Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 3 Eylül 2009  Gösterim: 9.111  Cevap: 3

İmar Affı Kanunu

3 Eylül 2009 12:31       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
2981 İMAR AFFI KANUNU

Kabul Tarihi: 24/02/1984

Sponsorlu Bağlantılar
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1984

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18335BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE İSTİSNALAR

AMAÇ:


Madde 1 - Bu Kanunun amacı; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektir,

KAPSAM:


Madde 2 - Bu Kanun; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen yerlerdeki bütün yapıları kapsar;

a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar,

b) 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 ve 8 inci maddeler gereğince çıkarılan yönetmeliğin 1.03 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar,

c) (b) bendi dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar.

İSTİSNALAR:


Madde 3 - İstanbul ve Çanakkale (Özel kanun çıkarılıncaya kadar) Boğazları ile 2862 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş ve belirlenecek yerlerde, Askeri Yasak Bölgeleri ve Güvenlik Bölgelerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM: GENEL ESASLAR

TASNİF:


Madde 4 - İmar mevzuatına aykırı inşa edilmiş ve edilmekte olan yapılarla gecekondular, tabi tutulacakları işleme göre aşağıdaki gibi tasnif edilir:

a) Muhafaza edilecekler,

b) Islah edilerek muhafaza edilecekler,

c) Bu Kanunun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar,

Bu Kanunda belirlenen esaslara göre, muhafaza edilecek veya ıslah edilerek muhafaza edilecek yapılara bu Kanundaki mükellefiyetlerin yerine getirilmesi kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir.

GÖREVLİ İDARELERCE ALINACAK TEDBİRLER:

Madde 5 - Valilik, belediye ve diğer ilgili kuruluşlarca; her tür ve ölçekte imar planlarının ve uygulamalarının vatandaşların inşaat işlemlerini güçleştirmeyecek, düzensiz uygulamalara zorlamayacak şekilde ve zamanında yapılmasına; ayrıca ruhsat verme işlemlerinde müracaatların birikmesine ve gecikmesine sebep olan engellerin kaldırılmasına, işlemlerin süratle yürütülmesine dair gerekli tertip ve tedbirler alınır.

ESKİ ESERLER İLE KORUMA ALANLARI VE SİT BÖLGELERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Madde 6 - Şimdiye kadar karar verilmiş eski eserler ile bunların koruma alanları ve SİT bölgelerine ilişkin kararlar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere en geç 2 yıl içinde yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenir ve ilan edilir.

İKİNCİ KISIM: UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: MÜRACAAT İŞLERİ


Madde 7 - İmar mevzuatına aykırı yapılar ve gecekondular için yapının bulunduğu yerin valilik veya belediyelerine aşağıdaki esaslara göre müracaat edilir.

Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılardan tek maliki olanların sahibi, apartmanların müteahhitleri veya yöneticileri veya kat maliklerinin herhangi biri veya bunların vekilleri form dilekçe ile Belediye ve mücavir
alan sınırları içinde Belediyelere; Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise valiliğe bizzat müracaat ederler. Müracaat iadeli taahhütlü olarak posta ile de yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda dilekçenin
postaya verildiği tarih müracaat tarihi sayılır.

Müracaat; Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilip, valilik ve belediyelerce; dış temsilcilikler için de Dışişleri Bakanlığınca çoğaltılacak form dilekçe ile yapılır. Form dilekçeye Madde 8‘de belirlenen tespit ve
değerlendirme belgeleri eklenir.

Müracaat; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yapılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan işçiler ile daimi görevde bulunanlar ve görevi yurt dışında üç aydan
fazla devam edenler için müracaat süresi 12 aydır. Üzerinde yapı yapılmak suretiyle arsa ve arazisi, tecavüz veya işgal edilen malikler de ilgili idarelere yardımcı olmak üzere arazi ve arsalarının ada ve parselini,
tecavüz ve işgallerin zaman ve miktarı hakkındaki mevcut bilgileri havi bir form dilekçe ile müracaat masrafını ödemeden müracaat edebilirler.

16/03/1983 tarihli ve 2805 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan müracaat işlemleri ayrıca bir ücret alınmadan geçerli olup, hak sahipleri bu Kanuna göre istenilecek belgeleri dosyalarına ilave ederler.

Ancak yeni yapılacak müracaatlar için belediye veya il özel idareler hesabına milli bir bankaya 2.000 TL. müracaat masrafı olarak yatırılır. Banka şubesi bulunmayan belediyelerde bu bedel belediyeye yatırılır.

(Değişik fıkra: 18/05/1987 - 3366/1 md.) Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat etmeyen kişilere ait yapıların belediye veya valiliklerce, elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar veya
haritadan incelenerek, ayrıca mahallinde araştırılarak tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır. Ancak bu gibi hallerde 18 inci maddeye göre alınacak harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilecek harç beş
kat ve peşin alınır.

(Değişik fıkra: 18/05/1987 - 3366/1 md.) Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat eden fakat 2981 sayılı Kanuna göre kurulan yeminli özel teknik bürolara başvurmayan kişilere ait yapıların belediye veya
valilikçe tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır. Ancak bu gibi hallerde 18 inci maddeye göre alınacak harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilecek harç iki kat peşin alınır.

(Ek fıkra: 18/05/1987 - 3366/1 md.) 2981 sayılı Kanuna göre kurulan yeminli özel teknik bürolar, kendilerine intikal eden müracatlara ilişkin tespit ve değerlendirme işlemlerine ait dosyaları en geç 7 Eylül 1987
tarihine kadar tamamlayarak sonuçlandırması için belediye, hazine, özel idare veya vakıflar idaresine teslim etmekle ve bu idareler de, kendilerine intikal eden dosyaları, intikal tarihinden itibaren en geç 3 ay
içinde sonuçlandırmakla görevli ve sorumludurlar.

Yukarıda belirtilen müracaatların usulüne uygun yapılmasını temin için valilik veya belediyelerce yeterli bürolar kurulur ve gerekli her türlü tertip ve tedbirler alınır.

İKİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ İŞLEMLER VE TAPU VERME

TESPİT VE DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ:

Madde 8 - İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için tespit işlemlerinde; Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak ve valilik veya belediyelerce bastırılacak standart form kullanılır.

(Değişik fıkra: 22/05/1986 - 3290/2 md.) Bu tespit kapsamına, temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları dökülmüş olmak kaydı ile hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel
Müdürlüğünün idare etmekte olduğu arsa veya arazilerdeki inşaatına Kanunun 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden önce başlanmış mesken, kısmen işyeri ve konut olarak kullanılan veya evvelce
konut olarak kullanılıp sonra işyerine çevrilen gecekondular ile imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı tüm yapılar dahildir.

Tespit formları düzenlenerek başvuru formlarına tespit belgesi olarak eklenir.

(Değişik fıkra: 18/05/1987 - 3366/2 md.) Değerlendirme belgesi, 4 üncü maddede bahsi geçen tasnif durumunu, yapının bu Kanunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak bina inşaat ve iskan harcını ve bu
Kanuna göre hesaplanacak munzam harcını, fenni sorumluluğu üstlenilmiş röleve planını, Kanuna göre belirlenen otopark bedelini, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan alanlarda yapılmış yapılar için bu Kanunda belirtilen esaslara göre tespit edilecek arsa bedelini ihtiva edecek şekilde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmış formun doldurulmasıyla elde
edilir.

Tespit ve değerlendirme belgeleri müracaat sahibince yeminli özel teknik bürolara doldurtturulur. Bu büroların kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve ücret tarifeleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, Kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren (1) ay içinde hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir.

16/03/1983 tarihli 2805 sayılı Kanun gereğince başvurmuş bulunan müracaat sahipleri, tespit ve değerlendirme belgelerini yeminli özel teknik bürolara hazırlatarak daha önceki müracaat formlarına eklerler.

UYGULAMA İŞLEMLERİ:

Madde 9 - (Değişik madde: 22/05/1986 - 3290/3 md.)

a) Müstakilen kendisine ait arsa üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı yapılmış ise;

1. Yapı, korunacak durumda ise, müracaat dilekçesine ekli tespit ve değerlendirme belgelerine göre gerekli harçlar tahsil edilmek suretiyle hemen,

2. Yapı, ıslah edilerek korunacak durumda ise, ıslah edildikten sonra hemen, Yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir.

Daha önce, imar mevzuatına aykırı olarak ruhsat verilipte, bu ruhsata ve eklerine göre inşa edilen veya inşa halindeki yapılarla, her ne sebeple olursa olsun ruhsat ve kullanma izni iptal edilen yapılar için, tehlike
arz edenler ve 14 üncü madde kapsamında kalanlar hariç, daha önce verilen ruhsat ve kullanma izinleri kazanılmış hak kabul edilir. Bu gibi yapılardan ayrıca harç ve para cezası alınmaz. Köy muhtarlarından
alınan her türlü izin, ruhsat ve iskan bu Kanun kapsamında olup, ruhsatlı ve iskanlı yapılar sayılır. Yalnız konutlar hariç, iş yeri, imalathane ve fabrikalar bu Kanuna göre hesap edilecek bina inşaat harcı ve ekli
cetvele göre tahakkuk edecek harcı ödemek zorundadır.

Ruhsat alınarak inşatına başlanmış, ancak ruhsat ve eklerine aykırı olması nedeniyle mühürlenerek (5) yıllık ruhsat müddeti içinde tamamlanmamış yapılara, binanın biten kısımları için, fenni sorumluluğu üstlenmiş
röleve planı esas alınarak imar planındaki gabarisine göre yeniden ruhsat verilmek suretiyle yapının tamamlanmasına izin verilir.

b) Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya arazileri üzerine yapılmış gecekondular (a) fıkrasındaki hükümlere tabi olup, arsa bedeli ilgili kuruluşa peşin
veya en geç 4 yıl içinde oniki eşit taksitle, bu Kanun hükümlerince çıkarılacak Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ödenir. Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya arazileri üzerine yapılmış
gecekondulardan alınan arsa bedelinin %60‘ı Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresindeki Akar Toprak Fonuna, %40‘ı da bu Kanunun fon hesabına yatırılır.

(Ek fıkra: 18/05/1987 - 3366/3 md.) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan ve bu Kanun uygulamasında kullanılan arazilerin arsa bedelleri de, Kanun uyarınca kurulan ilgili fon hesabına yatırılır.
Tahakkuk ettirilmiş, ancak henüz tahsil edilmemiş olanlar için de bu hüküm uyarınca işlem yapılır.

(Ek fıkra: 18/05/1987 - 3366/3 md.) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan veya Gecekondu önleme Bölgelerinde olup da, haksahiplerine tahsis edilen arsa ve konutlardan, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar, noterler vasıtası ile düzenlenen harici satış veya satış vaadi senediyle başkalarına yapılan satış ve devir işlemleri geçerlidir. Daha önce bedeli tamamen ödenen arsa veya konutlar, satış
veya devri yapılanlar adına valilik veya belediyelerin talebi üzerine tapuda tescil edilir. Bedelin ödenmeyen kısmı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 18/05/1987 - 3366/3 md.) Bedelden ödeme yapılmamış ise, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 06/06/1984 tarih ve 3016 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi uyarınca tespit edilecek bedel tahsil
edilmek suretiyle yeni sahibi adına tapuya tescil edilir.

Arsa tahsis edilecek kişilere 400 m²‘den fazla arazi için tahsis işlemi yapılmaz. Bu gibi fazlalıklar öncelikle ıslah imar planlarına göre değerlendirilir. Islah imar planına göre başka türlü değerlendirilmesi mümkün
olmayan fazlalıklar, rayiç değer üzerinden tahsis yapılan gecekondu sahibine devir ve adına tescil edilir.

c) Başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılmış gecekondular hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

Arsa veya arazi sahibi ile üzerinde gecekondusu bulunan kişilerin anlaşmaları ve bu Kanundan yararlanmak için süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat ettiklerinin tespiti halinde, varsa ıslah imar planı,
yoksa binanın konumu dikate alınarak ifrazen veya hisse olarak gecekondu sahibine devir, temlik ve adına tescil edilir

Arsa veya arazi sahibi, yerinin gecekondu sahibine devrini isterse müracaatı üzerine, mahkemece rayiç değer takdiri yaptırılarak bedelin ödenmesini talep edebilir. Gecekondu sahibi bu bedeli peşin veya
anlaşmaları halinde taksitle öderse adına devir ve tescil yapılır. Gecekondu sahibi ödemeye yanaşmaz ise, arsa veya arazi sahibi Türk Medeni Kanununun 649 uncu maddesinin son fıkrası gereğince işlem
yapılmasını mahkemeden isteyebilir.

(Değişik fıkra: 18/05/1987 - 3366/3 md.) Lüzum görülen hallerde, yukarıdaki fıkraların uygulanması beklenilmeksizin, üzerinde bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan arsa
veya araziler, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, dışında ise valiliklerce kamulaştırılır. Kamulaştırılması kararlaştırılan ve sınırı belirlenen arsa veya araziler üzerinde bulunan gecekonduların
işgal ettiği alan dikkate alınarak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilen bedel, gecekondu sahiplerinden tahsil edilir. Gerektiğinde, kamulaştırma bedeli sonradan gecekondu sahiplerinden tahsil
edilip iade edilmek üzere, Toplu Konut Fonu, belediye veya valilik kaynaklarından da karşılanabilir.

(Değişik fıkra: 18/05/1987 - 3366/3 md.) Kamulaştırma işleminin sonuçlandırılmasından sonra, gecekondu sahibinden tahsil edilen arsa bedeli, ıslah imar planına göre yapılacak parselasyon planı sonucu
oluşacak parsellerin miktarına, kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendine göre belirlenen düzenleme ortaklık payı oranı da eklenmek suretiyle belirlenir. Arsa bedelinin eksik veya fazla olması durumuna göre
gerekli mahsup işlemi yapılır.

TAPU VERME


Madde 10 - (Değişik madde: 22/05/1986 - 3290/4 md.)

a) Bu Kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapılar, 12 nci madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tahsis edilir ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine "Tapu Tahsis Belgesi" verilir.

Tapu tahsis belgesi, ıslah imar planı veya kadastro planları yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil eder.

(Ek fıkra: 18/05/1987 - 3366/4 md.) Ancak islah imar planı veya kadastro planları ile belirlenen alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak sahiplerine doğrudan tapuları verilebilir.

b) Üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak toplu binalar inşa edilmiş hisseli veya özel parselasyona dayalı arsa veya arazilerde, kişilerin hisse miktarları ve fiili kullanma durumları dikkate alınarak valilik veya belediyelerin talebi üzerine:

1. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde, kadastro müdürlüklerince bu Kanunda belirtilen mülkiyet tespitine dair hükümler de uygulanarak,

2. Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış yerlerde ise bu Kanunla verilen yetkiler kadastro müdürlüklerince kullanılarak,

Islah imar planlarının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın: onayların alınmasına ve ilanların yapılmasına (askı ilanları hariç), komisyonların kurulmasına lüzum kalmaksızın 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri veya 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümlerine göre hak sahipleri tespit veya yeniden tayin edilerek adlarına tescil edilir.

Bu tespit sırasında özel parselasyon planında görülen veya hisseli satışlar sonucu fiilen oluşan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha vs hizmetlere ayrılan yerler ile bunlara ilişkin hisseler bedelsiz
olarak resen tapudan terkin; okul, ibadet yeri {*} ve benzer kamu hizmetlerine ayrılan yerler ise, bedelsiz olarak ilgili idareler adına tespit ve tescil edilir.

Hazine, belediye veya il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya arazileri üzerinde yapıldığı tespit edilen gecekondular hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

(Ek fıkra: 18/05/1987 - 3366/4 md.) Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine gecekondu yapıldıktan sonra tespit edilerek kira kontratı düzenlenmiş gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ve tapuları verilir.

Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin tapuları resen iptal edilir.

c) İmar mevzuatına aykırı bina yapılmış, hisseli arsa ve araziler veya özel parselasyona dayalı arazilerde, imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki alanlarda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol fazlalarıyla veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye bunları yeniden ada ve parsellere ayırmaya, yapılara yeniden doğan imar ada veya parseli içinde kalanları yapı sahiplerine, yapı olmayanları diğer hisse sahiplerine müstakil veya hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil ettirmeye ve tescil işlemi dışında kalanların hisselerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilecek bedeli peşin ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin ettirmeye belediye veya valilikler resen yetkilidir. Belediye veya valiliklerin talebi halinde bu yetkiler kadastro müdürlüklerince de kullanılır.

Bu gibi arazilerde hisse sahiplerinin malik olduğu hisse üzerindeki temliki tasurruflar ve bunlarla ilgili takyitler 11/06/1945 tarih ve 4753, 19/07/1943 tarih ve 4486 sayılı Kanunlar, 775 sayılı Gecekondu Kanunundaki hükümler dahil, uygulamayı durdurmaz. Bu gibİ işlemlerde takyitler hisse sahibine isabet edecek müstakil parsele aynen nakledilir ve yapılan işlem Medeni Kanunun 927 nci maddesine göre hak sahibine bildirilir. Islah imar planı ile düzenlemeye tabi tutulan arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde valilik veya belediyelerce arsa ve arazilerin durumuna göre düzenleme ortaklık payı alınabilir.

Bu gibi yerlere ait yapılmış olan özel parselasyon planı, ıslah imar planı olabilecek nitelikte olduğu belediye veya valiliklerce uygun görüldüğü takdirde aynen kabul edilerek tescil edilir.

Üzerinde yapılanma bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler valiliğin talebi üzerine, belediye veya özel idareler adına resen tapuya tescil edilir. Islah imar planlarında genel bütçeye dahil dairelerin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan veya ayrılacak olan veya bir kamu hizmeti için lüzumlu görülen arsa veya araziler eski sahibi kamu idarelerine veya o işe tahsil edilmek üzere hazineye aynı şartlarla geri
verilir.

Islah imar planı yapılmış ve yapılacak bölgelerde bu Kanun kapsamına giren ve tapu tahsis belgesi verilen hazine arsa ve arazileri, iktisap tarihine bakılmaksızın aynı amaçta kullanılmak üzere ilgili belediyelere
devredilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DEĞERLENDİRME ESASLARI


MUHAFAZASI MÜMKÜN YAPILARA RUHSAT VE KULLANMA İZNİ VERİLMESİ:


Madde 11 - Değerlendirmelerle aynen veya ıslah edilerek muhafazası mümkün olan yapılardan, komşu parsele çıkmalar da dahil tecavüzlü olarak yapılanlara, tecavüze uğrayan arsa ve arazi sahibi ile anlaştıklarını belgelemek ve tapu işlemlerini tamamlamak kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. Tarafların anlaşması mümkün olmadığında yargı yoluna başvurulur.

ISLAH EDİLEREK MUHAFAZA EDİLECEK YAPILAR:


Madde 12 - a) Emlak sahibinin beyanına göre değerlendirme sonucu kendi parseli içinde olan imar mevzuatına aykırı yapıların; yola veya imar yoluna veya kıyı kenar çizgisine veya 14 (g) maddede belirtilen karayolları yaklaşma sınırına tecavüz durumları, yapının tecavüzlü durumları giderildikten ve ayrıca komşu parsele tecavüzü olanların taraflar arasında anlaşma sağlanarak gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra belirtilen durumlarına göre muhafazalarına karar verilir.

b) Kıyı tanımına giren yerlerde ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan diğer yerlerde; kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait olan liman, iskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve dayanma duvarlarında valilik veya belediyelerce muhafazasında milli ekonomiye katkısı veya kamu yararı olduğu kararlaştırılan Sanayi ve Turizm tesislerinin bulunduğu arsa ve araziler Maliye Bakanlığınca kullananlara ve tesis sahiplerine kiraya verilebilir.

c) İmar yoluna tecavüzlü yapılara, imar yolunun uygulanmasının 5 yıl içinde gerçekleşmeyeceğine belediye encümenince karar verilmesi halinde belediye encümeni kararıyla 5 yıllık geçici ruhsat verilir. 5 yıl sonunda imar yolunun uygulamasına geçilmeyeceğine belediye encümenince karar verildiği takdirde 5 yıllık geçici ruhsat tekrarlanır.

d) (Ek bent: 22/05/1986 - 3290/5 md.) Yapıların, bu Kanunda belirtilen tecavüzlü durumları veya aykırı kısımları, tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde yapı sahiplerince giderilir.

Bu süre içerisinde ıslah işlemleri sahiplerince yerine getirilmeyen yapıların tecavüzlü durumları veya aykırılıkları ilgili mevzuat hükümlerine göre belediyeler veya valiliklerce giderilir.3 Eylül 2009 12:35       Mesaj #2
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
APU TAHSİS BELGESİ VERİLEN GECEKONDULAR:

Madde 13 - Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular hakkında aşağıdaki uygulamalar yapılır.

a) (Değişik bent: 22/05/1986 - 3290/6 md.) Bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek kimselerin; kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırı içinde ev
yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iş yeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması gerekir.

b) (Değişik bent: 22/05/1986 - 3290/6 md.) Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya bu Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler
üzerinde, ıslah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis
edilir. Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse verilir. Tahsis edilen arsa veya hissenin bedeli 04/11/1983
tarih ve 2942 sayılı Kanun veya 06/06/1984 tarih ve 3016 sayılı Kanuna göre tespit edilir.

(Ek fıkra: 18/05/1987 - 3366/5 md.) 14 üncü maddenin a, b, c, d, e, g, h ve i bentleri kapsamında kalmaları nedeniyle, bulundukları yerde korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi sıfatı taşıyanlarına,
bir gecekondu önleme veya ıslah bölgesinde veya yakın bölgelerde yapılmış ıslah imar planları içinde meydana gelen boş imar parselleri müstakil, hisseli veya katmülkiyeti esasına göre verilir. Bu gibi hallerde
gecekondu sahibine ayrıca enkaz bedeli bu Kanunla kurulan fondan belediye veya valilikçe ödenir.

(Ek fıkra: 18/05/1987 - 3366/5 md.) Islah imar planları sonucu, bu Kanun kapsamında kalan gecekondu hak sahiplerine yapılan tahsis işlemlerinden sonra arta kalan belediye veya valiliğe ait boş imar parselleri
arsa bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilerek, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca belirlenen hak sahiplerine valilik veya belediyelerce tahsis edilir.

c) (Değişik bent: 22/05/1986 - 3290/6 md.) Islah imar planları belediye veya valiliklerce mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alınarak ve yapılanma şartları da belirlenerek yapılır veya belediye veya
valiliklerce Yeminli Özel Teknik Bürolara yaptırılır. En geç (1) ay içinde belediye meclislerince kabul edilenler belediye meclislerince, büyük şehir yönetiminde ilçe belediye meclislerince Kabul edilenler ilçe belediye
meclislerince, il idare kurullarınca kabul edilenler valilikçe tasdik edilerek yürürlüğe girer. Bu planların tescili de (1) ay içinde ivedilik ve öncelikle yapılır.

İmar planı olan yerlerde mevcut imar planları gerektiği takdirde ıslah imar planları şeklinde yeniden düzenlenir.

d) Daha önce gecekonduları yıkılanlar bu Kanunun uygulanmasında hiçbir hak talep edemezler.

BU KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR:


Madde 14 - Aşağıdaki durumlara uyan yapılar bu Kanun hükümlerinden yararlanamazlar:

a) Her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardaki sınai kuruluşlara ait olmayan tehlikeli madde depoları ile imar planında tehlikeli madde depoları için ayrılmış yerlerde bu depolar dışındaki her
türlü ruhsatız yapılar,

b) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun yapı yasağı koyduğu alanlarda veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsissiz olarak Milli Savunma Bakanlığınca kullanılmakta
olan arsa ve araziler üzerinde inşa edilen yapılardan; bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 yıl içinde askeri makamlardan muhafazası için izin alınamayan yapılar,

c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş bulunan "Turizm Alanlarında" ve "Turizm Merkezlerinde" imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş veya inşaası devam eden ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içerisinde yürürlükteki çeşitli ölçekli imar planlarıyla getirilmiş bulunan kararlara uygun hale getirilmeyen yapılar,

d) 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Sivil Havacılık Anlaşması"nın 14 sayılı teknik mania esaslarına uymayan ve havaalanları civarında uygulanmak üzere 7 Ağustos 1978 tarih ve
7/16130 sayılı Kararnameye göre, Ulaştırma Bakanlığınca 1/1000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlenecek saha içinde bulunup da yapımcı veya yapı sahibine yapılan tebliğden itibaren 1 yıllık süre içinde tebliğ
esaslarına uygun hale getirilmeyen yapılar,

e) İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan baraj, göl, gölet gibi satıhda bulunan su kaynaklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı ve içme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynakları
etrafında bırakılan koruma alanı içerisindeki yapılar,

f) (Değişik bent: 22/05/1986 - 3290/7 md.) 10 Kasım 1985 tarihinden sonra yapılan gecekondular ile inşaasına başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ve (...) Çanakkale Boğazında 2
Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan gecekondular ile 1 Ekim 1983 tarihinden sonra inşasına başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar,

g) Karayolları kamulaştırma sınırına tecavüz edilen ve konut olarak kullanılan yapılarla kamulaştırma sınırına 10 m.‘den daha yakın olan ve konut dışı maksatlarla kullanılan yapılar, (Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 6 ay içinde mal sahiplerine tebliğ edilmesinden en geç onsekiz ay içinde tecavüz durumları giderilmeyen yapılar bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamına girer.)

h) TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan gar, istasyon, lojman, liman sahalarıyla demiryolu güzergahları üzerinde TCDD Genel Müdürlüğünün izni alınmadan yapılan yapılar,

i) Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere veya hukuk tüzel kişilerine ait yapılar.

YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİ BELGELERİ:


Madde 15 - Kullanılan veya kullanılmaya hazır duruma getirilmiş yapılara, ruhsat ve kullanma izni, müracaat sahibine, 8 inci maddede istenen evrakların tamamlanması halinde hemen verilir. Bilahare bunların doğruluğu valilik ve belediyelerce kontrol edilir.

(Ek fıkra: 22/05/1986 - 3290/8 md.) Temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları dökülmüş olmak kaydı ile hazine, belediye il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresindeki arsa veya araziler üzerine inşaatına bu Kanunun 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden önce başlanmış gecekondular ile kendi arsa veya arazisi üzerinde imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapı ya da yapı bölümlerinin kendi katı içinde tamamlanması için "ruhsat" ve bitimini tevsikan da "kullanma izni belgesi" düzenlenir. Kat kolonları dökülmüş olan binalar da aynı hükme tabidir.

KAT MÜLKİYETİ TESİSİ:


Madde 16 - Bu Kanunun uygulama alanına giren yapılarda kat mülkiyetine geçişte, bu Kanunun 8 inci maddesindeki belgelere dayanılır. Kat mülkiyeti kurulmasında ortak maliklerden birinin talebi ile yetinilir.

Diğer ortaklar bu işleme itiraz edemeyecekleri gibi binanın giderlerine katılmaktan ve yönetim planı yapmaktan kaçınamazlar. Kaçınmaları halinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun hakimin müdahalesini gerektiren 33 üncü maddesi hükmü uygulanır.

Arsa payına bağlanmamış ve imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş bağımsız bölümlerde, arsanın tamamı için beyan edilen değerden, bu bağımsız bölüm için tespit edilecek değer oranı, diğer kat maliklerinin arsa payları oranında kendilerine peşin veya en geç 1 yıl içerisinde ödenmesi halinde yapı yeniden kat mülkiyetine dönüştürülür.

Arsa bedeli için ödenmesi gereken miktarda alacaklılar kanuni ipotek hakkını kullanabilirler.

(Ek fıkra: 22/05/1986 - 3290/9 md.) Daha önce kat irtifakı kurulmuş binalarda bu Kanundan istifade ile bağımsız bölüm kazanılmış ise, arsa payına bağlanmamış bağımsız bölüm sahibi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 44 üncü maddesi gereğince kat maliklerinin ittifakını sağlayamıyorsa, bu Kanuna göre bağımsız bölümüne ait tasdik edilmiş yapı ruhsatı ve kullanma izni belgesi ile arsa payına karşılık hesap edilen değeri, hak sahibi kat malikleri adına bir milli bankaya bloke ettikten sonra sulh mahkemesinden kendisine ait bağımsız bölüm için arsa payı ayrılarak tescilini ister. Mahkeme, mevcut belgelere dayanarak diğer kat maliklerinin muvafakatını aramaksızın arsa payını tespit ederek ilave bağımsız bölümün tesciline karar verir. Tescil ilamı gereğince her kat malikinin arsa paylarında resen düzeltme yapılır. Daha önce düzenlenmiş yönetim planı ve diğer belgeler yeni bağımsız bölüm malikini de bağlar. Bu işlemlerden sadece bağımsız bölümün kayıtlı değeri üzerinden tapu tashih harcı alınır.

DUYURU İŞLEMLERİ:


Madde 17 - İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondulara ait değerlendirme sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlandıkça valilik veya belediyelerce umumi mahallere asılır ve bu belgelerin birer örneği mahalle veya köy muhtarlıklarına verilir.

Ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalmaksızın; güvenlik kuvvetleri vasıtasıyla da mal sahibine veya binayı yapana veya fenni mesullerine tebliğ edilir. Güvenlik kuvvetlerince yapılacak tebligat 15 gün içinde tamamlanır. Tebliğin bu şekilde yapılması mümkün olmadığı takdirde yapı mahallinde görülebilecek bir yere onbeş gün müddetle asılır ve bu durum bir zabıtla tevsik edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM: MALİ HÜKÜMLER

HARÇLAR, ARSA BEDELLERİ, PAYLAR:

Madde 18 - a) Harçlar;

İmar mevzuatına aykırı yapı hangi seviyede olursa olsun, belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar mevzuatına veya ruhsatlı ise ruhsat ve eklerine, aykırılık şekline ve derecesine bağlı olarak iki kat bina
inşaat harcı alınır. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise söz konusu harcın yarısı alınır.

(Değişik fıkra: 22/05/1986 - 3290/10 md.) Bir kat ve bir bağımsız bölümden oluşan gecekondulara ekli cetvele göre harç tahakkuk ettirilemez ve alınamaz.

Söz konusu yapının tamamı ruhsatsız ise bütün maliklerin hisseleri oranında, ruhsatlı olup da, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan veya kullanılan bölümlerde ise, kazanılan veya kullanılan bölümlerin sahipleri
adına kazanılan alan miktarı kadar ekli cetvele göre tahakkuk eden harç ayrıca alınır.

b) (Değişik bent: 22/05/1986 - 3290/10 md.) Arsa bedelleri;

Arsa bedellerinin tespitinde hak sahiplerinin beyan edeceği değer esas alınır. Ancak belediye veya valiliklerce gerekli görüldüğü takdirde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre bedel tespiti yaptırılır.

Beyan edilen bedel, tespit edilen bedelin 2/3‘ünden az değilse beyan edilen bedel; şayet beyan edilen bedel, tespit edilen bedelin 2/3‘ünden az ise tespit edilen bedel esas alınır.

c) (Değişik bent: 22/05/1986 - 3290/10 md.) Düzenleme ortaklık payı;

Islah imar planı uygulamaları gereği gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılanmış sahalarda arsanın %35‘ine kadar düzenleme ortaklık payı alınabilir.

d) (Değişik bent: 22/05/1986 - 3290/10 md.) Bu Kanun kapsamında kalan gecekondulara, ecrimisil ve arsa kullanım bedeli tahakkuk ettirilmez ve alınmaz. Tahakkuk ettirilen veya tahakkuk ettirilip tahsil edilen
ecrimisiller ve arsa kullanım bedeli, arsa bedeline dönüşür.

e) Birinci ve İkinci fıkra mülga: 18/05/1987 - 3366/6 md.)

(Ek fıkra : 18/05/1987 - 3366/6 md.) Kanun kapsamında, kalan yapıların otopark ihtiyacının parselinde karşılanamaması halinde, Bölgeleme esasına göre belirlenecek otopark bedelinin 1/4‘i tahsil edilir.

(Ek fıkra : 18/05/1987 - 3366/6 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan kanun kapsamındaki gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve düzenleme ortaklık
payı karşılığı bedeller, belediyeler, büyükşehirlerde ilçe belediyelerince oluşturulacak fon hesabına; belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan Kanun kapsamındaki gecekondu ve imar mevzuatına aykırı
yapılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller, valilikler emrinde kullanılmak üzere oluşturulan fon hesabına yatırılır. Bu kanun uyarınca belediyeler ve valilikler emrinde
kurulan fonlardan yapılacak harcamalar Muhasebei Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir.3 Eylül 2009 12:40       Mesaj #3
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

1 - Kanunun Amacı
Bu kanunun amacı, imar ve gecekondu mevzuatına aykırı inşa edilmiş veya inşa halindeki bütün yapılr hakkında yapılacak işlemleri düzenlemek, bu işlemlere dari müracaat, tesbit ve değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektir.
2 - Kanunun Kapsamı
a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, mülga 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden sonra yapılan gecekondu ve imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile bu tarihten sonra kurulmuş belediyeler ve yine bu tarihten sonra onaylanmış mücavir alan sınırları içinde yapılmış olan gecekondu ve imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar.
b) 6785 Sayılı Kanuna 1605 Sayılı Kanun ile eklenen ek 7 ve 8. maddeler gereğince çıkartılan yönetmeliğin 1.03. maddesi kapsamına giren alanlardaki gecekondu, imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar.
c) (b) bendi dışında kalan sanayi yapıları, depo tesisleri, turistik ve tarımsal yapılar,
d) İstanbul Boğazı Sahil şeridi ve ön görünüm bölgeleri ile Çanakkale Boğazı'nda 2 Haziran 1981 tarihinden önce yapılan gecekondular ile 1 Ekim 1983 tarihinden önce yapılan veya inşaasına başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar,
e) Yapıların durumu bakımından, temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları dökülmüş olmak kaydı ile Hazine, belediye İl Özel İdarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare etmekte olduğu arsa veya arazilerindeki inşaatına Kanunun 14 ncü maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden önce başlanmış mesken, kısmen işyeri ve konut olarak kullanılan veya evvelce konut olarak kullanılıp sonra işyerine çevrilen gecekondular ile imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı tüm yapılar,
Bu Kanun kapsamında kalmaktadır.
3 - İstisnalar
Bu Kanun,
a) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş ve belirlenecek yerlerde,

b) Askeri Yasak Bölgeleri ve Güvenlik Bölgelerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât, eğitim ve savunma amaçlı yapılarda uygulanmayacaktır. (Madde : 3)
4 - Görevliler
Õzerinde gecekondu bulunan arazilerin mülkiyetine sahip olan idareler bu kanunla görevli idareler olarak kabul edilmiş olup, bunlar Hazine, belediye, İl Özel İdareleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğüdür.
Ancak müracaatları kabul etmeye, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar için belediyeler, bu alanlar dışında valilikler görevlendirilmiştir. (Madde: 7)
Görevli idareler kendilerine intikal ed en işlemleri kanunda belirtilen süreler içer isinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. İdaremizin de bu kanunla verilen görevleri süratle, zamanında ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM
KANUNUN İDAREMİZİ İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM
KADASTRO ÇALIŞMALARI

1 - Kadastro Çalışmalarının Esasları
Kanunun değişik 10 uncu maddesinde; valilik veya belediyelerin talebi üzerine tapu tahsis belgesi verilmiş, Hazine, Belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresindeki arsa ve araziler üzerinde bulunan gecekondular ile üzerinde imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan hisseli veya özel parselasyona dayalı arsa ve arazilerin, ıslah imar planlarının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, onayların (Bakan oluru) alınmasına ve askı ilânı hariç diğer ilanların yapılmasına, komisyonların kurulmasına lüzum kalmaksızın, 2613 veya 766 sayılı kanun hükümlerine göre hak sahiplerinin yeniden tayin veya tesbit edilerek adlarına tescil edileceği hükmü getirilmiştir.
Buna göre; kanun kapsamına giren yapılaşma alanları, il ve ilçelerin merkez belediye sınırları içerisinde ise, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu, bu alanlar dışında ise, 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
İlgili idarelerden kadastro müdürlüklerine gelen talepler, istemin kapsamı, onaylı yıllık iş programında yapılması gerekli değişiklik önerisi ile birlikte öncelikle Genel Müdürlüğe intikal ettirilerek, alınacak talimat doğrultusunda hareket edilecektir.
Valilik veya belediyelerin taleplerine ekleyecekleri (Kendi yapacakları veya yaptıracakları) kanun kapsamına giren alanları gösterir kroki, uygulamada tereddüt yaratmayacak şekilde düzenlenecektir. Bu kroki içerisinde, kanun kapsamına girmeyen alanlar varsa, bunlar kroki üzerinde açıkca gösterilecektir.
Çalışmalara başlamadan önce hangi mahalle veya köyde bu kanun hükümlerine göre çalışma yapılacaksa, o yerdeki hak sahiplerinin ellerinde mevcut belgelerini müdürlüğe teslim etmelerini ve tereddüt ettikleri hususlarda bilgi almalarını temin etmek için belediye, mahalle ve köy muhtarlıkları vasıtasıyla mahalli imkanlarla kadastroya başlama duyurusu yapılacaktır.
Ayrıca bu duyuruda, bu kanuna göre yapılacak çalışmalar sırasında askı ilanı dışında diğer ilanların yapılmayacağı ve komisyonların kurulmayacağı belirtilerek ilgililerin tahdit ve tesbitleri yakından izlemelerini ve askı ilanınd an önceki çalışmalar hakkındaki itirazlarını ekiplere ve müdüriyete bildirmeleri gerektiği açıklanacaktır.
Çalışmalar sırasında, şahısların süresi içerisinde belediye veya valiliğe müracaat edip etmediği araştırılmaksızın yapılar ölçülüp, gerekli işlemleri yapılacaktır. Ancak müracaat etmeyenler hakkında kanunun 7 nci maddesi hükmünün uygulanmasını temin için askı ilân cetvelinin bir sureti ilgili idareye gönderilecektir.
Çalışmalar sırasında, uygulanacak kanunun, mülkiyet tesbitine ilişkin hükümleri yanı sıra 3290 sayılı kanunla değişik 2981 sayılı kanun hükümleri de uygulanmak suretiyle hak sahipleri tesbit veya yeniden tayin edilerek tahdit ve tesbit işlemleri tamamlanacaktır. (Madde: 10/b)
2-Üzerinde Yapılaşma Bulunan Arsa ve Arazilerinin Tescili
a) Evvelce yapılan kadasro çalışmaları sırasında tesbit harici bırakılan veya sınırlandırılması yapılmakla beraber tapu kütüğüne tescil edilmeyen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallardan üzerinde yapılaşma bulunanlar, valiliğin talebi üzerine 1278 sayılı genelgeye göre belediye veya il özel idaresi adına,
(1278 Sayılı Genelge yürürlükten kalkmıştır.)
b) Kadastrosu yapılmamış yerlerde üzerinde yapılaşma bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ise, yine valiliğin talebi üzerine, 1251 sayılı genelgeye göre belediye veya il özel idaresi adına,
Tescilleri yapılacaktır.
(1251 Sayılı Genelge yürürlükten kalkmıştır.)

Yukarıdaki fıkralar uyarınca valilikçe tescili talep edilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tamamı üzerinde yapılaşma yok ise, sadece yapılaşma bulunan kısımlar tescile tabi tutulacaktır.
3 - Hisseli Arsa ve Araziler İle Özel Parselasyona Dayalı Araziler Õzerinde Kadastro Çalışmaları
Kadastrosu henüz yapılmamış olupta valilik veya belediyelerce, kanun kapsamına girdiği belirlenerek kadastrosu talep edilen alanlarda, hisseli arsa ve araziler üzerindeki imar mevzuatına aykırı yapı sahiplerinin hisse miktarları ve fiili kullanma durumları esas alınıp hak sahipleri tesbit veya yeniden tayin edilerek müstakil parseller halinde adlarına tahdit ve tesbit edilecektir.
Bu Çalışmalar Sırasında:
a) Valilik ve belediyelerce islah imar plânı yaptırılmışsa veya evvelce yapılmış özel parselasyon planı, ıslah imar planı olarak onanmışsa, bu planlar ve dağıtım cetvellerindeki duruma göre,
b) Valilik veya belediyelerce ıslah imar plânı yaptırılmamışsa, kayden malik bulunanlarca özel parselasyon plânı ibraz edilir ve bu plân da arazi kullanım durumuna uygun ise, buna itibar edilmek suretiyle, özel parselasyon plânı fiili kullanım durumuna uygun değilse veya parselasyon planı bulunmamakla beraber bütün hissedarlar zeminde yer işgal ediyorlarsa, muvafakatları aranmadan fiili kullanım durumları esas alınarak,
Tahdit ve tesbitleri yapılacaktır.

c) Kayden maliklerden bir kısmının zeminde fiilen kullandıkları yer olmaması veya yapısız alan bulunduğu halde bu sahanın yapısı olmayan hissedarların hisselerini karşılanmaması yada zemin tamamen yapılaşmış olupta bir kısım hissedarlara yer kalmaması durumlarında, kanunun 10/c maddesindeki yetkilerin kullanılması ilgili idarelerden istenecektir. Bu yetkilerin ilgili idarelerce kullanılarak ıslah imar planı ve ada dağıtım cetvellerinin düzenlenmesi halinde (a) fıkrasına göre işlem yapılacaktır.
Kanunun 10/c maddesindeki yetkinin, Genel Müdürlüğün görüşü alındıktan sonra ilgili idare ile kadastro müdürlüğü arasında düzenlenecek bir protokol ile kadastro müdürlüklerine devredilmesi halinde, protokolda belirlenen esaslar gözönünde bulundurularak, ilgili idare ile işbirliği içerisinde ıslah imar planları ve dağıtım cetvelleri hazırlanacak ve onaylandıktan sonra yine (a) fıkrasına göre işlem yapılacaktır. (Protokol taslağı Genel Müdürlükçe hazırlanarak görüşlebirlikte kadastro müdürlüklerine gönderilecektir.
Kanunun 10/c maddesindeki yetkinin ilgili idarece makul bir süre içerisinde kadastro müdürlüğüne devredilmemesi veya protokola bağlanamaması halinde ise, konu ayrıntılı olarak Genel Müdürlüğe intikal ettirilecek ve alınacak talimata göre işlem yapılacaktır.
d) Kanunun 10/b maddesinin 2 nci bendinde "Bu tesbit sırasında; özel parselasyon planında görülen veya hisseli satışlar sonucunda fiilen oluşan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha vs. hizmetlere ayrılan yerler ile bunlara ilişkin hisseler bedelsiz olarak re'sen tapudan terkin; okul, cami ve benzer kamu hizmetlerine ayrılan yerler ise, bedelsiz olarak ilgili idareler adına tesbit ve tescil edilir." hükmü getirilmiştir.
Bu nedenle, özel parselasyon planında görülen veya hisseli satışlar sonucu zeminde fiilen oluşan alanlardaki bu gibi yerler, maliklerinin muvafakatları aranmaksızın re'sen tapu sicilinden terkin veya ilgili idareler adına tapu siciline tescil edilecektir.
Hisselendirmenin ilk oluşmaya başladığı tarihten itibaren kayıt, resmi senet, evrakı müsbite ile ilgililerin ibraz edecekleri özel plan incelenerek bu gibi yerlere ayrılan hisse malikleri ve miktarları tesbit edilecektir.
Ancak, re'sen terkin edilecek veya bedelsiz olarak ilgili idareler adına tescil edilecek hisseler üzerinde ipotek, haciz, tedbir vs. takyitler varsa, bu hisselerin terkini yapılmayıp bunlara yer verilmeye çalışılacaktır.
4 - Başkasının Arazisi Üzerine Yapılmış Gecekonduların Tahdit ve Tesbiti
Başkasının arsa veya arazisi üzerinde inşa edilmiş gecekondulara bu kanuna göre yapılan çalışmalar sırasında rastlandığında arsa veya arazinin maliki veya maliklerinin muvafakatları aranmadan, varsa ıslah imar planındaki, yoksa gecekonduların zemindeki kullanım durumları esas alınıp sınırlandırılacak ve aşağıda belirtilen şekilde tesbitleri yapılacaktır.
a) Arsa veya arazi malikleri aralarında haricen taksim ettiklerini beyan ederek, bu taksim veçhile adlarına tesbitini talep ederlerse veya 766 sayılı kanuna göre yapılacak kadastro çalışmalarında taşınmaz malın haricen taksim edildiği bilirkişi beyanlarından anlaşılır ise tesbiti buna göre yapılacaktır.
b) Ayrı ayrı veya taksimen sınırlandırmaları yapılan parseller üzerindeki gecekonduların sahipleri ile o parselin kayden maliki veya malikleri aralarında anlaştıklarını, askı ilan safhasına kadar kadastro (Kadastro -Tapulama) çalışmaları sırasında karşılıklı beyan ederlerse, talepleri kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağı yada ek beyanname veya tutanağa alınıp gecekondu hak sahipleri adına müstakilen veya hisseli olarak tesbit yapılacaktır.
c) Müstakilen veya taksimen sınırlandırılması yapılan parselin hisseli olması ve bu parsel üzerindeki gecekondu sahibi ve hissedarların bir kısmının aralarında anlaşması halinde anlaşma sağlanan hissedarların hissesi, talepleri alınmak suretiyle gecekondu sahibi adına hisseli olarak tesbit edilecektir.
d) Sınırlandırılması yapılan parselin maliki veya malikleri ile gecekondu sahiplerinin aralarında anlaşmaması veya parsel malikinin adresinin tesbit edilememesi durumlarında, parsel kayıt malikleri adına tesbit edilecek ve gecekondunun kime ait olduğu kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağının beyanlar hanesinde gösterilecektir.
Bu sınırlandırma ve tesbitler sırasındaki ayırma ve birleştirme işlemleri için belediye encümeni veya il idare kurulu kararı aranmayacaktır.
5 - Hazine - Belediye ve İl Özel İdarelerine Ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdaresindeki Arsa ve Araziler Üzerinde Bulunan Gecekonduların Tahdit ve Tesbiti
a) Bu kanuna göre yapılacak kadastro çalışmaları sırasında mülkiyeti Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresindeki arsa ve araziler üzerinde mevcut gecekondular, varsa ıslah imar planları, yoksa gecekonduların zemindeki kullanım durumları esas alınarak sınırlandırmaları yapılacaktır.
Bu parsellerin sınırlandırılması veya askı ilan safhasına kadar, gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ile birlikte, arsa bedelinin tamamını ödediğini veya kanuni ipotek tesisine esas olmak üzere borçlandığı miktarı gösterir ilgili idareden alacağı bir belgeyi kadastro müdürlüğüne ibraz etmesi halinde, gecekondu hak sahibi adına, aksi halde ilgili id are adına tesbit edilerek, varsa tapu tahsis durumu, yoksa gecekondunun kime ait olduğu, kadastro beyannamesi veya tapulama tutanağının beyanlar hanesinde gösterilecektir.
b) Islah imar planı bulunmadığından, fiili zemin durumuna göre yapılan çalışmalar sıraında;
-b1) Parselin yüzölçümü tahsis miktarından fazla ise, bu fazlalık yüzölçümü ile orantılı olarak ilgili idare adına,
-b2) Fiili zemin durumuna göre sınırlandırması yapılan parselin bir kısmı tahsisi yapan idareye, diğer bir kısmıda başka idareye ait olması halinde, gecekondu hak sahibine o kısım için ilgili idareden tahsis alınırsa (a) fıkrası uyarınca, tahsis alınamazsa yüzölçümü oranında ilgili idare hissedar yapılmak sureti ile
-b3) Fiili zemin durumuna göre sınırlandırması yapılan parselin bir kısmı tahsisi yapan idareye, diğer bir kısmıda başka şahıslara ait olması halinde gecekondu hak sahibi bu kişi veya kişilerle anlaşırsa bu yönergenin 4/c ve 5/a fıkraları uyarınca, anlaşamamaları halinde ise, o kişi veya kişiler yüzölçümleri oranında hisselendirilmek suretiyle,
Tesbit işlemleri yapılacaktır.

Sınırlandırılması yapılan parselin tahsisi yapan idareye ait olmaması halinde, zeminin ilgili idare ve şahıslar adına tahdit ve tesbiti yapılarak, durumun beyanlar hanesinde açıklanmak suretiyle, tahsisin düzeltilmesi için ilgililere bildirilecektir.
6 - Ereğli Kömür Havzasında Uygulama
3303 sayılı Kanun ile, 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye ile hudutları belirlenen ve 5 şubat 1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hudutları geliştirilen taşkömürü havzası dahilindeki taşınmaz malların da 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin, 766 sayılı Tapulama Kanununun, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun taşınmaz mal mülkiyetinin iktisabına dair hükümleri dahilinde zilliyedleri adına tesbit edileceği hükmü getirilmiş olduğundan sözkonusu saha içerisinde kalan ve üzerinde imar mevzuatına aykırı yapılaşma ve gecekondu bulunan yerlerde de bu ve 14 Temmuz 1986 tarih 4-3-2-9/1- 3801-3826 genelge hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Ancak, ileride idarenin veya ruhsat sahiplerinin arama ve işletme faaliyetlerine mani olunmaması, madenlerin işletilmesi nedeniyle doğacak zararlardan sorumlu tutulmamaları için gecekondu hak sahiplerine verilecek tapu tahsis belgeleri üzerine veya kadastro ve tapulama çalışmaları sonucu düzenlenecek beyanname ya da tutanağın beyanlar hanesine "3303 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde belirtildiği gibi, idarenin ve ruhsat sahiplerinin maden arama ve işletme faaliyetlerine müdahale edilemez ve bundan doğacak zararlarda mülkiyet hakkına dayanılarak bir hak ve tazminat iddiasında bulunulamaz" şeklinde belirtme yapılacaktır.
7 - Orman Sınırları İçerisinde Kalan Yapılar
2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı kanunla değişik geçici 2 nci maddesinin (e) fıkrası, "31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş yerlerden şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları orman sınırları dışına çıkarılmış sayılır. Bu yerler hakkında bu kanun hükümlerine göre işlem yapılır" hükmünü getirmiştir.
Buna göre, kadastro çalışmaları sırasında; orman sınırları içer isindeki şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarında, 31 Aralık 1981 tarihinden önce yapılaşma meydana gelmiş ise, orman sınırları dışına çıkarılmış olduğu kabul edilerek, 2613 veya 766 sayılı Kanun ile bu Kanun hükümleri uygulanarak kadastro işlemleri sonuçlandırılacaktır. Toplu olarak bulunmayan yapılar hakkında bu hüküm uygulanmayacaktır. Kadastro çalışmaları tamamlanıp askı ilanına alındığında, orman sınırları içerisinde olupta kadastrosu yapılan saha, paftasında işaratlenmek suritiyle açıklayıcı bir yazı ekinde mahalli orman kuruluşuna gönderilecektir.
Kadastronun kesinleşmesinden sonra ise, kesinleşen kadastro paftalarına göre orman tahdit sınırlarında değişiklik yapılması için mahalli orman kuruluşuna yeniden yazılı duyuru yapılacaktır.
8 - Daha Önce Kadastrosu veya Tapulaması Yapılan Yerlerde Yapılacak Çalışmalar
Daha önce kadastro veya tapulaması yapıldığı halde bu kanun kapsamında kalması nedeni ile kanunun l0/b maddesi uyarınca yeniden kadastro veya tapulamasının yapılması istenilen yerlerde,mevcut kadastro paftaları,fenni belgeler ve zemin işaretlerinden azami şekilde yararlanılarak, mülkiyet durumları bu kısmın 1 ila 7 nci maddelerinde belirtildiği şekilde son durum dikkate alınmak ve yeniden değerlendirilmek sureitiyle tahdit ve tesbitleri yapılarak yeni mahalle esasına göre tapu kütükleri düzenlenecektir.
Bu çalışmalar sırasısnda, mevcut hali hazır haritalardan da azami şekilde yararlanılacaktır. Ayrıca , bu kanuna göre ikinci defa kadastroya tabi tutulan kadastro parsellerinin tescili bulundukları kütük sahifeleri usulünce kapatılarak beyanlar hanesine revizyon işlenecektir.Kadastro parselinin tamamı yeniden kadastroya tabi tutulmamışsa, kadastroya tabi tutulan kısım parselin miktarından düşülerek hangi ada parsele gittiği yüzölçümü hanesinin değişiklik bölümünde gösterilip kütük sahifesi kapatılmayacaktır.
Diğer taraftan, ikinci defa kadastroya tabi tutulan yerlerde, önceki kadastro paftalarının uygun bir yerine "Bu pafta (işaretli kısım) ikinci defa kadastroya tabi tutulduğundan geçersizdir." belirtmesi yazılarak, gereği gibi onanacak ve bu paftalar ile eski fenni belgeler ayrıca muhafaza edilecektir.
9 - Uygulanamayan Tapu Kayıtları
Bu kanuna göre yapılacak kadastro veya tapulama çalışmaları sırasında ilgililerince ibraz edilmesine rağmen, herhangi bir nedenle zemine tatbit edilemeyen zabıt kayıtlarının uygulanamama nedeni açıklanmak suretiyle (tapulamada olduğu gibi kadastrodada) bir listesi düzenlenecek ve ayrıca, kadastro çalışmaları sırasında uygulanan zabıt kayıtlarına revizyon işareti verilecektir.
10 - Askı İlan Cetvellerinin Düzenlenmesi ve İtiraz
Bu kanuna göre yapılan kadastro çalışmaları sonucunda askı ilan cetvelleri kadastro beyannamesi veya tapulama tutanaklarının beyanlar hanesinde işaret edilen muhdesat sahiplerini de gösterecek şekilde düzenlenecektir.
Kanunun 10/b maddesi hükmü uyarınca kadastro veya tapulama komisyonları kurulamayacağından, askı ilanına yapılacak itirazların, ilan süresi içerisinde kadastro işlerine bakmakla yetkili asliye hukuk veya tapulama mahkemelerine dava yoluyla yapılması ve dava açılması halinde tesbitin kesinleştirilmemesi için müdürlüğe bilgi verilmesi gerektiği, açıkça ilan cetvelinin uygun bir yerinde belirtilecektir.
Buna rağmen, ilgililerince kadastro müdürlüklerine doğrudan itiraz edilmesi durumunda, itiraz dilekçeleri bekletilmeden ilgili mahkemelere bir yazı ekinde gönderilecek ve sonucundan da ilgilisine bilgi verilecektir.
İlan süresi sonunda tesbitler kesinleştirilmeden önce ilgili mahkemelerde dava açılıp açılmadığı araştırılarak dava açılmayan parseller kesinleştirelecek, dava açılanların ise beyanname veya tutanak örnekleri mahkemeye gönderilecektir.

3 Eylül 2009 12:44       Mesaj #4
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
İKİNCİ KISIM
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1 - Gecekondulara Tapu Tahsis Belgesi Verilmesi

2981 sayılı Kanunun değişik 10 ncu maddesinin (a) fıkrası ile; Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresindeki araziler üzerinde yapılmış gecekonduların sahiplerince bu Kanunla tanınan süreler içerisinde ilgili idarelere müracaat ederek yeminli bürolara başvuranlara başvuru tarihinden itibaren yeminli özel teknik bürolarca ilgili idarelere devredilen dosyaların da ilgili idarece 2 ay içerisinde işlemlerinin sonuçlandırılıp hak sahiplerine tapu tahsis belgesi verileceği hükmü getirilmiştir.
Tahsisi yapacak idareler, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için müracaat eden gecekondu hak sahiplerinin, müracaat formuna eklediği ve yeminli özel teknik bürolarca doldurulmuş tesbit ve değerlendirme belgelerinden yararlanmak suretiyle gecekondunun durumunu tesbit ettirerek, hak sahiplerine (400) m2 den fazla olmamak üzere araziyi tahsis edeceklerdir. (400 m2 den fazla alan işgal eden yapılarda, fazlalıkların ne şekilde değerlendirileceği kanunun 9/b maddesinde açıklanmıştır.)
Görevli idarenin gecekondu hak sahiplerine yapacağı tahsis için lüzumlu olan tapu tahsis belgesi daha önceden gönderilmiş olup, ihtiyaç anında bulunmadığı takdirde örneğine uygun şekilde teşkilatımızı veya görevli idarelerce çoğaltılması mümkündür.
Tapu tahsis belgesi, İstanbul Boğazı sahil şeridi öngörünüm bölgeleri ile Çanakkale Boğazında 2 Haziran 1981 tarihinden, bu alanlar dışında ise 10 Kasım 1985 tarihinden önce Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresindeki arsa ve araziler üzerinde yapılmış gecekondulara verilecektir.
Bu belgelerin ilgili bölümleri, yeminli özel teknik bürolar ve tahsisi yapacak idare tarafından belgenin arka sahifesindeki açıklamalara göre üç nüsha olarak doldurulacaktır.
Tapu tahsis belgesinin (1 ve 2) nolu bölümlerindeki bilgiler tapu sicili ile karşılaştırılıp uygunluğu anlaşıldıktan sonra (7) numaralı bölümün boş kısımlarına tarih ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürü tarafından mühür konulmak suretiyle imzalanacaktır.
Tahsise konu taşınmaz malların tapu kütük sahifelerinin, (kadastro görmeyen yerlerde zabıt defterinin) beyanlar hanesine ilgili idarece, belgenin 1,3,4 ve 6 ncı bölümlerinde verilen bilgilere dayanılarak (haritasında ...........numaralı ..............m2 yüzölçümlü gecekondu hak sahibi....................'ya tahsis belgesi verilmiştir. ....../....../Y. No: "şeklinde belirtme yapılacaktır. Belirtmelerin fazla olması sebebiyle beyanlar hanesi yetersiz kalıyorsa, Tapu Sicil Tüzüğünün 85 inci maddesi kıyasen uygulanarak, beyanlar hanesine "298 sayılı Kanuna göre yapılan tahsislere ait liste, kütük sahife dosyasındadır" şeklinde belirtme yapıldıktan sonra tahsislerin yazıldığı listeler kütük sahife dosyasında mahafaza edilecektir. Aynı parselle ilgili olarak sonradan gelen talepler de bu listeye yevmiye ve tarih sırasıyla ilave edilecektir.
Bu belirtme yapıldıktan sonra tapu tahsis belgesi'nin, birinci beyaz nüshası evrakı müsbite olarak kütük sahife dosyasında saklanacak, diğer beyaz nüshası, tahsisi yapan idareye zimmet karşılığında teslim edilecektir. Sarı zeminli birinci nüsha tapu tahsis belgesi gecekondu hak sahibine verilecektir. Tapu tahsis belgesinin tanzimine esas teşkil edecek belgeler görevli idarece saklanacağından tapu sicil müdürlüklerince bu belgeler istenmiyecektir.
Tapu tahsis belgesi verildikten sonra, gecekondunun, hak sahibini niteliklerini taşıyan bir başka kişiye haricen satılması halinde, tahsisi yapan idarenin talebi üzerine daha önce yapılan belirtme terkin edilerek, yeni hak sahibi adına tahsis belirtmesi yapılacaktır.

2 - Hisseli Arsa ve Araziler Üzerindeki Yapılara Tapu Verilmesi

Kanunun değişik 10 ncu maddesinin (c) fıkrası, üzerinde imar mevzuatına aykırı bina yapılmış hisseli arsa ve araziler ile özel parselasyona dayalı arazilerde imar düzenlenmesi yapılması hususunda 3194 sayılı İmar Kanunun 18 nci maddesinden farkıl olarak valilik ve belediyelere daha geniş yetki vermiş bulunmaktadır. Buna göre valilik ve belediyeler ile özel parselasyona dayalı arazilerde bir nevi taksim yapmak suretiyle müstakil tapu verebileceklerdir.
Valilik ve belediyeler, bu gibi hisseli arsa ve araziler veya özel parselasyona dayalı bir imar adası veya parseli (bir ada bir imar parseli de olabilir) olabilecek büyüklükteki alanlarda binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol fazlalarıyla veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden ada ve parsellere ayırmaya, yapıları, yeniden oluşan imar ada veya parseli içinde kalanları yapı sahiplerine, üzerinde yapı olmayan parselleri diğer hisse sahiplerine müstakil, hisseli veya kat mülkiyet esaslarına göre vermeye ve malikleri adına tescil ettirmeye, tescil işlemi dışında kalan kişilere ait hisseleri, kamulaştırma kanununa göre tesbit edilecek bedelin peşin ödenmesi veya parsel aleyhine kanuni ipotek tesisi suretiyle tapu sicilinden terkin ettirmeye valilik veya belediyeler re'sen yetkili kılınmış olup bu yetkilerini kadastro müdürlüklerine de devredebileceği hükmü getirilmiştir.
Valilik veya belediyelerce yapılan veya özel sektöre yaptırılan ıslah imar planlarının kadastro müdürlüklerince teknik kontrolları yapılacaktır. Bu kontrollarda görülen noksanlıklar ilgili idarece (valilik ve belediyelerce) giderildikten sonra tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilecektir.
Tapu sicil müdürlükleri, kendilerine intikal edecek ıslah imar planı ile dağıtım cetvellerine göre maliklerin talep ve muvafakatlarını aranmaksızın re'sen tescil işlemlerini yapacaktır.
Tescil işlemi sırasında eski kayıt maliklerinin haklarının zayi olmaması için gerekli kontroller yapılacak, ada dağıtım cetveline göre yer verilmeyen hissedarların hisselerinin akibeti araştırılıp belli olduktan sonra işlem harici hisse kalmamasına dikkat edilerek tesciller yapılacaktır. Hissedarların, hisseleri üzerinde mevcut her türlü ayni ve şahsi haklar, takyitler, dağıtım cetvelleri ile belirlenen yeni parsel veya bağımsız bölüm kütük sahifelerine aynen nakledilerek M.K. 927 nci maddesine göre ilgililerine bilgi verilecektir.
Kayden hisse maliki olmakla beraber, ada dağıtım cetvelerine göre hisselerine karşılık kendilerine yer verilmeyerek, kanuni ipotek tesis edilmek suretiyle bedele dönüşen hisselerin üzerinde mevcut ayni ve şahsi hak sahiplerine, bu haklarının 2981 sayılı Kanun uygulaması sonucunda bedele dönüşerek ipotek tesis edildiği M.K.927 nci maddesi uyarınca duyurulacak ve rehin haklarına ait düşünceler hanesine, ipotek alacağı üzerinde şahsi ve aynî haklar olduğu belirtilecektir.
Bedelin peşin olarak ödenmesi söz konusu ise, tescil işlemi dışında kalan hisse üzerinde mevcut ipotek, haciz vs. takyidler ilgili idareye bildirilerek bedelin ödenmesinde gözönüne alınması istenecek ve hak sahiplerine bilgi verilecektir.

3 - Başkasının Arsa veya Arazisi Üzerindeki Yapılara Tapu Verilmesi

Başkasının arsa veya arazisi üzerine gecekondu yapan kişilerin arazi veya arsa sahibi ile anlaşmaları ve bu Kanundan yararlanmak üzere suresi içinde valilik veya belediyeye müracaat ettiklerinin tesbiti halinde, varsa ıslah imar plânı, yoksa binanın konumu esas alınarak, öncelikle kadastro müdürlüğünce ifraz işlemleri yapıldıktan sonra tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlemek ve tapu harçları tahsil edilmek suretiyle devir-temlik talepleri karşılanacaktır. Valilik veya belediyelerce tasdik edilmiş ıslah imar planlarına göre yapılacak ifraz işlemlerinde il idare kurulu veya belediye encümeni kararı aranmasına gerek yoktur. İfrazın mümkün olmaması halinde ise, 2981 sayılı Kanunun kapsamında bulunan yerlerdeki hisseli satışlar, 3194 sayılı Kanunun 18 ve 42 nci maddelerindeki yasak ve ceza kapsamlarına girmediğinden, hisse devir-temlik talepleri karşılanacaktır.
Arsa veya arazi sahibi ile gecekondu sahibinin anlaşamamaları halinde ise, idaremizce yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığından mahkemeden alınacak kararlar doğrultusunda işlem yapılacaktır. (Madde 9/c, fıkra 2,3)
Üzerinde gecekondu bulunan arsa veya arazilerin, valilik veya belediyelerce, 9 ncu maddenin c fıkrası uyarınca kamulaştırılması halinde;
a) Arsa ve arazi sahiplerinin, tapu sicil müdürlüklerinde verecekleri rızai ferağ-takririne göre veya Kamulaştırma Kanununun 16, 17 veya 19 ncu maddelerine göre alınacak mahkeme kararına dayanılarak kamulaştıran idare adına tescil edilecektir.
b) Kamulaştırılan arsa veya arazilerde, ilgili idarelerce öncelikle ıslah imar planı yapılacaktır. Bu plan ve dağıtım cetvelelrinde gösterilecek hak sahipleri adına, talep halinde kanuni ipotek tesis edilmek suretiyle, kadastro çalışmaları sırasında kadastro müdürlükle-rince, kadastro çalışmaları tamamlanan yerlerde ise tapu sicil müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeden hak sahipleri adlarına tescil işlemleri yapılacaktır.

4 - Hazine - Belediye - İl Özel İdarelerine Ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü İdaresinde Bulunan Arsa ve Araziler Õzerindeki Gecekondulara Tapu Verilmesi

Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde bulunan arsa ve araziler üzerine yapılmış gecekondular nedeniyle hak sahibi olarak tapu tahsis belgesi verilenler adına, valilik veya belediyelerce tasdikli islah imar planlarına göre ilgili idarelerce tescil isteminde bulunulması halinde, öncelikle, kadastro müdürlüğünce, ıslah imar planının teknik uygunluğu kontrol edilecektir. Islah imar planında teknik hata veya eksiklik görüldüğü takdirde, hata ve eksikliklerin planı yapan idarece giderilmesinden sonra, ıslah imar planlarına ek olarak gönderilecek dağıtım cetvellerinde hak sahibi olarak gösterilen kişiler adına ifrazen tescil işlemleri süratle yerine getirilecektir.
Dağıtım cetvellerine göre resmi senet düzenlemeden tescili ve kanuni ipotek işlemleri yapılacaktır. Tescili müteakip tapu senetleri imza karşılığında ilgililerine verilecektir.

5 - Hazine Arsa ve Arazilerinin Belediyeler Adına Tescili

Kanunun değişik 10 uncu maddesinin son fıkrasında; belediye sınırları içerisindeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı arsa ve arazilerden, üzerinde yapılaşma bulunması sebebiyle ıslah imar planı yapılmış ve yapılacak yerlerde tapu tahsis belgesi verilmiş bulunan arsa ve arazilerin, bu Kanun amacında kullanılmak üzere iktisap tarihine bakılmaksızın, sınırı içerisinde bulunan belediyelere devredileceği hükme bağlanmıştır.
Buna göre, yapılmış veya yapılacak islah imar planlarında kamu hizmeti için ayrılmış veya ayrılacak yerler hariç belediyelerin talepleri, öncelikle kadastro müdürlüklerince mahallen incelenerek Maliye Hazinesine ait arsa veya arazinin tamamı üzerinde yapılaşma yoksa, sadece yapılaşma bulunan kısımlar ifraz edilmek suretiyle belediyenin istemi maliye kuruluşuna duyurulup (sakınca olduğunun bildirmesi hali hariç) belediyeler adına tapu sicil müdürlüklerince tescil edilecek ve sonucundan mahalli maliye kuruluşuna ayrıca bilgi verilecektir. Bu tescil işlemleri belediye ve mücavir alanların dışında özel idareler adına yapılacaktır.

6 - Belediye veya Özel İdare Adına Tescil Edilen Yerlerin Hazineye İadesi

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin valiliğin talebine istinaden belediye veya özel idare adına tescilinden sonra düzenlenecek olan ıslah imar planlarında, genel büt-çeye dahil idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan veya bir kamu hizmeti için lüzumlu görülen arsa ve araziler, eski sahibi kamu idarelerine veya o işe tahsis edilmek üzere Hazineye aynı şartlarla geri verileceğinden o idarelerin talepleri uyarınca adlarına tapu sicil müdürlüklerince tescil edilecektir.

7 - Bu Kanuna Göre Kat Mülkiyeti Tesisi

Kanunun 16 ncı maddesinde, bu kanunun uygulama alanına giren yapılarda kat mülkiyetine geçişte, kanunun 8 nci maddesindeki belgelere dayanılacağı açıklanmıştır.
Buna göre, yeminli özel teknik bürolarca bütün bağımsız bölümler için düzenlenecek tesbit ve değerlendirme belgelerine (formlarına) ekleyecekleri, iki kata kadar olan yapılarda röleve planı, üç veya dah çok katlı yapılarda ise, yeminli özel teknik bürolarca veya belediye-lerce tasdik edilmiş inşaat projeleri, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 2814 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen inşaat planı ve vaziyet planı yerine kabul edilip ortak maliklerden birinin talebi ile kat mülkiyeti tesis edilecektir.
Tesbit ve değerlendirme belgelerinden yapının henüz tamamlanmadığının anlaşılması halinde yine aynı belgelere dayanılarak kat irtifakı tesis edilebilecektir. Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde "kat irtifakı 2981 sayılı Kanun gereğince tesis edilmiştir" şeklinde belirtme yapılacaktır.
Kat irtifakı tesisi veya kat mülkiyetien geçiş için yukarıda sayılan tesbit değerlendirme belgesi ile röleve plan veya inşaat projesi yeterli olup bunların dışında her hangi bir belge aranılmasına ve resmi senet düzenlenmesine gerek yoktur. İstem sahibinin dilekçesi veya düzelenecek tescil istem belgesine göre (Kat mülkiyetine geçişte öncelikle cins değişikliği yapıldıktan sonra) talep karşılanacaktır.
Diğer taraftan, bu kanunun 16 ncı maddesine göre tesis edilecek kat irtifakı veya küt mülkiyeti için Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinde sayılan diğer belgelerin ibrazı halinde, bunlarda kabul edilecektir.
Ancak, kat mülkiyeti tesis edildikten sonra her bağımsız bölüm için açılan kütük sahifesinin beyanlar sütununa "kat mülkiyeti 2981 sayılı Kanun gereğince tesis edilmiştir" şeklinde bir belirtme yapılacaktır.
Ayrıca, daha önce kat mülkiyetine çevrilmiş ana gayrimenkullere, 634 sayılı Kanunun 44 ncü maddesinde belirtilen kaidelere uyulmadan ilave edilmiş bağımsız bölümlerin de kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda Kanunun 16 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası ile yeni hüküm getirilmiştir.
Bu hükme göre, imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş bağımsız bölümlere, içerisinde inşaat yapılmış bulunan arsanın tamımı için beyan edilen değerden, bu bağımsız bölüme isabet edecek değerin oranı, ilave bağımsız bölümün arsa payı olarak kabul edilecektir. Diğer kat maliklerine ödenecek bedel maliki oldukları bağımsız bölümlerin arsa payları oranında olacaktır.
İlave bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine çevrilmesi, bütün mük maliklerinin birlikte müracaatı ve ilave bağımsız bölüm veya bölümleri içine alan tasdikli tadilat projesi ile diğer bağımsız bölümlerin arsa paylarında değişiklik oluyorsa bütün bağımsız bölümleri gösterir, bütün bağımsız bölümlerin arsa paylarında değişiklik olmuyorsa sadece ilave bağımsız bölüm veya bölümler ile arsa payları değişen bağımsız bölümleri gösterir noterden tasdikli listenin ibrazı halinde, resmi senet düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Kat maliklerinin tamamının birlikte müracaat etmemeleri halinde, kat mülkiyetine geçebilmek için ilgililerin sulh hukuk mahkemelerinden karar getirmeleri gerekir.
Kanunun 16 ncı maddesine, 3290 sayılı Kanunla eklenen fıkra uyarınca yapılacak işlemlerden sadece bağımsız bölümün kayıtlı değeri üzerinden tashih harcı alınacaktır.

8 - Kullanma İzni Alınmış Sayılan Yapılar

Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmünce gecekondu olmamak koşulu ile;
a) 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapılmış,
b) 6785 sayılı İmar Kanununun ek madde 8 kapsamına giren alanlarda 10 Ocak 1975 tarihinden önce yapılmış,
c) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 6785 sayılı İmar Kanunun ek 8 maddesi gereğince çıkarılan yönetmeliğin 1.03 maddesi kapsamı dışında kalan köy ve mezralar ve dağınık yerleşim alanlarındaki ve nehir kenarlarına 500 metrelik kara yönündeki kuşak içinde kalan alanlarla, bu bölgelerde Hazine, özel idare, belediye, köy tüzel kişiliği ve vakıflara ait arazilerde, köy nüfusuna kayıtlı ve sürekli oturanlara ait konut ve müştemilatı,
İmar mevzuatına uygun inşaa edilerek kullanma izni verilmiş yapılar olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu tür yapılar üzerinde 634 sayılı Kanunu göre kat mülkiyeti tesis edilirken ilgililerden kullanma izni veya bunun yerine geçecek her hangi bir belge veya yazı istenilmeyecek, sadece yapının bitim tarihi resmi bir yazı ile kanıtlanacaktır.

9 - Gedik ve Zeminlerin Tasfiyesi

Bu kanunun 21 ve 3196 sayılı İmar Kanununun geçici 5 nci maddesi hükümlerine göre, bütün Türkiye'deki zemin hakları (gediklerin tamamen müntafi ve münhedin olarak varlıklarını kaybedip kaybetmediklerine bakılmaksızın) bedele dönüştüğünden bu gibi yerlerde 1477 sayılı genelge eki İmar Mevzuatı Hakkındaki Yönerge hükümleri uygulanacaktır.

10 - Tapu Harçları

2981 sayılı Kanunda harç muafiyetine dair her hangi bir hüküm getirilmemiştir.
Bu nedenle;

1) İlgilileri veya yeminli özel teknik bürolarca istenilecek harita ve kayıt örnekleri ile diğer belge örneklerinin verilmesinde,
2) Kişiler arasında yapılacak devir-temlik ile, ilgili idarelerce yapılacak devir ve bununla ilgili kanuni ipotek işlemlerinde;
3) İlgililerinin istemi ile yapılacak vasıf değişikliği işlemlerinde,
492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin ilgili pozisyonlarına göre tapu harçları tahsil edilecektir.
4) Bu kanuna göre yapılan kadastro çalışmaları sırasında, fiili zemin durumu esas alınarak tahdit ve tesbitleri yapılan taşınmaz mallardaki, vasıf değişiklikleri ve harici satışlar ile ilgili idarelerin tahsisleri nedeniyle doğrudan doğruya hak sahipleri adına yapılacak tesbit ve tesciller, kanuni ipotek tesisleri, 1432 sayılı genelgede belirtilen usul dahilinde ilgili maliye kuruluşuna bildirilecektir.
5) Bu Kanuna göre yapılacak ifraz işlemlerinde; ifraz harcı, ifraza konu taşınmaz malın tamamının değeri üzerinden değil, sadece ifraz edilecek parça veya parçaların ilgililerince emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değerler üzerinden tahsil edilecektir. (Ek: 2 nci madde)
Ancak, ifraz harcı, tapu fen hizmeti olarak yapılacak ifrazlarda söz konusu olduğundan, 2613 ve 766 sayılı Kanunlar ile 2981 sayılı Kanuna göre yapılacak kadastro çalışmaları sırasındaki ifrazen tahdit ve tesbit işlemlerinde bu harçlar tahsil edilmeyecektir.
6) Kanunun 10/c maddesine göre re'sen tescil edilecek ıslah imar planları ve eklerine göre yapılacak tescil işlemlerinde tapu harcı alınmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAPU TAHSİS BELGELERİNİN VE TAPULARIN İPTALİ

2981 sayılı Kanunun değişik 10 uncu maddesinin (b) fıkrasının son bendinde "Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin tapuları re'sen iptal edilir" hükmü yer almaktadır.
Bu nedenle, gerçek hak sahibi olmadığı halde her hangi bir nedenle tapu tahsis belgesi veya tapu verilen kişilerin hak sahibi olmadıkları yahut tahsis veya tapusu verilen yerlerde gecekondularının bulunmadığı anlaşılırsa, ilgili idarece tahsisin veya tapunun iptali mümkündür.
İlgili idarece, tahsis veya tapunun iptal edildiğinin bildirilmesi durumunda, herhangi bir hüküm aranmaksızın,
a) Tahsisin iptal edilmesi halinde, ilgili idarenin talebi yevmiye defterine kaydedilip alacağı tarih ve yevmiye numarası ile beyanlar hanesindeki tahsis belirtmesi re'sen terkin edilecektir.
b) Tapunun iptal edilmesi durumunda ise yine ilgili idarenin talebi yevmiye defterine kaydedilip alacağı tarih ve yevmiye numarası ile tashihen idare adına re'sen tescil yapılacaktır.
Her iki halde de, M.K. 927 nci maddesi uyarınca ilgilisine bilgi verilecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

1 -Eski Eserler İle Korunma Alanları ve Sit Bölgelerinin Yeniden Değerlendirilmesi

Kanunun 6 ncı maddesi ile, şimdiye kadar verilmiş eski eserler ile bunların koruma alanları ve SİT bölgelerine ilişkin kararların 2863 sayılı Kanun uyarınca en geç ik iyıl içinde yeniden belirlenip ilan edileceğini hükme bağlamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içerisinde yeniden belirlenecek bu gibi eski eser, koruma alanı ve SİT bölgeleri içinde kalan taşınmaz mallar üzerine 2863 sayılı Kanun ve 1457 sayılı genelgemiz uyarınca gerekli belirtme yapılacak, yeni kararda, eski eser, koruma alanı veya SİT bölgeleri dışına çıkarılanların kayıtları üzerine, daha önceki kararlara göre düşürülmüş olan belirtmeler, yeni karara göre yapılacak talebe istinaden ve bu talep yevmiyeye alınmak suretiyle terkin edilecektir. (Madde 6)

2 - Uygulamanın Örnek Teşkil Etmemesi

Bu kanunda yer alan ruhsat ve kullanma iznine ilişkin işlemler ve kat mülkiyeti uygulamalarının sadece uygulama alanına giren yapılar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacağı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilmiş ve uygulamanın örnek teşkil etmeyeceği hükme bağlanmıştır.
Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapılanacak yapılar hakkında yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri ile gecekondular için ıslah imar planlarını geliştiren imar planları uygulanır. Ancak zorunlu hallerde ve süratle gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren alanlarda belediye veya valiliklerin yapıtracakları ıslah imar planı niteliğinde o bölgedeki yapılaşmanın şekil ve şartlarını gösteren planlara göre uyglama yapılabilir. Bu durumu tesbite belediye veya valilikler yetkilidir. Böyle zorunlu hallerde ve uygulama yapma zarureti olan bölgelerde yapılacak planlarda 3194 sayılı İmar Kanununun, imar planı yapma şartları ve standartları aranmaz. Ancak, buralarda yapılacak binaların irtifaı azami H-12,50m olacaktır. (Madde 20)

3 - Görevli İdarelere ve Yeminli Özel Teknik Bürolara Yardımcı Olunması

Kanun; Valilik, Belediye ve İl Özel İdaresi ve Vakıflar İdaresini, bu Kanunun uygulanmasını kolaylaştıracak ve işlemleri süratle sonuçlandıracak tedbirleri almakla görevli kıldığı ve bir çok teknik ve idari işlemleri yerine getirmekle de yeminli özel teknik büroları yet-kilendirdiğinden, gerek görevli idarelerin ve gerekse yeminli özel teknik büroların tapu sicilinden öğrenmek istedikleri her türlü hukuki ve teknik bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak ve sür-atle verilmesine özen gösterilecektir.

4 - Belediyelerce İzinsiz Satılan Yerler

2981 sayılı Kanuna, 3290 sayılı Kanunla getirilen geçici 2 nci madde hükmüne göre, belediyelerce Bayındırlık ve İskan Bakanlığından (eski İmar ve İskan Bakanlığı dahil) izin alınmadan satılan taşınmaz mallara kadastro çalışmaları sırasında rastlanıldığında, Kanuni vecibelerini yerine getirenler adına tahdit ve tesbiti yapılacaktır.
Kadastrosu tamamlanmış yerlerde ise, Bakanlığın muvafakatı aranmadan belediyenin talebi üzerine hak sahipleri adına akit ve tescil işlemleri tapu sicil müdürlüklerince yerine getirilecektirDaha fazla sonuç:
İmar Affı Kanunu

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç