Arama

İthalat Nedir?

Güncelleme: 26 Kasım 2012 Gösterim: 11.692 Cevap: 3
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
28 Ekim 2006       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Nasıl İthalatçı Olunur ?

Sponsorlu Bağlantılar
Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi, tacir ve tüzel kişi ile, tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ve ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibariyle, özel, şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler. Buna ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca belirleniyor.

Özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında, ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde, müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında, vergi numarasına sahip olma şartı aranmıyor. Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbest.

İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabiliyor.

İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar (Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla).

Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece, İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir.

İthal edilecek malların bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca yapılacak işlemler kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.

Kesin İthal Başvurularında İstenilen Belgeler Neler?
Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);

Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılıyor.

 • Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları,
 • Biri asıl iki nüsha proforma fatura,(bedel transferi yapılacak ise)
 • Malların yurda giriş şeklini de belirtir ilgili Gümrük İdaresinden alınacak gümrük beyannamesi ve eki fatura fotokopileri.
 • Kiralama yoluyla geçici olarak ithal edilen mallara ilişkin başvurularda, kiralama sözleşmesi,
 • Kullanılmış mallara ait kesin ithal taleplerinde malların ekonomik ömrünü tevsik eden Ticaret ve Sanayi Odaları veya Yüksek Öğretim Kurumlarından alınacak ekspertiz raporu, ile birlikte Müsteşarlığa yapılıyor.
Müsteşarlık uygun gördüğü başvuruları, ilgili kuruluşlara ve gümrük idaresine bildiriyor.

NOT: Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kullandığı makine ve teçhizatların kesin ithal talepleri, Müsteşarlık Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'ne yapılıyor.

Kiralama Yoluyla Yapılacak İthal Taleplerinde..
Başvuru mercii: Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
Finansal kiralamaya ilişkin başvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı'na (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) yapılır.


İthalatı Yasak Mallar Var Mı?
Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuatlar gereği aşağıdaki malların ithalatı yasaktır.
 • Esrar ve müstahzar afyon,

 • İpek böceği tohumu,

 • Zirai amaçla kullanılan her türlü toprak, yaprak, sap, saman ot, tabi gübre,

 • Oyun alet ve makinaları,

 • Yasalara aykırı olarak bir fabrika veya ticaret markasını veyahut ticaret ünvanını taşıyan ürünler,

 • Sahte etiket ve ambalaj maddesi,

 • Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat ../15 sayılı Tebliğ eki II sayılı listede yer verilen boyar maddeler,

 • Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan Standardizasyon ../3 Tebliğde belirtilen atık maddeler.


İthali Belli Kurum Ve Kuruluşlara Bırakılan Maddeler Nelerdir?
Yürürlükteki mevzuat gereği aşağıda sıralanan malların ithalatı ilgili kurum ve kuruluşlara bırakılmıştır.
 • Kına, kına kabukları, potasyum iyodür, kına, kına alkoloidleri ve bunların türevleri,
  Kızılay Genel Müdürlüğü’ne

 • 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununda yer verilen alkollü müstahzarlar,
  Tekel Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne

 • İçki imalinde kullanılan alkollü birleşik müstahzarlar,
  Tekel Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile bu kuruluş tarafından inhisar kapsamında olmadığına karar verilmesi durumunda meşrubat sanayine dahil kuruluşlar’a

 • Zehirli gazlar,
  Milli Savunma, Sağlık , Tarım ve Köyişleri, Orman, Maliye, İçişleri Bakanlıkları veya Gümrük Müsteşarlığının ihtiyacı için bu kuruluşlar tarafından

 • İşlenmemiş Maden,
  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları’na

 • Yaprak tütün ve tütün döküntüleri , tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaraillolar ve sigaralar, diğer mamül tütün ve mamül tütün yerine geçen maddeler, “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve salçaları,
  İmalatçılar (İthal taleplerinde Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ilgilendirildiği Bakanlıktan, tütün ve tütün mamülleri üretmek üzere fabrika açma ve işletme izni alındığına dair belge aranacaktır.)

 • Yanlız çek kağıtları,
  Bankalar’a

 • Harp Silahları(revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç), 93.01. pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar, 93.01 pozizyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar, Harp silahlarına ait olanlar,
  Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği veya bu kuruşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlar’a
  bırakılmıştır.


İthalinde İzin Alınması Gereken Maddeler Nelerdir?
İthalat rejimi çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde, uygulanacak prosedür ve ilgili kurumlardan alınması gereken izinler Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl tebliğ edilmektedir. İthalat tebliğleri kapsamında izin alınması gereken mallar ve ilgili kurumların bilgileri aşağıda sıralanmıştır,
 • Tütün tohumu ve fidesi;
  Tekel Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ilgilendirdiği Bakanlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ortak izni aranır,

 • Av ve taş barutları, lağım patlatmakta kullanılan patlayıcı maddeler ve bunların fitil, kapsül, ateşleme aletleri ile malzemeleri, nişan tüfek ve tabanca fişekleri, şenlik fişekleri, havai fişekler, maytaplar ve benzerleri, dolu veya boş av fişekleri ile bunların hazırlanmasında kullanılan tapa, kapsül gibi av malzemesi, av saçması ve av kurşunları, potas gühercileri, yivsiz av tüfekleri, hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek ve tabancaları ve bunların parçaları;
  İthal taleplerinde İçişleri Bakanlığı’nın uygunluk yazısı veya belgesi aranır,

 • Ölçü ve ölçü aletleri;
  Fiili ithali gümrük izni ile yapılır,

 • Sinema, video ve müzik eserleri;
  Kültür Bakanlığınca oluşturulacak Denetleme Kurulunun uygunluk yazısı aranır,

 • Kuran’ı Kerimler;
  Diyanet İşleri Başkanlığının izni aranır,

 • Metal Paralar;
  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün ön izin belgesi aranır,

 • Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham), motor benzini, uçak benzini, nafta, gazyağı, jet yakıtı, motorin, hafif fuel oil, ağır fuel oil, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG);
  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ithal belgesi aranır,

 • Diğer üzüm şıraları, saf ve saf olmayan (teknik) metil alkol, takdir aletleri;
  Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün onay belgesi aranır,

 • Taksimetreler, elektronik, elektromekanik takograflar;
  İthal taleplerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni aranır,

 • Orijinal gravürler, estamplar ve litografyalar, heykel veta yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne olursa olsun) Türkiye’de tedavülde bulunmayan veya tedavüle çıkarılacak olmayan, iptal edilmiş veya edilmemiş posta pulları, damga ve harç pulları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar ve benzerleri, eskiliği yüzyılı aşan antika eşya;
  İthal talebinde Kültür Bakanlığının ön izni aranılır,
 • Tütün yapraklarının damarlarını ayıklayan ve bu yaprakları kıyan makineler, sigara ve sigara imal eden makinelere (tamamlayıcı olarak paketleme tertibatlı olsun olmasın), sigara filtresi takma makine ve cihazları bu makinelerin aksam ve parçaları;
  Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ilgilendirildiği Bakanlığın uygunluk yazısı veya belgesi aranır,
 • Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazlar (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ......./3 sayılı Tebliğ eki listede belirtilen maddeler);
  İthal talebinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısı aranır,
 • Bazı Haberleşme Cihazları (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ....../4 sayılı Tebliğ eki listede yer alan maddeler);
  İthal talebinde Ulaştırma Bakanlığınca veya bu Bakanlıkça görevlendirilecek kuruluş tarafından düzenlenecek onay belgesi aranır,
 • Haritalar ve Benzeri Dokümanın (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ....../5 sayılı Tebliğ eki listede yer alan maddeler);
  İthal taleplerinde Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığının uygunluk yazısı aranır,
 • İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ....../6 sayılı Tebliğ eki listede yer verilen maddeler);
  İthal taleplerinde Sanayi Bakanlığınca verilmiş Bakım Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi aranır,
 • Karayolu Taşıt Araçlarının (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ....../7 sayılı Tebliğ eki listede belirtilen maddeler);
  İthal taleplerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vize edilmiş proforma fatura aranır. Bu maddeler gümrüğün denetimi altında yerlere getirildikten sonra, anılan Bakanlık yetkililerince kontrol edilecek ve uygun bulunması halinde İthal Araç Karayolu Uygunluk Belgesi düzenlenir,
 • Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ....../8 sayılı Tebliğde yer alan maddeler);
  İthal taleplerinde Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranır,
 • Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddeler;
  İthal taleplerinde Dış Ticaret Müsteşarlığı izin yazısı aranır,
 • Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ....../10 sayılı Tebliğ kapsamındaki maddeler (yalnız çek kağıtları hariç);
  T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Uygunluk yazısı aranır,
 • Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ....../11 sayılı Tebliğ eki listede yer alan maddeler);
  İthal taleplerinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranır,
 • Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ....../12 sayılı Tebliğ eki listede yer alan maddeler);
  İthal taleplerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesi aranır,
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayınlanan İthalat: ....../14 sayılı Tebliğ eki listede yer alan maddeler);
  Söz konusu Tebliğde yer alan maddelerin belirtilen durumlara göre ithal veya yasaklık halleri Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından değerlendirilmektedir,
 • İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ....../13 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan maddeler);
  İthal taleplerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünün uygunluk belgesi aranır,
 • Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddeler(Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ....../17 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan maddeler)
  İthal taleplerinde Dış Ticaret Müsteşarlığı izni aranır,
 • Gübre (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ....../16 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan maddeler);
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygunluk yazısı aranır,
 • Ayrıca, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon tebliğleri eki listelerde yer verilen maddeler,
  ilgili kurumlardan alınan izin yazıları beraberinde ithal edilebilir.


cangum - avatarı
cangum
Ziyaretçi
21 Mart 2012       Mesaj #2
cangum - avatarı
Ziyaretçi
+bir malın, yürürlükteki ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde başka ülkelerden veya serbest bölgelerden Türkiye gümrük bölgesine sokulmasını veyahut müsteşarlıkla ithalat olarak kabul edilecek başka sair giriş ve işlemleri ifade eder.

Sponsorlu Bağlantılar
+ yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır ve ihracatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ithalat, ihracatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.Msn Grin
byz_qny - avatarı
byz_qny
Ziyaretçi
21 Mart 2012       Mesaj #3
byz_qny - avatarı
Ziyaretçi
İthalat Nedir?
İthalat, yurtdışında üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. Dışalım da denir. İhracatın karşıtıdır ve onunla birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. İthalat, özel ya da tüzel kişilerce, kamu iktisadi kuruluşları ya da devlet tarafından doğrudan yapılabilir.
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
26 Kasım 2012       Mesaj #4
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
İTHALAT
MsXLabs.Org

1. İthalatın Tanımı
Yabancı bir ülkeden mel ve hizmet alınması işlemine ithalat denir. İthalat kısaca dış alım demektir. İthalat, ihracatın tam tersi bir işlemdir.
Döviz transferi yapılıp yapılmamasına göre ithalat bedelli ve bedelsiz olmak üzere iki türlüdür. Bedelli ithalat (İthalat Rejimi kapsamında olup); ithal edilen malların bedellerinin ithalattaki ödeme şekillerinden biriyle yurt dışına döviz transferi yapılarak gerçekleştirilen ithalatı, bedelsiz ithalat (Gümrük Mevzuatı kapsamında olup) ise; ithal edilen malların bedellerinin yurt dışında kazanılan dövizlerle karşılanarak yurt dışına herhangi bir döviz transferi yapılmadan gerçekleştirilen ithalatı ifade etmektedir.

Genellikle, bedelsiz ithalatın herhangi bir gümrük vergisi veya fon ödenmeksizin yapılan ithalat olduğu yanılgısına düşülmektedir. Halbuki böyle bir durum söz konusu değildir. Nitekim bedelsiz ithalat, gümrük vergisine tabi olabileceği gibi olmayabilir de. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ithalatın gümrük vergisine tabi olup olmadığı değil, sadece mal bedelinin yurt dışında kazanılan dövizlerden karşılanarak mı veya yurt dışına herhangi bir transferin yapılarak mı gerçekleştiğidir. Mala karşı mal ile ödeme yapılan ticaret işlemleri ise İhracat Mevzuatı çerçevesinde düzenlenmektedir.


2. İthalat Yapabilecekler
Vergi numarasına sahip her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları, ithalat işlemlerini yürütebilir. Ancak,
- Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,
- Kitap ve diğer yayınların ithalatında,
- Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça (Dış Ticaret Müsteşarlığı) perakende satışına izin verilen malların ithalatında, vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.
Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınaî ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir. İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.

3. İthalat Sözleşmeleri
Dış ticarette ihracatçı ile ithalatçı arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü için, tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren yazılı bir sözleşme hazırlanmalıdır. Yazılı sözleşmeler, tarafları bağlamalarının yanı sıra, herhangi bir anlaşmazlık durumunda da ispat evrakı özelliği taşımaktadır. Malın ithali veya ihracı aşamasında çıkabilecek problemlerin taraflar arasında dostane bir şekilde çözülmesi için bu alışverişte ortaya çıkabilecek tüm durumların yapılacak sözleşmede karara bağlanması gerekir. Aksi takdirde çıkacak problemler taraflar arasında sıkıntıya neden olacak, dış ticaret bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Birleşmiş Milletler ve ICC (Uluslararası Ticaret Odası), sözleşmeler için standart kural ve düzenlemeler geliştirmiştir. Bunlar uluslararası ticarette ortaya çıkan anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve hukuksal çatışmaları ortadan kaldırmak ve alıcı ile satıcının gereksiz yere para ve zaman kaybını önlemek amacıyla alım-satım işlemlerine getirilen kural ve düzenlemelerden ibarettir.

Incoterms adıyla yürürlüğe konulan bu düzenlemeler uluslararası ticarette kullanılan ve evrensel olarak standartlaştırılmış sözleşme terimleridir. Teslim şekline göre değişen 13 adet incoterms bulunmaktadır. Bu incotermsler yapılacak sözleşmelerde kullanılarak, sözleşmeyle ilgili anlaşmazlıkların çözümü için ülkeden ülkeye farklılık gösteren hukuki çatışmaların önüne geçilebilir.
Sözleşme hangi şekilde yapılırsa yapılsın, sözleşme metni, net ve detaylı olmalı ve her iki tarafça da istenen hususları kapsamalıdır. Bir ithalat-ihracat sözleşmesinde aşağıdaki hususların mutlaka taraflarca karara bağlanması gerekir:
- Tarafların isim ve adresleri
- Malın cinsi ve özellikleri
- Malın miktarı
- Gözetim
- Malın fiyatı
- Malın teslim yeri ve zamanı
- Ödeme şekli
- Ödeme yeri ve zamanı
- Lisans ve izinler
- Ürünün garantisi
- Sigorta
- Mücbir sebepler
- Teslimde gecikme
- Uygulanacak hukuk
- Tarafların imzası
4. İthalatta Alınan Vergiler
Türkiye'de ithalattan gümrük vergisi, KDV, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi ve Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu’nda belirtilen akaryakıtların ithali durumunda Akaryakıt Tüketim Vergisi alınır.

4.1. Gümrük Vergisi
1615 sayılı Gümrük Kanununun 4. maddesi uyarınca, Gümrük Vergisi tahsilatı, bu Kanuna göre ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte bulunan Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki nispet, had ve esaslara göre yapılmaktadır.


4.2. Katma Değer Vergisi
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesi uyarınca her türlü mal ve hizmet ithalatı, aynı Kanun’un 28. maddesine dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen oranlarda Katma Değer Vergisi’ne tabi bulunmaktadır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21 inci maddesine göre İthalatta ödenecek KDV’nin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:
- İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri
- İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar
- Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.
4.3. Akaryakıt Tüketim Vergisi
3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu’nun 2 inci maddesinde Akaryakıt Tüketim Vergisi’nin mükellefinin, bu verginin konusuna giren ürünlerin (kurşunsuz benzin, süper benzin, normal benzin, gazyağı, motorin, marine diesel, kalorifer yakıtı, fuel oil çeşitleri, sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri) satışını yapan rafineri şirketleri, doğal gaz üretim şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşlar olduğu belirtilmiştir. Akaryakıt tüketim vergisine tabi petrol ürünlerini ithal eden gerçek veya tüzel kişiler, ileride ödeyecekleri akaryakıt tüketim vergisi için, gerektiğinde, esasları ve ürünler itibarıyla tutarları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek banka teminat mektubunu ilgili gümrük idaresine vermedikleri sürece gümrükleme yapılmaz.
Akaryakıt tüketim vergisi her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemlerinde yapılan satışlara ait Akaryakıt Tüketim Vergisi, bu dönemleri izleyen 10 uncu günün akşamına kadar, rafineri şirketleri, doğal gaz üretim şirketleri ve ithalatı gerçekleştiren kuruluşların merkezlerinin bağlı olduğu vergi dairesine, şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca tespit edilecek beyanname ile beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

4.4. Özel Tüketim Vergisi

İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanuni temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tabi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir. İthalde alınan özel tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hâllerde tarife, malın ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de dâhil edilmek suretiyle tespit olunur.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tabi tutulur. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış özel tüketim vergisi ile vergiden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel tüketim vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’ndaki esaslara göre işlem yapılır. İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir.


4.5. Damga Vergisi
Dış ticaret işlemleri ile ilgili olan aşağıdaki kâğıtların düzenlenmesi damga vergisine tabidir. Damga Vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların Damga Vergisini kişiler öder.

- Taahhütnameler
- Taşıma senedi
- Konşimentolar
- Deniz ödüncü senedi
- Menşe ve mahreç şehadetnameleri
- Tasdikli manifesto nüshaları
- Ordinolar
- Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
- Gümrük idarelerine verilen beyannameler
5. İthalattan Tahsil Edilen Fonlar

5.1. Toplu Konut Fonu
Ülkemizde İthalat Rejimi Kararları hükümleri çerçevesinde ithal malları üzerinden Toplu Konut Fonu tahsil edilmekte ve tahsil edilen bu meblağlar bu fonun en büyük gelir kalemini oluşturmaktadır. İthalatta hangi mallar için hangi oranda Toplu Konut Fonu ödeneceği, İthalat Rejimi eki listelerde gösterilmektedir. Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler fiili ithal tarihinde geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabi olup fon tutarları fiili ithal tarihinde gümrük idarelerince tahsil edilmekte ve bu fonların ilgililerce süresi içerisinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.


5.2. Tütün Fonu
Yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında ve üretilmiş durumda ithal edilen sigaraların ithalinde bünyesinde bulunan yabancı tütüne istinaden paket başına Tütün Fonu alınmaktadır.


5.3. Savunma Sanayi Destekleme Fonu
Bazı alkollü içkiler ile tütün mamulleri ithalatında değişir tutarlarda Savunma Sanayi Destekleme Fonu tahsil edilmektedir.


5.4. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde kurulan ve kapsamına, teşviki öngörülen yatırımlar ile ihtisas kredileri giren “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu”nun kaynakları arasında yer alan kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalattan yapılacak kesinti tutarı %6 oranında tespit edilmiş bulunmaktadır. Uygulamada, ithal edilen mallar için ödenecek mali yükümlülüklerin tutarı, gümrük idarelerince kullanılan programa ithal edilecek malın gümrük tarife istatistik pozisyon numarası girilerek program tarafından otomatik hesaplanmaktadır.


6. Gümrük Tarife Cetveli
Gümrük, belli bir malın gümrük sınırını geçişinde ödenen vergi ve harçlardır. Tarife ise, uluslararası ticarete konu olan bütün mallara uygulanan vergileri belirleyen listelerdir. Tanımlar birleştirildiğinde; Gümrük Tarife Cetveli, yabancı menşeli eşyanın bir ülkeye ithalinde hangi matrah üzerinden ne oranda veya miktarda vergi ödeneceğini gösteren listelerdir. Türk Gümrük Tarife Cetveli: Eşyanın cins, nevi ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı ve alınacak gümrük vergisi oranlarının gösterildiği Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetveldir. Gümrük tarifeleri (vergileri), başlıca iki ana gayenin ışığı altında tespit edilir. Bunlardan ilki devlete gelir sağlamak diğeri ise iç sanayiyi dış rekabetin yıkıcı etkisinden korumaktır. Devlete gelir sağlamak için uygulanan tarifelere "mali tarifeler", iç sanayiyi korumak için uygulanan tarifelere ise "koruyucu tarifeler" adı verilir. Ancak, bu iki gaye çoğu zaman bir arada yürütülmekte, devlet koruyucu gümrük tarifesini uygularken, aynı anda, gelir de sağlamakta veya gelir temini gayesiyle mali tarifeleri uygularken aynı anda, iç sanayiyi de dış rekabete karşı belirli ölçüde korumaktadır. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetleri, Bakanlar Kurulunca, sıfıra kadar indirilebilir veya bu cetveldeki had ve nispetlerin % 50'sine kadar artırılabilir. Bakanlar Kurulu ayrıca, tarifedeki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya, bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir. Türkiye'de kullanılan Gümrük Tarife Cetvelinde neler bulunur:

 • Maddenin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
 • Eşyanın tanımı,
 • Ölçü birimi,
 • Kanuni vergi haddini gösteren sütunlar.
6.1. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 basamaklı bir koddur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8. rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür kodunu (Kombine Nomanklatür Kodu; Avrupa Birliği'ne üye ülkelerce kullanılan eşya tanımlarını ve kodlamalarını gösteren dizindir. Kombine Nomanklatür'de tanımlanan eşyalar sekiz haneli kodlarla gösterilir. Bu kodların ilk altı hanesi Armonize Sistem'le aynıdır. 1/95 numaralı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilen Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından oluşturulan Gümrük Birliği nedeniyle Kombine Nomanklatür, Tarife Cetvelimizin ilk sekiz hanesine yansıtılmaktadır.), 9–10. rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları, 11–12. rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

6.2. Eşyanın Tanımı
Gümrük Tarife Cetvelimizde yer alan eşyalar, eşyanın tanımı sütununda, tabii menşei, maddi vasfı ve ticari şekli gibi bazı ölçütlere göre sınıflandırmıştır.


6.3. Ölçü Birimi
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde, Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.


6.4. Vergi Haddi
Gümrük Tarife cetvelimizin 4. sütunu 1. sütunda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası, 3. sütunda ölçü birimi belirtilen eşyanın ülkemize ithal edilmesi durumunda uygulanacak gümrük vergisi oranını gösterir.


7. Gümrük Muafiyeti
Gümrük Kanunumuzda, aşağıda sayılan hâllerde, serbest dolaşıma sokulacak eşyaların gümrük vergilerinden muaf olacağı belirtilmiştir:

1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya
2. Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya

3. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için eşya
 • Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan her türlü yardım malzemesi
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından emniyet ve gümrük muhafaza hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden mubayaa ve ithal olunacak (a) bendinde yazılı araç, gereç ve silahlar ile bunların teferruatı
4. Değeri 100 avroyu geçmeyen eşya
5. Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan;
 • Kanuni ikametgâhlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları
 • Kanuni ikametgâhlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası
 • İkametgâhı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye’ye gelen kişilere ait çeyiz eşyası
 • Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya
 • Türkiye 'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyaları
 • Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası
6. Gerçek kişilerce ithal edilen diğer eşyadan;
 • Değeri 300 avroyu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine gönderilen veya yolcular tarafından ithal edilen hediyelik eşya
 • Şeref nişanları veya ödülleri
 • Uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler
7. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan;
 • Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar
 • Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar
 • Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler
 • İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri
 • İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler
8. Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat;
 • İş yeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler
 • Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin, komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünler
 • Komşu ülkelerdeki çiftçiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki mülklerinde kullanılmak üzere getirilen, toprak ve ekinlerin işlenmesi amacına yönelik tohum, gübre ve diğer ürünler
 • Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler
 • Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller
 • Basılı reklâmcılık dokümanları ve reklâmcılık amacına yönelik malzemeler
 • Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler
 • İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya
9. Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya;
 • Taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için yardımcı maddeler
 • Canlı hayvanların nakli sırasında kullanılan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri ile ilaçları
 • Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağları
 • Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi
10. Bilgi materyali ithalatı;
 • Yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya
 • Turistik reklâmcılık malzemeleri
 • Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya
11. Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyanın ithali;
 • Savaş kurbanları anıtları ile mezarlıkların yapımı, bakımı ve süslenmesi amacına yönelik eşya
 • Tabutlar, cenaze kül kapları ve süsleme niteliği olan cenaze levazımatı
12. Diğer eşya;
 • Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya
 • Doğal afetlerden zarar görenlere gönderilen eşya
 • Türkiye'de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri
8. İthalat Kısıtlamaları
İthalatta bazı malların ithali yasak; bazı malların ithali belli bir kuruma bırakılmış; bazı malların ithali ise belli mercilerden alınacak izne bağlıdır.


8.1. İthali Yasak Olan veya İthaline İzin Verilmeyen Mallar
Gümrük Yönetmeliğinin 213. Maddesinde; “Türk Gümrük Tarife Cetveli ile özel kanunlar veya taraf olduğumuz anlaşmalar ve sözleşmelerle ithali yasak edilmiş ve edilecek olan eşya, 235. madde (bu maddeye göre ilgili Mevzuatları uyarınca yasaklama ve kısıtlamaya tabi eşyanın transiti için Dış Ticaret Müsteşarlığından her seferinde izin alınır.) saklı kalmak kaydıyla, her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye sokulamaz.


8.2. İthali Belli Kurum ve Kuruluşlara Bırakılan Maddeler
Gümrük Yönetmeliği’nin 214. maddesinde “Özel kanunlar gereğince Türkiye'ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya, ancak bu kurum veya kuruluşlar veya bunların yetki verdiği kurum veya kuruluşlarca ithal edilebilir.


8.3. İthalinde Belli Mercilerin İzni Aranılacak Maddeler
Gümrük Yönetmeliği’nin 215. maddesi ile "Özel kanun, kararname, tüzük ve tebliğ hükümlerine göre Türkiye'ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya, ancak tabi olduğu mevzuata uygunluğu tespit edilmek suretiyle serbest dolaşıma sokulabilir.

theMira

Benzer Konular

14 Mayıs 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap
9 Haziran 2007 / P.u.S.u Taslak Konular
31 Ağustos 2012 / GEZEGEN Türk ve İslam Dünyası
19 Mart 2010 / Misafir Taslak Konular
23 Mayıs 2014 / irem203 Soru-Cevap