Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 8 Eylül 2008  Gösterim: 32.042  Cevap: 5

Eğitim Programı Geliştirme

Misafir
8 Eylül 2008 12:35       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ

Program geliştirme işlemi bir süreçtir. Bu süreç sırasıyla yapılması gereken bazı işlemleri içerir.
Sponsorlu Bağlantılar

PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI

Planlama kendi içinde yedi alt basamaklardan oluşmaktadır.

 1. Çalışma gruplarının oluşturulması
 2. Program geliştirme çalışma planı
 3. Ihtiyaç saptama
 4. Hedef yazma
 5. İçerik analizi yapma
 6. Eğitim durumları hazırlama
 7. Sınama durumları
1. Çalışma Gruplarının oluşturulması

Program geliştirme birçok kişinin işbirliği içinde çalışmasını gerektiren bir işlemdir. Bu belirlemeler ışığı altında çalışma gruplarını üç grupta toplayabiliriz. Bunlar;

I. GRUP: Program karar ve koordinasyon grubu
II. GRUP: Program çalışma grubu
III. GRUP: Program danışma üyeleri grubu

a. Program Karar ve Koordinasyon Grubu

Ülkemizdeki tüm eğitim çalışmaları, her düzeyde eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi MEB sorumluluğu altında yürütülmektedir. Bu nedenle program hazırlamada en yetkili organ MEB ve buna bağlı olan Talim Terbiye Kurulu'dur.
Hangi alanlarda program geliştirme çalışmalarının yapılacağına karar verilir.
Ülkede başta olan eğitim felsefesinin bu programlara yansıtılması sağlanır.
Hazırlanan programları kabul yada değiştirmede karar organı olarak görev yapar.
Tüm program geliştirme çalışmalarında koordinasyonu sağlar.

a. MEB temsilcisi
b. Program geliştirme uzmanı
c. Öğretmen örgütleri temsilcisi
d. konu alanı uzmanı
e. Veli temsilcilier
f. öğrenci temsilcileri

b. Program çalışma grubu.

Program Çalışma Grubu Programın hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında sürekli görev yapan bir gruptur.
Grupta bulunan üyeler;

a. Program geliştirme uzmanı
b. Ölçme değerlendirme uzmanı
c. Konu alanı uzmanı(Üniversitelerden
d. Konu alanı uzmanı(Pilot okullardan

c. Program Danışma Grubu

Program çalışma grubuna danışma yapacak uzmanlardan oluşur. Gerektiğinde katılması gerekenlerdir. Bunlar;
 • Eğitim Psikologu
 • Eğitim Sosyologu
 • Eğitim Felsefecisi
 • Eğitim Ekonomisti
 • Eğitim Denetçisi
 • Eğitim Teknoloğu
 • İletişim Uzmanı

2. Program Geliştirme Çalışma Planı

Program geliştirme sürecinde hangi işlemlerin, ne zaman ve ne kadar sürede gerçekleştirileceğini belirleyerek bir zaman takvimi hazırlanır

3. İhtiyaç Saptama

Program geliştirme sürecine ihtiyaç saptama çalışmalarıyla başlanır.
 • Toplumun beklentileri ve ihtiyaçları nelerdir?
 • Bireyin ihtiyaçları nelerdir?
 • Konu alanı ile ilgili ihtiyaçları nelerdir?
İHTİYAÇ SAPTAMA YAKLAŞIMLARI

Programın hazırlanması için bir program ihtiyacının ortaya çıkması ve bu ihtiyacın en iyi şekilde karşılanması için de gerçek ihtiyacın ne olduğunun saptaması lazımdır.
ihtiyacın analiz edilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar vardır.

1. Farklar Yaklaşımı

Olması gereken durum ile olan durum arasındaki farka bakarak ihtiyaç saptanır.
Örnek :Biz yılda ortalama 100 ton su tüketiyoruz diyelim bunu 70 tona düşürmek için çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorsak bu farklar yaklaşımına girer.

2. Demokratik Yaklaşım

İhtiyaç, toplumdaki baskı gruplarının isteklerinden hareketle ortaya çıkar.Bskı grupları sivil toplum örgütleri ve aydınlardır..burdaki baskı olumlu bir ifadedir.

3. Analitik Yaklaşım

Gelecekte ortaya çıkması olası durumlardan yola çıkarak ihtiyacın belirlenmesi sürecidir. Mevcut durumdan yararlanılarak geleceğe yönelik durumlar hakkında karar verilir. Bu yaklaşımda eleştirel düşünceden yola çıkılarak çözüm aranır.Örnek Biz eğer harcadığımız suyun 2010 yıllında tükeneceğini düşünürek geleceğe yönelik planlar yaparsak bu analitik yaklaşım olur

4. Betimsel Yaklaşım

Belirli olgu ya da eğitim yaşantılarından ortaya çıkan durumla ilgilenilir. Bir nesnenin yokluğu, eksikliği ile ortaya çıkan zararla o nesnenin varlığının ortaya koyacağı, sağlayacağı yarardan hareketle ihtiyaç belirlenir.

İhtiyaç Değerlendirme Teknikleri
 1. Delphi tekniği-Anket geliştirme:Faklı uzmanların görüşüne başvurmaktır
 2. Progel-Dacum Tekniği:Bir mesleğin beceri profili ve oluşma şartlarını incelemektir
 3. Gözlem somut olarak sorunu anlamak için yapılır
 4. Meslek Analizi:Mesleğin özellikleri ve neden ihtiyaç duyulduğu saptanır
 5. Ölçme araçlan-Testler sorularla ihtiyaç belirlenmeye çalışılır.
 6. Görüşme-Grup toplantıları:İhtiyacı değerlendirmek için yapılır.
 7. Kaynak tarama
a. Literatür tarama
b. Raporları değerlendirme
c. Mevcut programı inceleme
Son düzenleyen BrookLyn; 8 Eylül 2008 14:54


Misafir
8 Eylül 2008 12:36       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Eğitim insanı temel alır ve onun öğrenmesiyle başlar. öğrenme yeteneği olmadan eğitim olmaz. Eğitimin başlangıcı, insanın insan olarak çevresiyle etkileştiği güne kadar uzanır. Birey davranışlarının hemen tamamını başkalanyla etkileşerek, onları gözleyip taklit ederek öğrenir. Bu anlamda birey, doğduğu andan başlayarak çevresinin etkisindedir. Başkalarının etkisi altında yeni davranışlar kazanması onun eğitilmesi demektir

A-KÜLTÜR: Eğitimin tek amacı kültürün devamlılığını sağlamaktır.

Kültürleme çeşitleri
 1. Zoraki kültür: Kültürel süreçlerin zorla bireye kazandırılması demektir. Propaganda buna en güzel örnektir.
 2. Gelişigüzel kültür. Değerler bireye farkında olmadan kazandırılır. Sokakta yolda işte
 3. Kasıtlı kültürleme: Okullarda planlı programlı olarak yapılır. İnsanla ilgilidir ve kültürün devamlılığı amaçlanır.
B-Eğitim programı

Bireyin okul içi ve okul dışı okul ile ilgili yapılan planlı tüm eğitim etkinliklerini içine alan programdır. Okulla ilgili her şeydir.

C-Öğretim Programı

Dersin işlenişi ile ilgili her şeydir.. Bireye kazandırılması düşünülen davranışların ne olduğu, bu davranışların nasıl kazandırılacağının, kazandırılıp kazandırılmadığının nasıl anlaşılacağının gösterildiği dokümana denir.

D-Ders Programı

Bir ders saati için yapılan programdır. O derse saatine ilişkin etkinlikleri gösterir.

Not: En geniş kapsamlı program eğitim programıdır. Bu program öğretim programını içine almakta, ders programlan da öğretim programını oluşturmaktadır.
Örnek olarak sınıf içinde bir futbol turnuvası öğretim programına girer.Aynı turnuva sınıflar arası yapılırsa bu eğitim programına girer.

E-Örtük Program

Öğrenciye fark ettirmeden bir şeyler öğretmek amaçlanır. Saklı-gizil- öğrenme Müze ve okul gezileri bu amaçla yapılır.

F-Müfredat program

Konuların içeriği ve ne zaman öğretileceğine ilişkin programdır.Konuların zamanlaması hakkında bilgi verir.

G-Program Geliştirme

Eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür. Bir eğitim programında yer alan dört temel öğenin birbirleri arasmdaki ilişkiler bütününe program geliştirme denir. Bu dört Öğe;

Hedef: niçin öğretelim?

Yetiştirilecek bireyde bulunması uygun görülen eğitim yoluyla kazandırılabilir istendik özelliklerdir.

İçerik ne öğretelim?

Bir programın içinde bulunması gereken konuların düzenlenmiş bütünüdür.

Öğrenme-Öğretme Süreçleri :Nasıl öğretelim?

Eğitim durumlarıdır. Belli bir zaman süresi içinde bireyi etkileme gücünde olan dış şartlardır.
Ölçme ve Değerlendirme (sınama durumları): Ne kadar öğrettik?

Öğrencide gözlenmeye karar verilen istendik davranışların kazanıp kazanılmadığı hakkında bir yargıya varma işidir.

Eğitim

Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.(1)

Formal Eğitim (Kasıtlı Eğitim)

Bireyin kendisi ya da bir başkası tarafından kazanılacak davranışların planlanıp kontrol edildiği eğitimdir. Planlı, amaçlı ve düzenli bir şekilde gerçekleşir. Amaçlı ve planlıdır .

Çoğunlukla öğretmen tarafından planlanır, öğretim yoluyla gerçekleşir Başlangıçtan sonuna kadar kontrollü ortamlarda gerçekleşir Çoğunlukla okul vb. yerlerde oluşur Amaç, bireylere olumlu davranış kazandırmaktır.

INFORMAL EGITIM

Amaçlı ve planlı değil, gelişigüzeldir Planlı olmadığı için, bulunulan ortama göre şekillenir
Bireyin yaşadığı kontrollü yada kontrolsüz her ortamda gerçekleşir işyerinde, arkadaş grubu içinde, okulda, kısaca yaşamın her anında oluşur.

Olumlu davranışlar yanında istenmeyen davranışlarda oluşabilir. Formal eğitimin gerçekleştiği ortamlar içinde okulun ayrı bir önemi vardır. Okulda bireyler çoğunlukla öğretim yoluyla davranış kazanırlar.

Öğretim

Bu davranış değişikliğinin okulda planlı ve programlı bir şekilde yapılması sürecidir.

Program

Gelecekle ilgili yaşanılması istenenlere ulaşmak için, elde bulunan imkanları düzenlemektir.

Bireysel, toplumsal ve kültürel yaşamın her alanında "bilinçli, düzenli, planlı ve yöntemli"
insan çabalarının ve etkinliklerinin ana öğesi durumuna gelir. Bu tür çabaların ve etkinliklerin en yoğun olduğu alan, kuşkusuz, "eğitim"dir...
Son düzenleyen BrookLyn; 8 Eylül 2008 14:57
Misafir
8 Eylül 2008 12:37       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

1. TOPLUMSAL TEMELLERİ

Program gelişitirme çalışmlarında toplumun temellerini bilmek gerekir.Eğer eğitim öğretimin amcaı kültürün devamlılığını sağlamaksa toplumun temeli ve kültürüde çok iyi bilnmek zorundadır.

Toplumun ihtiyaçlarına cevp vermek zorundadır.Toplum tarafından ilgi görmeyen yada toplumun herhangi bir ihtiyacı olmayan öğrenmeler bir işe yaramaz.

2. BİREYSEL TEMELLERİ

Bireyin ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır ve bireye ihtiyacı olan şeyler öğretilmelidir.
Bireyin nasıl öğrenebileceği araştırılmalıdır.

3. EKONOMİK TEMELLERİ

İktisatla alakalıdır.Çok para harcanarak hazırlanmış bir program ekonomik değildir.
Her program geliştirme çalşma grubunda bir eğitim ekonomisti bulunmalıdır.

4. FELSEFİ TEMELLERİ

Başlıca felsefi alanlar

 1. Ontoloji (varlık bilgisi): Varlığın kökenini araştırır.
 2. Epistemoloji (Bilgi sorunu): bilginin kaynağını arar. Bilginin ne olduğunu bulmaya çalışır. Gerçekler bilinebilir mi? Mutlak bilgi var mıdır? Gibi sorulara cevap arar.
 3. Aksiyoloji (Değer bilimi) sanat ve estetik. İyi-kötü, güzel-çirkin,
Eğitimin Felsefi temelleri oluşturulurken etkilenilen akımlar Felsefe, bir okul için düşünce tarzını, görüşleri, inançları yansıttığı ve hedef ile içeriği etkilediğinden program geliştirmede önemli bir yer tutar.

Felsefe, kişisel inanç ve değerlerimizle ilgilenmemize, kim olduğumuzu, var olma nedenimizi ve bir ölçüde nereye gideceğimizi anlamamıza yardımcı olur. Gerek bireyi, gerekse toplumu ve konu-alanım ele alırken neye önem verileceğinin temelinde felsefi görüş ve tutumlar vardır. Felsefe, gerçeğin temellendirilmesine dayalı bir bağ kurma süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen ürünlerin dirik bir bütünüdür.

Temel olarak dört felsefeden söz edilebilir Bunlar:

a. İdealizm (İdealistlik)

Gerçeğe giden yol sadece bilimsel yöntem değil aynı zamanda sezgisel düşüncedir
Değerler mutlaktır ve değişmez bir yapıya sahiptir; gerçek bilgi ise aklın ürünü olan bilgidir.

Gerçek akıldır ve madde bir bakıma onun ürünüdür
İdealist görüşte tutarlılık kavramı önemli bir yer tutar. Bu görüşe göre okul kültürel mirası oluşturan değerleri öğretmelidir. (esasicilik)

b. Realizm (Gerçekçilik)

Bu görüşe göre varolan her şey gerçektir. Bu görüş modern bilimin temelini oluşturan nesnelliğin yansıtılmasına olanak vermiştir.

Gerçekçiler, idealistlerin öngördükleri gibi zihnin kendi dünyasını yaratması yerine, insan zihnînin yaşadığı çevre ile bilgi alışverişinde bulunduğunu varsayarlar.

Gerçekçi görüş temelde idealist görüşe karşıt olarak oluşturulmuş bir görüştür. (Daimicilik, Esasicilik)

c.
Pragmatizm (Yararcılık)

Bu görüşte önyargıların yeri yoktur. Bir fikrin, bir inancın ve bir hipotezin sonuçlarını değerlendirerek gerçeğe varma yoludur.

Yararcılık, insan deneyimine dayandığından eğitim amaç ve yöntemlerinde esnekliğe, sürekli deneme ve düzeltmelere olanak tanır. Buna bağlı olarak eğitimde çıkış noktası konu değil çocuktur.

Çocuğun tüm yaşamı bir bütün olduğundan eğitim; yaşama hazırlıktan öte yaşamın kendisidir.
Bu görüşü benimseyen eğitim anlayışında bireysel özellikler ve çocuğun etkin katılımı önemlidir.(ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık)

d. Existentialism (Var oluşçuluk)

Varoluşçu görüşe göre eğitimin amacı özgürlüklerin artmasıdır. Her bir öğrencinin, kendi değerler sisteminin özgürce ve yetişkinlerin zorlaması olmasızın geliştirilmesine izin verilmeli ve yardımcı olunmalıdır.

Öğretmen; yardıma gereksinim duyan öğrencinin yardımına koşan ve kişiliğin geliştirilmesine yardım etme zorunluluğunda olan bir kişidir.(Yeniden kurmacılık)

Rasyonalist:akıl yürüten.

EĞİTİM FELSEFELERİ

Ağırlıklı olarak eğitim felsefesi yaklaşımlarıdır.

a. DAİMİCİLİK

En eski program geliştirme felsefesidir. Eğitimin değişmeyeceğini ve evrensel bir eğitimi savunur Düşünen akıl yürüten (entelektüel) insanı savunur Okulu hayata hazırlık olarak görür. Okul hayatın kendisi değildir bu yüzdende okullarda meslek öğretilmesine karşıdır.

Okul hayatın maddi ve manevi değerlerini öğretir.İyi bir insan olabilmek için
Okullarda klasik eserler okutulmalıdır. Lider, düşünebilen insanlar yetiştirmeyi amaçlanmıştır.

b. ESASİCİLİK

Yetenekli nisanlar yetiştirmeye önem verir. Tarihe önem verir ve geçmişte olanların geleceğe aktarılmasını ister Öğretmen merkezli eğitimi savunur Geleneksel yöntemler ve ezber kullanılmalıdır. Konular ihtiyaca cevap vermiyorsa değiştirilmelidir.

Zihinsel disiplin yaklaşımı: eğitimin doğasında zorlama, disiplin ve baskı vardır

c. İLERLEMECİLİK

Öğrenci merkezlidir Problem çözme yollarının öğretilmesini savunur Okul hayatın ta kendisidir.
Öğretmen öğrenciye rehberlik etmelidir Demokratik bir eğitim İşbirlikçi öğrenme

d. YENİDEN KURMACILIK

Okul daha fazla sorumluluk almalıdırGerekirse her şey yıkılıp yeniden düzenlenmelidir
Son düzenleyen BrookLyn; 8 Eylül 2008 15:01
Misafir
8 Eylül 2008 12:39       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
4. Hedef Yazma

I. HEDEFLER

Amaç Eğitim-öğretim süreci sonunda ulaşılması istenilen düzey yada sonuçtur.Örneğin; iyi vatandaş, iyi insan, iyi öğretmen.

Hedef: Ulaşılmak istenen amaçtır.

Davranış: Öğretim hedeflerinin gözlenebilir ve ölçülebilir öğrenci tepkileri olarak ifade edilmesidir. Örneğin; Eğitim kavramının tanımını söyleme/verilenler arasından seçip işaretleme, günde 3 defa dişlerini fırçalama, Atatürk ilke ve inkılaplarını söyleyebilme

Bir eğitim programında hedefler belirlenirken o toplumun bireylerini neden eğitiyoruz sorusunu sürekli hatırlamamız gerekmektedir.

Uzak Hedefler: Ülkenin politik felsefesini yansıtan ve oldukça genel olarak belirtilen hedeflerdir.

Genel Hedefler:
Uzak hedefin yorumu aynı zamanda da okulun iş görüsünü yansıtan hedeflerdir.

Özel Hedefler: Öğrenciye kazandırılması uygun görülen özellikler ve bir disiplin ya da bir çalışma alanı için hazırlanmış olan hedeflerdir.

Eğitim hedeflerini belirlemede Uzak ve Genel hedeflerin dışında dört kaynak vardır;

Özel hedefler Genel Hedefler Uzak hedefler

Eğitim hedeflerinin belirlenmesinde; toplumsal, felsefı, ekonomik, psikolojik ölçütler göz önüne alınmalıdır. Hedefler bu ölçütler açısmdan incelendikten sonra kesinleştirilmelidir

1. Toplumsal gerçek:

a. İçinde yaşadığı toplumun bireye sağladığı olanaklar
b. Toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri
c. Toplumun insan gücü ihtiyacı
d. Bireyler ile toplumun beklentilerinin uygunluğu

2. Konu alanı
3. Bireyin özellikleri (Kişilik, ilgi, tutum)
4. Doğa

Hedeflerin Aşamalı Sınıflandırılması (Bloom Taksonomisi) Hedeflerin aşamalı olarak sınıflandırılmasında yaygın olarak kabul edilen görüş Bloom ve arkadaşlarının geliştirdikleri sınıflandırmadır.

Bu sınıflamada belli bir alana giren hedefler kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır. Bloom'un taksonomisine göre öğretim programının hedefleri üç ana başlık altında toplanmıştır. Bu taksonomiye bir anlamda insan öğrenmelerinin sınıflandınlması da denilebilir. ;
 1. Bilişsel Alan; öğrenilmiş davranışların zihinsel yönü ağır basan kısmıdır
 2. Duyuşsal Alan; öğrenilmiş davranışların Duygusal yönü ağır basan kısmıdır. Sevgi,
 3. korku, nefret, ilgi, tutum ve güdülenmiştik gibi duygusal yönlerin baskın olduğu alandır. Bu alanda bireyin özellikleri ön plandadır.
 4. Devinimsel (Psiko-motor) Alan; Öğrenilmiş davranışların zihin-kas koordinasyonu
 5. sonucu ortaya çıkan kısmına denir. Bu alanda beceriler ön plandadır.

Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması

1.
Bilişsel alan

a. Bilgi
b. Kavrama
c. Uygulama
d. Analiz
e. Sentez
f. Değerlendirme

2. Duyuşsal Alan

g.
Alma
h. Tepkide bulunma
i. Değer verme
j. örgütleme
k. Kişilik haline getirme

3. Devinişsel Alan (Psiko-motor)
I. Uyarılma
m. Kılavuz denetiminde yapma
n. Beceri haline getirme
o. Duruma uydurma
p. Yaratma

Hedeflerde Aranacak Bazı Özellikler

1. Hedef öğretmenin ne yapacağını değil, öğrencinin ne yapacağını ifade etmesidir. örneğin; Cümlenin öğelerini kavratma şeklindeki bir hedef ifadesi öğretmenin davranışını içerdiği için yanlıştır. Cümlenin öğelerini kavrayabilme örneğinde olduğu gibi hedef öğrenci davranışı açısından ifade edilmelidir.

2. Hedef davranış olarak ifade edilerek somut ve en özel öğrenci tepkisi olarak ifade edilir. Hedeflere ulaşma düzeyi ancak gözlenebilir ve ölcülebilir öğrenci tepkileri (istenilir davranışlar) olarak dav-ranışa dönüştürülerek belirlenir.

3.
Hedef yetiştireceğimiz öğrencide bulunmasını istediğimiz ve öğretim faaliyetleri yoluyla kazandınlabilir nitelikler yada özelliklerdir. Hedefler genel ifadelerle (doğrudan gözlenemeyen) belirlenir. Hedef cümlelerinin sonuna "bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, ilgililik, farkında olma, kavrayabilme" gibi ibareler konulur.

4.
Davranış ise hedeflerin somut ifadelerle (gözlenebilen veva ölcülebilen) belirlenmesidir. Davranış cümlelerinin sonuna "tanımlama, söyleme, açıklama, yazma, gösterme, işaret etme, bulma, tartışma" gibi ibareler konulur. Yeterliğe yada performansa dayalı öğretim uygulamalarında daha çok ölçüt dayanıklı hedef belirlenir. Ölçüt davanıklı hedefler yer. Zaman ve birim gibi ölçütlerine göre belirlenir. Örneğin: "1 dakika 200 kelimeyi okuyabilme" yada "100 metreyi 12 saniyede koşabilme" gibi

5.
Hedef öğrenme ürününe dönüktür. Bu nedenle öğrenme sürecini değil sürecin sonunda ortaya çıkacak özellik önemlidir. Bu nedenle öğretim sürecindeki konu başlıkları yada öğretmenin kullanacağı yöntemler hedef olamaz. Örneğin; "Cümlenin öğeleri" şeklindeki bir ifade konu başhğı olduğu için hedef olamaz.

6.
Hedefler kapsamlı ve sınırlı olarak belirlenmelidir. Buna göre hedefler tek bir davranışla değil, davranışlar grubuyla ifade edilmelidir.

7. Hedef aynı anlamla birden çok özelliği içermemelidir. Yani "Atatürk'ün hayatını kavrayabilme ve saygı duyma" şeklinde hem bilişsel hem de duygusal özellikler bir arada değil, ayrı ayrı hedefler olarak ifade edilmelidir.

8. Davranışlar ilgili oldukları hedefleri nitelik ve nicelik olarak ivi temsil etmelidir (kapsamalıdır) Davranışlar hedefe ulaşmayı sağlayacak düzeyde zenginleştirilmiş olarak belirlenmelidir.

9. Kritik Davranış Her hedefi temsil eden davranışlar arasında önem derecesi yüksek ve olmazsa olmaz anlamında öncelikli davranışlara kritik davranıs denir. Örneğin; "Atatürk'ün hayatını kavrayabilme" hedefinde "Atatürk'ün ilkelerinin önemini açıklayabilme" davranışı önem derecesi yüksek olan bir kritik davranıştır.

10. Hedefler binişik olmamalı, bitişik (tamamlayıcı) olmalıdır.

11. Hedef-Davranışlar öğretim sürecini başlatan, yönlendiren ve ölçmeye kılavuzluk yapan önemli bir program öğesidir.

Hedef-Davranış Belirleme İlkeleri

1.
Öğrenci yaşantısına dönüklük; hedefler öğrencinin Öğrenme etkinliklerine aktif olarak
katılmasını sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır.

2. Açık-seçiklik; hedefler herkesin ortak anlayacağı ve açıklayacağı bir dille ifade edil-
melidir.

3. Genellik ve sınırlılık; hedefler hangi özellikleri kazandıracağını belirtecek kadar genel ve
kazandıracağı özellikleri başka özelliklerle karıştırmayacak kadar sınırlı olmalıdır.

4.
Konu alam ile ilişiklik; hedefler ilgili oldukları konu alanını temsil edecek ve kapsayacak
değerlendirmelere sahip olarak belirlenmelidir.

Hedef Davranış Yazmada Farklı Yaklaşımlar

Eğitim Programlarını hazırlarken hedef davranışların yazılmasında farklı yaklaşımlar izlemektedir. Daha çok program özellikleri dikkate alındığında bu farktı yaklaşımın olduğu gözlenmektedir.

Bunlar ; Aşamalı Hedef Yazma yaklaşımı: Bu yaklaşımda Bloom'un aşamalı sınıflara yaklaşımı (bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez değerlendirme yada bilişsel, duygusal, devrimsel) temele alınmaktadır.

Yeterliğe Dayalı Amaç Yazma Yaklaşımı program sonunda öğrencilerin hangi standartta ne yapabileceğini belirtir. Örneğin; Hesap makinesi ile üç ondalıklı 25 sayı verildiğinde (koşullar) bütün sayıların 1 dakika içinde hatasız olarak (standart), sabit bir sayı ile çarparak sonucu yazabilme (davranış).

Modüler Amaç Yazma Yaklaşımı: Aşamalık özelliği göstermeyen, bağımsız üniteler yada modüller için kullanılır. Örnek

Ders: Türkçe
Amaç: Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

İlk öğretim Türkçe Programında yer alan genel ve özel amaçların nitelik ve önemini kavrayabilecek, İlköğretim okullarındaki; Türkçe Programın özet amaçlarını sıralayabilecek.
Amaçları davranışa dönüştürmenin ve öğrencilere kazandırmanın gereğini kavrayabilmek,
Dil Öğretim ilkelerini Türkçe öğretimde etkili bir şekilde uygulayabileceksiniz.

Hedef yazma ilkelerine uygun olarak ifade edilir. Hedefler gözlenebilir ya da ölçülebilir öarenci davranışları olarak ifade edilir.

5. İçerik Analizi Yapma

Somuttan soyuta, basitten karmaşığa, bilinenden bi-linmeyene, Doğrusal programlama, sarmal programlama, modüler programlama, piramitsel programlama, çekirdek programlama, proje merkezli programlama6 Daha sonra öğrenme konuları ve hedef alanları arasındaki ilişkiyi kurmak amacıyla belirtke tablosu yapma.

6.
Eğitim Durumlarını Hazırlama

Öğretim stratejileri, yöntem-teknikler, zaman, süre, öğretim hizmetleri, araç-gereç

7.
Sınama Durumları

a. izleme Testi Yada Performans Testi
b. Hazırlama: Her ünite için öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla sınama
durumları oluşturma.
c. Düzey belirleme Testi Hazırlama: Birkaç ünite sonunda (ara sınav) ya da dönem sonunda (yıl sonu sınavı9 öğrenci öğrenme ve başarı düzeyini belirlemek için sınama durumları oluşturma.

B. PROGRAM TASARISI HAZIRLAMA

Bu bölümde bir eğitim programının hazırlanmasında temel öğelerinden bahsedilecektir. Bunlar; I. Hedef
II. İçerik
III. Eğitim durumları (Öğrenme-öğretmedurumları)
IV. Sınama durumları (Değerlendirme)

Bunlar; bir eğitim programını oluşturan temel ögelerdir.
Bir eğitim programını oluşturan temel ögelerde bulunması gereken özellikler şunlardır;s önce öğrenciye kazandırılacak hedefler belirlenir s Bu hedefler davranışa dönüştürülür
Hedef davranışları kazandırmaya yardımcı olacak içerik belirlenir
Hedef davranışlara uygun yöntem ve teknikler belirlenir. Eğitim durumları, etkinlikleri belirlenir.
Bütün bu etkinlikler sonucunda hedef davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koyacak sınama durumları planlanır.
Son düzenleyen BrookLyn; 8 Eylül 2008 15:09
Misafir
8 Eylül 2008 12:40       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ

Yapılacak iş ve işlemlerin sırası program geliştirme modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Programda bulunması gereken temel öğeleri ortaya koymak için yapılan işlemler farklılaşmaktadır. En yaygın olan program modelleri;
 1. Taba modeli
 2. Tyler modeli
 3. Taba, Tyler modeli
 4. Süreç yaklaşımı modeli
 5. Sistem yaklaşımı modeli
 6. Yenilikçi durumsal model
 7. MEB modeli
 8. Demirel modeli1. Taba Modeli

Amaçların belirlenmesini, ihtiyaçların belirlenmesinden sonra ister. Program geliştirmede tümevarım yaklaşımını ele alır. Model aşağıdaki basamakları içerir.

A. İhtiyaçların belirlenmesi
B. Amaçların belirlenmesi
C. Içeriğin seçimi
D. içeriğin düzenlenmesi
E. Öğrenme yaşantılarının seçimi
F. Neyin nasıl değerlendirileceğinin saptanması

2.Tyler Modeli
 1. Genel amaçların belirlenmesi
 2. Kesinleşmiş amaçlar
 3. öğrenme yaşantıları
 4. değerlendirme

3.Taba-Tyler Modeli

Rasyonel Planlama modeli olarak da bilinir.
 1. İhtiyaçlar
 2. Genel amaçlar
 3. Amaçlar
 4. İçerik
 5. öğrenme aşantıları
 6. Değerlendirme(değerlndirme sonucunda program başarısız olursa amaçlar basamağına geri dönülür.
 7. Süreç Yaklaşımı Modeli

A. Genel Amaçlar
B. İçerik Bağlam
C. öğrenme Durumları
D. Değerlendirme

5.Sistem Yaklaşımı Modeli

A.
Problemin tanımı: Amacın belirlenmesi,
B. Gelişme: Amaçların davranışlara dönüştürülmesi, uygun ders planlarının yazılması, öğretim materyallerinin geliştirilmesi, öğrenme ortamının desenlenmesi
C. Değerlendirme: Sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli dönüt sağlanması

6.Yenilikçi Durumsal Model

Skillbeck tarafından geliştirilmiştir. Okul Merkezli program geliştirme anlayışına odaklanmaktadır.

7. MEB Modeli

Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan program geliştirme modelidir. Aşağıda verilen aşamaları izlemektedir;

A. Çerçeve-amaç-süreç, komisyonların oluşturulması, ihtiyaçların belirlenmesi
B. Hedefler
C. Ana konu başlıkları
D. öğretim stratejileri, ünite planları, ders kitapları, öğretim materyalleri
E. Alan testi, hizmet içi eğitim, genel uygulama, genel değerlendirme
F. Alan testinden sonra düzeltme, genel değerlendirmeden sonra tekrar

8. Demirel Modeli

A.
İhtiyaç saptama, analizi-değerlendirilmesi
B. Hedeflerin belirlenmesi, uzak, genel, özel, taksonomik sınıflama
C. Içerik seçimi, düzenlenmesi
D. öğrenme ortamının düzenlenmesi, çoklu ortamların seçilmesi
E. Programın denenmesi, sonucun değerlendirilmesi, Alan testinin uygulanması
F. Bir yıl uygulamadan sonra tekrar veya genel Uygulama
Son düzenleyen BrookLyn; 8 Eylül 2008 15:15
Misafir
8 Eylül 2008 12:41       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIMLARI

Eğitim programı tasarımı, bir programın hangi öğelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Program tasarımı, endüstriyel tasarım kavramında da olduğu gibi öğretimin düzenlenmesini anlamlı bir bütünlük içinde ele almayı amaçlar.

Eğitim programları tasarımlarını geliştirmede genelde üç temel yaklaşım izlenmektedir.
Bunlar;
 1. Konu Merkezli Program Tasarımları
 2. Öğrenen Merkezli Program Tasarımları
 3. Sorun Merkezli Program Tasarımları

Bütün yaklaşımlarda programın öğeleri aynıdır. Fark, bu öğelerin düzenlenişi, öğeler arası ilişkiler ve temele alınan değerdedir.

1. Konu- Merkezli Program Tasarımları (daimicilik-esasicilik Konular merkeze alınır ve bu konular değişmez.

a. Konu Tasarımı: dersler konulara bölüner ve bütün konular es geçilmedn işlenir.
b. Disiplin Tasarımı: Konular akademik disiplinler şeklinde öğrenciye verilir.Yani biyoloji dersi bir biyologa anlatılıyormuş gibi anlatılır.
c. Geniş Alanlı Tasarım: Konuları mantığa uygun bir şekilde bir araya getirmektir. Bu
şekilde farklı dersler olan coğrafya, ekonomi, politika, antropoloji, sosyoloji ve tarih bir araya
getirilerek sosyal bilgiler dersi oluşturulur. Parçalanmışlığı önlemek ister
Ülkemizde de son ilköğretim (1-8) programlarında Tarih ve Coğrafya, Sosyal Bilgiler adı altında
birleştirilmiştir.
d. Süreç Tasarımı: Her konu için ayrı ayrı öğrenme yollarını düzenleme yerine, tüm konular için
ortak bir öğrenme yolunu ön plana çıkaran bir tasarım yaklaşımıdır. "Eleştirici düşünce" bu
yaklaşımın en önemli ürünlerinden biridir. Burada amaç, öğrencinin en iyi şekilde nasıl öğreneceğidir.

2. Öğrenen Merkezli Tasarımlar (ilerlemecilik)

Öğrencinin programın merkezi olduğu ve her konunun ona göre düzenlenmesi gerektiği görüşüdür. Programın öğelerinin organize edilmesinde hareket noktası öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarıdır.

Cocuk Merkezli Tasarımlar: Öğrencinin ilgisi ve ihtiyaçları ön plandadır. "kişi yaşadığını öğrenir"
görüşü, bu yaklaşımın ana düşüncesidir. Esnek bir programı savunur.

Yasantı Merkezli Tasarımlar: Çocukların ihtiyaçları ve ilgilerinin önceden tasarlanamayacağı fıkri ön plandadır. Bu nedenle eğitim programı tüm ihtiyaçları önceden belirlemez, bizzat öğretmen her öğrenciye uygun olanı. uygulama alanında vermelidir.

Romantik (Radikal)Tasarımlar: Savunucuları. okulun işlev ve İş görüsünün tamamen gözden geçirilip değiştirilmesinin gerektiğini ileri sürmüşierdir. Bu tasarımcılardan Pestallozzi "kişiler kendilerini en iyi kendi doğalarında bulabilir" demiştir.

Kimi savunucuları daha da ileri giderek, velilere çocuklarım okula hiç göndermemelerini, çünkü bizzat okulların öğrencinin gelişmesini engelleyici olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Hümanistik Tasarımlar: Bu tasarımcılar, hümanistik psikolojiyi ön planda tutmuşlardır. 50'li
yılların davranışsal psikolojisi ve eğitim programı tasanmlarına tepki olarak ortaya
çıkmıştır. Bu psikolojik yaklaşımda insan davranışı basit bir etki-tepki ilişkisinden çok daha karmaşık olduğu ileri sürülmüştür.

3. Sorun Merkezli Tasarımlar (yeniden kurmacılık)

Sorun merkezli tasarımlar öğrencilerin toplumsal sorunları, ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri üzerinde durur. Bu tasarımcılar hayatın gerçek problemlerini ön planda tuttukları için kişinin durumunu da göz önünde bulundururlar.

Yasam Sartları Tasarımı: Bu tasarımla, eğitimciler öğrencilerin kavrayışlarını geliştirmekte ve "gerçek" dünya ile ilgili sorunları konusunda genelleme becerisi kazanmalarında yardımcı olmaktadırlar. Bu tasanın, üç ana varsayım üzerine kurulmuştur.
Toplumun değişen yaşam ortamına uyum sağlaması ve bu amaca ulaşabilmek için eğitimde yapılması gerekenlerin ortaya konması.

Konular, toplumun yaşamına göre düzenlenecekse öğrencinin içinde bulunduğu çevresi ile programdaki konuların birbirleriyle bağdaştırılması,

Cekirdek (CORE) Tasarımı: Bu tasarım da konu merkezlidir ve genel eğitim üzerinde odaklaşmıştır. öğrenen merkezli program tasarımına pek yakınlığı yoktur. Tasarımlar, öğrenci sisteme girmeden önce yapılır.

Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık Tasarımı: Bu tasarımcılar toplumun sosyal, politik, ekonomik gelişmelerinin program tasarımı ile bağlantısı konusu üzerinde ilgilenirler. Program tasarımı ile eğitimcilerin, toplumun iyileştirilmesine katkıda bulunabileceklerine inanırlar.

Konu alanını merkeze alan tasarımların felsefi temellerinin idealizm ve klasik realizm olduğu ve dayandığı eğitim felsefesinin ise daimicilik ve esasicilik olduğu söylenebilir. Eğitim programı, her bir konu alanının kendine özgü yapısı ile ele alınarak düzenlemelidir. Konu alanı deseninde öğrencinin sadece bilgiyi kazanmış olması, öğrenmesi için yeterli görülmektedir.
Son düzenleyen BrookLyn; 8 Eylül 2008 15:18


Daha fazla sonuç:
Eğitim Programı Geliştirme

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç