Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 28 Mart 2015  Gösterim: 46.037  Cevap: 17

Dört halife döneminde neler yapılmıştır?

cross
6 Ocak 2011 20:42       Mesaj #1
cross - avatarı
Ziyaretçi
lütfennn!!! bana dörthalife döneminde neler yapıldığını bulun nolur!!!Bow çıldırcam yha Break
EN İYİ CEVABI _AERYU_ verdi
Dört Halife Devri

Hz. Muhammed, vefatı sırasında fertlerin seçme haklarına saygılı davranmak amacıyla yerine kimseyi tayin etmemiştir. Müslümanlar Kureyş’in ileri gelenlerinden Hz. Ebubekir’i halife seçtiler. Dört Halife Devri’nde Halifeler seçimle belirlendiği için, bu döneme “Cumhuriyet” denilmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar

Hz. Ebubekir Dönemi
İç Olaylar


* Hz. Muhammed’in vefatından sonra zekat vermeyen ve dinden dönenlerle mücadele edilerek düzen sağlanmıştır.
* Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır.
* Kur’an-ı Kerim ayetleri toplanarak bir kitap haline getirilmiştir.
* Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesinde;
* Hz. Muhammed’in vefat etmesi
* Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması
* Hafızların savaşlarda şehit olmaları
* Ayetlerle hadislerin birbirine karışmasının önlenmek istenmesi
* Kuran ayetleri arasına rivayetlerin girmesinin önlenmek istenmesi
* Kuran’ın yazılı olduğu malzemenin (deri, taş, ağaç gibi) korunmasındaki zorluklar etkili olmuştur.

Dış Olaylar

* Hz. Muhammed’in hazırladığı ordu Hz. Ebubekir tarafından Suriye’ye gönderilmiştir. Hz. Ebubekir döneminde Arap Yarımadası dışında ilk fetihler başlamıştır.


Hz. Ömer Dönemi
Siyasal Gelişmeler


* Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır, Azerbaycan fethedilmiştir.
* İslâm kültürü ilk kez bu dönemde farklı kültürlerle karşılaşmıştır. Bizans ve Sasani kültürleri İslâm kültürünü olumlu yönde etkilemiştir.

Teşkilatlanma Alanındaki Gelişmeler

Hz. Ömer döneminde toprakların genişlemesiyle yeni düzenlemelere gidilmiştir:

* Hicretin 20. yılında daha çok mali problemleri çözümlemek için ilk divan örgütü kurulmuştur.
* Vilayetlere gönderilen valilerin yanına adalet işlerinden sorumlu kadılar gönderilmiştir.
* Fethedilen yerler ilk defa yönetim birimlerine ayrıldı. Böylece ülke büyük illere bölünmüştür.
* İlk defa Hz. Ömer döneminde stratejik önemi olan yerlere daimi ordugahlar (cündler) kurulmuştur. Bu ordugahlar yapılan fetihlerde önemli rol oynamıştır. İkta sistemi, ilk defa bu dönemde uygulanmıştır

Hz.Osman Dönemi

* İran’ın fethi tamamlanmış, Trablusgarp ve Tunus fethedilmiştir. Kafkaslara giren İslam Orduları Hazarlara yenilerek Kafkasların güneyine çekilmiştir.
* Şam’ da ilk kez donanma kurulmuş, Kıbrıs bu donanmanın seferleri sonucunda vergiye bağlanmış, Rodos fethedilmiştir.


Kur’an–ı Kerim’in Çoğaltılması
Dört Halife Dönemi’nde sınırların genişlemesine paralel olarak değişik uluslar İslâmiyet’i benimsemişti.
Farklı dil ve şiveleri kullanan toplumlarda Kur’an-ı Kerim’in değişik okuma şekilleri ortaya çıktı. Bu durumu önlemek amacıyla Hz. Osman döneminde bir heyet kurularak Kur’an çoğaltılmıştır (651).

İç Karışıklıkların Başlaması
Hz. Osman döneminde;


* Önemli görevlere Emevi ailesinden kişilerin getirilmesi
* Yahudi asıllı Abdullah b. Sebe’nin ve İslâmiyet’i kabul etmiş gibi görünüp, gerçekte benimsemeyen (münafık) kişilerin çalışmaları
* Ganimet gelirlerinin azalması ve orduda memnuniyetsizlikler isyanları başlatmıştır.
* Hz. Osman döneminde yaşanan bu olaylar sonucunda;
* İslâm dünyasında ilk defa anarşi faaliyetleri başlamıştır.
* İslâm dünyasında başlayan görüş ayrılıkları; karışıklıklara ve fetihlerin durmasına neden olmuştur.


Hz.Ali Dönemi

Hz. Ali’nin halife seçilmesinden kısa bir süre sonra, Hz. Osman’ın katillerinin bulunmasında yavaş davranıldığını ileri süren Hz. Muaviye ve Hz. Aişe, Hz. Ali’nin halifeliğini tanımadılar.

Bu nedenle Hz. Aişe’nin önderliğindeki Mekke grubu ile Hz. Ali grubu arasında Cemel Savaşı yapılmıştır (656). Müslümanlar arasında yapılan bu ilk savaşı Hz. Ali kazanmış ve İslâm dünyasında herhangi bir ayrılık olmamıştır.

Hz. Muaviye’nin başını çektiği Şam grubu ile Hz. Ali arasında Sıffin Savaşı yapılmıştır (657). Hakem Olayı’ndan sonra Müslümanlar, siyasal gruplara ayrılmıştır.

Hariciler; 661’de Hz. Ali’yi şehit etmişlerdir. Hz. Ali’nin şehit edilmesinden sonra Dört Halife Dönemi sona ermiş, Emeviler Dönemi başlamıştır.

Kaynak:DERUNİ
7 Ocak 2011 13:02       Mesaj #2
DERUNİ - avatarı
Ziyaretçi
Dört halife döneminde olanlar özet

1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634)
a.Yalancı peygamberlerle mücadele edildi.
b.Kuran-ı Kerim kitap haline getirildi.
c.İlk kez Arap yarımadasının dışında fetihler yapılmaya başlandı.
2.HZ. ÖMER DÖNEMİ (634-644)
Hz. Ebu Bekir ölmeden önce Hz. Ömer’in halife olmasını istemişti. O ‘nun ölümü ile Hz. Ömer ikinci halife oldu. Hz. Ömer döneminin önemli olayları şunlardır.
a.Bizans Devleti ile YERMÜK SAVAŞI yapıldı ve Suriye ve Filistin fethedildi.
b.İran’da kurulu olan Sasani Devleti ile Kadisiye ve Nihavend savaşları yapıldı ve İran fethedildi.
c.Kuzey Afrika’da Mısır, Libya bölgesi fethedildi.
d.İslam Devleti doğuda Horasan,batıda Libya , kuzeyde Kafkasya’ya kadar genişledi.
e. İlk divan teşkilatı oluşturuldu.
f.Ülke eyalet ve illere ayrıldı.
g. İlk adli teşkilat yapısı oluşturuldu.
h.Fethedilen ülkelerde sürekli ordugahlar kuruldu.
I.Hicri takvim kullanılmaya başlandı.
3.HZ. OSMAN DÖNEMİ (644-656)
a. İslam orduları Ceyhun nehrini aşarak Türklerle karşı karşıya geldiler.( Orta Asya da Türgeş Türkleri, Kafkasya’da Hazar Türkleri ile)
b.Kuzey Afrika’nın fethine devam edildi .Tunus ele geçirildi.
c. İslam Devleti’nin ilk donanması Hz. Osman döneminde kuruldu.( Şam Valisi Muaviye tarafından)
d. Hz. Ebu Bekir döneminde kitap haline getirilen Kuran- ı Kerim İslam Devleti’nin sınırlarının genişlemesi ve Müslümanların sayısının artması ile zorunlu olarak çoğaltıldı.
Hz Osman Emevi kabilesine mensup birisiydi. Bu yüzden devletin önemli görevlerine hep Emevi kabilesinden olanlar getirildi.Bu durum diğer kabileler arasında huzursuzluğa yol açtı ve Hz. Osman bir suikast ile öldürüldü.
4.HZ. ALİ DÖNEMİ (656-661 )
Dört halife döneminin son halifesi olan Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında ikilikler çıkmaya başladı. Başta Şam valisi Muaviye, Hz. Ayşe ,Talha ve Zübeyr olmak üzere bir çok kişi Hz. Ali ‘nin halifeliğini kabul etmediler. İslam dünyası Hz. Ali taraftarları ve diğerleri olmak üzeere ikiye ayrıldı. Bu durum kaçınılmaz olarak savaşlara yol açtı. Müslümanlar arasında yapılna ilk savaş “Cemel Vak”ası (Deve olayı) denilen savaştır. Bu savaşta Hz. Ali taraftarları üstün geldi ve savaşı kazandılar. H:z Ayşe esir alındı ve Medine’ye gönderildi. Bu savaştan sonra Şam Valisi olan Muaviye ile Hz. Ali birbirlerine rakip oldular. İki taraf arasında “ Sıffın Savaşı” yapıldı Bu savaşında kesin bir galibi olmayınca taraflar Hakeme başvurmak için karar aldılar. Sorun bir kez de tarafların hakemleri arasında görüşüldü.Tarafların hakemleri;sorunun ancak her iki tarafından halifelikten vazgeçmesi ile çözüleceği konusunda anlaştılar. Ancak Muaviye’nin hakemi bir hile yaparak Muaviye’yi tekrar halife ilan edince taraflar arasındaki sorun daha da büyüdü.
İslam dünyasının bu duruma düşmesi bazı Müslümanların her iki tarafada düşman olmasına sebeb oldu. “Hariciler “ adında yeni bir grup daha çıktı.Har,c,lere göre Müslümanların bu duruma gelmesinde Hem Hz.Ali hem de Muaviye sorumlu idi. Her ikisi birden öldürülürse sorun çözülürdü.Hariciler bu düşüncelerini gerçekleştirmek için harekete geçtiler. Hz. Ali bir suikastla öldürüldü. Muaviye yaralanıp kurtuldu. Hz. Ali’ nin ölümü ile de dört halife dönemi bitmiş oldu.


Dört halife döneminde olanlar özet - HAKIKAT DAMLALARI
Misafir
15 Ocak 2011 15:21       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yha lütfen dört halife döneminde orta asyada hangi türk devleti vardı ?? Biri bana söyleyebilir mi ?? !! Msn Sad
Misafir
16 Ocak 2011 22:07       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kök türk devleti vardı
Misafir
14 Şubat 2011 17:47       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen bana 4 halife devrinden sonra islam devletinde nasıl bir gelişme olmuştur???? Msn Sad
Misafir
16 Şubat 2011 19:09       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
4 halife döneminde hangi devlet vardı orta asyada ???
Misafir
24 Mayıs 2012 19:48       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yaa maddeler halinde yazsaydınız keşke hiç açıklayıcı değil
25 Mayıs 2012 19:14       Mesaj #8
SuDoKu - avatarı
VIP DersFobik
Dört Halife Dönemi

1)Hz. Ebubekir Dönemi
*Hz. Muhammed'in ölümü üzerine Hz. Ebubekir 632 yılında halife seçildi.
*Bu arada Arabistan'da bazı kabileler dinden dönmüş,Yemen'de de yalacı peygamberler ortaya çıkmıştı.
*Halid Bin Velid komutasındaki İslma ordusu Yemen'e gönderilerek yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı.
*Başka bir İslam ordusu Irak ve Suriye üzerine gönderildi.
*634 yılında yapılan Yermuk Savaşı ile Bizans orduları yenildi ve Suriye kapıları Müslümanlar'a açıldı.

Hz. Ebubekirdöndeminde Kur'an-ı Kerim'in ayetleri toplandı ve bir kitap haline getirildi.

Hz. Ebubekir 634 yılında hastalandı ve 63 yaşında vefat etti.
UYARI : Hz. Muhammed'in yaymış olduğu İslamiyet, Hz. Ebubekir döneminde iyice kökleşmiştir.

2)Hz. Ömer Dönemi

*Hz. Ebubekir'in vefatı üzerine 634 yılında Hz. Ömer halife seçildi.
*635 yılında yapılan Ecnadin Savaşı sonunda İslam orduları galip geldi ve Suriye Müslümanlar'ın denetimine girdi.

UYARI : Bu savaşla İran yolu Müslümanlar'a açıldı.

*Suriye'nin yanı sıra Filistin ve Kudüs de denetim altına alındı.

UYARI : Suriye'nin denetim altına alınması ile birlikte İslam dünyası Anadolu ile komşu olmuştur.

*632 yılında Amr İbn-ül As komutasındaki islam ordusu, Bizans'ın elinde bulunan Mısır'ı fethetti.

UYARI : Mısır'ın alınması ile İslamiyet ilk defa Kuzey Afrika'da yayılmaya başladı. Böylece, Bizans İmparatorluğu'nun Kuzey Afrika'daki egemenliği sarsıldı.

*634 yılında Ebu Ubeyde komutasındaki İslam ordusu Köprü Savaşı'nda Sasanilere yenildi. Sa'd Bin Ebi Vakkas komutasında yeni bir ordu , 636 yılında Kadisiye Savaşı'nda Sasani ordusunu yendi ve bütün Irak'ı ele geçirdi.

UYARI : Bu dönemde, Suriye, Filistin ve Kudüs'ün Müslümanlar tarafından alınması ile Bizans'ın Orta Doğu'daki varlığı sona erdi.

Sasani ordusu, 642 yılında yapılan Nihavend Savaşı ile tekrar yenildi. Bu savaş ile Sasani Devleti sona erdi.

Hz. Ömer Dönemindeki Teşkilatlanma Çalışmaları

*Hz. Ömer zamanında bir çok fetihler yapıldığı için devlette teşkilatlanmaya olan ihtiyaç arttı.
*Teşkilatlanmada Sasani ve Bizans etkisi görülür.
*Mali ve askeri özellik taşıyan ilk "divan örgütü" kuruldu.
*Fethedilen yerler, ilk defa yönetim birimlerine ayrıldı.
*Adli teşkilatlanmaya önem verildi.
*İslam Devleti'nde ilk kadı bu dönemde atandı.
*Hicri takvim düzenlendi.

3)Hz. Osman Dönemi

*Hz. Ömer'in ölümü üzerine 644 tarihinde, Emevi soyundan Hz. Osman halife seçildi.
*Abdullah Bin Sa'd komutasında İslam ordusu Tunus bölgesini aldı.
*Suriye valisi Muaviye, 649 yılında Kıbrıs, Rodos ve Girit'i fethetti.
*Azerbaycan'ın fethi tamamlandı.
*Trablusgarp, Tunus, Horasan ve Harezm ele geçirildi.
*Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı.

UYARI : Bu, Kur'an-ın değişmeden günümüze kadar gelmesini sağladı.

*Hz. Osman Emevi kökenli olduğu için kendi sülalesinden olan kişileri devlet içinde önemli mevkilere getirdi.

UYARI : Bu durum İslam dünyasında ileride ortaya çıkacak ayrılıklar için zemin oluşturmuştur.

*Hz. Osman, 656 yılında bir ayaklanma sırasında öldürüldü.

4)Hz. Ali Dönemi

*Hz. Osman'ın ölümü üzerine Hz. Muhammed'in damadı ve amcası Ebu Talib'in oğlu olan Hz. Ali halife seçildi. Hz. Ali'nin halifeliği Emeviler sülalesinin hoşuna gitmedi.
*656 yılında iki taraf Kufe şehri yakınlarında bir araya geldi.
*Yapılan savaşta Hz. Ali galip geldi.

UYARI :Bu olaydan sonra Hz. Ali güvenlik gerekçesiyle devletin merkezini Kufe'ye taşıdı. Böylece, İslam Devleti'nin merkezi ilk defa değişti.

*Hz. Ali, 657 yılında Muaviye'nin üzerine yürüdü.
*Sıffin Savaşı'ndea Muaviye'nin hile yapması üzerine sonuç alınamadı ve hakeme başvuruldu.

UYARI : Bu savaş Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştır.

Hakem Olayı

-Sıffin Savaşı'nda bir sonuç alınamayınca taraflar, iki taraftan da seçilecek birer hakemin kararına başvurmayı gerekli gördü.
-Hz. Ali'nin hakemi Ebu Musa el-Eş'ari, Muaviye'nin hakemi ise Amr İbn-ül As oldu.
-Hakemler Muaviye'nin entrikası sonucu onu halife seçti.

Müslümanlar üç gruba ayrıldı.

1. Hz. Ali taraftarları; Şiiler
2. Muaviye taraftarları; Sunniler
3. Tarafsızlar (Hariciler)

UYARI : Bu olayla İslam dünyasında ilk ayrılıklar başlamış ve mezhep ayrılıklarının temeli atılmıştır.

*Hariciler'in ayaklanması sonunda 661 yılında Hz. Ali öldürüldü.

UYARI : Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında yapılan savaşlardan dolayı fetihler durgun geçmiş ve Tunus kaybedilmiştir.
yardım sever
30 Aralık 2013 19:06       Mesaj #9
yardım sever - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yha lütfen dört halife döneminde orta asyada hangi türk devleti vardı ?? Biri bana söyleyebilir mi ?? !! Msn Sad

Cevap: DÖRT HALÎFE DÖNEMİ
Dört Halife Dönemi'nde İslâmiyet, her bakımdan büyük gelişme kaydetti. İslâm dini yayılmaya devam etti. Müslümanlık, merkez Hicaz olmak üzere başta Arap yarımadasının bütün kabilelerine, daha sonra, bu gün Orta Doğu diye anılan bütün ülkelere yayıldı.
VII. yüzyıl ortalarında Orta Doğu'da, iki güçlü devlet bulunuyordu. Bunlar Anadolu ve Balkanlara hâkim olan Bizans İmparatorluğu ile İran'a hâkim olan Sasanî Devleti idi. Yıllar boyu birbirleriyle üstünlük mücadelesi yapan bu iki devletin arasına İslâm Devleti de katıldı. Nitekim Sasanî Devleti, 636 - 637 yıllarında İslâm ordularınca ortadan kaldırıldı. Bu büyük devletin ortadan kaldırılışı, bir bakıma İslâm Devleti'nin doğusundaki Asya kilidinin açılması demekti.İslâm orduları, İran üzerinden Asya'nın geniş coğrafyalarına yöneldiler. Maveraünnehir'e hâkim oldular. Bu da onların, bu geniş kıtanın büyük milletleriyle karşılaşması sonucunu doğurdu.
Batıda Mısır'ın alınışıyla Afrika yolu açıldı. İslâm kuvvetleri kısa zamanda Kuzey Afrika’yı Mağrip (batı) denilen Fas'a kadar fethettiler. Oradan da İber yarımadasına İspanya) geçen Müslümanlar, yarımadayı Pirene dağlarına kadar aldılar. Böylece Arap yarımadasında başlayan dinî-sosyal hareket, kısa zamanda dünyanın en büyük siyasî hareketine dönüştü.
İslâm Devleti, doğuda Maveraünnehir'e hâkim olunca Asya'nın kültür sahibi üç büyük toplumuyla karşılaştı. Bunlar Hintliler, Türkler ve Çinlilerdi.
Hintliler, tarih boyu siyasî ve askerî mücadeleler de etkili olamamışlardı. Türkler de, Çinlilerle yapmış oldukları mücadelede gerilemeye başlamışlar ve siyasî bir dağınıklığın içine girmişlerdi.
Çinliler ise, askerî ve siyasî açıdan büyük bir gelişmenin içindeydiler. Bu şartlar, Asya'da İslâm Devleti - Çin rekabetine sebep oldu. Bu rekabetin sonucunda yapılan Talaş Meydan Muharebesi, düğümü çözdü ve Türkleri yakından ilgilendiren büyük sonuçlar doğurdu
Misafir
9 Ocak 2014 17:03       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
4 HALİFE KİMLERDİR VE ONLARIN ZAMANINDA OLAN ÖNEMLİ OLAYLAR NELERDİR MADDELER HALİNDE YAZIN ARKADAŞLAR 6 .SINIFA GİDİYORUMCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç