Arama

Özel Nedir?

Güncelleme: 1 Şubat 2019 Gösterim: 9.706 Cevap: 3
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
1 Mart 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

ÖZEL

Ad: özel.JPG
Gösterim: 274
Boyut: 16.4 KB

1. Bir kimsenin kendisini, kişisel yaşamını ilgilendiren şey için kullanılır; kişisel: Bir kimsenin özel yaşamı, özel mektupları.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Özellikle bir kimseye, bir şeye ait olan, ona ayrılmış bulunan bir şey için kullanılır; hususi: Şirketin arabasını değil, kendi özel arabasını kullanır.
3. Herkesi ilgilendirmeyen, tanıksız, her türlü resmi ortam dışında yapılan bir şey için kullanılır: Özel bir görüşme.
4. Herkese açık olmayan, birkaç kişiye ya da bir gruba özgü şey için kullanılır: Özel bir toplantı yapmak. Bir filmin özel gösterimi.
5. Özellikle bir kimseye, bir gruba ait olan, onları ilgilendiren bir şey için kullanılır: Özel mülk. Özel yol. Özel giriş.
6. Doğrudan devlete, devlet yönetimine, bütçesine bağlı olmayan bir şey için, KAMUSAL ya da RESMİ ye karşıt olarak kullanılır: Özel sektörde çalışmak. Özel okul, özel klinik.
7. Topluluk ve devlete karşıt olarak bireye ilişkin olan şey için kullanılır: Özel çıkarları korumak.
8. Kamu sektörü dışında ya da ona karşıt olarak, kişilerce sürdürülen ve serbest meslekler çerçevesinde yer alan bir etkinlik, bir iş; bu etkinliğe bağlı şey için kullanılır: Bir doktorun özel hastaları. Özel dedektif.
9. Herhangi bir özelliğiyle ayırt edilen, kendine özgü birtakım özellikleri bulunan bir şey, bir kimse için kullanılır: Bu çok özel bir durum.
10. En üst dereceye vardırılan bir çaba için kullanılır: Bir ayrıntıya özel bir dikkat göstermek.
11. GENEL'e karşıt olarak, belirlenmiş, kesinlik kazanmış, sınırları çizilmiş bir şey için kullanılır: Özel anlamlı sözcükler.
12. Bir kimseye, bir şeye özgü, özellikle o kimsede, o şeyde görülen, gözlenen bir şey için kullanılır: Bu çiçeğin özel bir kokusu var.
13. Belli bir kategoriye özgü, belirli bir amaca, sonuca yönelik şey için kullanılır: Özel bir eğitim gerektiren çalışmalar.
14. Apayrı bir nitelik taşıyan, olağandışı koşullara uygun olan şey için kullanılır: Özel yetkiler islemek. Özel bir lütuf görmek.
15. Ortak olmayan, ölçülerin dışına çıkan, sıradan sayılmayan şey için kullanılır: Çok özel bir seyirci topluluğuna seslenen bir tiyatro.
16. Özel ders, öğretmen tarafından tek bir öğrenciye ya da küçük bir gruba verilen ders. || Özel sayı, bir süreli yayının herhangi bir konuya ayrılan sayısı: Türk dili dergisi halk edebiyatı özel sayısı.

—Anayas. huk. Özel hayatın gizliliği, her insanın özel hayatını gizli tutma konusunda hak sahibi olması.

—Askerlik
 • Özel çağrı, özel harekât planlarına dahil birlik ve kurumların sefer kadrolarını bütünlemek üzere yedek personelin hizmete alınması amacıyla yapılan çağrı.
 • Özel emir, yalnızca bir kişiyi ya da bir birliği ilgilendiren emir.
 • Özel görev, silahlı kuvvetlerde özel olarak oluşturulmuş birlik ve kuruluşlarca yapılabilecek taktik ve teknik görevler için kullanılan deyim.
 • Özel görev birliği, Birinci Dünya savaşı’nda ve ikinci Dünya savaşı’nın başında, genellikle serbest birlikler olarak toplanan ve daha sonra komandolara verilen çok tehlikeli ya da özel görevleri üstlenen hafif savaş birlikleri.
 • özel görev kuvveti, belirli bir taktik görevin yerine getirilmesi amacıyla tek bir komutanın emri altına giren, farklı müfreze, birlik ya da sınıflara mensup elemanların bir araya gelmesiyle oluşan kuvvet.
 • Özel hallerde muharebe, harekât bölgesi koşulla rina (doğal ya da yapay) göre uygulanacak özel yöntemler ve birlikler kullanılarak girişilen harekât. (Yerleşim bölgelerinde, tahkimli yerlerde, nehir boylarında, ormanlık bölgelerde, çöllerde, dağlık yerlerde, karla kaplı bölgelerde yürütülen muharebeler bu tür harekâta örnektir. Bu harekâtın yürütülmesinde özel olarak donatılmış ve eğitilmiş birliklere gereksinim duyulur.)
 • Özel harekât, bölgenin koşullarına uygun olarak donatılmış birlikler tarafından yapılacak harekâta verilen ad.
 • Özet harp, gayri nizami harp de dahil olmak üzere, psikolojik harp ve ayaklanmaya karşı koyma (istikrar harekâtı) ile ilgili askeri ya da askeri olmayan çeşitli etkinliklerin tümüne verilen ad.
 • Özel-karargâh, bir komutanlık karargâhının, genel karargâh çalışmaları dışındaki hizmetleri yürütmek amacıyla görevlendirilmiş özel bölümüne verilen ad.
—Bank. Özel kredi, bankaların özel kişilere (gerçek ya da tüzel) açtıkları kredi.

—Basın. Yayın hakkı, belli bir süre için tek bir yayın organına ait olan bir haber, bir metin için söylenir. || Özel muhabir, hesabına çalıştığı gazete tarafından, önemli bir olayın meydana geldiği yere gönderilerek, yerinde haber toplamakla görevlendirilmiş gazeteci. || Özel sayı, bir derginin belirli bir konudaki yazıların derlendiği sayısı. Önemli olaylar (Çanakkale savaşı), yıl-dönümleri (Namık Kemal'in ölümünün 100. yıldönümü), çalışma alanları (eğitim), kurumlar, kuruluşlar (ordu) vb., özel sayıların içeriğini oluşturur. (Eskiden nüshai mümlaze denirdi.)

—Dilbil. Özel ad, cins adının tersine, bir tek varlık ya da nesneyi belirten adın alt- kategorisi (örn. Ali, Ankara). || Özel dil, bireyin içinde bulunduğu sınıf, yaş, meslek tarafından belirlenen dil. (Örn.; gemici dili [alabanda, siya, baştan kara vb. sözcükleri], basın dili [kadrat, kolon, prova, basıla vb. sözcükleri].) [Eşanl. GRUP DİLİ ]

—Eğit. Özel eğitim - EĞİTİM || Özel eğitim sınıfı - EĞİTİM. || Özel okul, özel olarak öğrenim yapan okul.

—Hematol. Özel antijen, bazı ailelerde bulunan ve bilinen alyuvar kan grupları sisteminden tamamen bağımsız olan alyuvar antijeni. (Özel antijenler pek çoktur)

—Huk. Özel af — AF. || Özel hukuk - HUKUK. || Özel idare — İL ÖZEL İDARESİ. || Özel kalem müdürlüğü, bir bakanlıkta, bakanın resmi ve özel yazışmalarını her türlü protokol ve tören işlerini düzenleyen ve öteki kuruluşlarla işbirliğini sağlayan müdürlük. || Özel mahkeme, belirli dava ve uyuşmazlıkların çözümü için özel yasayla kurulmuş mahkeme. (Özel mahkemelerin baktıkları işler, kişiler ya da konular bakımından sınırlandırılmıştır. Çocuk mahkemeleri, iş mahkemeleri, tapulama mahkemeleri gibi.) || Özel mülkiyet, özel hukuk kişilerinin (tüzel ya da gerçek kişi) bir eşya üzerindeki mülkiyeti. ( MÜLKİYET.)

—ikt. Özel dış kredi, hükümetlerin, gerçek ve tüzel kişilerin kısa ya da uzun vadeli sermaye gereksinimlerini karşılamak amacıyla uluslararası sermaye piyasalarından sağladıkları ticari nitelikli kredi. (Bu tür borçlanmalar, genellikle hükümetlere yardım niteliğinde verilen düşük faizli, uzun vadeli kredilerden farklı olarak normal faiz oranları üzerinden yapılmakta ve geri ödeme süreleri sıkı bir plana bağlanmaktadır.) || Özel girişim, özel kesim tarafından mal ya da hizmet üretmek ve kâr sağlamak amacıyla emek ve sermaye gibi üretim etmenlerini bir araya getirerek örgütleyen ekonomik amaçlı kuruluşlara verilen ad. ( İŞLETME) || Özel sektör — ÖZEL KESİM || Özel ticaret, iç tüketime yönelik dışalımla yabancı ülkelere yapılan ulusal kökenli dışsatımın tümü. (Böylece, transit mallar, özel ticaretin dışında kalır. Gümrükler, yalnızca özel ticaret üzerinde çalışırlar, ama birçok ülkenin mevzuatı, özel ticaret ile genel ticaret arasında ayrım yapılmasını çoğu zaman güçleştirir.) || Özel yatırım, belirli bir ülkede ve dönemde, özel mülkiyete ait üretim araçlarına, konut ve sanayi yapılarına, mal stokuna, yapılan ilaveler.
Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 1 Şubat 2019 02:55
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
_KleopatrA_ - avatarı
_KleopatrA_
Ziyaretçi
4 Ocak 2010       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
ÖZEL
—Kamu mal. Özel bütçe, Muhasebe! umumiye k.'na göre, yerel gider ve gelirleri kapsayan bütçe. (Yerel yönetimleri oluşturan belediyelerin, il özel idarelerinin ve köylerin bütçeleri özel bütçe kapsamına girmektedir. Ancak, uygulamada bu bütçelerdeki giderler büyük ölçüde yerel kaldığı halde, gelirlerin önemli bölümü devlet gelirlerinden karşılanmaktadır. Özel bütçeler, öncelikle kendi özel yasalarındaki [il özel idaresi kanunu, Belediye kanunu] özel hükümlere göre, böyle bir hüküm yoksa, Muhasebei umumiye k. hükümlerine göre düzenlenir.)
Sponsorlu Bağlantılar

—Postc. Özel damga, anma pulu çıkarılmamış bazı önemli olaylar için belirli günlerde ve olaylarla ilgili yerlerde geçerlikte bulunan herhangi bir posta pulunu ya da anma blokunu iptal etmek için yaptırılan tarih damgası. (Bu damgaların üzerinde olayla ilgili yazı ve motifler bulunur.) || Özel gün zarfı, üzerine yapıştırılan pula özel bir flatelik damga basılan, damgayla ilgili yazı ve motifler taşıyan özel zarf. || Özel ulak, dağıtıcıların, posta gönderilerini (mektup, koli, havale, tebligat) genel dağıtımı beklemeden alıcıya adresinde teslim etmelerine ilişkin posta hizmeti. (Bu hizmet bir kere yapılır. Adresinde bulunamayan alıcı, PTT işyerine çağrılarak gönderisi teslim edilir. Acele posta servisi [APS], bir özel ulaktır.)

—Telekom. Özel devre, KİRALIK DEVRE' nin eşanlamlısı. || Özel hat, tek ve özel bir abone numarasıyla erişilebilen abone hattı.

—Uluslarar. ikt. Özel çekiş hakları, ödeme dengelerindeki açığı kapatabilmeleri için, Uluslararası para fonu (İMFj tarafından devletlere, kotalarıyla orantılı olarak verilen krediler.

—Verg. huk. Özel beyanname, Kurumlar vergisi k.'na göre, dar yükümlülüğe giren yabancı kurumların, vergiye tabi kazançlarının, değer artışı kazancı ile arızi kazançlardan ibaret bulunduğu durumlarda vergi dairelerine vermek zorunda oldukları beyanname. (Yabancı kurum ya da Türkiye'de onun adına hareket eden kimse, bu tür kazançları elde ediliş tarihinden başlayarak 15 gün içinde vergi dairesine bildirmekle yükümlüdür.) || Özel indirim, Türk gelir vergisi k.'na göre, gelir vergisi yükümlülerinin tümüne uygulanan genel indirimden başka, ücret yoluyla gelir elde edenlere ayrıca uygulanan indirim. (Özel indirim günde 200, ayda 6 000, yılda 72 000 TL’dir. Bakanlar kurulu özel indirim tutarlarını 15 katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, kalkınma planı ve yıllık programlarca özel önem taşıdığı belirtilen kesimlerle kalkınmada öncelikli bölgelerde fiilen çalışanların ücretleri için farklı özel indirim tutarları saptamak biçiminde de kullanılabilir.)

♦ a.
1. Bir bütünün tek bir öğesini oluşturan şey: Bu sorun özelden genele gidilerek çözülebilir.
2. Özel olarak, yüzyüze, başka kimse olmadan: Sizinle özel olarak görüşmeliyim; özellikle, bilhassa: Bu konuya özel olarak değindi; ayrıca: Özel olarak belirtmem gerekirse.

—ANSİKL. Anayas. huk. Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Adli soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar dışında, özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Yasanın açıkça gösterdiği durumlarda, usulüne göre verilmiş bir hâkim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda da yasayla yetkili kılınan bir makamın emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz, bunlara elkonulamaz (Anayasa md..20).

—Ask. Daha birinci Dünya savaşı'nda, büyük taktik birliklerin (tümen ya da tugay) bünyesinde, görev ve koşulların büyük bir çeşitlilik göstermesine bağlı olarak, daha esnek birlikler ortaya çıktı. Geçici olarak oluşturulan, kendi olanaklarının yanı sıra öteki birliklerin olanaklarından da yararlanan ve çoğu zaman farklı sınıflara mensup birliklerden meydana gelen bu kuvvetin komutası albay rütbesinde bir komutana veriliyordu, ikinci Dünya savaşı nda Amerikalılar, zırhlıların (combat command) ya da piyadenin (combat team) ağırlıkta olduğu özel görev kuvvetleri kurdular.

—Eğit. 1925’te çıkarılan Maarifi umumiye yasası'nda özel okullarla ilgili hükümlere yer verildi. 1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğretim kurumlan yasası'yla bu tür okullar yeni bir yönetmeliğe bağlandı. Ayrıca, özel yüksekokullar da açılmaya başladı. 1965-1970 arası Türkiye'de 37 özel yüksekokul kuruldu. Ancak, Anayasa mahkemesi özel yüksekokul açılmasının Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verince özel okullar İzmir’de Ege üniversitesine, öteki illerde de iktisadi ve ticari ilimler akademileri ile Mimarlık akademilerine bağlandı (1971).

1982 Anayasası, vakıfların yükseköğretim okulları açabilmelerine izin verdi. Yükseköğretim kurulu tarafından hazırlanan Vakıf yükseköğretim kurumları yönetmeliği (1985) uyarınca özel Bilkenf üniversitesi öğretime açıldı (1986). 1983 tarih ve 2843 sayılı yasa ile 625 sayılı yasanın bazı maddeleri değiştirildi ve özel okullar "TC uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ya da özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılan okulöncesi eğitimi; ilköğretim, ortaöğretim kurumlan, bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar vb. ile yabancılar tarafından önceden açılmış olan özel öğretim kurumlan" olarak tanımlandı.

Yasada ayrıca özel öğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile ilgili hükümlere de yer verildi. Özel okul açmak için gereken izin Milli eğitim gençlik ve spor bakanlığı’ndan alınır. Kalkınmada öncelikli yörelerde özel mesleki teknik okullara öncelik tanınır. Resmi benzeri bulunmayan, resmi benzeri deneme aşamasında olan okullar, askeri ve dinsel eğitim-öğretim yapan ve emniyet örgütüne bağlı okulların benzeri özel öğretim kurumlan açılamaz. Yeni yasaya göre yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de kendi adlarına ya da TC uyruklu gerçek ve tüzel kişiler adına yeni özel öğretim kurumu açamazlar.

1992'de Türkiye'de, 749 özel türk okulunda 142 287,83 azınlık okulunda6 005, 35 özel yabancı okulda 10 759 ve 2 özel uluslararası okulda 470 öğrenci öğrenim görmekteydi. Özel türk liselerinin büyük bölümü ile özel yabancı liseler, merkezi sistemle yapılan giriş sınavı ile öğrenci alır, 1993'te özel okullara alınacak 8 260 öğrenci için yapılan kolejlere giriş sınavına yakş. 18 000 öğrenci başvurmuştur.
Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 1 Şubat 2019 02:48
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
11 Aralık 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Özel
sıfat
1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî:
"Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer:
"Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı:
"Özel durumları da göz önüne alalım."- .
Birleşik Sözler
 • özel ad
 • özel af
 • özel dikiş
 • özel dil
 • özel girişim
 • özel hayat
 • özel isim
 • özel kalem
 • özel kesim
 • özel mülkiyet
 • özel okul
 • özel radyo
 • özel sayı
 • özel sektör
 • özel televizyon
 • özel teşebbüs
 • özel tiyatro
 • özel ulak
 • özel yaşam
 • hizmete özel
 • kişiye özel
Son düzenleyen Safi; 1 Şubat 2019 02:57
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
1 Şubat 2019       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

kişiye özel


sıfat
1 . Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen, zata mahsus.
2 . Şikâyeti, isteği vb.ni ilgili makama bildirmek üzere gönderilen yazının taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim.

Hizmete Özel


1. Şikâyeti, isteği vb.ni ilgili makama bildirmek üzere gönderilen yazının, belgenin, raporun ve yayınların taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim.
2. Kurum, kuruluş vb.nde belirli işler için kullanılmak üzere ayrılmış taşıt.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

21 Aralık 2013 / Ziyaretçi Soru-Cevap
28 Mart 2012 / Misafir Cevaplanmış
7 Nisan 2016 / Misafir Cevaplanmış
26 Ağustos 2012 / Misafir Soru-Cevap
13 Ağustos 2011 / Misafir Soru-Cevap