Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 3 Mayıs 2009  Gösterim: 3.469  Cevap: 1

Radyonun kullanım şartları nelerdir?

yhu
3 Mayıs 2009 16:51       Mesaj #1
yhu - avatarı
Ziyaretçi
radyonun kullanım şartları
Sponsorlu Bağlantılar


fadedliver
3 Mayıs 2009 19:08       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Madde1– Federasyonun Adı; “Tüm Radyo ve Televizyon Yayıncıları Federasyonu”dur. (Kısa adı RATEF‘dir.) Merkezi Ankara’dır. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.
Amacı
Madde2–Federasyonun amacı; kamu yararı açısından gerekli olan RADYO ve TV yayıncılığını tanıtmak, dinleyici ve seyirci potansiyelini artırmak, yayıncılar arasında birliği sağlamak, dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek, ilgili kuruluşlar ile yayıncılar arasında uyumlu çalışmayı sağlamak, Yurt içi ve Yurt Dışı toplantılarda RADYO - TV yayıncılarının hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi ve üyelerin teknik bilgi ve teorik gelişmelerini sağlamak için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları hazırlamak veya temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
6-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
7-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
8-Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
9-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
10-Federasyon amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, konfederasyon kurmak,
11- Üyelerin hukuki, adli, sağlık, teknik, ekonomik ve idari konularda haklarını korumak,
12- Federasyon bünyesinde araştırma ve geliştirme birimi kurup, teknik ve yayın konusunda gerekli işlemleri uygulamak,
13- Üyelerinin haklarını korumak için araştırma ve geliştirme yapmak amacıyla, ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla, tüzel kişilerle görüşmeler yapmak, görüşmeler neticesinde dernek lehine çalışmalar yürütmek,
14- Federasyon bünyesinde araştırma ve geliştirme birimi kurup, teknik ve yayın konusunda gerekli işlemleri uygulamak.

Federasyonun Faaliyet Alanı
Federasyon, sosyal, kültürel ve teknik alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma
Madde 3– Üyelerle ilgili esaslar şunlardır:
Federasyona, Radyo ve Televizyon Yayıncı dernekler, üye olabilir. Federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, federasyon yönetim kurulunca en çok 30 iş günü içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla ilgili derneğe bildirilir. Federasyonu önemli katkıları bulunan dernekler Genel kurul kararıyla onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. İsterlerse aidat verebilirler.
Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Üye derneklerin mülkleri üzerinde federasyon hiçbir talepte bulunamaz.

Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye dernek önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir.
Üye derneğin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,
4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6-Üyelikten çıkarılacak dernek yazılı uyarıları 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmalıdır.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.

Federasyonun Organları:
Madde 6-Federasyonun Organları:
a-Genel Kurul b-Yönetim Kurulu c-Denetleme Kurulu e-Disiplin kurulu
d-Danışma Kurulu


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç