Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 5 Aralık 2014  Gösterim: 80.493  Cevap: 48

Madde, malzeme, cisim, eşya, alet kavramlarını örnekleyerek açıklar mısınız?

ziyaretçi
17 Aralık 2008 20:22       Mesaj #1
ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
__sizden istenen madde malzm. cisism EŞYA ALET KAVRAMLARI ARASINDAKİ ayrımları örnek bir durum üzerinde durmanız isteniyor. çevrenizdeki varlıkları bir tablo haline getirin
Sponsorlu Bağlantılar


17 Aralık 2008 22:34       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
Alıntı

SÜREÇ

Öğretmen sınıfa getirdiği; kömür, odun, su, tahta parçası, tahta kaşık, cilalı tahta, toprak, toprak saksı, plastik saksı, koyun yünü, yün eldiven, plastik eldiven, pamuk bitkisi, pamuklu kumaş, yapma çiçek, canlı çiçek gibi maddeleri öğrencilerin incelemesini ister. Gruplar ön bilgilerini kullanarak bu maddelerin doğal- işlenmiş- yapay şeklinde sınıflandırılmasını tartışır. Sınıflandırırken kullandıkları nedenler tahtaya yazılır. Gruplara toprak- toprak saksı, odun- tahta kaşık, koyun yünü- yün eldiven, pamuk bitkisi- pamuklu kumaş vb. örnek çiftleri verilir. Örnekleri karşılaştırıp aralarındaki ilişkiyi belirtirler. Doğal- işlenmiş kavramları arasındaki fark sezdirildikten sonra çevrelerinden örnekler vermeleri istenir. Gruplar verilen yün eldiven- plastik eldiven, toprak saksı- plastik saksı, yapma çiçek- canlı çiçek vb. örnek çiftlerinden hangilerinin yapay olduğunu tartışır. Yapay olarak ayrılanlara neden yapay dendiğini açıklarlar. Çevrelerinden yapay maddelere örnekler vermeleri istenir. Başlangıçta yapılan sınıflandırmalar sınıfça tartışılıp doğal- işlenmiş- yapay kavramları arasındaki fark vurgulanır. Pastörize süt, cilalı tahta, beton vb. örnekler üzerinde tartışılarak bazı maddelerin doğal- işlenmiş- yapay ayrımında ara durumlarda kaldığı, dünyamızın hep siyah ve beyazlardan oluşmadığı gerçeği sezgisel olarak kavratılır.
Gruplar aşağıda anlatıldığı gibi yapay tahta örneği üretir.
Gruplar tutkal ve odun talaşını bir kapta karıştırır. Aynı büyüklükte ve şekilde ambalaj kutusu levha halinde kesilir. Levhaların bir yüzeyini kaplayacak şekilde mum sürülür. Bu tutkalın levhalara yapışmasını önler. Karışım düz zemin üzerinde hazırlanan levhaların mumlanan yüzeyleri arasına koyup sıkıştırılır. Levhanın üzerini kaplayacak şekilde bir ağırlık konulur. Tutkal tamamen kuruyup sertleşinceye kadar bekletilir. Doğal tahta parçası ile yaptıkları tahta parçasını karşılaştırıp doğal- yapay arasındaki farkı tartışırlar.
Öğrenciler aşağıda verilen konularda hazırladıkları posterleri sınıfta sunar. Doğa olaylarının madde üzerine etkisini ve doğal kaynakların dikkatli tüketilmesi gerektiğini tartışırlar.

bu rada ki sınıf etkinliği bahsettiğiniz konu üzerine bu etkinlikten bir metin çıkarabilirsiniz
Ziyaretçi
28 Aralık 2008 21:15       Mesaj #3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
madde malzeme cisim eşya alet kavramları arasındaki ayrımları örnekleyiniz
nis_1
28 Şubat 2009 16:15       Mesaj #4
nis_1 - avatarı
Ziyaretçi
tışıkkırler
SEDEPH
28 Şubat 2009 19:13       Mesaj #5
SEDEPH - avatarı
Ziyaretçi
Malzeme : Kullanılabilir cisimler yapmak amacı ile doğal ya da yapay olarak üretilmiş maddelere malzeme denir. Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır, bunlar şöyle gruplandırılabilir.

Madde : Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdekdir.

Cisim :
Alıntı
fadedliver adlı kullanıcıdan alıntı

CİSİM


Uzunluğu, genişliği, derinliği olan ve bu ne­denlerle evrende yer kaplayan şeye cisim de­nir. Başka bir ifadeyle bir yer kaplayan, aynı zamanda kütlesi ve ağırlığı olan ve doğada ele­ment, bileşik ya\ia bunların karışımları halin­de bulunan şeyler cisim olarak tanımlanabilir. Sözgelimi kimya biliminde çişimin; kütleyle elektriğin bir arada madde halinde görünüşü şeklindeki tanımı böyledir.
Cismin oluşmasında proton, nötron ve elek­tron tanecikleri temel birimler olup bunların her birinin belli bir kütlesiyle elektrik yükleri bulunmaktadır. Bu üç taneciğin belli oranlar-
da birleşmcleriyle elementler meydana gelir. Bugün sayıları yüzü bulan elementler proton oranına göre belirlenmektedir. Bir atom, pro­ton ve nötronların bir arada toplandığı çekir­dek ile bunun etrafındaki elektronlardan oluş­muş bir yapı özelliği arzeder. Kimyasal alanda ortaya çıkan her tür olay, yani birleşme ve ay­rılmalar atomun elektron yapısındaki değişim­lere bağlıdır. Doğada atomların çekirdekleri sağlam yapılı olduklarından, geleneksel müda­hale yöntemlerinin etkisi ne kadar şiddetli ol­sa bile, hiçbir değişiklik göstermezler. (Geç­mişte simyacıların altın elde etmek için baş­vurdukları işlemlerin başarısız olmalarının ne­deni böylece anlaşılır olmaktadır.)
İzafiyet teorisine göre, kütleyle enerji arasın­da herhangi bir fark sözkonusu olmadığı İçin, cisim büyük şiddetle yoğunlaştırılmış bir ener­jiden ibaret görülmektedir. Bu anlamda De-nıokriios tarafından cismin meydana getirile­mez (yaratılamaz) ve yok edilemez şeklinde belirtilen temel özellik olarak ileri sürülen gö­rüşünün doğruluğu tartışmalı hale gelmekte­dir. Çünkü cisim başka enerji biçimlerinden meydana geldiği gibi, aynı oranda başka ener­ji şekillerine de dönüşebilmektedir ki, enerji­nin ışığa dönüşümü böyledir.
Cisim, duyularla algılanır. Basit ve mürek­kep olmak üzere ikiye ayrılır. Mürekkep cisim de mailde ve suret olmak üzere iki öğeden olu­şur.
Bir başka açıdan cisimleri dış görünüşlerine, sertliklerine, iletkenliklerine, yoğunluk, uçucu­luk veya ışığı geçirmelerine vb. göre çeşitli sı­nıflara ayırmak mümkündür. Ancak cismin ka­tı,.sıvı, gaz halinde bulunması uygun şartların oluşmasıyla ilgilidir. İnsan bir kısım nitelikleri algılar ve bu algılamada düzenli bîr tekrar gö­rürse yani aynı nitelikleri sürekli olarak birlik­te algılarsa, o takdirde belirli bir cismin varlı­ğından sözedilcbilir. Bu bakımdan bir cismin mekanda insandan (algılayan süjeden) bağım­sız bir şekilde varolduğu kabul edilir. Böylece bir cismin üç boyutlu «İması ve bir kütlesinin bulunması şeklinde iki niteliğinin vurgulanma­sı mümkün olur.
Ne var ki, cismin bu şekilde tanım felsefede tartışmalara yol açmıştır. Buna göre algıların dışında, bu algıların nedeni olarak bağımsız cismin varlığını kabul edenler (ki bunlara Re­alistler denilir) ve bunların karşısında algıları­mızdan cisme geçebilmek İçin bîr sıçrama yap­mak gerektiğini, çünkü algımızı cisme bağla­yan herhangi bir şeyin sözkonıısu edilemeye­ceğini, dolayısıyla tek güvendiğimiz şeyin algı­larımız olduğunu savunan görüş vardır. Sonuç, olarak cisim üc kastedilen doğrudan doğruya algılarımızdan başkası değildir ki, bu görüş sa­hiplerine de Sübjektif İdealistler, denilir.
İslâm düşüncesinde cismin, cevherden ve cevherle kaim olan arazdan meydana geldiği hususunda ittifak vardır. Cisim, atomların bir­leşmesinden meydana gelen ve bölünebilen bir varlık olarak görülmüş, bu düşünceyle ele alınmıştır.
İslam Kelama lan arasında gerek tanım, ge­rekse açıklamada farklılık gösteren cismin söz­lük anlamı, İri yaratılışlı ve şahsi leştin im iş var­lıkların yapı ve uzuvlarıdır. Genel olarak akıl­cı filozofların anlayışına uygun bir tarzda ci­sim en, boy, derinlik olmak üzere üç boyutlu varltk şeklinde tanımlanır. Parçalanması veya parçalara ayrılması cismin esasını değiştir­mez.
Demek oluyor ki, Kclamcılar arasında cis­min ianımı, cevheri ferilerin (atomların) bir­leşmesiyle meydana gelen ve aynı zamanda bö­lünebilen varlık şeklinde kabul görmüştür. Cürcani'y^ göre cisim, varlıkların esası olan beş cevherden biridir (Tarifen). Bütün bunlar­dan sonra Kelamcıların ve filozofların ianım ve açıklamaları şu hususların teshilini müm­kün kılar: a) Parçalanabildi ve esasları başlı başına güç olan parçacık (cüz)ların birleşmele­ri sonucunda cisim oluşmaktadır; b) Bölünc-meyen en küçük cevherlerin birleşmesi cismi meydana getirmektedir. Yani sonsuz ve başlı başına bir güç olan cevherin münferit halin­den cisim ortaya çıkar. Böylece cisim asılları güç olan; fakat sonsuz olmayan parçacıklar­dan oluşmaktadır.
Cisim, cevherle arazdan meydana gelir. Cev­her kendi zatıyla kaimdir, başlı başına yer tu-tarvevarlığını hissettirir. Buna 'Ayaıı'da denilir. Araz ise başkasına bağlı olarak yer tutar ve varlığını hissettirir. Ayan, basit ve mürek­kep olmak üzere ikiye ayrılır. Basit olanına Ccvherü'l-Fcrd'adı verilir. Bölünemcyen bu en küçük parçaya 'Cüz'ü lâ Yctecezzâ' denir. Mürekkep Ayan ise en az iki cevherin birleş­mesinden meydana gelir.
Eş'arilerve Mutezile, Özellikle de Karmati-Icr cismin ianım ve açıklamalarında farklı an­layış sergilerler. Ayrıca Eş'ari Kclamcılar cev-her-i ferdin cisim haline dönüşmesinde başka bir cevher-i ferd İle kaynaşması konusunda an­laşmazlığa düşmüşlerdir. Sözgelimi Bakıllani (ölm.1013), cevlıer-İ ferdin (atom) mekanda bulunmuş halini "kevn" (oluş) olarak nitelen­direrek, onun durma, hareket etme, ayrılma ve birleşme şeklinde dört konumda bulunaca­ğını ileri sürer. Bu bağlamda cismin meydana gelmesinde cevher-i (ercilerin birleşmelerinin doğal sonucu olarak dürtüşme, bitişme, kay­naşma ve ayrılma durumlarını birer "araz" biçi­minde değil, dışarıda kalan bir kavram olarak düşünmekledir. Oysa Kelamcıların birçoğu cismin meydana gelmesinde cevlıer-İ fertlerin kaynaşma ve bitişmelerinde sözkonıısu edilen dört "araz"ı onların dışında kalan gerçek var­lıklar şeklinde düşünürler.
Mutezile İse "araz"ın belirli sayıda olduğu ve sonsuz olamayacağı görüşündedir. Fakat bu "araz"ııı gerçek bir varlık olduğunu kabul et­meyen bazı Eş'ari Kelamcılar, "kcvıV'in ko­num ve durumuna göre "araz" türlerinin arta­bileceğini ileri sürerek İmkan alanında kalan "araz"ın sonsuz olabileceğini ifade ederler.
Kısacası cismin en küçük parçalara kadar ay­rılabileceği ya da bir durumdan başka bir du­ruma geçebileceği kabul edilmekle beraber, bu değişim cismin özünde değil, sadece nite­liklerinde olmaktadır. Bu bakımdan Vaci-bü'l-Vücud'un cismi konusunu açıklamak mümkün olabilmekledir. Cismin cevher ve arazlardan oluştuğunu benimseyen Kelamcı­lar, gerçekle aıom teorisini açıklamaktadırlar. Fakat bunların atomculuğu Demokritos'un maddeci atomculuğundan ayrı olarak Allah'ın birliğini, cismin ayrı oluşunu ve ebediliğini ka­nıt için kullanan bir sistem olmuştur.
Özetlemek gerekirse Kelamcılar, cismin cev­herle arazdan meydana geldiğini kabul eder­ler. Allah hakkında cisim lafzım kullanmazlar. Cismi meydana getiren cevher ve araz hadis­tir, sonradan varolmuştur. Ama Allah kadim­dir. Varlığın temelinde cevherin olduğunu ka­bul eden gruba Cevheriyye adı verilir. Cevhaiy-ye'nin bir grubu maddi cevheri, diğer grubu da ruhi cevheri inkar ederler. Arazziyye'yc gö­re ne cevher, ne madde, ne ruh vardır.
Cemil ÇİFTÇİ Bk. Araz; Cevher.


Kaynak

Eşya :Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü.

Alet : Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.

Aralarındaki ayrımı da siz bulursunuz artık..
Misafir
12 Kasım 2009 18:35       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
istediğim ödev bu cisim ve eşyanın dönüşüm süreci
Misafir
12 Aralık 2009 14:02       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
[madde ile cisim arasındaki fark nedir
Misafir
17 Aralık 2009 17:29       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
cisim ve alet nedir.
Misafir
22 Aralık 2009 12:29       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
SÜREÇ

Öğretmen sınıfa getirdiği; kömür, odun, su, tahta parçası, tahta kaşık, cilalı tahta, toprak, toprak saksı, plastik saksı, koyun yünü, yün eldiven, plastik eldiven, pamuk bitkisi, pamuklu kumaş, yapma çiçek, canlı çiçek gibi maddeleri öğrencilerin incelemesini ister. Gruplar ön bilgilerini kullanarak bu maddelerin doğal- işlenmiş- yapay şeklinde sınıflandırılmasını tartışır. Sınıflandırırken kullandıkları nedenler tahtaya yazılır. Gruplara toprak- toprak saksı, odun- tahta kaşık, koyun yünü- yün eldiven, pamuk bitkisi- pamuklu kumaş vb. örnek çiftleri verilir. Örnekleri karşılaştırıp aralarındaki ilişkiyi belirtirler. Doğal- işlenmiş kavramları arasındaki fark sezdirildikten sonra çevrelerinden örnekler vermeleri istenir. Gruplar verilen yün eldiven- plastik eldiven, toprak saksı- plastik saksı, yapma çiçek- canlı çiçek vb. örnek çiftlerinden hangilerinin yapay olduğunu tartışır. Yapay olarak ayrılanlara neden yapay dendiğini açıklarlar. Çevrelerinden yapay maddelere örnekler vermeleri istenir. Başlangıçta yapılan sınıflandırmalar sınıfça tartışılıp doğal- işlenmiş- yapay kavramları arasındaki fark vurgulanır. Pastörize süt, cilalı tahta, beton vb. örnekler üzerinde tartışılarak bazı maddelerin doğal- işlenmiş- yapay ayrımında ara durumlarda kaldığı, dünyamızın hep siyah ve beyazlardan oluşmadığı gerçeği sezgisel olarak kavratılır.
Gruplar aşağıda anlatıldığı gibi yapay tahta örneği üretir.
Gruplar tutkal ve odun talaşını bir kapta karıştırır. Aynı büyüklükte ve şekilde ambalaj kutusu levha halinde kesilir. Levhaların bir yüzeyini kaplayacak şekilde mum sürülür. Bu tutkalın levhalara yapışmasını önler. Karışım düz zemin üzerinde hazırlanan levhaların mumlanan yüzeyleri arasına koyup sıkıştırılır. Levhanın üzerini kaplayacak şekilde bir ağırlık konulur. Tutkal tamamen kuruyup sertleşinceye kadar bekletilir. Doğal tahta parçası ile yaptıkları tahta parçasını karşılaştırıp doğal- yapay arasındaki farkı tartışırlar.
Öğrenciler aşağıda verilen konularda hazırladıkları posterleri sınıfta sunar. Doğa olaylarının madde üzerine etkisini ve doğal kaynakların dikkatli tüketilmesi gerektiğini tartışırlar.
Misafir
24 Aralık 2009 19:21       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Madde, cisim, katı, sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.
arkadaşlar bn hazırlayamadım bir örnek versenizCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç