Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Temmuz 2012  Gösterim: 17.366  Cevap: 4

Elementler - Kalsiyum

11 Nisan 2007 03:06       Mesaj #1
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı
Sembol: Ca

Atom
numarası
: 20
Sponsorlu Bağlantılar

Atom ağırlığı
:40.078 g/mol

Oda koşullarında (25
°C 298 K):
Gümüşümsü beyaz renkli metalik katı

Toprak Alkali metal
s-blok elementi

İlk olarak 1808 yılında Berzelius ve Pontin, civa içerisindeki CaO’in (lime) elektrolizi ile kalsiyum amalgam (civalı maden alaşımı) elde etmiş. Daha sonra Humphry Davy tarafından ilk defa saf olarak izole edilmiştir.

Kalsiyum doğada saf olarak bulunmaz. En fazla kireç taşında (CaCO3) bulunur. Mermer ve kalsit te aynı formüle sahiptir. En önemli mineralleri dolomit (CaCO3 MgCO3), apatit (3Ca3(PO4)2), gibs (CaSO4.2H2O) dir.

Kalsiyum saf olarak erimiş kalsiyum klorürün elektroliz ile elde edilir.

Katot : Ca2+(s) + 2e- à Ca
Anot: Cl- (s) à 1/2Cl2 (g) + e-

Kalsiyum klorür aşağıdaki reaksiyon ile elde edilir.

CaCO3 + 2HCl à CaCl2 + H2O + CO2

Diğer bir elde ediliş yöntemi ise kalsiyum oksidin (CaO) alüminyum ile veya kalsiyum klorürün metalik sodyum ile indirgenmesi ile elde edilir.

6CaO + 2Al à 3Ca + Ca3Al2O6
CaCl2 + 2Na à Ca + 2NaCl*
Son düzenleyen kompetankedi; 22 Nisan 2008 23:36


24 Haziran 2009 13:11       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Kalsiyum
MsXLabs.org & Temel Britannica

Kalsiyum, oldukça yumuşak, gümüş beya­zı renginde bir metaldir, ama havayla temas ettiğinde hemen kararır. Kimyasal simgesi Ca, atom numarası 20, atom ağırlığı 40,08'dir. Yerkabuğunda, atmosferde ve okyanuslarda en bol bulunan beşinci elementtir; ama, başka elementlerle kolayca birleşebildiği için doğa­da hiçbir zaman serbest halde bulunmaz.
Kalsiyum doğada en çok kalsiyum karbonat ve kalsiyum sülfat bileşikleri halinde bulunur. Mermer, tebeşir, kireçtaşı, deniz hayvanları­nın kabukları ve mercanlar kalsiyum karbo­nattan; jips (alçıtaşı), anhidrit ve albatr (kaymaktaşı ya da sumermeri) ise kalsiyum sülfat­tan oluşur. Kireçtaşı ve tebeşir, kireç ve çimento yapımında kullanılır. Kalsiyum sülfat jipste kristaller biçiminde bulunur; jips ısıtıl­dığında alçıya dönüşür. Alçı ıslak haldeyken kolayca biçimlendirilebilir, kuruyunca da ka-tılaşıp sertleşir; alçıdan çeşitli ev ve süs eşyaları yapılır, ayrıca kırık kemiklerin sarıla­rak kaynayana kadar sabit tutulmalarında yararlanılır. Doğadaki flüorit minerali kalsi­yum flüorürden oluşur ve pek çok flüorlu ilacın yapımında kullanılır.
Yağmur suları ya da yeraltı ve yerüstü suları, bazı kayaçlardaki kalsiyum tuzlarını eritebilir; kalsiyum tuzları içeren sulara sert su denir. Sert su sabunu köpürtmez ve kapların ya da boruların içinde sert bir katmanın oluşmasına yol açar.
Bitki ve hayvanların sağlıklı olarak gelişe­bilmeleri için kalsiyuma gereksinimleri var­dır. Kemiklerin sert bölümleri büyük ölçüde kalsiyum fosfattan oluşur. Kalsiyum kanın pıhtılaşmasında, kasların kasılmasında ve si­nir sisteminde uyarıların taşınmasında rol oynar. Vücut için gerekli olan kalsiyum, süt, meyve, sebze ve sudan sağlanır.
Soğuk suya kalsiyum parçaları atılırsa, he­men hidrojen kabarcıklarının çıktığı görülür. Kalsiyum, oksijen içinde parlak bir alevle yanar. Bir kalsiyum tuzu örneği mavi ya da yeşil renkli bir gaz alevine tutulacak olursa alev tuğla kırmızısı bir renk alır.

LaDyGaGa
11 Ocak 2012 20:12       Mesaj #3
LaDyGaGa - avatarı
Ziyaretçi
Kalsiyum nedir?
Kalsiyum elementi , kalsiyumun faydaları,eksikliği ve ne kadar alınmalı? Her yaşta ve kadın erkek herkes için çok önemli olan

Kalsiyum hakkında bilmeniz gerekenler:

Kalsiyum
, toprak alkalileri grubundan metalik bir element. Sembolü “Ca”dır. İsmi Latincede “kireç” mânâsına gelen “calx” kelimesinden gelmektedir. İlk defa 1808’de Lumphru Davy tarafından kalsiyum hidroksitten elektroliz yoluyla elde edilmiştir.

Özellikleri

Metalik kalsiyum gümüş gibi parlaktır. Özgül ağırlığı 1,55 g/cm³tür. 851 °C’de erir. 1439 °C’de kaynar.
Elektriği iyi iletir. Gevrek (kırılgan) olmasına rağmen yumuşaktır. Sertliği sodyum ile alüminyum arasındadır. Haddelenebilir ve dövülebilir. Çekme mukâvemeti 438 kg/cm²dir. Oksidasyon değeri 2+’dır. Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,08’dir. Yeryüzünde altı tabiî izotopu bulunmaktadır: Ca40, Ca42, Ca43, Ca44, Ca46 ve Ca48. Dünyâ üzerindeki kalsiyum elementinin % 97’si Ca40 izotopudur. Sun’î olarak pekçok radyoaktif izotopları elde edilmektedir. Bunlardan birisi Ca45 olup, kemikte kalsiyum kalıntısı üzerinde yapılan araştırmalarda, su tasfiye işlemlerinde, deterjan aktivitesi için ve yüzey ıslanması hâdiseleri üzerindeki çalışmalarda kullanılmaktadır.

Bulunuşu

Kalsiyum yeryüzünde en bol bulunan beşinci elementtir. Volkanik kayaların % 3-63’ünü teşkil eder. Kimyevî reaktivitesi yüksek olduğundan serbest halde bulunmaz. Yer kabuğunda genellikle karbonat, sülfat, silikat ve fosfat bileşikleri şeklinde bulunur. En çok rastlanan mineralleri kireçtaşı, mermer, kalsit (CaCO3), dolamit (MgCO3 CaCO3), fluorit, fluspat (CaF2) apatit Ca3(PO4)2 Ca(FCl)2, gips (CaSO4.2H2O) ve fosfrittir Ca3(PO4)2. Ayrıca deniz suyunda çözünmüş olarak ve kemiklerde kalsiyum fosfat, kabuklu hayvanların kabuklarında ise kalsiyum karbonat hâlinde bulunmaktadır…

Üretimi

Bugün metalik kalsiyum yalnız eritilmiş kalsiyum klorürün elektrolizi ile elde edilmektedir. Elektrolit kabı olarak porselen veya demir kaplar kullanılmaz. Çünkü yüksek sıcaklıkta yapılan bu işlemde erimiş kalsiyum klorür, bu tür kaplara tesir eder. Bu sebeple grafitten yapılmış kaplar kullanılmaktadır.
Bundan başka kimyevî yollarla da kalsiyum elde edilebilir. Bunlardan biri eritilmiş kalsiyum iyodürü sodyum ile muamele etmektir:
CaI2 + 2Na → Ca+ 2NaI
denklemine göre ayrılan kalsiyum, sodyumun fazlasıyla sıcakta alaşım yapar, soğukta kristallerden saf alkol ile sodyum uzaklaştırılarak kalsiyum elde edilir.
Kalsiyum, pekçok metallerin alaşımlarının elde edilmesinde kullanılır. Kalsiyum-silikon alaşımları çelikte kristallerin tânecik büyüklüğünü kontrol eder. Alüminyumlu alaşımlarda ise kalsiyum, metallerin mekanik ve elektrik özelliklerini iyileştirir. Kalsiyum-lityum alaşımları, çelik, bakır ve nikel alaşımlarında deoksidan olarak kullanılır. Kalsiyum-germanyum alaşımları da, saflaştırıcı olarak kullanılır % 98 kurşun, % 2 kalsiyumdan meydana gelen alaşım mekanik yatak metallerinin hazırlanmasında kullanılır.
Kalsiyum kolayca elektron kaybettiğinden dolayı, çok iyi bir indirgeyicidir. Bu amaç için kullanılan metalik sodyumdan pahalı olmasına rağmen, zirkonyum, hafniyum, vanadyum, tungsten, toryum, uranyum, yitryum, skandiyum, sezyum ve nadir toprak metalleri gibi az bulunan metallerin elde edilmesinde yaygın olarak kullanılır. Bu metaller, oksitleri veya florürlerinin indirgenmesi sonucu elde edilir. Suya olan aşırı hassaslığından dolayı, kalsiyum aynı zamanda alkol gibi organik çözücüleri kurutmak için de kullanılır. Deniz altında ses veren aletlerde kullanılması, su ile olan reaksiyonunda hidrojen gazı açığa çıkarmasına dayanır.
Önemli bir kalsiyum bileşiği olan kalsiyum asetat, asetat ve asetik asit îmâlâtında, tekstil kurutmasında ve baskısında; kalsiyum bromür, fotoğrafçılıkta, su alıcı madde olarak yiyecek ve ahşabın korunmasında; kalsiyum siyanamit, sun’î gübrede istenmeyen otlara karşı ve demir-çeliğin sertleştirilmesinde; kalsiyum sikhamat, alkolsüz içkilerde, düşük kalorili ve diyabetik yiyeceklerde sun’î tat verici olarak; kalsiyum hipoklorit, bakterilere, mantarlara karşı; kalsiyum tungstat ışık veren boyalarda ve floresan lambalarda kullanılır. Bu bileşiğin sentetik kristalleri laser ve maserler için bir başlangıç maddesidir.

Biyolojik önemi

Yaşayan canlıların fizyolojik kimyâsında kalsiyum önemli rol oynar. İnsan vücûdundaki kalsiyumun % 99’u kemiklerde ve dişte bulunur. Kan kalsiyum düzeyi sağlıklı bır insanda 8,5-10,2 mg/dL düzeyindedir. 8,5 mg/dL altındaki değerler Hipokalsemi, 10,2mg/dL üzerindeki değerlerde ise hiperkalsemi olarak adlandırılır. Kalsiyumun büyük bir kısımı kanda Albumine bağlanarak taşınır. Vücutta birçok fizyolojik fonksiyonu olan kalsiyumun kâfi miktarlarda alınmaması, barsaklardan emiliminde bozukluklar, yetersiz güneş ışığına maruz kalmak kalsiyum eksikliğine sebep olur. Çocuklardaki klinik tabloya Raşitizm, yetişkinlerde ise Osteomalazi olarak isimlendirilir. Kalsiyumun dokularda kullanılabilmesi için C ve D vitaminlerinin de yeterince bulunması lâzımdır. Hattâ kandaki fosfor ve kalsiyumun birbirine oranları da uygun olmalıdır. Peynir kalsiyumca, ceviz fosforca zengin bir yiyecektir.
Kalsiyumun, kasların gerginliği ve kalbin çalışmasında, gebelik ve doğumdan sonra süt yapımında büyük rolü vardır. Kemik gelişimi ve yapısı üzerindeki etkileri nedeniyle özellikle bebeklerde ve çocuklarda yeterince kalsiyum alınmasına özen gösterilmelidir. Kalsiyum, süt ve süt ürünlerinde, yeşil sebzelerde bol miktarda bulunur. Ayrıca, badem, fındık gibi kuru yemişlerde kalsiyum içerir.
Fazla alınması durumunda ise kas güçsüzlüğü, kireçlenme gibi belirtiler görülebilir.

Bitkilerdeki önemi

Yaşlı yapraklardan genç yapraklara hareket etmediği için eksiklik belirtileri ilk olarak genç yapraklarda veya dokularda görülür. Bitkinin kök gelişimi zayıflar. Genç yapraklarda kenar ölümleri, kıvrılma ve kırışma olur. Meyveler yumuşar ve raf ömrürleri kısalır. Şeker pancarında uç yanıklığı oluşur. Domateste çiçek burnu çürüklüğü, karpuzda ve biberdede benzer simptomlar görülür. Elma ve armutta mantarsı leke, acı çürük ve acı beneğe rastlanır. Birçok meyve ve sebzelerde dış ve iç zararlar görülür. Meyvelerin pazar değerleri düşer.

Kalsiyum Minerali
İnsan vücudu açısından Kalsiyumun önemi, özellikle kemik oluşumu ve diş sağlığı açısından almış olduğu görevleri nedeniyle, çok fazladır. Bu nedenle insan vücudundaki kalsiyumun % 99′u kemiklerde ve dişlerde bulunur. Kalsiyumun, kas büyümesi ve kasların gerginliği, enerji üretimi, kanın pıhtılaşması, sinir iletimi ve kalbin düzenli çalışmasında önemli görevleri vardır. Gebelik ve doğumdan sonra süt yapımında da büyük rolü vardır. Ayrıca kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltır.


Kalsiyum Eksikliği
Kalsiyum eksikliğinde, başta kemiklerin ve dişlerin zayıflaması sonucu raşitizm, kemik erimesi ve diş çürümesi gibi sorunlar ortaya çıkar. Saç ve tırnaklarda kırılmalar meydana gelebilir. Ayrıca, eklem ağrıları, kas krampları, egzama, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon, sinirlilik, uykusuzluk ve depresyona neden olabilir. Gebelikte ve yeni doğan bebeklerde kalsiyum ihtiyacı daha fazladır. Bu nedenle, özellikle gebelikte ve bebeklerde kalsiyum ihtiyacını karşılamaya özen göstererek kalsiyum eksikliği sonucu oluşabilecek gelişim bozukluklarının önüne geçilmelidir.


Kalsiyum Fazlalığı ve Zararları
Fazla kalsiyum alınması böbrek taşı ve kireçlenmesi, kas güçsüzlüğü, kemiklerde kireçlenme gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.


Kalsiyum içeren besinler nelerdir?

En çok Kalsiyum içeren besinler süt ve peynir, yoğurt gibi süt ürünleridir. Ayrıca, lahana ve nane gibi yeşil sebzelerde, yumurta, incir, badem, fındık, fıstık, tereyağı, pekmez, keçiboynuzu ve balık gibi besin maddelerinde bol miktarda kalsiyum bulunur.

Günlük Kalsiyum İhtiyacı
Normal Yetişkinlerde, Gebelikte, bebeklerde ve çocuklarda değişiklik gösterir. Normal bir yetişkin günde ortalama 1000 mg. Kalsiyum almalıdır. Gebelikte ve 50 yaşın üzerindekilerde bu oran ortalama olarak 1500 mg.’a kadar yükselir. Çocuklarda ise 500 ile 600 mg kadar kalsiyum, günlük kalsiyum ihtiyacını karşılayacaktır.
10 Temmuz 2012 10:53       Mesaj #4
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Kalsiyum
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Periyodik cetvelin II A grubunda yer alan gümüş beyazı renkte metal element. Alkali toprak metallerindendir. Doğada en çok bulunan beşinci elementtir. Aktif olduğundan serbest hâlde rastlanmaz. En bol bulunan bileşiği kalsiyum karbonat (CaCO3), kireçtaşı, mermer ve tebeşir kayaçlarının da ana bileşenidir. Ayrıca, dolomit, alçıtaşı (jips) ve flüorit (CaF2) en çok rastlanan kalsiyum mineralleridir. Çoğu metalde uygulandığı gibi kalsiyum elde etmek için oksidinin (CaO) karbonla indirgenmesi yöntemine başvurulamaz. Bunun yerine, kalsiyum klorürden elektroliz yoluyla elde edilir. Elektroliz sırasında kalsiyum, yüzeyde katı bir blok hâlinde toplanır. Sert, kırılgan, parlak bir metaldir. Önce havanın nemiyle hidroksite, sonra karbon dioksit çekerek karbonata dönüşür. Bu nedenle alkali metaller gibi gazyağında saklanır. Havada ısıtıldığında parlak turuncu bir alevle yanarak CaO'ya dönüşür. 500°C'ta azot akımında ısıtılırsa kalsiyum nitrür oluşur. Kalsiyum bileşikleri hayvan iskeletlerinin önemli bir bileşenidir. Kalsiyum fosfat omurgalıların kemiklerini ve dişlerini oluşturur. Birçok deniz kabuklusunun kabuğu da bileşim olarak kalsiyum karbonattır. Kalsiyum karbonat renksiz, kristal yapılı bir katıdır. Doğada kalsit ve aragonit mineralleri biçiminde bulunur Isıtıldığında, 900°C'ın üzerinde karbon dioksit vererek CaO'ya dönüşür. Suda çözünmeyen bir bazdır. Kalsiyum klorür (CaCl2) renksiz, kristal yapılı bir katıdır. Solvay yönteminde yan ürün olarak ele geçer. Nemçeker bir madde olduğundan sanayide kurutucu olarak kullanılır. Ergime noktası 782°C'tır. Kalsiyum flüorür doğada flüorit minerali biçiminde bulunur. Renksiz, fosforışı özelliği gösteren kristal yapılı bir katıdır. Morötesi ve kızılötesi spektroskopisinde gözetleme camı olarak kullanılır. 1423°C'ta ergir, 2.500°C'ta kaynar. Kalsiyum hidroksit [Ca(OH)2] ya da sönmüş kireç, renksiz, kristal yapılı bir katıdır. Suda az çözünür. Kalsiyum oksitin suyla birleşmesinden elde edilir. Sanayide ve tarımda bir alkali olarak, ayrıca harç ve cam üretiminde kullanılır. Kalsiyum oksit (CaO) ya da sönmemiş kireç, beyaz kristal yapılı bir tozdur. Kalsiyum karbonat minerallerinin kalsine edilmesiyle (genellikle toz hâlindeki minerallerin hava akımı içinde ısıtılarak neminin, karbon dioksitin ya da öteki uçucu bileşiklerin uzaklaştırılması) elde edilir. Suyla şiddetli biçimde birleşerek kalsiyum hidroksit verir. Elektrik arklarında ışık saçıcı, sanayide ortam suyunu uzaklaştırıcı olarak kullanılır. 2580°C'da ergir, 2850°C'ta kaynar. Kalsiyum sülfat (CaSO4) renksiz, kristal yapılı bir katıdır. Doğada alçıtaşı ve anhidrit mineralleri içinde bulunur. İki mol kristal suyu içeren kalsiyum sülfat, 128°C'ta yarım mol kristal suyu içeren ve piyasada alçı olarak satılan maddeye dönüşür. Alçı suyla birleştiğinde yeniden katılaşır. Kalsiyumun biyolojik önemi de büyüktür. Normal bir insan vücudunda 1 kiloyu aşkın kalsiyum bulunur. Bunun %99'u kemiklerde, geri kalanı diş, kan, tırnak ve gözlerdedir. Kandaki kalsiyum iyonları sinir ve kasların çalışmasını düzenler. Pıhtılaşmayı kolaylaştırır. Vücut direncini artırır. Özellikle verem mikroplarına karşı koyulmasına yardımcı olur. Eksikliği sinirlilik ve hırçınlığa yol açar.
10 Temmuz 2012 11:08       Mesaj #5
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Kalsiyum Siyanamit
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

İnce toz hâlindeki kalsiyum karbürün 1000°C dolayında azot atmosferinde ısıtılmasıyla elde edilen bir madde (CaNCN). Azotlu kireç adıyla da bilinir. Gübre olarak kullanılır. Toprağın nemiyle amonyağa dönüşür. Kimya sanayiinde birçok ürünün hammaddesidir.Daha fazla sonuç:
Elementler - Kalsiyum

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç