Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 12 Ocak 2011  Gösterim: 27.052  Cevap: 3

Organik ve inorganik moleküller ilgili açıklamalı test sorusu nereden bulabilirim?

Ziyaretçi
5 Ocak 2009 17:17       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
organik ve inorganik moleküllerle ilgili 20 tane açıklamalı test sorusu nerden bulabilirim ?
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ ÖSS SORULARI


Sponsorlu Bağlantılar
ÖSS 1995 -82 1)”Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğindesmilevişaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada smilevdaha sonrada gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur.’’
Buna göresmilevişaretli karbondioksit bitki tarafından alınıpsmilevglikoz sentezlendikten sonrasmilevişaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayansmilev
1-aminoasit yapımı
2-nişasta sindirimi
3-protein yapımı
4-nişasta yapımı
olaylarısmilevaşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?
a) 4-3-1-2 b) 4-2-1-3 c) 3-4-2-1 d) 2-4-3-1 e) 2-1-3-4
cevap: B
İşaretli CO2 ‘den glikoz sentezlendikten sonra ;
1-Glikoz nişasta haline getirilerek depolanır.
2-Nişasta halindeki glikozun kullanılması için nişasta sindirilir.
3-Glikoz parçalanarak aminoasityapımında kullanılır.
4-Aminoasitlerden proteinler sentezlenir.

• ÖSS 1996 -81 2) 1-İnorganik elementlerden organik molekül sentezleyebilme
• 2-Kendine özgü molekülleri sentezleyebilme
3- Yapılarındaki karmaşık organik molekülleri temel organik yapıtaşlarına ayırabilme
Yukarıdakilerden hangileri ototrof ve heteterof canlıların ortak özelliklerindendir?
a) yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e)2 ve 3
cevap: E
İnorganik maddelerden organik madde sentezleme ototroflara ait bir özelliktir.Kendine özgü molekül sentezleme ve yapılarındaki organik molekülleri yapıtaşlarına ayırma iki grup canlıda da görülebilir.

ÖSS 1998 –80 3)Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonra incelendiğinde smilevdokulardasmilevaşağıdakilerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez?
a)temel amino asitlerin b)gliserolün c)glikojenin d)yağ asitlerinin e)karbon dioksitin
cevap:A
Hayvanlar ototrof organizmalar değildir.Dışarıdan organik besin almak zorundadırlar.Ancak aldıkları bazı organikbesinlerismilevdiğer birçok organik moleküle dönüştürebilirler.Bu yöntemle gliserolsmilevyağ asitlerismilevglikojen sentezini başarırlar.CO2 zaten her organik madde çeşidinin solunum ürünüdür.Hayvanlar ve insanlar 20 çeşit amino asitin
hepsini sentezleyemezler.Sentezlenemey en ve hazır alınmasıgerekenlerine “temel(esansiyel)amino asitler” denir.
Sonuç olaraksmilevbir kobay glikozu kullanarak temel amino asit üretemez.
ÖSS 1998 -77 5)Ototrof bir organizmada glikozdan proteinsmilevyağ ve polisakkarit sentezlenirkensmilev
“ 1)klorofil
2)Enzimler
3)ATP
4)madensel tuz “ moleküllerinden hangileri harcanır?
a) 1 ve 2 b) 2 ve 3 c )3 ve 4 d)1 smilev2 ve 3 e) 2smilev 3 ve 4
cevap: C
Enzimlersmilevreaksiyonlarda katalizör olarak kullanırlarsmilevancak harcanmaz ve tüketilmezler.Bu sayede defalarca kullanılabilirler.Aynı şekildesmilevklorofil molekülü de ışığı soğrurur ve elektronlarını ortama verir.Daha sonra elektronları geri aldığı içinsmilevyapısında bir eksilme ve tükenme olmaz.ATP birçok reaksiyonda kullanılarak ADP’ye dönüşür.Bunun için harcanmış sayılır.Glikozun yapısında azot bulunmadığındansmilevaminoasit ve protein sentezi için nitrat tuzlarının tüketilmesi gerekir.


ÖSS 1990 – 69 7)Radyoaktif madde ile izleme yönteminden yararlanaraksmilevbir bakteri içindeki bakteriyofajın doğrudan doğruya DNA’sını işaretleyipsmilevizlemek için aşağıdaki bileşiklerden hangisi işaretlenmiş olarak kullanılabilir?
a)Glikoz b)Amino asit c)Fosfat d)Riboz e)Urasil

cevap:C
Bu olay için DNA’nın yapısında bulunan bir bileşiğin işaretlenmesi gerekir.Verilenlerden sadece fosfat DNA’nın yapısında bulunan bir bileşiktir.Diğerleri DNA’nın yapısında bulunmaz.

ÖSS 1991 –67 8)Aşağıdakilerden hangisismilevhücredeki bir protein molekülünün kalıtsal yapısının yeni döllere taşınmasını sağlar?
a)tRNA’ların nükleotid dizisi
b)Enzimlerin işlev sırası
c)Proteinin amino asit dizisi
d)İlgili lokustaki nüklotid dizisi
e)rRNA’ların nükleotid dizisi

cevap:d
Proteinin kalısal yapısının yeni döllere taşınması DNA ile sağlanır.Buna göre iligili lokustaki(DNA bölgesi) nükleotid dizisi kalıtsal bilginin aktarılmasını sağlayacaktır.Buna gen denir.

ÖSS 1992- 69 9)Ağır azot taşıyan besinler içeren bir ortamda yetiştirilerek DNA’sı işaretlenen (1.grup)bakterilersmilev DNA’sı normal olan aynı türden (2.grup)bakteriler ile birlikte normal besi ortamına konmuştur.Bir süre sonrasmilev2.gruptaki bazı bakterilerin DNA’larında da işaretli nükleotitlerin bulunduğu saptanmıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2.gruptaki bakterilerin 1.gruptakilerdendaha fazla besin alması
b) 2.gruptaki bakterilerin ani bir kalıtsal değişikliğe uğraması
c) 1. ve 2.gruptaki bakteriler arasında eşeyli çoğalmanın gerçekleşmesi
d) 2.gruptaki bakterilerin normal besi ortamında daha hızlı üremesi
e) 2.gruptaki bakteri DNA’larının kendi kendini eşlemesi

cevap:C
1.grupta bulunan bakterilerin işaretli olan DNA’ları bir şekilde 2.grup bakteriye aktarılmıştır.Bu olayın olabilmesismileviki bakteri arasında eşeyli üremenin olması yani konjugasyonla açıklanabilir.

ÖSS 1994- 69 10)Canlıların tümünde; “ I.Enzim kullanabilme
II.Mitokondriye sahip olma
III.Nükleotidlere sahip olma “ özelliklerinden hangileri bulunur?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e) 1 ve 3

cevap:E
Canlıların tamamı enzim kullanabilme özelliğine sahiptirler.Yine canlılık özelliği olarak bütün canlılar nükleotidlerden yapılmış nükleik asitlere sahiptirler.Mitokondriye sahip olma sadece ökaryotik hücrelere ait bir özelliktir.

ÖSS 1995-77 11)Canlılarda görülen; “I.DNA’sını eşleyerek kendine benzer yeni organizmalar meydan getirme
II.Aldığı besini kendine özgü moleküller haline getirme
III.Hücredeki büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırma”
Olaylarından hangileri hem çok hücreli organizmaların her bir hücresinde hem de bir hücreli organizmalarda gerçekleşir?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)1 ve 2 d)2 ve 3 e)1-2-3
cevap:d

Tek hücreli canlılar DNA’larını eşleyerek çoğalabilirlersmilevçok hücrelilerde ise çoğalma işini belirli hücreler üstlenmiştir.(Üreme hücreleri)Bütün hücreler aldıkları besini kendilerine özgü hale getirebildikleri gibismilev büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırabilirler.Sinir dokususmilevkan dokusu ve bitkilerin değişmez dokuları belirli bir gelişmeden sonra özelliklerini kaybederler.

ÖSS 1995 – 79 12)Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın kendini doğru olarak eşlendiğine karar verebilmek için yeterli kanıt sağlar?
a) nükleotitlerin yapısı b) organik bazların dizilişi c) deoksiribozların yapısı
d) zayıf bağların yapısı e) fosfatbağlarının dizilişi
cevap:B
DNA’nın kendini doğru olarak eşlemesi uygun bazların karşılıklı olarak dizilmesiyle sağlanır.

ÖSS 1995-80 13)Doğal ortamdaki bir bitkinin stomalarında:
I . Gece boyunca
II . Güneş ışınlarının şiddetinin fotosentez için en uygun olduğu süre içinde
III . Solunum ürünü ve fotosentede kullanılan madde miktarlarının birbirine denk olduğu zaman aralığındasmilev
IV . Bitkinin çok miktarda terleme yaptığı süre içinde
pH ölçümleri yapılmıştır.
Bu durumların hangilerinde ölçülen pH asit özelliğinde olur?
a) yalnız 1 b) yalnız 2 c) 1 ve 3 d) 2 ve 4 e)3 ve 4

cevap:A
Ölçülen pH’in asit özelliğinde olması için ortamda CO2’nin artması gerekir.Bunun içinde solunumunsmilev fotosentezden hızlı olması lazımdır.Gece boyunca solunum yapan bitki bol miktarda CO2 üreteceği için asitlik artar ve pH düşer.Diğer durumların hiçbirinde ortamda CO2 birikimi olmaz.

ÖSS 1996-80 14)Hücrede DNA’nın kendini eşleyebilmesi içinsmilevCsmilevHsmilevOsmilevNsmilevP elementlerinin de kullanıldığısmilev
“ I . Deoksiribozların sentezlenmesi
II. Organik bazların sentezlenmesi
III. nükleotitlerin sentezlenmesi
IV. Fosfatların nükleotitleri bağlaması
V . Nükleotitlerin hidrojen köprüsüyle üç boyutlu yapıyı kazanması” gibi bazı olaylar gerçekleşir.
Bunlardan azotun kullanıldığı ilk :-):-):-):-)bolik olay ve DNA’nın işlerlik kazandığı olay aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
a ) 1 ve 4 b) 2 ve 3 c) 2 ve 5 d) 3 ve 4 e) 3 ve 5

cevap:C
DNA replikasyonunda N (azot) nükleotitlerdeki bazların yapısında bulunduğu için kullanılmış olur.Buna göre azotun ilk kullanıldığı yer azotlu organik bazların sentezidir.DNA’nın işlerlik kazanabilmesi için sarmal yapıda olması gerekir.Dolayısıyla replikasyonda en son olay nükleotitlerin hidrojen köprüsüyle birbirine bağlanarak DNA’nın üç boyutlu yapısının oluşturulmasıdır.


Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
baran
20 Aralık 2010 22:07       Mesaj #3
baran - avatarı
Ziyaretçi
bana proteinlerle ilgili 10 soru lazm acill.yrdmmm edn..
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç