Arama

Nabi

Güncelleme: 21 Aralık 2012 Gösterim: 23.911 Cevap: 2
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
6 Kasım 2008       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
(1642-1712). Ünlü bir Divan şairi olan Nabî doğum yeri olan Urfa'da öğrenim gör­dükten sonra 1665'te İstanbul'a giderek Vezir Mııctafa Pasa'nın kâtibi oldu. Mus­tafa Paşa Padişah IV. Mehmed'in yakın çev­resinde bulunduğundan Nabî'nin de sarayla ilişkisi güçlendi. 1675'te ilk ünlü yapıtını, IV. Mehmed'in şehzadeleri için Edirne'de düzen­lediği sünnet düğünü şenliklerini anlatan Sur-name'yi yazdı. 1678'de çıktığı hac yolculuğu­na ilişkin izlenimlerini Tuhfetü'l-Haremeyn adlı yapıtta topladı.
Nabî, koruyucusu Mustafa Paşa'nın 1686'da ölümü üzerine Halep'e yerleşti. Bu­rada oğlu Ebulhayr için öğütlerle dolu Hayri­ye adlı ünlü mesnevisini kaleme aldı. O güne kadar yazdığı şiirlerini bir DivariAa topladı. 1710'da yakın dostu olan Halep Valisi Baltacı Mehmed Paşa sadrazamlığa getirilince Nabî' yi de İstanbul'a götürdü. Darphane emirliği, Anadolu muhasebeciliği gibi görevlerde bulu­nan Nabî bir yandan da resmi ve özel mektup­larını içeren Münşeat'ım düzenledi. Kısa bir hastalıktan sonra İstanbul'da öldü.
Sponsorlu Bağlantılar
Nabî'ye Divan edebiyatında ayrı bir yer kazandıran özelliği, şiirlerindeki bilgece tavır­dır. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemin­de yaşaması, birçok savaşa, yenilgiye, top­lumsal yıkıma tanık olması onu bu yönde etkilemiştir. Şiirlerinde ahlakçı bir yaklaşım egemendir. Öbür Divan şairleri gibi duygula­ra, doğa betimlemelerine hemen hiç yer vermez. Söz oyunlarına başvurmaz. Nabî'nin şiirleri yerel deyimlerle, atasözleriyle güçlen­dirilmiş mısralardan oluşur. Bu yüzden de "hikemi şiir" denen düşünceye önem veren çığırın öncüsü sayılır.


MsxLabs & TemelBritannica

Biyografi Konusu: Nabi nereli hayatı kimdir.
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
HipHopRocK - avatarı
HipHopRocK
Ziyaretçi
2 Nisan 2009       Mesaj #2
HipHopRocK - avatarı
Ziyaretçi
Nâbi

Sponsorlu Bağlantılar
Nâbi, (1642-1712) ünlü Dîvân edebiyatı şairi.

Hayatı

1642 senesinde, Şanlıurfa'da doğan Yusuf Nâbi yokluk ve sefalet içinde yaşayarak büyümüş, 24 yaşındayken de İstanbul'a gitmiştir. Burada eğitimine devam eder, şiirleri ile tanınmaya başlar. Paşa vefat edince ise Halep'e gider. İstanbul'da geçirdiği dönemde birçok önemli isimle arkadaşlıkları olmuş, sarayla da bazı ilişkiler kurmuştur. Bunun da etkisiyle, Halep'te geçirdiği yıllarda (yaklaşık 25 yıl) devletin sağladığı imkânlarla rahat bir hayat sürdürmüştür. Eserlerinin çoğunu Halep'te geçirdiği bu yıllarda kaleme almıştır. Daha sonra arasının da iyi olduğu Halep Valisi Baltacı Mehmet Paşa sadrazam olunca Nâbi'yi yanına aldı. Bu dönemlerde Nâbi Darphane Eminliği, Başmukabelecilik gibi görevlerde bulundu. Ayrıca, bazı kaynaklara göre Nâbi aynı zamanda çok güzel bir sese sahipti ve müzik konusunda da fazlasıyla başarılı idi. "Seyid Nuh" ismiyle bazı besteleri olduğu bilinir. Nâbi, İstanbul'da 1712 yılında vefat etti.Nabi bazı kaynaklara göre espirliydi.

Dönemi, Çalışmaları

Nâbi Osmanlı'nın duraklama devrinde yaşamış bir şairdi, yönetim ve toplumdaki dejenerasyona ve bozukluklara şahit oldu. Çevresindeki bu negatif olgular onu didaktik şiir yazmaya itmiş, eserlerinde devleti, toplumu ve sosyal hayatı eleştirmesine neden olmuştur. Ona göre şiir hayatın, karşılaşılan sorunların ve günlük yaşamın içinde olmalı, hayattan, insandan ve insanî konulardan izole edilmemelidir. Bu yüzden şiirleri hayat ile alâkalı, çözümler üretmeye çalışan, yer yer nasihatta bulunan bir yapıdadır. Eserlerinin herkes tarafından anlaşılması ve hayatla iç içe olmasını istemesindendir belki de, kullandığı dil yalın ve süssüzdür. "Bende yok sabr-ı sükûn, sende vefadan zerre, İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere." Na ve bi kelimeleri arapça ve farsçada 'yok' anlamına gelmektedir.Bu beyitte Nabî mahlasının oluşumunu belirtmektedir...

Başlıca Eserleri
  • Dîvân
  • Hayriyye
  • Hayrabâd
  • Tuhfetü'l Haremeyn
  • Surname
  • Fatihnâme-i Kâmaniçe
  • Zeyl-i Siyer-i Veysi
  • Münşeat

Rower - avatarı
Rower
VIP MazessezaM
21 Aralık 2012       Mesaj #3
Rower - avatarı
VIP MazessezaM
Nâbi
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

(1642 Urfa-1712 İstanbul), divan şairi.

Asıl adı Yusuf'tur. Medrese öğrenimi görerek yetişti, Arapça ve Farsça öğrendi. İstanbul'a geldiği zaman (1665) Musahip Mustafa Paşa'nın divan kâtibi ve kethüdası oldu. Padişahın Mısır valisine gönderdiği fermanı götürmeye memur edilince Hicaz'a da gitti. Koruyucusu Mustafa Paşa'nın ölümü (1685) üzerine Halep'e yerleşti (1686-1710). Bir süre Halep'te valilik yapan Baltacı Mehmet Paşa'nın sadrazam olması üzerine İstanbul'a geldi.

Anadolu başmuhasebe kalemi, darphane amirliği görevlerinde bulundu. Gençlik gazellerinde belli söyleyiş özellikleri ve kalıpları içinde kişisel duyarlıkları işleyen Nâbi, daha sonra dünyayı ve olayları düşünüp değerlendirmeye başlar. Giderek, eskilerin "hitmet-i amiz" dedikleri bilgece şiir söyleme yolunda yeni bir öz kazanır. Dönemin şairlerinden ayrılarak, toplumu sarsan olaylarla etkilenir, kendine özgü deyişlerle bu olayların bıraktığı izlenimleri yansıtır.

Gazellerinde sadelik ve külfetsizlik ögeleriyle Nedim'in göstereceği atılımlara yardımcı olur. Tanzimat döneminde, Ziya Paşa, Nâbi'nin bu nitelikleri üzerinde durarak, "Harabat" önsüzünde dil, söyleyiş yönlerinden şiire kazandırdıklarını övgüyle anar. "Hayriyye" adlı mesnevisinde (basımı, 1889) şiir ögeleri yok denecek kadar azalır; öte yandan kendi görüşlerine göre belirlenen bir ahlâkın ilkeleri öğütlenir. Oğluna söyler gibi, toplumun öteki bireylerini de doğru gördüğü bu ilkelere bağlamak ister.

Dönemine göre anlaşılır bir dil kullanır. "Divan"ından (basımı, 1841, 1875) başka, Hicaz yolculuğunu yazdığı "Tuhfetü'l Haremeyn" (basımı, 1849) ve IV. Mehmet'in şehzadelerinin Edirne'de yapılan sünnet düğünü şenliklerini anlatan 587 beyitlik "Surname"si (Agâh Sırrı Levend, basımı 1904) vardır.

Gölgen misali yanındayım!Msn Thunder

Benzer Konular

20 Ağustos 2013 / BARIŞ Edebiyat tr
13 Mart 2007 / Kral_Aslan Bilim tr
24 Kasım 2006 / Mystic@L Edebiyat tr