Arama

TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Güncelleme: 25 Temmuz 2015 Gösterim: 25.414 Cevap: 8
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Aralık 2006       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Sponsorlu Bağlantılar
TÜBİTAK’ın kuruluşu, 1963 yılında Türkiye’de planlı ekonomi döneminin başlangıcıyla çakışmaktadır. Kurum başlangıçta, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı araştırmaları düzenlemek, koordine etmek ve özendirmek amacıyla kurulmuştur. Sosyal ve beşeri bilimler alanında da benzer bir yapılanmanın gerçekleşmesi beklenmektedir.
Kurumun başlangıçtaki iki temel görevi, akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, Temel Bilimler, Mühendislik, Tıp, Tarım ve Hayvancılık alanlarında dört araştırma grubu ile en üst karar organı olan Bilim Kurulu’na bağlı bir Bilim Adamı Yetiştirme Grubu kurulmuştur.
TÜBİTAK, 1967 yılında Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezi’ni kurarak araştırmacılara ar-ge alanında hizmet verme görevini üstlenmiştir. Bu merkez, 1996’da akademik bilgisayar ağı kurulduktan sonra Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’ne dönüştürülmüştür. Şu sırada, bu merkezin yanı sıra, Metroloji Enstitüsü, Gözlemevi ve Test ve Analiz Laboratuvarları gibi bir çok kolaylık birimi araştırmacılara hizmet vermektedir.
Ankara’da, Yapı Araştırma Enstitüsü (1971) ile Güdümlü Araçlar Teknolojisi ve Ölçüm Merkezi’nin (şimdi Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) (1973) ve Gebze’de Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü’nün (şimdi Marmara Araştırma Merkezi) (1972) kurulmasıyla birlikte kurumun görevleri arasına araştırma yapmak da eklenmiştir. Sonraki yıllarda, bu listeye başka araştırma enstitüleri de katılmış, Yapı Araştırma Enstitüsü ise kapatılmıştır.
TÜBİTAK, ülkenin bilim ve teknoloji politikasını belirleme sorumluluğunu, ilk kez “Türk Bilim politikası; 1983-2003” dokümanını hazırlama görevini üzerine alarak, üstlenmiştir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 1983 yılında kurulması ve bu kurulun sekreterya görevinin TÜBİTAK’a verilmesi, bu sorumluluğu belirgin ve somut bir görev haline getirmiştir. Bu görevle bağlantılı olarak, önümüzdeki yirmi yıllık dönemde uygulanacak bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesine yönelik olarak “Vizyon 2023” adlı kapsamlı bir proje şu sırada yürütülmektedir.
Devletin, sanayi kuruluşlarında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek üzere vermeyi öngördüğü desteği düzenlemek üzere 1993’de Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı’nın kurulması ile ortaya çıkan bir başka önemli işlev de, endüstriyel ATG’nin değerlendirilmesi ve desteklenmesidir.
TÜBİTAK, uluslararası platformda tanındığından bu yana Türkiye’yi hemen her uluslararası bilim ve teknoloji işbirliği faaliyetlerinde temsil etmiştir. Bununla beraber Türkiye’nin Altıncı Çerçeve Programına katılımı TÜBİTAK’ın bu alandaki sorumluluklarını önemli ölçüde artırmıştır. Ulusal İrtibat Noktası sisteminin kurulması ve işletilmesinin de büyük çaba gerektirdiği görülmektedir.

TÜBİTAK Vizyonu
Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmak
TÜBİTAK’ın misyonu ise, “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak” tır.

Temel İşlevler


TÜBİTAK, sadece araştırmalara destek sağlayan bir kurum, yalnızca bilim ve teknoloji politikaları belirleyen bir oluşum, sadece ar-ge insan kaynakları geliştiren bir düzen ya da yalnızca araştırma enstitülerinden oluşan bir yapı olmayıp; bunların tümü ve daha fazlasıdır. Ulusal bir araştırma kurumunun alışılagelmiş görevlerinin yanı sıra, TÜBİTAK’a genelde Bilim Bakanlıkları tarafından yürütülen bir çok ek görev verilmiştir. Kurumun aşağıda sıralanmış olan temel işlevleri, ilgili sayfalarda kısaca açıklanmıştır:
• Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek
• Akademik ar-ge desteği vermek, özendirmek ve izlemek
• Endüstriyel Araştırma-Teknoloji-Geliştirme ve yenilikleri desteklemek, özendirmek ve izlemek
• Üniversite sanayi ilişkilerini geliştirmek
• Ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten ar-ge enstitüleri işletmek
• Ar-Ge faaliyetleri için kolaylık ve teknik hizmet sağlayan birimler işletmek
• Geleceğin bilim adamlarını keşfetmek ve teşvik etmek
• Bilimsel mükemmelliği teşvike yönelik yıllık ödüller vermek
• Uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerini organize etmek ve yürütmek
• Bilimsel dergiler, popüler bilim kitapları ve dergileri yayımlamak
Yapı ve İşleyiş
TÜBİTAK, bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek, desteklemek ve özendirmekle görevli, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. TÜBİTAK, Başbakanlığın “ilgili” kuruluşlarından olup özel hukuk hükümlerine tabidir.
Kurumun en yüksek düzeyde karar organı olan Bilim Kurulu;

a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş ve/veya araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği olan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş bulunan kişiler arasından, Başbakan tarafından belirlenecek üç, Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından belirlenecek bir, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek üç,
b) Türkiye Bilimler Akademisinin asli üyeleri arasından Başbakan tarafından belirlenecek fen ve teknik bilimler alanlarından bir, sosyal ve beşeri bilimler alanlarından bir ve sağlık bilimleri alanından bir olmak üzere toplam üç,
c) Lisans öğreniminden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında ve/veya özel sektörde en az on yıl deneyim sahibi olmuş, mesleğinde temayüz etmiş ve üstün nitelikli hizmetleriyle tanınmış kişiler arasından, Başbakan tarafından belirlenecek bir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenecek iki, Bilim Kurulu tarafından belirlenecek bir,
olmak üzere ondört üye ile Başkandan oluşmaktadır.

Bilim Kurulu,
• Kurumun politikalarını, çalışma ilkelerini ve önceliklerini belirler;
• Araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma üniteleri, çalışma grupları ile diğer birimleri kurar ve organizasyon şemasını onaylar;
• Başkan Yardımcılarını, Genel Sekreteri, Merkez ve Enstitü Müdürlerini ve Araştırma Grubu Yürütme Komitesi Sekreterlerini atar;
• Kurumun çalışma programını, bütçe önerilerini ve yönetmelikler ile esaslarını onaylar.
Bilim Kurulu (a) bendinde belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından, biri Bilim Kurulu dışından olmak üzere iki başkan adayı belirleyerek Başbakana sunar. Başbakan, bu adaylardan birini seçerek Başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanına teklif eder. TÜBİTAK Başkanı Bilim Kurulu’na Başkanlık eder ve Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda Kurumu yönetir.
Aşağıdaki örgütlenme düzeni, Kurumun yönetim yapısını göstermektedir.
Başkan Yardımcıları, TÜBİTAK Başkanı tarafından, yine aynı niteliklere sahip kişiler arasından önerilir ve Başbakan tarafından atanır. Halen üç Başkan Yardımcısı bulunmaktadır; Prof. Dr. Ömer Cebeci; akademik araştırma destekleri, teknoloji izleme değerlendirme ve bilim adamı yetiştirme programlarından, Prof. Dr. Ömer Anlağan; merkez ve enstitüler eşgüdüm ile uluslararası işbirliğinden, Dr. Güldal Büyükdamgacı Alogan; bilim ve teknoloji politikaları, kurumsal gelişim ve yayınlardan sorumludur. Genel Sekreter (V) Ali Şimşek, kurumun insan kaynakları, mali işler ve sağlık hizmetleri ile TÜBA Sekreterya Ofisi’nden sorumlu olarak görev yapmaktadır.


Kaynak:
tubitak.gov.tr

Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
6 Temmuz 2012       Mesaj #2
Avatarı yok
Yasaklı
TÜBİTAK'a Avrupa'dan Ar-Ge Ödülü

Sponsorlu Bağlantılar
Avrupa Bölgesel Ekonomik Forumu'nun devamı olarak kurulan Bilgi Ekonomisi Ağı (KEN) tarafından 2012 KEN Ar-Ge Ödülü'ne TÜBİTAK layık görüldü.TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ar-Ge projelerine önemli destekler sunan ve örnek yenilikçi stratejiler gerçekleştiren TÜBİTAK'ın başarısı Bilgi Ekonomisi Ağı (KEN) tarafından ödüllendirildi. Uluslararası düzeyde bilgi ekonomisi oluşturulması için çalışan KEN, başarılı yenilikçi stratejiler ve kamu Ar-Ge fonlarının ekonomik kalkınmaya katkısı dolayısıyla 2012 Ar-Ge Ödülüne TÜBİTAK'ı layık gördü.

Slovenya'da düzenlenen törende TÜBİTAK adına 2012 Ar-Ge Ödülünü Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Ali Rıza Özdemir aldı. Aynı kategoride eğitim alanında Japonya, inovasyon alanında Danimarka ve girişimcilik alanında ABD ödül almaya hak kazandı.

Kaynak : AA (05 Temmuz 2012,14:23)
Son düzenleyen nötrino; 15 Temmuz 2014 12:32
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
24 Temmuz 2012       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı
TÜBİTAK 2012 Ödülleri Sahiplerini Buldu

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülleri sahipleri belli oldu.TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, 2012 yılında üç Bilim ödülü, bir özel ödül ve 11 Teşvik ödülü verilmesine karar verildi.

Bilim ödülü alanında, Mühendislik bilimleri ödülü Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Z. Keskin Özkaya ödüle layık görüldü. Sağlık bilimleri ödülü, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tayfun Özçelik’e verildi. Sosyal Bilimler ödülünü ise Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi ve GLODEM başkanı Prof. Dr Ziya Öniş kazandı.Özel ödül, Michigan Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. A. Galip Ulsoy’a verildi.

Teşvik Ödüllerini Kazanan Akademisyenlerin İsimleri :
-Temel Bilimler alanında Yrd. Doç. Dr. Menderes Işkın ve Prof. Dr. Ali Koşar,
-Mühendislik bilimleri alanında; Yrd. Doç. Dr Mehmet Atilla Taşdelen, Doç. Dr. Ömer Civelek ve Doç. Dr. Ali Koşar,
-Sağlık Bilimleri alanında Prof. Doç. Dr. Muşturay Karçaaltıncaba, Doç.Dr. Fatih Tanrıverdi, Doç. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz,
-Sosyal bilimler alanında; Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, Prof. Dr. Ümit Özlale ve Yrd. Doç. Dr. Katia Doerschner.
Kaynak : Ntvmsnbc (24 Temmuz 2012,12:30)
Son düzenleyen nötrino; 25 Temmuz 2015 11:34
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
4 Ocak 2013       Mesaj #4
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu),
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

1963 yılında özel bir yasayla kurulmuş olan, Başbakanlığa bağlı bilimsel kuruluş.

TÜBİTAK'ın kuruluş amacı, pozitif bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırmaları geliştirmek, teşvik etmek ve düzenlemektir. Kurum birçok birimden meydana gelmiştir. Temel birimlerden biri Bilim Kurulu'dur.

Bilim Kurulu, beşi matematik, fizik ve biyoloji; dördü uygulamalı bilimler alanında yapıt, araştırma ve buluşlarıyla tanınmış; biri kamu iktisadî kuruluşlarında, biri özel sanayi kesiminde uygulamalı araştırmalarıyla tanınmış kişiler arasından seçilen on bir kişiyle bir genel sekreterden oluşur. Bu kurulun görevleri arasında çalışma ilkelerini saptamak, programları hazırlamak, araştırma gruplarını oluşturmak, genel sekreterleri seçmek, enstitüleri kurmak ve çeşitli alanlarda yürütülen çalışmaları izleyip denetlemek sayılabilir.

TÜBİTAK'ın kurduğu çeşitli bilimsel alanlarda çalışmalar yapan araştırma gruplarının başlıcaları şunlardır: Matematik, fizik ve biyolojik bilimler, mühendislik, tıp, veterinerlik ve hayvancılık; tarım ve ormancılık, bilim adamı yetiştirme. Ayrıca kurum, eğitim alanında çeşitli kademelerde burslar verir, kurslar açar, yayınlar çıkarır ve yarışmalar düzenler. Bilim Ödülü, Teşvik ve Hizmet Ödülü verir.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
AndThe_BlackSky - avatarı
AndThe_BlackSky
VIP VIP Üye
22 Haziran 2013       Mesaj #5
AndThe_BlackSky - avatarı
VIP VIP Üye
TÜBİTAK Bilim Ödülleri

Tübitak Bilim Ödülleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl, bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilmekte olan ödüldür.
Ödüllere ilişkin duyuru Ekim ayı içinde yapılır.

Geçmiş Yıllarda Bilim Ödülü Alanlar

Matematik

 • 1974 Ord. Prof. Dr. Cahit ARF, Prof. Dr. Orhan İçen
 • 1976 Prof. Dr. Erdoğan Şuhubi
 • 1979 Prof. Dr. Gündüz İkeda
 • 1984 Doç. Dr. Hilmi Demiray
 • 1986 Prof. Dr. Tosun Terzioğlu
 • 1992 Prof. Dr. Selman Akbulut
 • 1993 Prof. Dr. Atilla Aşkar
 • 1995 Prof. Dr. Ali Ülger
 • 2007 Prof. Dr. Ali Mustafazade
Fizik
 • 1967 Prof. Dr. Cavit Erginsoy
 • 1968 Prof. Dr. Feza Gürsey
 • 1972 Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu
 • 1974 Prof. Dr. Erdal İnönü
 • 1975 Prof. Dr. Nejat Veziroğlu
 • 1982 Prof. Dr. Asım O. Barut
 • 1983 Prof. Dr. Mithat İdemen
 • 1985 Prof. Dr. Salim Çıracı
 • 1988 Prof. Dr. A. Nihat Berker
 • 1989 Prof. Dr. Yavuz Nutku, Prof. Dr. Namık Kemal Pak
 • 1991 Prof. Dr. Hakkı B. Öğelman
 • 1992 Prof. Dr. A. Refik Kortan
 • 1994 Prof. Dr. Ergin Sezgin
 • 1996 Prof. Dr. Tekin Dereli
 • 1997 Prof. Dr. Mehmet Erbudak, Prof. Dr. Ayşe Erzan
 • 1998 Prof. Dr. Önder Pekcan, Prof. Dr. Turgay Uzer
 • 1999 Prof. Dr. Rahmi Güven
 • 2001 Prof. Dr. Akif Baha Balantekin, Prof. Dr. Ataç İmamoğlu
 • 2006 Prof. Dr. Ekmel Özbay
 • 2008 Prof. Dr. Metin Gürses
Astronomi ve Uzay Bilimleri
 • 1977 Prof. Dr. Dilhan Eryurt
Kimya
 • 1966 Prof. Dr. Talat Erben, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
 • 1968 Prof. Dr. Bahattin Baysal
 • 1984 Prof. Dr. Namık K. Aras
 • 1988 Prof. Dr. Hasan N. Erten
 • 1989 Prof. Dr. Metin Balcı
 • 1990 Prof. Dr. Şefik Süzer
 • 1991 Prof. Dr. Ayhan Ulubelen
 • 1993 Prof. Dr. Miral Dizdaroğlu
 • 1994 Prof. Dr. Yusuf Yağcı
 • 1996 Prof. Dr. Saim Özkar
 • 2000 Prof. Dr. Özer Bekaroğlu
 • 2002 Prof. Dr. Bekir Çetinkaya
 • 2003 Prof. Dr. Levent Toppare, Prof. Dr. İskender Yılgör
 • 2005 Prof. Dr. Oğuz Okay
 • 2006 Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi
 • 2009 Prof. Dr. Engin Umut Akkaya
Biyoloji
 • 1975 Prof.Dr. Gönül Bara, Prof. Dr. Semahat Geldiay, Prof. Dr. Atıf Şengün
 • 1976 Prof. Dr. Yusuf Vardar- Botanik
 • 1986 Prof. Dr. Engin Bermek
 • 1988 Prof. Dr. Turhan Baytop
 • 1995 Prof. Dr. Aziz Sancar
 • 2000 Prof. Dr. Emel Arınç
 • 2004 Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil
Yer Bilimleri
 • 1981 Prof. Dr. İhsan Ketin
 • 1986 Dr. A. Mehmet Celal Şengör
 • 1999 Prof. Dr. Yücel Yılmaz
 • 2002 Prof. Dr. Aral Okay
Mühendislik Bilimleri
 • 1967 Prof. Dr. Turan Onat; Prof. Dr. Bekir Dizioğlu
 • 1968 Ord. Prof. Dr. Ratip Berker
 • 1969 Prof. Dr. Adnan Çakıroğlu
 • 1976 Prof. Dr. Kazım Çeçen
 • 1980 Prof. Dr. Necati Özışık
 • 1982 Prof. Dr. Yılmaz Tokad; Prof. Dr. A. Nejat İnce
 • 1983 Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt
 • 1985 Prof. Dr. Özay Oral; Prof. Dr. M. Cengiz Dökmeci
 • 1987 Prof. Dr. Tarık Ömer Oğurtanı
 • 1989 Prof. Dr. İzzet Şahin
 • 1990 Prof. Dr. Fuat Pasin
 • 1991 Prof. Dr. Burak Erman; Prof. Dr. B. Mutlu Sümer
 • 1992 Prof. Dr. Ziya Akçasu; Prof. Dr. Erhan Çınlar
 • 1993 Prof. Dr. Tamer Başar ; Prof. Dr. Zekai Şen
 • 1994 Prof. Dr. Abdullah Atalar
 • 1997 Prof. Dr. Fikret Kargı
 • 1998 Prof. Dr. Vedat Arpacı; Prof. Dr. Derin Orhon
 • 1999 Prof. Dr. Haldun M. Özaktaş
 • 2000 Prof. Dr. Erhan Bişkin
 • 2001 Prof. Dr. İlhan A. Aksay
 • 2002 Prof. Dr. Ayşe Erdem Şenatalar
 • 2003 Prof. Dr. Yaman Arkun; Prof. Dr. M. Yavuz Çorapçıoğlu
 • 2004 Prof. Dr. A. Murat Tekalp
 • 2005 Prof. Dr. Hasan Mandal
 • 2006 Prof. Dr. Ergin Atalar; Prof. Dr. Adil Denizli
 • 2007 Prof. Dr. M. İrşadi Aksun; Prof. Dr. Polat Gülkan
Tarım ve Ormancılık
 • 1990 Doç. Dr. Harzemşah Hafızoğlu
 • 1999 Prof. Dr. İsmail Çakmak
 • 2005 Prof. Dr. Ahmet Ruhi Mermut
Veteriner ve Hayvancılık
 • 1976 Prof. Dr. Mahir Büyükpamukçu
Sağlık Bilimleri
 • 1969 Prof. Dr. Muzaffer Aksoy
 • 1970 Prof. Dr. Orhan N. Ulutın
 • 1974 Prof. Dr. Kazım Türker
 • 1975 Prof. Dr. Alaeddin Akçasu
 • 1976 Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar
 • 1977 Prof. Dr. C. Tahsin Gürson
 • 1985 Prof. Dr. İsmet Karacan
 • 1986 Prof. Dr. Üner Tan
 • 1989 Prof. Dr. Naci M. Bor
 • 1991 Prof. Dr. Ali Cumhur Ertekin, Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp
 • 1992 Prof. Dr. Sevim Ercan, Prof. Dr. Atilla Ertan
 • 1993 Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, Prof. Dr. Hasan Yazıcı
 • 1994 Prof. Dr. A. İzzet Berkel
 • 1995 Prof. Dr. Çiğdem Altay, Prof. Dr. Fatih M. Uçkun
 • 1996 Prof. Dr. Sümer Belbez Pek
 • 1997 Prof. Dr. Mustafa İlhan, Prof. Dr. Emin Kansu
 • 1998 Prof. Dr. Ayten Arcasoy, Dr. Gönül Veliçelebi
 • 1999 Prof. Dr. Gönül Hiçsönmez, Prof. Dr. İsmail Hakki Ulus
 • 2000 Prof. Dr. Gazi Yaşargil
 • 2001 Prof. Dr. İhsan Çalış, Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel
 • 2002 Prof. Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr. Taner Demirer
 • 2003 Prof. Dr. Aytemiz Gürgey, Prof. Dr. Haluk Topaloğlu
 • 2005 Prof. Dr. Hüsnü Can Başer
 • 2006 Prof. Dr. Erol Çerasi
 • 2010 Prof. Dr. Seza Özen
Sosyal bilimler
 • 2008 Prof. Dr. Mehmet Baç
 • 2011 Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
25 Temmuz 2013       Mesaj #6
Avatarı yok
Yasaklı
TÜBİTAK Ödüllerini Kazananlar Açıklandı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, özel ve teşvik ödüllerini kazananları açıkladı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından bu yıl 2 bilim ödülü, 2 özel ödül ve 11 teşvik ödülü ile beraber bir TÜBİTAK-TWAS teşvik ödülü de verildi.

*Bu yıl TÜBİTAK bilim ödüllerini, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu ile Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cihan Yurdaydın, TÜBİTAK özel ödüllerini British Columbia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yük. Müh. Yusuf Altıntaş ile Boston Üniversitesi'nden Prof. Dr. M. Utku Ünver kazandı.

*TÜBİTAK teşvik ödüllerine ise Sabancı Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. İnanç Adagideli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sibel Akar, Zirve Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zübeyir Çınkır, Bilkent Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özgür Güler, Bilkent Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Coşkun Kocabaş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selçuk Aktürk, Koç Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Haluk Külah, Sabancı Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Burç Mısırlıoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Münire Erman Akar ve Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zekai Halıcı layık görüldü.

*Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Turgay Ünver de TÜBİTAK - TWAS teşvik ödülünü almaya hak kazandı.

Kaynak: AA (24 Temmuz 2013,12:55)
Son düzenleyen nötrino; 15 Temmuz 2014 12:34
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
21 Nisan 2014       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek, desteklemek ve özendirmekle görevli, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur.

TÜBİTAK 'ın görevleri şunlardır:
• Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek;
• Akademik ar-ge desteği vermek, özendirmek ve izlemek;
• Endüstriyel Araştırma-Teknoloji-Geliştirme ve yenilikleri desteklemek, özendirmek ve izlemek;
• Üniversite sanayi ilişkilerini geliştirmek;
• Ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten ar-ge enstitüleri işletmek;
• Ar-ge faaliyetleri için kolaylık ve teknik hizmet sağlayan birimler işletmek;
• Geleceğin bilim adamlarını keşfetmek ve teşvik etmek;
• Bilimsel mükemmelliği teşvike yönelik yıllık ödüller vermek;
• Uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerini organize etmek ve yürütmek;
• Bilimsel dergiler, popüler bilim kitapları ve dergileri yayımlamak.
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
15 Temmuz 2014       Mesaj #8
Avatarı yok
Yasaklı
TÜBİTAK'a 17 'Akıllı' Başvuru

Akıllı telefonların milli olarak geliştirmesi için TÜBİTAK'a 17 firma başvuruda bulundu.TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, ithalatta önemli yer tutan akıllı telefonların, milli olarak geliştirilmesi için TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında şubat ayında "Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi" başlıklı çağrı açıldı.

Proje süresi üst sınırı 36 ay ve proje başına 5 milyon liraya kadar destek verilecek çağrı kapsamında 4 alanda başvuru alındı. "Engelliler için insan-makine etkileşimine dayalı çözümlerin geliştirilmesi", "Mobil cihazlara yönelik donanım ve yazılım için güvenlik çözümleri geliştirilmesi", "Özelleştirilmiş akıllı mobil cihaz geliştirilmesi" ve "Akıllı mobil cihaz kullanımını destekleyen bileşenlerin geliştirilmesi" konularında 17 firma, 15 proje ile başvuruda bulundu. Firmaların projelerinin toplam bütçesi ise 32 milyon 623 bin lira olarak gerçekleşti. Yapılacak değerlendirmenin ardından destek alacak projeler belirlenecek.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından başlatılan çağrı ile uluslararası boyutta yenilikçi özellikler barındıran akıllı mobil cihazlar yerli olarak geliştirilecek. Böylece akıllı telefon alanında ulusal bilgi birikimine katkı sağlanacak ve yerli teknolojilerin oluşmasına imkan hazırlanacak. Akıllı telefonun yanı sıra katma değeri yüksek olan kamera, algılayıcı, dokunmatik ekran ve 3G/4G modem gibi akıllı mobil cihaz bileşenleri de geliştirilecek. Cihaz ve bileşenler, ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olacak.


Kaynak: Ntvmsnbc(11 Temmuz 2014,14:29)
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
25 Temmuz 2015       Mesaj #9
Avatarı yok
Yasaklı
TÜBİTAK 2015 Yılı Ödülleri Belli Oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2015 yılı bilim, özel ve teşvik ödüllerini kazananların listesini açıkladı. TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilim Kurulu tarafından 2015 yılında 4 bilim, 1 özel ve 13 teşvik ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Türkiye'de yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına, Bilim Ödülü kapsamında 2015 yılında 50 bin lira, altın plaket, ödül beratı ve ayrıca araştırma desteği veriliyor.Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulan Özel Ödül ise yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına takdim ediliyor. Bu yıl için Özel Ödül miktarı 50 bin lira, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor.

Teşvik Ödülü olarak da çalışmalarıyla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğu kanıtlanan, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmeyen hayattaki bilim insanlarına, 20 bin lira, gümüş plaket ve ödül beratı takdim ediliyor. 2015 yılı bilim, özel ve teşvik ödüllerine sahip olan isimler ise şöyle:

 • Bilim ödülü, temel bilimler kategorisinde Prof. Dr. Alikram Nuhbalaoğlu ve Prof. Dr. Marat Ahmet, sağlık bilimleri kategorisinde Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan ve Prof. Dr. Özcan Erel. Teşvik ödülü, temel bilimler kategorisinde Doç. Dr. Ramazan Solmaz, Prof. Dr. Atilla Cihaner, Yrd. Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu ve Doç. Dr. Hakan Altan, mühendislik bilimleri kategorisinde Yrd. Doç. Dr. Can Alkan, Doç. Dr. Mesut Şimşek, Doç. Dr. Sinan Gezici ve Doç. Dr. Çağatay Candan, sağlık bilimleri kategorisinde Doç. Dr. Hakan Parlakpınar ve Prof. Dr. Hasan Kırmızıbekmez, sosyal bilimler kategorisinde ise Doç. Dr. Şaban Nazlıoğlu, Doç. Dr. Ayşecan Boduroğlu ve Yrd. Doç. Dr. Kamil Kıvanç Karaman.Özel ödül, sağlık bilimleri kategorisinde Prof. Dr. Hazire Oya Alpar.

Kaynak: AA (24 Temmuz 2015)

Benzer Konular

6 Ekim 2011 / Misafir Cevaplanmış
14 Nisan 2017 / asla_asla_deme Akademik
2 Mart 2018 / ThinkerBeLL Akademik