Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Kasım 2015  Gösterim: 5.583  Cevap: 2

Sözleşme Nedir?

7 Mayıs 2009 02:29       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Sözleşme

isim

Sponsorlu Bağlantılar
1 .
Sözleşmek işi.

2 .
(hukuk) Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat:
"Anayasa, her şeyden önce bütün vatandaşların uymak zorunda olduğu bir toplum sözleşmesidir."- N. Cumalı.
3 . Bu işlemi gösteren belge, mukavelename.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • sözleşme yapmak
Birleşik Sözler
 • sözleşme tutanağı
 • ana sözleşme
 • opsiyonlu sözleşme
 • ön sözleşme
 • toplu sözleşme
 • evlilik sözleşmesi
 • iş sözleşmesi
 • kira sözleşmesi
 • kredi sözleşmesi
 • lisans sözleşmesi
 • ortaklık sözleşmesi
 • satış sözleşmesi7 Mayıs 2009 02:36       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Sözleşme
Vikipedi, özgür ansiklopedi

İki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan anlaşmalara sözleşme denir.
Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlem olan sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir. Ama bazı tür sözleşmelerin belirli biçimde yapılması yasalarda öngörülmüştür. Örneğin, taşınmaz malların satış sözleşmesinin resmi biçimde yapılması zorunludur. Sözleşmenin yazılı biçimde yapılması anlaşmazlık durumunda kanıtlamayı kolaylaştırmak için de yararlıdır.
Sözleşme, taraflardan birinin yaptığı bir önerinin karşı taraf ya da öteki taraflarca benimsenmesiyle oluşur. Bir sözleşmede tarafların karşılıklı çıkarları bulunur. Örneğin herhangi bir malı satın alırken yapılan iş sözlü bir sözleşmedir. Alıcı mala karşılık bir fiyat önerir ve satıcı bu öneriyi kabul ederse parayı alıp malı teslim eder. Bu durumda sözleşme yapılmış ve sözleşme koşulları yerine getirilmiştir.
Bir sözleşmenin geçerli olması için tarafların sözleşmeyi özgür iradeleriyle ve bilinçli olarak yapmış olmaları gereklidir. Taraflardan birinin zorlanması, korkutulması ya da aldatılması yoluyla yapılan sözleşmeler geçersizdir. Yasalara göre ergin sayılmayanlar, akıl hastaları, çocuklar sözleşme yapamaz. Konusu yasalara ya da ahlaka aykırı sözleşmeler yapılamaz.
Sözleşmenin taraflarından biri sözleşmede belirtmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmezse karşı taraf mahkemeye başvurabilir. Mahkeme haksız tarafı yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlar ya da sözleşmeye uyulmasından doğan zararın ödenmesine karar verir. Tazminat denen bu ödemeye karar verilmesi için zarar gören taraf zararını kanıtlar.

Ayrıca bakınız:

10 Kasım 2015 21:44       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
SÖZLEŞME a.
1. Sözleşmek eylemi.
2. Birden çok kişinin karşılıklı olarak bir yükümlülük altına girmek için yaptıkları anlaşma (AKİT, MUKAVELE, KONTRAT.) [Bk. ansikl. böl. Huk.]. Balıkçılıkla ilgili uluslararası sözleşme. İşverenlerle sendikalar arasındaki sözleşmeye göre ücret sözleşmesi.
3. Bu anlaşmanın geçerliliğini kanıtlayan belge; mukavelename, kontrat: Bir sözleşme hazırlamak, yazmak, imzalamak. Noterlikte yapılmış bir sözleşme. Noterlikçe onaylanmamış bir sözleşme.

—Ask. Yabancı ordularda görülen ve bir kişinin ordu ya da bağlı kumluşlannda subay ya da astsubay olarak belli bir sûre için gönüllü hizmet etmek istediğini belirten anlaşma.

—Fels. Toplum sözleşmesi, ya insanların kendi aralarında (Hobbes) ya bireyler ve hükümdar arasında (Locke) ya da her kişi ve topluluk arasında (Rousseau) yapılan ve bu düşünürlere göre toplumun temelini oluşturan açık ya da örtük sözleşme. (Bk. ansikl. böl.)

—Huk. Sözleşme özgürlüğü, sözleşme yapma ve onun biçimiyle içeriğini saptama konusunda taraflann özgür olması. [| Sözleşmeye bağlılık, ahde vefa. (AHİT.) || Evlenme sözleşmesi - EVLENME. || idari sözleşme - İDARİ. | Karşılıklı ya da iki yanlı sözleşme iki tarafı da borç altına sokan sözleşme. (Bk. ansikl böl.) || Karşılıksız ya da tek yanlı sözleşme sözleşme taraflarından yalnız birini borç altına sokan sözleşme. (Bu tür sözleşmelerin başlıca- ları, bağışlama ve kefalet sözleşmeleridir.) || Kira sözleşmesi -KİRA. || Miras sözleşmesi || Resmi sözleşme resmi makamlar ya da noter aracılığıyla yapılan sözleşme || Sözlü (şifahi) sözleşme, sözlü olarak yapılan sözleşme (Özel hukuk alanında sözleşmelerin, kural olarak, belirli bir biçimde yapılması zorunluğu yoktur. Ancak kimi sözleşmelerin yazılı ya da resmi bir biçimde yapılması zorunludur.) || Yazılı sözleşme yazılı biçimde yapılan ve imzalanan sözleşme.

—Ikt. Sözleşme benzeri, kamu yönetimi ile bir girişimci arasında yapılan ve sübvansiyonlar, vergi bağışıklıkları ya da finansman kolaylıktan yoluyla, ulusal ekonomi için büyük önem taşıyan bazı programların (özellikle donanım malzemesi üretimiyle ilgili programlar) gerçekleştirilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan sözleşme.

—ANSİKL. Fels. Toplum sözleşmesi. Uygar toplumların tarihsel ya da ruhbilimsel kökeni sorununu (maddi sorun), bu toplum- ların hukuki temeli ve yasallığı sorunundan (hukuk sorunu) kesinlikle ayırmak gerekir. Toplum sözleşmesi kuramı, bu ikinci sorunu yanıtlamak ister. Rousseau'ya göre sorun, "her ortağın canını ve malını herkesin ortak gücüyle savunup koruyan ve böylece herkesle birleşen her ortağın kendinden başka kimseye boyun eğmediği ve eskisi kadar özgür kaldığı bir birlik biçimi bulmaktır [...]. Bu sözleşmenin koşulları edimin özüyle öylesine belirlenmişlerdir ki en küçük bir değişiklik onları boş ve etkisiz bir duruma getirebilir [...]. Bu koşulların hepsi, kuşkusuz bir tek koşula, her ortağın bütün haklarıyla birlikte kendini tamamen topluluğa vermesi koşuluna indirgenebilir; çünkü, ilk olarak, her ortak kendini tamamen topluluğa verdiğinden, durum herkes için eşittir ve durum herkes için eşit olunca da kimsenin onu başkalarına zararlı bir duruma getirmekte çıkan yoktur. Aynca herkes kendini eksiksiz vereceği için, birlik olabildiğince yetkin olacak ve hiçbir ortağın isteyebileceği hiçbir şey kalmayacaktır [...]. Son olarak, her üye kendini herkese vermekle hiç kimseye vermemiş ve kendisine devredilen hakkın tıpkısının kendisinden elde edilmediği hiçbir ortak kalmadığından hem yitirilenin eşdeğeri, hem de el- dekini korumak için daha çok güç kazanılmış olur. Buna göre toplumsal sözleşmenin, özüne yabancı olan her şey bir yana bırakılırsa, şu terimlerle özetlenebildiği görülür: "Her birimiz tüm varlık ve tüm gücümüzü genel istencin yüce yönetiminin buyruğuna verir ve buna karşılık her üyeyi bütünün bölünmez bir parçası olarak kabul ederiz” (Toplum sözleşmesi [Contrat social], 1, 6).
Hegel'de özgürlük, ancak ele geçirdiği bir nesnede bir buradavarlık olarak ortaya çıktığı zaman somuttur. Ama bu mülkiyet ancak "benim öznel istencim aracılığıyla” var olabildiği zaman da "istençten istence bağıntı" olmak anlamına gelen özgürlük kuralına gerçekten uymuş olmaz. "Mülkiyeti [...] bir başka istenç aracılığıyla ortaya koyan ve dolayısıyla ortak bir istençle elde ettiren bu dolayım, sözleşme alanını oluşturur” (Vertrag) [Gmnd- linien der Philosophie des Rechts, 71].

—Huk. Sözleşme borç kaynaklanndan biridir. Kişiler, aralarında sözleşmeler yaparak alacaklı ve borçlu olurlar. Taraflar, karşılıklı ve birbirine uygun olarak nzala- nnı bildirince sözleşme tamamlanmış olur; böylelikle, taraflar karşılıklı olarak yükümlülük altına girerler. İki taraf sözleşmenin temel noktalannda uyuşurlarsa, ikinci derecedeki noktalar belirlenmemiş olsa bile sözleşme yapılmış sayılır. Birine sözleşme önerisinde bulunan kişi, önerinin kabulü için belirli bir süre koymuşsa, bu süre içinde önerisiyle bağlı kalır. Kabul için bir süre konulmaksızın yapılan sözleşme önerisi hemen kabul edilmezse öneride bulunan kişi, onunla bağlı kalmaz (Borçlar k. md. 4). Ancak uzakta bulunan kişiye bir öneri yapılıyorsa, zamanında gönderilmiş bir cevabın beklenebileceği süreye kadar öneri sahibi bununla bağlı kalır (Borçlar k. md. 5). Sözleşmenin geçerliliği, yasada aksine bir kural bulunmadıkça, hiçbir biçime bağlı değildir (Borçlar k. md. 11). Yasaca yazılı olması gereken bir sözleşmenin değiştirilmesi de yazılı olmalıdır; ancak bu sözleşmeye aykırı olmayan veya onu değiştirmeyen bütünleyici koşullar bu kuralın dışındadır (Borçlar k. md. 12). Yazılı olması gereken sözleşmelerde borç yüklenenlerin imzalarının bulunması gerekir, imza, borçlunun el yazısıyla olmalıdır. Bir sözleşmenin konusu, yasanın gösterdiği sınır içinde serbestçe saptanabilir. Sözleşmenin konusu olanaksız ya da hukuk ve ahlaka aykırı olursa sözleşme bozuk sayılır (Borçlar k md. 20).

• Karşılıklı ya da iki yanlı sözleşme Bu tür sözleşmeler tam karşılıklı ve eksik karşılıklı olmak üzere iki gruba ayrılır. Tam Karşılıkla ya da tam iki yanlı sözleşmelerde her iki taraf, birbirine bir edimi yerine getirme vaadinde bulunur; her iki taraf da borç altına girer. Örneğin, kira böyle bir sözleşmedir. Kiracı belirli bir para borcunu yüklenirken kiraya veren de bir eşyanın kullanımını kiracıya sağlama yükümlülüğü altına girer. Burada edimler arasında değiştokuş sözkonusudur. Eksik karşılıklı ya da eksik iki yanlı sözleşmelerde bir taraf, mutlaka bir edim borcu altına girerken, öteki tarafın borç altına girmesi, kimi koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. Örneğin, eksik karşılıklı sözleşme olan vekâlet sözleşmesinde vekil her zaman borç altına girdiği halde, öteki taraf ancak koşullara göre borç altına girer. Vekil ancak sözleşmede belirtilmişse ya da teamül varsa ücrete hak kazanır (Borçlar k. md. 386).

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Sözleşme Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç