Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 25 Ocak 2007  Gösterim: 38.326  Cevap: 0

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı)

sehrazat2415
25 Ocak 2007 01:18       Mesaj #1
sehrazat2415 - avatarı
Ziyaretçi
KOSGEB TARAFINDAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNE YAPILAN DESTEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı ( KOSGEB ) Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, teknolojik değişikliklere hızlı bir biçimde uyumlarını sağlamak, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla 3624 sayılı kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur. Bu kuruluş Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

Sponsorlu Bağlantılar
Kosgeb küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine çeşitli konularda destekler vermekte olup bu desteklerden 1-150 arasında işçi çalıştıran ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, girişimciler, KOSGEB tarafından gerçekleştirilen özel amaçlı projeler çerçevesinde işbirliği yapılan Mesleki Kuruluşlar ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri faydalanabilmektedir. Kosgeb tarafından işletmelere 22 ayrı konuda destek sağlanmaktadır.


Bu Destekler Sırasıyla;

- Danışmanlık,
- CE İşaretlemesine ilişkin Test ve Genel Test/Analiz,
- Teknoloji Araştırma ve Geliştirme
- Bilgi Ağları ve E-iş,
- Yerel Ekonomik Araştırma,
- Ortak Kullanım Amaçlı Makine ve Teçhizat
- Eğitim,
- Yurtdışı Pazar Araştırma,
- İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi
- Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım
- Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım,
- Yurtdışı Daimi Sergilere Katılım,
- Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım,
- Yurtiçi KOSGEB Bölgesel Fuarlarına Katılım,
- İhracata Yönlendirme,
- Marka Oluşturma ve Tanıtım
- İş Geliştirme Merkezi
- Yeni Girişimci
- Nitelikli Eleman İstihdamı
- Bilgisayar Yazılımı
- Patent -Faydalı Model Endüstriyel Tasarım
- Altyapı, Üstyapı Proje Destekleri

Çalışmamızda bizim önemli gördüğümüz ve işletmelerce en fazla talep gören Kobi desteklerine yer verilmiştir . Bu destekleri desteğin amacı ve kapsamı, desteğin faydaları, destekten yararlanabilecek olanlar, destek limiti – oranları ve başvuru aşamalarıyla inceleyeceğiz.


Desteğin faydaları nelerdir ?

İşletmelere verilecek olan; Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi ile İlgili Giderler ve Deneme Amaçlı Hammadde Temini, Kalite Geliştirme –Teknolojik Donanım için Geri Ödemeli Destekler ve,
Danışmanlık, Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama, Ar-Ge Projesi Destek Başvurusu Dokümanı Hazırlama, Teknopark Kira Desteği, İşlik Tahsisi, Yayın Temini, Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyumlara, Teknoloji Fuarlarına Katılım konularında Geri Ödemesiz destekler ile; ülkemizde Ar-Ge kültürünün teşvik edilmesi, yerleşmesi ve yaygınlaşmasına imkan sağlanmış olacaktır.

Bu destekten kimler faydalanabilir ?

Destekten; İmalat sanayiinde faaliyet gösteren, 1-150 arasında işçi çalıştıran Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri ile bir proje fikrine sahip Girişimciler faydalanabilmektedir.

Oranlar ve miktarlar nelerdir ?

a) Geri Ödemeli Destekler

1) Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi İle İlgili Giderler ve Deneme Amaçlı Hammadde temininde, toplam bedelin %85’i, KOSGEB tarafından sağlanır. Bu desteğin üst limiti 70.000 (yetmiş bin) Euro karşılığı Türk lirasıdır.

2) Kalite Geliştirme–Teknolojik Donanım Desteği; Projesi KOSGEB Birimi tarafından desteklenerek başarıyla tamamlanan İşletmelere; daha önceki projesinin geliştirilerek devamı niteliğindeki yeni bir projesinin desteklenmeye uygun görülmesi halinde toplam bedelin % 85’i KOSGEB tarafından sağlanır. Bu desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin Euro karşılığı Türk Lirasıdır.)

b) Geri Ödemesiz Destekler

1) Danışmanlık Desteği
2) Ar-Ge sonuçlarını yayınlama Desteği
3) Ar-Ge projesi Destek Başvurusu Dokümanı Hazırlama Desteği
4) Teknopark Kira Desteği
5) İşlik Tahsisi
6) Yayın Temini Desteği
7) Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel , Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği

Bu kapsamda yer alan desteklerin tamamından yararlanılması halinde, toplam destek tutarı üst limiti 23.000 (yirmi üçbin ) Euro karşılığı Türk Lirası olup, KOSGEB destekleme oranı %85’ dir

Başvurular nereye yapılmaktadır ?

Başvurular, KOSGEB Birimlerine yapılmaktadır.

ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ

Desteğin amacı ve kapsamı nedir ?

İşletmeler arası ortaklık ve işbirliği kültürünü geliştirmek, verimliliklerini ve üretimlerini artırmak, ürün kalitelerini yükseltmek ve işletmeleri ihracata yöneltmek amacı ile; işbirliği yapılan İşletme/Meslek Kuruluşlarına faizsiz geri ödemeli Makine-Teçhizat Desteği verilerek, Ortak Kullanım Atölyeleri (ORTKA), Ortak Kullanım Laboratuarları (ORTLAB) ve Ortak Kullanım Eğitim Merkezleri (ORTEM) kurulmasıdır.

Desteğin faydaları nelerdir ?

Makine-Teçhizat Desteği ile, aynı iş kolunda faaliyet gösteren İşletmelerin/Meslek Kuruluşlarının tek başlarına veya topluca alamadıkları, üretimin bir veya birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, kaliteli ve seri üretime geçişi sağlayıcı nitelikte makine ve teçhizatın alınarak müşterek kullanımının sağlanması ile atıl yatırımlar önlenecek, verimlilik, kalite ve üretim artışı sağlanmış olacaktır.

Bu destekten kimler faydalanabilir ?

Bu destekten; İmalat sanayiinde faaliyet gösteren, 1-150 arasında işçi çalıştıran Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri, TOBB ve TESK Bünyesindeki Odalar, Borsalar, Birlikler ile bunların katılımı ile kurulan Şirket, Dernek ve Vakıflar, Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri ile buralarda bulunan Kooperatif ve Dernekler, sektörel/bölgesel bazda ihtisaslaşmış Dernek, Birlik, Vakıf ve Kooperatifler faydalanabilmektedir.

Oranlar ve miktarlar nelerdir ?

KOSGEB Desteği Üst Limiti; ORTEM için : 100.000.-Euro, ORTKA için : 200.000.- Euro ORTLAB için : 300.000.-Euro karşılığı Türk Lirasıdır. KOSGEB Desteği miktarı Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecektir. KOSGEB Desteği Oranı Tüm yöreler için , Yerli Makine-Teçhizat alımında: %80, İthal Makine-Teçhizat alımında : %60’dır.

Ortak Kullanım Tesislerinin kurulabilmesi için istenen Asgari üye veya işletme sayıları :

Gelişmiş Yöreler için: 15,
Normal Yöreler için : 10
Kalkınmada Öncelikli Yöreler için: 5 olacaktır.

Üye/Ortak sayısının asgari sayıdan fazla olması halinde beher ilave üye/ortak için KOSGEB Desteği 20.000.- Euro arttırılacaktır. Ancak, toplam destek miktarı üst limitin iki katını geçmeyecektir.

Yörelere göre Geri Ödemeler;

1. Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl Gelişmiş Yöre :Ödemesiz %40 %60 ---- ----
Normal Yöre :Ödemesiz %20 %30 %50 ----
K.Ö.Yöreler :Ödemesiz Ödemesiz %20 %30 %50

Geri ödeme süresi sonuna kadar bir KOSGEB personeli İşletici Kuruluş/Meslek Kuruluşunun Yönetim/Yürütme

Kurulunda yer alacaktır.

Başvurular nereye yapılmaktadır ?

Başvurular, KOSGEB Birimlerine yapılmaktadır.

YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ

Desteğin amacı ve kapsamı nedir ?

İşletmelerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için ihtiyaç duydukları yurtdışı pazar araştırmalarının, İşletmeler, Sektörel Kuruluşlar veya Meslek Kuruluşları tarafından, bir İş Planı çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara destek sağlanmasıdır. Bu çalışmalar için sağlanacak destek geri ödemesizdir

Bu destekten kimler faydalanabilir ?

Bu destekten, Sözleşmeli Paket Destek Programında yer alan İşletme, Sektörel Kuruluş veya Meslek Kuruluş’ ları faydalanabilmektedir.

Oranlar ve miktarlar nelerdir ?

a) Sözleşmeli Paket Destek Programından yararlanan İşletmeler için, desteklenmesi uygun bulunan Yurtdışı Pazar Araştırma giderlerinin %60'ı oranında ve en fazla 5.000 (beşbin) Euro karşılığı Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere destek sağlanır. İşletme tarafından bu destek kapsamında hazırlanan raporun güncelleştirilmesi talep edildiği takdirde araştırma raporunun güncelleştirilmesi giderlerine Yurtdışı Pazar Araştırma Desteğinin alındığı yılı takip eden yıl içerisinde üst sınır 2.500 (ikibinbeşyüz) Euro karşılığı Türk Lirası olmak üzere %60 oranında destek sağlanır.

b) Sektörel Kuruluş veya Meslek Kuruluşları için; desteklenmesi uygun bulunan Yurtdışı Pazar Araştırma giderlerinin %50'si oranında ve en fazla 25.000 (yirmibeşbin) Euro karşılığı Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere destek sağlanır. Sektörel Kuruluş veya Meslek Kuruluşu tarafından bu destek kapsamında hazırlanan raporun güncelleştirilmesi talep edildiği takdirde araştırma raporlarının güncelleştirilmesi giderlerine en çok iki yıl süre ile üst sınır 5.000 (beşbin) Euro karşılığı Türk Lirası, olmak üzere %50 oranında destek sağlanır.

Başvurular nereye yapılmaktadır ?

İşletme, Sektörel Kuruluş veya Meslek Kuruluşu ihtiyaç duyduğu pazar araştırmasına yönelik destek talebi için aşağıdaki belgeler ile KOSGEB Birimine başvurur:

1) Destek Talep Yazısı
2) İş Planı
3) İmza sirküleri
Ek Doküman(lar)

İHRACAT AMAÇLI YURTDIŞI İŞ GEZİSİ ( İYİG ) KATILIM DESTEĞİ

Desteğin amacı ve kapsamı nedir ?

İşletmelerimizin ihracat, teknik/teknolojik ve ortak yatırım, mali ve benzeri işbirliği imkanları için araştırma, potansiyel ithalatçı işletme temsilcileri ile doğrudan ikili iş görüşmeleri yapma, tüketici tercih ve ürün fiyat düzeyi hakkında yerinde tespit, ekonomik yapı, sanayi durumu ile ilgili bilgi edinme ve böylece uluslararası işbirliği ortamına açılabilmeleri amacıyla KOSGEB tarafından yıllık olarak hedef pazar ve ürün / ürün grupları bazında belirlenecek ülkelere, KOSGEB tarafından organize edilecek İYİG Programlarına katılmaları hususunda destek sağlanmasıdır.

İşletmelere ve SDŞ' lere İYİG Programlarına katılım için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

Bu destekten kimler faydalanabilir ?

Bu destekten, İşletmeler ve Sektörel dış ticaret sermaye şirketleri faydalanabilmektedir.

Oranlar ve miktarlar nelerdir ?

a) Ulaşım Desteği: Her İşletme veya SDŞ' den bir yetkili temsilcinin programın düzenlendiği yere ekonomik tarife üzerinden havayolu / karayolu / demiryolu / denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretine %50 oranında destek sağlanır.

b) Konaklama Desteği: Her İşletme veya SDŞ' den bir yetkili temsilcinin programın düzenlendiği ülkedeki program süresini kapsayan gecelik konaklama ücretine; bir gecelik yatak ücretinin en fazla 100 (yüz) ABD Dolarlık kısmı için, %50 oranında destek sağlanır.

Başvurular nereye yapılmaktadır ?

Destek talebi için işletme veya SDŞ' ler aşağıdaki belgeler ile KOSGEB Birimine başvurur:

1) Başvuru Formu, Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destek Bilgileri Formu ve eki ürün ve / veya İşletme / SDŞ tanıtım materyalleri
2) İmza sirküleri
Ek Doküman(lar)

MİLLİ KATILIM DIŞINDAKİ YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

Desteğin amacı ve kapsamı nedir ?

İşletmelerin; uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı Pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri marka imajı oluşturmalarını sağlamak amacıyla milli katılım dışında kalan yurtdışı fuarlara katılımlarına destek sağlanmasıdır.
Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara katılımları için verilen destek geri ödemesizdir.

Bu destekten kimler faydalanabilir ?

Bu destekten, Meslek Kuruluşlarınca toplu katılım şeklinde organizasyon yapılarak iştirak edilmesi planlanan fuarlara sayısı en az 5 olmak üzere birlikte katılacak İşletmeler, Sözleşmeli Paket Destek Programında yer alan İşletmeler, Teknoloji Geliştirme Merkezleri, Duvarsız Teknoloji İnkübatörleri( DTİ) ve İş Geliştirme Merkezleri ( İŞGEM’)lerce desteklenen İşletmeler faydalanabilmektedir.

Oranlar ve miktarlar nelerdir ?

a) Ürün Sergileme Desteği: Her işletmeye en az 6 (altı) m² ve en fazla 30 (otuz) m² için metrekare başına katılım ücretine % 75 oranında destek sağlanır. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metrekare başına fuar katılım ücretine; stant kirası, stant konstrüksiyonu, standart stant dekorasyonu, yurtdışı nakliye ve depolama giderleri, gümrük işlem giderleri ve nakliye sigortası gideri dahildir.

b) Ulaşım Desteği: Ürün sergileme desteğine hak kazanan her İşletmeden bir yetkili temsilcinin fuarın

düzenlendiği yere ekonomik tarife üzerinden havayolu / karayolu / demiryolu / denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretine %50 oranında destek sağlanır.

Başvurular nereye yapılmaktadır ?

Destek talebi için İşletmeler tarafından doğrudan veya Meslek Kuruluşu aracılığıyla aşağıdaki belgeler ile KOSGEB’e başvurulur.

1) Başvuru Formu, Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destek Bilgileri Formu ve eki ürün ve/veya İşletme tanıtım materyalleri
2) İmza sirküleri
Ek Doküman(lar)

MARKA OLUŞTURMA VE TANITIM DESTEĞİ

Desteğin amacı ve kapsamı nedir ?

İşletmelerin marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi, ürünlerinin kendi markalarıyla ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınmaları ve tutunmalarının sağlanması, ürünlerindeki katma değerin yükseltilmesi vb. amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında tanıtım amaçlı gerçekleştirecekleri çalışmalara destek sağlanmasıdır. Bu destek geri ödemesizdir

Bu destekten kimler faydalanabilir ?

Teknoloji Geliştirme Merkezleri, DTİ, İŞGEM' de yer alan İşletmeler ile Sözleşmeli Paket Destek Programında yer alan İşletmelere bir İş Planı çerçevesinde özgün tasarım, ürün çeşitlendirme, rakiplerinin etkinlik analizi vb. Marka Oluşturma ile ürün/işletme tanıtım amaçlı faaliyetlerini kapsamaktadır.

Oranlar ve miktarlar nelerdir ?

İşletmelere, Marka Oluşturma ve Tanıtım faaliyetleri için aşağıda yer alan oranlarda geri ödemesiz destek sağlanır;

a) Marka oluşturma faaliyetlerine ilişkin giderlerin %50' si oranında destek verilir. Destek üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

b) Tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderlerin %50' si oranında destek verilir. Destek üst limiti 5.000 (beş bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

Başvurular nereye yapılmaktadır ?

İşletmeler, destek talebi için aşağıdaki belgeler ile KOSGEB Birimine başvurur;

1) Destek talep yazısı,Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destek Bilgileri Formu ve mevcut ise eki ürün ve İşletme tanıtım materyalleri
2) İş Planı,
3) Marka Tescil Belgesi,
4) Marka oluşturma veya tanıtım faaliyetlerine ilişkin fiyat teklifleri veya proforma fatura gibi maliyetlerle ilgili bilgi ve belgeler. Bu bilgi ve belgelerin yabancı dilde olması halinde tercümelerin onaylı örnekleri.
5) İmza sirküleri
Ek Doküman(lar)

NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ

Desteğin amacı ve kapsamı nedir ?

İşletmelerin teknolojik düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile; işletmelerin fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunu ve iki yıllık yüksekokul mezunu nitelikli eleman istihdamına geri ödemesiz destek verilmesidir

Desteğin faydaları nelerdir ?

İşletmelere Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinin verilmesi ile; fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunlarına ve iki yıllık yüksekokul mezunlarına yeni istihdam sahaları açılacak, işletmelerin ise nitelikli personel istihdamı ile; yeni teknolojiyi ve dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri, kaliteli üretim yapmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerinin sağlanması beklenmektedir.

Bu destekten kimler faydalanabilir ?

KOSGEB tarafından gerçekleştirilen özel amaçlı projeler çerçevesinde işbirliği yapılan Kuruluşlara Ortak kullanım Atölyeleri ( ORTKA), Ortak Kullanım Laboratuarları ( ORTLAB) Ortak Teknoloji Merkezleri, ORTEM, TEKMER, İŞGEM ve Duvarsız Teknoloji İnkübatörleri( DTİ) ’den yararlanan işletmelere, girişimcilere ve müştereken projeler yürütülecek olan Meslek Kuruluşlarına bu destek verilecektir.

Bu destek programında; fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunları ve iki yıllık yüksekokul mezunları istihdam edilebilecektir.

Oranlar ve miktarlar nelerdir ?

Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinde KOSGEB Desteği üst limiti; 2 yıllık Yüksekokul mezunları için: Brüt asgari ücretin 4 katı, Fakülte ve 4 yıllık Yüksekokul mezunları için: Brüt asgari ücretin 6 katını geçemez. Bölgelere göre KOSGEB destek oranları: Gelişmiş Yörelerde: %70, Normal Yörelerde: %80 ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde: %90 olacaktır. Özürlü, birinci derece şehit akrabası ve gazi olan eleman istihdamında destek oranı %10 artırılır. Ancak, toplam KOSGEB destek oranı %90’ı geçemez.

Bu desteğin azami süresi 18 Adam/Ay’dır. KOSGEB Birimi tarafından altışar aylık periyotlarda değerlendirme yapılacaktır. Proje çerçevesinde ihtiyacın devam etmesi, beklenen sonuçların elde edilmesi ve KOSGEB Biriminin uygun görmesi halinde toplam 18 Adam/Ay’a kadar destek verilebilecektir.

Başvurular nereye yapılmaktadır ?

Başvurular, KOSGEB Birimlerine yapılmaktadır.
Ek Doküman(lar)

BİLGİSAYAR YAZILIMI DESTEĞİ

Desteğin amacı ve kapsamı nedir ?

Bilgisayar teknolojisinin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet güçlerini artırmaları ve kalite düzeylerini yükseltmeleri amacı ile işletmelere geri ödemesiz Bilgisayar artan bir hızla gelişimi ve kullanım alanlarının giderek yaygınlaşmasından dolayı İşletmelerin, Yazılımı Desteği verilmesidir.

Desteğin faydaları nelerdir ?

İmalat sanayi sektöründe kullanılan; Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim ve Robotik, Yönetim Bilgi Sistemi, Üretim Planlama Takip ve Kontrolü, Simülasyon Teknikleri, Bakım-Onarım, Proje İzleme ve Değerlendirme, Finansman ve Maliyet Analizi, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Lojistik-Tedarik Zinciri Yönetimi, Stok ve Envanter kontrolü, Toplam Kalite Yönetimi (Ürün Test ve Süreç Kontrolü), E-Ticaret, E-İş yazılımlarının desteklenmesi sonucu yaygın yazılım kullanımına, işletmelerin ve yazılımcıların gelişmelerine katkı sağlanmış olacaktır.

Bu destekten kimler faydalanabilir ?

Bu destekten; Sözleşmeli Paket Destek Programından yararlanan İşletmeler, Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde, Duvarsız Teknoloji İnkübatörlerinde, İŞGEM’lerde desteklenen İşletmeler ile ORTKA, ORTLAB, ORTEM İşletici kuruluşları faydalanabilmektedir.

Oranlar ve miktarlar nelerdir ?

Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti; 10.000 (on bin) Euro karşılığı Türk Lirası olup, destekleme oranı % 75' tir. Destek limiti içinde olmak şartıyla, bir işletmeye birden fazla yazılım ihtiyacı için destek sağlanabilir. Ancak, bir işletmeye aynı konu/yazılım için bir kez destek sağlanır. İşletmede mevcut bir yazılımın yeni versiyonunun temini için destek verilmez. Bu destekten yararlanan bir işletme, bir başka yazılım için destek aldığı tarihten 24 (yirmi dört) ay sonra KOSGEB’e tekrar başvuruda bulunabilir. Destek alan işletme KOSGEB Yazılım Havuzunda yer alan bir yazılımdan faydalanabilir. Bu havuza yazılım kayıtlarının yapılması içinde yazılımı üreten veya tedarik eden firmalar yazılım havuzu başvuru formunu doldurarak KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurmalıdır

Başvurular nereye yapılmaktadır ?

Başvurular, KOSGEB Birimlerine yapılır. Başvuru formunda gerekli evraklar belirtilmektedir

PATENT, FAYDALI MODEL, ENDÜSTRİYEL TASARIM DESTEĞİ

Desteğin amacı ve kapsamı nedir ?

işletmeler tarafından ürünlerini geliştirmeye yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkartılması amacı ile; İşletmelere, Patent, Faydalı Model Belgesi veya Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi almaları için geri ödemesiz destek sağlanmasıdır.

Desteğin faydaları nelerdir ?

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından geliştirilen ve ihracat potansiyeli bulunan, teknoloji yoğun yeniliklerin, yeni ürünlerin ve usullerin geliştirilmesine yardım ve katkı sağlanmış olacaktır.

Bu destekten kimler faydalanabilir ?

Bu destekten; İmalat sanayisinde faaliyet gösteren, 1-150 arasında işçi çalıştıran Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri faydalanabilmektedir.

Oranlar ve miktarlar nelerdir ?

a) Patent Belgesi Desteği toplam bedelinin %75’i, KOSGEB tarafından sağlanır. KOSGEB desteğinin üst limiti 5.000 (beş bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

b) Faydalı Model Belgesi Desteği toplam bedelinin %75’i, KOSGEB tarafından sağlanır. KOSGEB desteğinin üst limiti 3.000 (üç bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

c) Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi Desteği toplam bedelinin %75’i, KOSGEB tarafından sağlanır. KOSGEB desteğinin üst limiti 3.000 (üç bin) Euro karşılığı Türk Lirasıdır.

Başvurular nereye yapılmaktadır ?

Başvurular, KOSGEB Birimlerine yapılır.
Ek Doküman(lar)

ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJE DESTEĞİ

Desteğin amacı ve kapsamı nedir ?

Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sağlıklı bir ortamda verimli çalışmalarının temin edilmesi ile uluslararası rekabet ortamına uyum sağlayabilmeleri amacı ile; Organize Sanayi Bölgeleri, (OSB) Endüstri Bölgeleri (EB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) içinde yer alacak Meslek Kuruluşu/İşletme ve Girişimcilerin yaptıracağı üretim ve Ar-Ge binaları için üstyapı, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine ise altyapı ve üstyapı inşaat uygulama projelerinin yaptırılmasına geri ödemesiz destek verilmesidir.

Desteğin faydaları nelerdir ?

Proje desteğinin verilmesi ile küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin altyapı, üstyapı ve sosyal donatılara sahip işyerlerine kavuşmaları sağlanacaktır. Bu bağlamda, sağlıklı ve etkin üretim yapma imkanına kavuşan yatırımcıların uluslararası rekabet ortamına uyum sağlamalarına da katkı sağlanmış olacaktır.

Bu destekten kimler faydalanabilir ?

Bu destekten, imalat sanayiinde faaliyet gösteren, KOSGEB ile müştereken projeler yürüten Meslek Kuruluşları, İşletmeler, Girişimciler ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri faydalanabilmektedir.

Oranlar ve miktarlar nelerdir ?

KOSGEB Destek Oranları:

a) OSB ve EB içinde yer alacak Meslek Kuruluşu/İşletme ve Girişimcilere; Gelişmiş Yörelerde: %60, Normal Yörelerde: %70, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde: %80,

b) KSS'lere; Gelişmiş Yörelerde: %60, Normal Yörelerde: %70, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde: %80,

c) TGB içinde yer alacak Meslek Kuruluşu/İşletme, ve Girişimcilere tüm yöreler için %80 oranında destek verilecektir.

Proje Desteğinin üst limiti: 20.000.-Euro (yirmibin) karşılığı TL olacaktır.

Destek verilecek projelerin bedelleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyatlar ile Fiyat Artışı Oranları Hakkındaki Tebliğ göz önünde bulundurularak Proje Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir.

Başvurular nereye yapılmaktadır ?

Başvurular, KOSGEB Birimlerine yapılır.

Ek Doküman(lar)

Sonuç: Ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli yeri olan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi işletmelerinin KOSGEB tarafından çeşitli konularda yapılan bu desteklerle ilgili olarak bilgi sahibi olmalarını gerekli görmekteyiz. Bu konuda meslek kuruluşlarına , odalara ve çeşitli sanayi derneklerine önemli görevler düşmektedir. Sempozyumlarla ve çeşitli konferanslarla konunun her boyutuyla ele alınması gerekmektedir. Ayrıca Kosgeb tarafından yapılan bu desteklerin kapsamının daha fazla genişletilmesi ve desteklerin yaygınlaştırılmasının ülke kalkınmasına her yönüyle fayda sağlayacağı kanaatindeyiz.

Kaynakça :
1. 3624 Sayılı Kanun
2. Kosgeb Destekleri Yönetmeliği
3. www.kosgeb.org.trSon düzenleyen sehrazat2415; 25 Ocak 2007 01:20 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç