­den dolayı sorumlu değildir. Ancak vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Mecli­si üye tam sayısının en az üçte birinin önerisi üzerine ve üye tam sayısının en az dörtte üçünün suçlu olduğuna karar vermesi duru­munda yüce divanda yargılanır.
Cumhurbaşkanının hastalık, yurtdışına çık­ma gibi geçici olarak görevinden ayrılması ya da ölüm, çekilme gibi nedenlerle cumhurbaş­kanlığı makamının boşalması durumunda ye­nisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı cumhurbaşkanının yerini alır. Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanma­sına ve görevlerini yerine getirmesine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yardımcı olur.

Ayrıca bakınız:

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 0 üye beğendi.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Kasım 2008       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri (Madde 104)

Sponsorlu Bağlantılar
Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu amaçlarla Anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilen koşullara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:


a) Yasama ile ilgili olanlar :

* Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,
* Yasaları yayımlamak,
* Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek,
* Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
* Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa'ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,


b) Yürütme alanına ilişkin olanlar :

* Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
* Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
* Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
* Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
* Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil etmek,
* Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,
* Genelkurmay Başkanı'nı atamak,
* Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,
* Milli Güvenlik Kurulu'na Başkanlık etmek,
* Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
* Kararnameleri imzalamak,
* Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,
* Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve Başkanını atamak,
* Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
* Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
* Üniversite rektörlerini seçmek,


c) Yargı ile ilgili olanlar:

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.


Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini tek tek saymak mümkün değildir. Zira, böyle bir sayma Anayasada ve kanunlarda yapılmamıştır. Bakanlar Kurulu, yürütmenin genel karar organıdır. Anayasanın ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getirdiği gibi, kanunların uygulanmasıyla ilgili bütün görevleri yerine getirir. Zira, Bakanlar Kurulu merkezî idare teşkilâtının en yüksek karar organıdır. Bakanlar Kurulu, yasama ve yargı fonksiyonuna giren işlemler yapmamak şartıyla yürütme fonksiyonu alanında istediği her işlemi yapabilir. Ancak, yürütme alanına giren bu işlemlerinde Bakanlar Kurulu, bir kanuna dayanmak ve Anayasaya ile kanunlara aykırı olmamak zorundadır. O nedenle, Bakanlar Kurulunun yürütme alanına giren görev ve yetkilerini tespit ederken kullanmamız aramamız gereken iki şart vardır: (1) Bakanlar Kurulunun yaptığı işlemin bir kanuna dayanması; (2) Anayasaya ve kanunlara aykırı olmaması.

Bu iki şarta uyarak Bakanlar Kurulu, yürütme alanına giren her konuda işlem yapabilir. Yani Bakanlar Kurulunun görev ve yetkileri konu itibarıyla sınırlandırılmamıştır. Ancak burada, Bakanlar Kurulunun işlemlerinin “yürütme fonksiyonu” kapsamında kalması gerektiği, Bakanlar Kurulunun yasama ve yargı fonksiyonuna giren işlemler yapamayacağı ortadadır.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
napolin - avatarı
napolin
Ziyaretçi
17 Şubat 2009       Mesaj #3
napolin - avatarı
Ziyaretçi
ben 3/a ya gidiyom ama bu sitede istediğim şeyi bir türlü bulamadım-(
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 0 üye beğendi.
-iyaretçi____* - avatarı
-iyaretçi____*
Ziyaretçi
18 Nisan 2009       Mesaj #4
-iyaretçi____* - avatarı
Ziyaretçi
cUMHURBAŞKANININ GÖREVLERİ NELERDİR?kISACA YAZARMISINIZ?
mayhul - avatarı
mayhul
Ziyaretçi
23 Nisan 2009       Mesaj #5
mayhul - avatarı
Ziyaretçi
Cumhurbaşkanının,kanun maddesi üzerinde hangi hak,sorumluluk ve görevleri vardır?
oHİST - avatarı
oHİST
Ziyaretçi
23 Nisan 2009       Mesaj #6
oHİST - avatarı
Ziyaretçi
LÜFTEN SÖLEYİNİZ
Hi-LaL - avatarı
Hi-LaL
Ziyaretçi
23 Nisan 2009       Mesaj #7
Hi-LaL - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı
MsXLabs.org & Temel Britannica
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde göreve seçimle gelen devlet başkanlarına cumhurbaşkanı adı verilir.
Devlet biçimi olarak cumhuriyeti seçen ül­kelerin yönetim sistemlerinde farklılıklar var­dır. Bu nedenle cumhurbaşkanının yetki ve sorumlulukları ülkeden ülkeye değişir. Parla­menter sistemlerde cumhurbaşkanının yetki­leri sınırlıdır. Yürütme yetkisini başbakan ve bakanlar kurulu üstlenir. Bu nedenle cum­hurbaşkanının siyasal sorumluluğu da yok­tur.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde egemen­lik Osmanlı ailesinin elindeydi. Kurtuluş Savaşı'nın anayasası olan 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile egemenlik yetkisinin kayıtsız şart­sız millete ait olduğu kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasayla milletin tek ve gerçek temsilcisi sayıldı. Savaşın başarıyla sonuçlanmasını izleyen günlerde önce 1 Ka­sım 1922'de saltanat kaldırıldı; ardından 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi cumhuriyeti ilan etti. Aynı gün mecliste yapılan oylama sonucu Mustafa Kemal (Ata­türk) Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
Türkiye'de cumhurbaşkanı 1982 Anayasası'na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim gör­müş üyeleri arasından, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayanların da cumhurbaşkanı seçilebilme olanağı vardır. Bu durumda 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğre­nim görmüş olmanın yanı sıra milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en az beşte birinin imzalı önerisi ile aday gösterilmek gerekir. Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır. Bir kimse iki kez cumhurbaşkanı seçi­lemez.
Cumhurbaşkanının görev süresinin dolma­sından 30 gün önce ya da ölüm gibi bir nedenle cumhurbaşkanlığı makamının boşal­masından 10 gün sonra cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır. Seçim 30 gün içinde sonuç­landırılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi top­lantı halinde değilse cumhurbaşkanı seçimi için hemen toplantıya çağrılır. İlk 10 günde adaylar meclis başkanlık divanına bildirilir. Geri kalan 20 gün içinde ise seçimin sonuçlan­dırılması gerekir. İlk iki oylamada meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin, son iki oyla­mada ise, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası olan salt çoğunluğunun oyunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Oylamalar en az üçer gün ara ile yapılır. Dördüncü oylama­da da cumhurbaşkanı seçilemezse milletvekili seçimleri yenilenir. Cumhurbaşkanının taraf­sızlığını sağlamak amacıyla, eğer cumhurbaş­kanı bir siyasal parti üyesiyse partisi ile ilişkisi kesilir; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiyse üyeliği sona erer.
Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eder. Anayasanın uygulanması­nı, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Cumhurbaşkanının yürüt­me, yasama ve yargı alanları ile ilgili olarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler anaya­sada belirtilmiştir.

Görevleri

Yasama ile ilgili olanlar
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya ça­ğırmak;
 • Yasaları yayımlamak;
 • Yasaları yeni­den görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek;
 • Anayasa değişikli­ğine ilişkin yasaları gerekli görürse halkoyuna (referandum) sunmak;
 • Anayasaya aykırı gör­düğü yasalar için Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak;
 • Belli koşulların gerçek­leşmesi durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
Yürütme ile ilgili olanlar
 • Başbakanı ve başbakanın önerdiği bakanları atamak;
 • Ge­rekli gördüğünde bakanlar kuruluna başkan­lık etmek;
 • Yabancı devletlere elçi göndermek, onların elçilerini kabul etmek;
 • Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak;
 • Tür­kiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil et­mek;
 • Bakanlar kurulunun önerdiği genelkur­may başkanını atamak;
 • Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak;
 • Başkanlığında top­lanan bakanlar kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, kararname­leri imzalamak;
 • Ağır hasta, sakat ya da yaşlı kişilerin cezalarını azaltmak ya da kaldırmak;
 • Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak, kurula inceleme araştırma ve denetleme yaptırmak;
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üyelerini seçmek; üniversite rektörlerini seçmek.
Yargı ile ilgili olanlar
 • Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekilini, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yük­sek Kurulu üyelerini seçmek.
Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerin­den dolayı sorumlu değildir. Ancak vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Mecli­si üye tam sayısının en az üçte birinin önerisi üzerine ve üye tam sayısının en az dörtte üçünün suçlu olduğuna karar vermesi duru­munda yüce divanda yargılanır.
Cumhurbaşkanının hastalık, yurtdışına çık­ma gibi geçici olarak görevinden ayrılması ya da ölüm, çekilme gibi nedenlerle cumhurbaş­kanlığı makamının boşalması durumunda ye­nisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı cumhurbaşkanının yerini alır. Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanma­sına ve görevlerini yerine getirmesine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yardımcı olur.

Ayrıca bakınız:
ReturnALLStarz - avatarı
ReturnALLStarz
Ziyaretçi
29 Nisan 2009       Mesaj #8
ReturnALLStarz - avatarı
Ziyaretçi
Ellerine Sağlık İstediğim Konuyu Buldum...
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
27 Ocak 2010       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bakanlar kurulunun görevi ne zaman sona erer
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Nisan 2010       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu amaçlarla Anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilen koşullara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

a) Yasama ile ilgili olanlar :

* Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,
* Yasaları yayımlamak,
* Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek,
* Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
* Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa'ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar :

* Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
* Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
* Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
* Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
* Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil etmek,
* Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,
* Genelkurmay Başkanı'nı atamak,
* Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,
* Milli Güvenlik Kurulu'na Başkanlık etmek,
* Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
* Kararnameleri imzalamak,
* Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,
* Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve Başkanını atamak,
* Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
* Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
* Üniversite rektörlerini seçmek,

c) Yargı ile ilgili olanlar:

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.


Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini tek tek saymak mümkün değildir. Zira, böyle bir sayma Anayasada ve kanunlarda yapılmamıştır. Bakanlar Kurulu, yürütmenin genel karar organıdır. Anayasanın ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getirdiği gibi, kanunların uygulanmasıyla ilgili bütün görevleri yerine getirir. Zira, Bakanlar Kurulu merkezî idare teşkilâtının en yüksek karar organıdır. Bakanlar Kurulu, yasama ve yargı fonksiyonuna giren işlemler yapmamak şartıyla yürütme fonksiyonu alanında istediği her işlemi yapabilir. Ancak, yürütme alanına giren bu işlemlerinde Bakanlar Kurulu, bir kanuna dayanmak ve Anayasaya ile kanunlara aykırı olmamak zorundadır. O nedenle, Bakanlar Kurulunun yürütme alanına giren görev ve yetkilerini tespit ederken kullanmamız aramamız gereken iki şart vardır: (1) Bakanlar Kurulunun yaptığı işlemin bir kanuna dayanması; (2) Anayasaya ve kanunlara aykırı olmaması.

Bu iki şarta uyarak Bakanlar Kurulu, yürütme alanına giren her konuda işlem yapabilir. Yani Bakanlar Kurulunun görev ve yetkileri konu itibarıyla sınırlandırılmamıştır. Ancak burada, Bakanlar Kurulunun işlemlerinin “yürütme fonksiyonu” kapsamında kalması gerektiği, Bakanlar Kurulunun yasama ve yargı fonksiyonuna giren işlemler yapamayacağı ortadadır.

Benzer Konular

29 Mayıs 2014 / Misafir Soru-Cevap
30 Nisan 2015 / Misafir Soru-Cevap
25 Nisan 2011 / asla_asla_deme Siyasal Bilimler
16 Nisan 2014 / ShInUp Soru-Cevap