Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 24 Aralık 2013  Gösterim: 12.204  Cevap: 15

Gelir ve gider kavramları hakkında bilgi verir misiniz?

Kaderimin Oyunu
27 Mart 2009 20:23       Mesaj #1
Kaderimin Oyunu - avatarı
Ziyaretçi
Öncelikle herkese merhabalar..
Lise 3,Genel muhasebe dersinden aldığım dönem ödevinin hakkında pek bilgiye ulaşamadım..Konu "Gelir ve Gider Kavramları"..Yardımcı olursanız çok memnun olurum..2 aydan beri araştırıyorum.Bulabildiğim sadece yarım sayfalık bir tanım
Sponsorlu Bağlantılar


HipHopRocK
27 Mart 2009 21:57       Mesaj #2
HipHopRocK - avatarı
Ziyaretçi
1. Gelir Kavramı ve Unsurları: İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında artış meydana getiren unsurlara gelir, bu unsurların izlendiği hesaplara gelir hesapları denir. Gelir hesapları, gider hesapları ile birlikte tekdüzen hesap planının 6 grubunda yer alır.
Gelir tablosunda yer alan gelir hesapları aşağıda verilmiştir.
60. Brüt Satışlar
600.Yurt İçi Satışlar
601.Yurt Dışı Satışlar
602.Diğer Gelirler

61. Satış İndirimleri(-)

610.Satıştan İadeler(-)
611.Satış İndirimleri(-)
612.Diğer İndirimler(-)

64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar

640.İştiraklerden Temettü Gelirleri
641.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642.Faiz Gelirleri
643.Komisyon Gelirleri
644.Konusu Kalmayan Karşılıklar
645.Menkul Kıymet Satış Kârları
646.Kambiyo Kârları
647.Reeskont Faiz Gelirleri
648.Enflasyon Düzeltme Kârları
649.Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar

67. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
671.Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
679.Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
Not: 61 ile başlayan satış indirimleri grubunda yer alan hesaplar; net satışları bulmamızı sağlayan geliri azaltan hesaplardır.

1.1. Gelir Hesapların İşleyişi:

6-Gelir Tablosu Hesapları: İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış indirimleri, satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider ve zararlar, finansman giderleri, olağandışı gelir ve kârlar ve olağan dışı gider ve zararlardan oluşur.
60-Brüt Satışlar: İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir.

Brüt satışlara "Katma Değer Vergisi" dahil edilmez. Brüt satışlar; yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar ve diğer gelirler şeklinde bölümlenir. Holding ana şirketinin, kendine bağlı yurt içi ve yurt dışı ortaklıklarından elde ettiği gelirler ana şirketin esas faaliyet gelirini oluşturduğundan bu bölümdeki hesaplarda izlenir. Brüt satışlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:
600 Yurt İçi Satışlar
601 Yurt Dışı Satışlar
602 Diğer Gelirler
Brüt satışlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
61-Satış İndirimleri (-): Net satış hâsılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken değerleri kapsar. Satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimler şeklinde bölümlenir. Satış indirimleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:
610 Satıştan İadeler(-)
611 Satış İndirimleri(-)
612 Diğer İndirimler(-)
Tek düzen hesap planınında gelir hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar gelir hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Yani (-) işareti bulunan gelir hesapları, gider hesapları gibi kayıt yapılır.
64-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar: İşletmenin esas faaliyeti dışında iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ile faiz ve diğer temettü gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo kârları, kira gelirleri, menkul kıymet satış kârları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve kârlardan oluşur. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642 Faiz Gelirleri
643 Komisyon Gelirleri
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
645 Menkul Kıymet Satış Kârları
646 Kambiyo Kârları
647 Reeskont Faiz Gelirleri
648 Enflasyon Düzeltme Kârları
649 Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
67-Olağandışı Gelir Ve Kârlar: İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızi nitelik taşıyan duran varlıkların satışlarından elde edilen kârlar ile olağan dışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve kârların yer aldığı hesap grubudur. Olağandışı Gelir Ve Kârlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:
671 Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
679 Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
Olağandışı Gelir Ve Kârlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

2. Gider Kavramı ve Unsurları: İşletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları varlıkları elde edebilmek için katlanmak zorunda oldukları unsurlara gider, bu unsurların izlendiği hesaplara da gider hesapları denir. Örneğin, işçilere ödenen ücretler, telefon, elektrik gibi giderler, faiz giderleri, komisyon giderleri vb.
Gider hesapları, gelir hesapları ile birlikte tekdüzen hesap planının 6. grubunda yer alır. Aşağıda gelir tablosunda yer alan gider hesapları verilmiştir. İşletmeler giderlerini dönem içerisinde 7 ile başlayan ilgili maliyet (gider) hesaplarında takip ederler ve dönem sonlarında 6 ile başlayan ilgili gelir tablosu hesaplarına, yansıtma hesapları aracılığıyla devrederler.
Gelir tablosunda yer alan gider hesapları aşağıda verilmiştir.
62. Satışların Maliyeti(-)
620.Satılan Mamuller Maliyeti(-)
621.Satılan Ticarimallar Maliyeti(-)
622.Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623.Diğer Satışların Maliyeti(-)

63. Faaliyet Giderleri(-)
630.Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
631.Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
632.Genel Yönetim Giderleri(-)

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)
653.Komisyon Giderleri(-)
654.Karşılık Giderleri(-)
655.Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
656.Kambiyo Zararları(-)
657.Reeskont Faiz Giderleri(-)
658-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
659.Diğer Gider Ve Zararlar(-)

66. Finansman Giderleri(-)
660.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
661.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

68. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
680.Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
681.Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
689.Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)

28 Mart 2009 02:24       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
TÜRK VERGİ KANUNLARI gider Gider Kavramı

Genel olarak, harcama, gider ve maliyet kavramları birbirine karıştırılmaktadır. Harcama, para, ayın, borçlanma, alacaktan vazgeçme, hizmet ifa etme ve diğer şekillerde para ile ifade edilebilen menfaat sağlamak suretiyle bir mal ve hizmetin iktisap edilmesi olup gider kavramından daha geniş kapsamlıdır.

Yapılan her harcama, kısa vadede gider olarak nitelendirilemeyebilir. Ancak harcama kalemleri zamanla tüketilmesi suretiyle gider veya maliyet sıfatı kazanırlar. Örneğin, işletmenin makinalar, binalar, hammaddeler vb. satın alması ile harcama ortaya çıkmıştır. Bu kıymetler, bilançonun aktifinde yer alırlar. İşletmenin faaliyeti sırasında bu iktisadi kıymetlerin tüketilmesi ile masraf veya maliyet ortaya çıkacaktır.

İşletmenin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde etmek için harcadığı çeşitli üretim faktörünün para ile ifade edilen değerine ise maliyet ya da daha dar anlamda üretim maliyeti olarak adlandırılır. Bu durumda, işletmenin yaptığı harcamanın maliyet gideri olarak nitelendirilebilmesi için bunun mutlaka işletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde etmek amacıyla yapılmış ve para ile ifade edilebilen normal bir tüketim olması gerekmektedir.

Masraf kavramı ise, maliyet masrafından daha geniş bir kavram olup gerek işletmenin ana konusu olan üretimi sırasında ortaya çıkan giderleri, gerekse işletmenin yan faaliyetleri dolayısıyla meydana gelen giderleri kapsamaktadır. Masrafın meydana gelişi özsermayeden bir azalışın ortaya çıkmasına neden olur.

Bunlarla birlikte, gider kavramı, gerek Gelir Vergisi Kanunu'nda gerekse Kurumlar Vergisi Kanunu'nda doğrudan doğruya tanımlanmamış, sadece hangi giderlerin gelir unsurlarının gayrisafi tutarlarından indirileceği sayılmıştırkaynak.
Misafir
8 Ekim 2009 13:01       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

gider kavramı

giderlerle ilgili kavramların birbirlerine benzerlikleri
Misafir
15 Nisan 2010 21:03       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
gelir ve gider nedir
LeqoLas
15 Nisan 2010 21:23       Mesaj #6
LeqoLas - avatarı
Ziyaretçi
Gelir, kişinin dönem başındaki servetinin dönem sonundaki servetine eşit olması koşuluyla, o dönem içinde tüketebileceği mal ve hizmet miktarı toplamıdır.
Gelir Vergisi Kanunu'na göre ise Gelir; bir kişinin, bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların safi (net) tutarıdır. Gelir Vergisi Kanunu'na göre geliri oluşturan kazanç ve iratlar şunlardan oluşmaktadır:
 1. Ticari kazançlar
 2. Zirai kazançlar
 3. Ücretler
 4. Serbest meslek kazançları
 5. Gayrimenkul sermaye iratları
 6. Menkul sermaye iratları
 7. Diğer kazanç ve iratlar  Gider;

  Yapilan harcama..
Misafir
12 Ocak 2011 16:26       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
gelir ve giderin kısa bir tanımını istiyorum. her yerde aradım ama uzun uzun buldum. yardım eder misiniz?
Misafir
21 Aralık 2011 22:28       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Lütfen biri bana gelir ve giderin ne demek olduğunu söyleyebilir mi ?
Hangi siteye baksam bulamıyorum lütttttfffeeeennnnnnn....
22 Aralık 2011 12:31       Mesaj #9
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Lütfen biri bana gelir ve giderin ne demek olduğunu söyleyebilir mi ?
Hangi siteye baksam bulamıyorum lütttttfffeeeennnnnnn....

İnceleyiniz;

Alıntı
Keten Prenses adlı kullanıcıdan alıntı

TÜRK VERGİ KANUNLARI gider Gider Kavramı

Genel olarak, harcama, gider ve maliyet kavramları birbirine karıştırılmaktadır. Harcama, para, ayın, borçlanma, alacaktan vazgeçme, hizmet ifa etme ve diğer şekillerde para ile ifade edilebilen menfaat sağlamak suretiyle bir mal ve hizmetin iktisap edilmesi olup gider kavramından daha geniş kapsamlıdır.

Yapılan her harcama, kısa vadede gider olarak nitelendirilemeyebilir. Ancak harcama kalemleri zamanla tüketilmesi suretiyle gider veya maliyet sıfatı kazanırlar. Örneğin, işletmenin makinalar, binalar, hammaddeler vb. satın alması ile harcama ortaya çıkmıştır. Bu kıymetler, bilançonun aktifinde yer alırlar. İşletmenin faaliyeti sırasında bu iktisadi kıymetlerin tüketilmesi ile masraf veya maliyet ortaya çıkacaktır.

İşletmenin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde etmek için harcadığı çeşitli üretim faktörünün para ile ifade edilen değerine ise maliyet ya da daha dar anlamda üretim maliyeti olarak adlandırılır. Bu durumda, işletmenin yaptığı harcamanın maliyet gideri olarak nitelendirilebilmesi için bunun mutlaka işletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mamul veya hizmetleri elde etmek amacıyla yapılmış ve para ile ifade edilebilen normal bir tüketim olması gerekmektedir.

Masraf kavramı ise, maliyet masrafından daha geniş bir kavram olup gerek işletmenin ana konusu olan üretimi sırasında ortaya çıkan giderleri, gerekse işletmenin yan faaliyetleri dolayısıyla meydana gelen giderleri kapsamaktadır. Masrafın meydana gelişi özsermayeden bir azalışın ortaya çıkmasına neden olur.

Bunlarla birlikte, gider kavramı, gerek Gelir Vergisi Kanunu'nda gerekse Kurumlar Vergisi Kanunu'nda doğrudan doğruya tanımlanmamış, sadece hangi giderlerin gelir unsurlarının gayrisafi tutarlarından indirileceği sayılmıştırkaynak.

Alıntı
HipHopRocK adlı kullanıcıdan alıntı

1. Gelir Kavramı ve Unsurları: İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında artış meydana getiren unsurlara gelir, bu unsurların izlendiği hesaplara gelir hesapları denir. Gelir hesapları, gider hesapları ile birlikte tekdüzen hesap planının 6 grubunda yer alır.
Gelir tablosunda yer alan gelir hesapları aşağıda verilmiştir.

60. Brüt Satışlar
600.Yurt İçi Satışlar
601.Yurt Dışı Satışlar
602.Diğer Gelirler

61. Satış İndirimleri(-)

610.Satıştan İadeler(-)
611.Satış İndirimleri(-)
612.Diğer İndirimler(-)

64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârlar

640.İştiraklerden Temettü Gelirleri
641.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642.Faiz Gelirleri
643.Komisyon Gelirleri
644.Konusu Kalmayan Karşılıklar
645.Menkul Kıymet Satış Kârları
646.Kambiyo Kârları
647.Reeskont Faiz Gelirleri
648.Enflasyon Düzeltme Kârları
649.Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar

67. Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
671.Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
679.Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
Not: 61 ile başlayan satış indirimleri grubunda yer alan hesaplar; net satışları bulmamızı sağlayan geliri azaltan hesaplardır.

1.1. Gelir Hesapların İşleyişi:

6-Gelir Tablosu Hesapları: İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış indirimleri, satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider ve zararlar, finansman giderleri, olağandışı gelir ve kârlar ve olağan dışı gider ve zararlardan oluşur.
60-Brüt Satışlar: İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir.

Brüt satışlara "Katma Değer Vergisi" dahil edilmez. Brüt satışlar; yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar ve diğer gelirler şeklinde bölümlenir. Holding ana şirketinin, kendine bağlı yurt içi ve yurt dışı ortaklıklarından elde ettiği gelirler ana şirketin esas faaliyet gelirini oluşturduğundan bu bölümdeki hesaplarda izlenir. Brüt satışlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:
600 Yurt İçi Satışlar
601 Yurt Dışı Satışlar
602 Diğer Gelirler
Brüt satışlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
61-Satış İndirimleri (-): Net satış hâsılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken değerleri kapsar. Satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimler şeklinde bölümlenir. Satış indirimleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:
610 Satıştan İadeler(-)
611 Satış İndirimleri(-)
612 Diğer İndirimler(-)
Tek düzen hesap planınında gelir hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar gelir hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Yani (-) işareti bulunan gelir hesapları, gider hesapları gibi kayıt yapılır.
64-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar: İşletmenin esas faaliyeti dışında iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ile faiz ve diğer temettü gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo kârları, kira gelirleri, menkul kıymet satış kârları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve kârlardan oluşur. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
642 Faiz Gelirleri
643 Komisyon Gelirleri
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
645 Menkul Kıymet Satış Kârları
646 Kambiyo Kârları
647 Reeskont Faiz Gelirleri
648 Enflasyon Düzeltme Kârları
649 Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.
67-Olağandışı Gelir Ve Kârlar: İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızi nitelik taşıyan duran varlıkların satışlarından elde edilen kârlar ile olağan dışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve kârların yer aldığı hesap grubudur. Olağandışı Gelir Ve Kârlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:
671 Önceki Dönem Gelir Ve Kârları
679 Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar
Olağandışı Gelir Ve Kârlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

2. Gider Kavramı ve Unsurları: İşletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları varlıkları elde edebilmek için katlanmak zorunda oldukları unsurlara gider, bu unsurların izlendiği hesaplara da gider hesapları denir. Örneğin, işçilere ödenen ücretler, telefon, elektrik gibi giderler, faiz giderleri, komisyon giderleri vb.
Gider hesapları, gelir hesapları ile birlikte tekdüzen hesap planının 6. grubunda yer alır. Aşağıda gelir tablosunda yer alan gider hesapları verilmiştir. İşletmeler giderlerini dönem içerisinde 7 ile başlayan ilgili maliyet (gider) hesaplarında takip ederler ve dönem sonlarında 6 ile başlayan ilgili gelir tablosu hesaplarına, yansıtma hesapları aracılığıyla devrederler.
Gelir tablosunda yer alan gider hesapları aşağıda verilmiştir.
62. Satışların Maliyeti(-)
620.Satılan Mamuller Maliyeti(-)
621.Satılan Ticarimallar Maliyeti(-)
622.Satılan Hizmet Maliyeti(-)
623.Diğer Satışların Maliyeti(-)

63. Faaliyet Giderleri(-)
630.Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-)
631.Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-)
632.Genel Yönetim Giderleri(-)

65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-)
653.Komisyon Giderleri(-)
654.Karşılık Giderleri(-)
655.Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
656.Kambiyo Zararları(-)
657.Reeskont Faiz Giderleri(-)
658-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
659.Diğer Gider Ve Zararlar(-)

66. Finansman Giderleri(-)
660.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
661.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

68. Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)
680.Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları(-)
681.Önceki Dönem Gider Ve Zararları(-)
689.Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-)

BilgiSözlük
1 Ocak 2012 12:50       Mesaj #10
BilgiSözlük - avatarı
Ziyaretçi
Anlam: Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
Örnek Metin: Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı. (M. Yesarî)
Anlam: Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık, kira vb., varidat, irat.
Msn WinkCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç