Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 11 Ağustos 2009  Gösterim: 53.137  Cevap: 5

Hemşirelik

2 Ekim 2006 16:47       Mesaj #1
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı
Hemşirelik

Hemşirelik nedir? Hemşirelik; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.Hemşireliğin tanımında da olduğu gibi hemşirelik mesleği son derece yüksek ahlaki bir anlayış ve davranış temeli üzerine kurulmuştur.
Sponsorlu Bağlantılar

Bugün dünyada ve ülkemizde hemşireliğin temel sorumluluğu; toplumun sağlığını yükseltmek, sağlıklı bireyin sağlığını korumak, hastalıklı bireyi tedavi etmek ve acıyı dindirmektir. Bu sorumlulukları yerine getirirken deontolojik kavramlara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı olmak bir hemşirenin temel davranış biçimi olmalıdır.

Hemşireliğin doğasında insana saygı ve insan haklarına değer verme vardır.Hasta haklarının , değişen sağlık ihtiyaçlarının, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanması ile etkili, verimli ve duyarlı sağlık hizmeti sunulmasında hemşirelere önemli görevler düşmektedir.Milliyet, renk, inanç, yaş, cinsiyet, siyasi ve sosyal statü hemşirelik hizmetini kısıtlayamaz.

Hemşirelik hizmetleri birey, aile ve topluma yöneliktir.Hemşireler hizmetlerini birey, aile ve toplumla işbirliği içinde yürütürler. Hemşirelik yüksek okullarının kurulması ile “Hemşireyi hemşire yetiştirir.”ilkesi hemşirelikte akademik kariyerleri başlatmıştır. Hemşirelik önceden olduğu gibi tümüyle uygulamaya dayanan bir meslek olma özelliğinden sıyrılmıştır.Uygulamada olan hemşireler teorik çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadırlar .Araştırmanın amacı hemşireyi geliştirmektir; hemşireliğin amacı ise hasta yada sağlıklı bireye yardımdır ve öncelikli olan da budur.

Her türlü sağlık hizmetinin dengeli, ulaşılabilir, sürekli, kaliteli ve en üst düzeyde verilmesinde en önemli faktörün; bütün sağlık hizmetlerinin hekimi , hemşiresi ve diğer sağlık çalışanları ile bir ekip hizmeti olarak verilmesi olduğunu vurgulamak istiyorum.

Hemşirelik, bu ekip hizmetinin olmazsa olmaz ve en temel unsurlarındandır.Hemşirelerimiz ülkemiz sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çabalarımızda giderek önem kazanan bir role sahiptirler.

Bütün hemşirelerimizin; hasta haklarının, değişen sağlık ihtiyaçlarının hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin karşılanması ile etkili verimli ve duyarlı bir sağlık hizmeti sunulabilmesinde omuzlarındaki büyük ve kutsal sorumluluğun bilinci ile görevlerini eksiksiz yapma gayreti içerisindedirler.

Sağlık hizmetinde istenilen kaliteye ulaşılması ile hizmetin pahalıya mal olmaması konusunda çatışma, etik sorunlarla karşılaşılmasına neden olur. Hemşire sayısında yetersizlik, bir hemşireye düşen nüfusun fazlalığı, hemşirelerin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunlar, özlük ve çalışma şartlarındaki olumsuzluklar da, hemşirelerin etik davranımlarını güçleştirmektedir.


*
Son düzenleyen kompetankedi; 2 Nisan 2008 11:33


firstlady
13 Şubat 2008 12:14       Mesaj #2
firstlady - avatarı
Ziyaretçi
TOPLUM SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
Sağlık gereksinimlerini değerlendiren, hemşirelik bakım planlarını yapan, uygulamaya koyan ve sağlığın devamı amacı ile bireylerin ve ailelerin gereksinimlerinin karşılanmasında yardımcı olan hizmetlerin sonuçlarını değerlendiren, hastalıklardan koruyan, hemşirelik bakımı sağlayan, kişilerin sağlık sorunlarını kendi olanakları ölçüsünde başarmalarına yardımcı olan hemşirelik alanıdır.
TOPLUM SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNİN AMAÇLARI
Ülkemizde sağlık hizmetinin temel amacı;
  1. sağlığın korunması,devam ettirilmesi, geliştirilmesi
  2. hasta olanların tedavisi
  3. tedavi sonucu sakat kalanların arta kalan güçlerini kullanabilmeleri için rehabilite edilmesidir.
Hemşirelik hizmetleri ise,birey,aile ve topluma;
  • sağlığın korunması devam ettirilmesi geliştirilmesi
  • hastalıkların önlenmesi
  • hasta bireylerin bakım ve tedavisi
  • hastalık veya rahatsızlıktan sonra bireyin arta kalan gücünü en üst düzeyde kullanması için rehabilitasyonuna yardımcı olmak için verilen hizmetlerdir.

the_pretty
9 Nisan 2008 16:08       Mesaj #3
the_pretty - avatarı
Ziyaretçi
Hemşirelik, bir iş midir yoksa bir meslek midir?

Kaliteli hemşirelik bakımı, en temel insan haklarından biri olan sağlıklı olma hakkının en vazgeçilmez öğesidir. Bu nedenle, hemşireliğin bir meslek olarak ele alınması zorunludur. Ancak, insan sağlığı için önemi ve eğitimde ulaştığı noktaya karşın hemşireliğin, hâlâ bir meslek olarak değil de, bir iş olarak görüldüğüne ilişkin pek çok gösterge vardır.

Hemşireliğin rol, işlev, görev, yetki ve sorumlulukları, insanın sağlık ve hemşirelik bakım gereksinimlerinden kaynaklanır. Gereksinimlerin karşılanmasında, hemşire adaylarına kazandırılması beklenilen bilgi, beceri ve duyuşsal davranışlar mesleki eğitim programlarının belirleyicileridir. Mezunlar eğitim sonunda atandıkları yerlerde, görevlerini icra ederlerken sergiledikleri eylemlerle aynı zamanda mesleğin var oluş nedenlerini ve aldıkları eğitimin kalitesini kanıtlamış olurlar. Böylece insanlar bu hizmete gereksinim duyduklarında, aldıkları hizmetlere göre o mesleği tanırlar ve ona göre bir değer biçerler.

Hemşirelik insan için en vazgeçilmez mesleklerden biri olduğu halde toplumun hemşirelerden yakındıkları bilinmektedir. Hemşireler ise, toplumun bu mesleği tanımadığından ve kendilerine saygı gösterilmediğinden söz etmektedirler. Bu yakınmalar hemşirelikle ilgili bazı sorunların olduğunu düşündürmektedir. Aksi halde, özellikle hastalığında kendisine “ değer” verilerek ve “saygı” gösterilerek verilen “kaliteli bakım”’dan ve “hemşirelerden” yakınılması düşünülemez.

Bilindiği gibi anneler, çocuklarının beslenmesi, temizlenmesi, ortamın koşullarına göre giydirilmesi her türlü gereksinimlerini karşılanması, kaza ve hastalıklardan korumak için gereken önlemlerin alınması, gibi eylemleri gerçekleştirirler. Anneler ayrıca çocukları için meraklanırlar, kaygılanırlar, onlar adına sorumluluk üstlenirler ve gerektiğinde onları savunurlar. Çünkü çocukları onların umurundadır. Anneler tüm bu eylemleri çocuklarına değer vererek ve onları her şeyin üstünde tutarak gerçekleştirirler.

İnsanların bazen, hastalık ya da sakatlık gibi nedenlerle, tıpkı bir çocuk gibi, her türlü gereksinimlerinin geçici ya da sürekli olarak karşılanmasında başkalarına tamamen bağımlı duruma düştükleri bilinmektedir. Hastanın tedavisinin evinde yapıldığı durumlarda bu bakım ailesi tarafından yapılır. Ancak, ailenin bakımda yetersiz kaldığı ya da tedavinin hastanede yapılması zorunluluğu doğduğunda, bireyin kendisine bakım verecek enerji, istek ve güç kazanıncaya kadar her türlü gereksinimlerini karşılayacak eğitimli elemanlara gereksinim vardır. Bu nedenle 1925 yılında İstanbul’da Hilali Ahmer Hasta Bakıcı Mektebi adıyla, amacını yansıtan bir okul açılmıştır. Okul daha sonra Kızılay Hemşire Okulu ve benzeri adlarla “Hasta bakımı” odaklı kuramsal ve uygulamalı eğitimini yakın zamana kadar sürdürmüştür. Amacı doğrultusunda, iyi bakım vermede yetkin ve yeterli mezunlar vermiş olan bu kuruluş, verdiği mezunlarla daha sonra açılan hemşire okullarının kuruluşunda ve hemşirelik eğitiminin bugünkü konuma gelmesine öncülük etmiştir.

Bilindiği gibi hemşirelik eğitimi ilk yıllardan bu yana büyük bir aşama kaydetmiş ve eğitimdeki bu gelişmeler, doğal olarak hemşirelere farklı bir statü kazandırmıştır. Ancak bu gelişmelerin toplumun hemşirelik bakımına aynı ölçüde yansıdığı söylenemez. Bunun nedenleri, adayları eskiye göre daha bilgili ve becerili kılma gerekçesiyle, tıbbi ve diğer destekleyici konulara gerektiğinden çok zaman ayrılması, buna karşın, hemşirelik eğitiminin olmazsa olmazlarından olan mesleki konulara, derslik ve hastane uygulamalarına gereken ağırlığın verilmemesidir. Böylece verilen gereksiz bilgiler hiç kullanılamadığından kısa sürede geçersiz duruma gelmektedir. Bu husus mezunlar tarafından da sürekli dile getirilmektedir. Bununla birlikte, hastanelerin yönetici hemşireleri, yeni mezunların en temel bilgi ve becerilerden yoksun olduklarından söz etmektedirler. Ancak okullarla hastaneler arası iletişim kopukluğundan bu bilgiler okullara aktarılamamaktadır. Oysa eğitim kurumları, belirli amaçlarla verdikleri eğitimin en nesnel ve en güvenilir düzeyde değerlendirmesini, mezunlarının çalıştıkları alanlardaki performanslarına bakarak yapabilirler. Bu da hemşireleri eğitenlerle, yönetenler arası sürekli iletişim ve işbirliğini gerektirir.

Yukarıda yazılanlara ek olarak, öğrencilerin uygulama alanlarında yalnız bırakılmaları ve yanlış hemşire davranışlarından etkilenmeleri sonucunda, mesleki biçimlenmenin tam yapılamamış olması da hemşireliğin iş düzeyinde icra edilmesine, algılanmasına ve muamele görmesine katkıda bulunmaktadır. Hemşirelik mesleğinin prestiji ve en önemlisi de toplumun sağlığı yönünden bu döngünün kırılması zorunludur. Bu yüzden, mesleğin ölçütleri tekrar gözden geçirilmeli; hemşirelik eğitimi bu ölçütler doğrultusunda yapılmalı; hemşireler, çalışma alanlarında buna göre yönlendirilmeli, denetlenmeli; ve değerlendirilmelidirler.

RoSSoRoSe
20 Mayıs 2008 09:39       Mesaj #4
RoSSoRoSe - avatarı
Ziyaretçi
Hemşerilik nedir?


Hasta, muhtaç, yaralı kimselerin her türlü rahatlarını sağlamak üzere yapılan yardım işi. Bu işi yapan kimselere de hemşire denir. Hemşire sâdece hastaların yapamadıkları işlerde onlara yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda hekim kontrolü altında hastanın tedâvi ihtiyaçları ile de ilgilenir. Hemşireliğin geçmişi çok eski târihlere dayanır. Peygamber efendimiz zamanında, Uhud Savaşında kadınların başta hazret-i Fâtıma, hazret-i Âişe olmak üzere yaralıları tedâvi ettikleri, meşhurdur. Ayrıca Rufeyde el-Eslemî, Küteybe binti Eslemî Medîne’de çadırda birçok hastanın tedâvisinde bulundukları meşhurdur. Tıbbî ve ilmî gelişmelere paralel olarak hemşirelik mesleği giderek gelişmiş, bilhassa kadınlar tarafından icrâ edilen bir meslek hâline geldi. Batıda hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale’e kadar hemşirelerin görevi temizlik ve hasta ihtiyaçlarını temin etmekten ibâretti. Bu devirlerde tıp ilmi batıda kiliselere bağlı olarak uygulanmaktaydı. Florence Nightingale 1820-1910 yılları arasında yaşamış, varlıklı bir İngiliz âilesinin kızıdır. Hastaların yardımına karşılık beklemeden koşması, bugünkü mânâdaki hemşireliğin temel fikri oldu. Nightingale, 1854’te İstanbul’daki Selimiye Hastânesine geldi. Burada yaptığı düzenlemelerle büyük bir üne kavuştu. Nightingale, koyu Protestan bir misyoneriydi. “lambalı kadın” olarak kendisini bir ilâhî misyonun beklediğine inanmıştır. İngiltere’ye döndüğünde millî kahraman îlân edildi. Ülkemizde modern mânâda hemşirelik 1925 yılında açılan Kızılay Hemşire Okulu ile Dr. Ömer Lütfi Eti idâresindeki 32 öğrenci ile başladı. Daha sonra birçok hemşirelik kolejleri açıldı. Önceleri rağbet görmeyen hemşirelik, daha sonra sevilen bir meslek hâline geldi. İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Florence Nightingale Hemşirelik Okulu, yüksek okul seviyesinde hizmet veren bir kuruluştur. Günümüz hemşiresi oldukça güç ve yüklü bir iş yoğunluğu altında çalışmaktadır. Bir taraftan hastaya hastalığı ve yapacağı işlerle ilgili hususları öğretirken, diğer yandan hastanın her türlü tâkibini de üstlenmektedir. Hastadaki solunum, kalp atışı, tansiyon, ateş gibi değişkenleri dikkatle tâkib edip gerektiğinde doktoru haberdar etmektedir. Hemşirenin hastayla ileri derecede yakınlık kurması ve tedâvide hekimin yükünü azaltması bir diğer görevidir. Bütün bu özellikleri hemşireliğin bir ilim olarak gelişmesini gerektirmiştir. Hastayı bir yerden bir yere taşımak, yaralarda ve kırıklarda yapılacak ilk işlem, evde hastanın bakımı gibi işler, özel eğitim gerektirir. Bunun yanında ilâçların etkilerini, veriliş usûllerini ve yan etkilerini bilmek de hemşirenin görevleri arasındadır. Hekimliğin birçok dallara ayrılarak ihtisaslaşmanın son derece artması hemşirelerin de belli dallarda uzmanlaşmaları gereğini ortaya koymuştur. Belli tıp dallarında o konuda ihtisas sâhibi olmuş hemşireler çalışmaktadır. Pediyatrik (çocuk hastalıklarıyla ilgili), cerrâhî, kadın ve doğum hastalıklarıyla ilgili hemşirelikler ve ev hemşireliği bu dalların başta gelenleridir.
27 Ekim 2008 16:52       Mesaj #5
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
HEMŞİRELİK, hastalıkları önlemek, hasta­lıktan kaynaklanan acıyı ve sıkıntıyı hafiflet­mek, hasta insanı sağlığına kavuşturmak gibi işlevleri olan bir meslektir. Hemşirelik yaşa­ma, insan onuruna ve haklarına saygıyı içerir. Hemşireler ulus, ırk, din, renk, yaş, cinsiyet, siyasal görüş ya da toplumsal sınıflandırma­lardan etkilenmeden görev yaparlar. Hemşi­relik dünyanın en geniş sağlık örgütü ağını oluşturmaktadır.
İnsanlar yüzyıllardan beri hasta ve sakatla­rın acılarını dindirme çabasıyla onlara yar­dımcı olmaya çalışmıştır. Kırık ve çıkıkların sarılması, yaraların dağlanması, pansuman gibi yöntemler eski uygarlıklarda biliniyordu. Ne var ki, hemşireliğin bir meslek olarak tanınması oldukça yenidir. Hıristiyanlık'ın yayıldığı ortaçağ boyunca çeşitli dinsel örgüt­ler hastaların bakımını üstlenerek Avrupa'nın birçok yerinde hastaneler açmışlardı. Bura­larda, eğitim görmemiş olmalarına karşın hastalara baka baka deney kazanan kadınlar çalışırdı.
16. yüzyılda öbür alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da önemli bilimsel gelişmeler oldu. 19. yüzyılda bazı hastalıkların mikroplar aracılığıyla bulaştığının keşfedilmesi ve kitle­sel ölümlere neden olan bulaşıcı hastalıkları önleyici aşı ve ilaçların bulunması hemşireli­ğin kurumlaşmasını sağladı.
Çağdaş hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'dir . İyi bir eğitim görmüş aydın bir kadın olan Florence Nightingale aynı zamanda güçlü bir kişiliğe sahipti. 1854'te bir grup kadınla birlik­te Kırım Savaşı'nda yaralanan İngiliz ve Türk askerlerine bakmak için Üsküdar'daki Selimi­ye Kışlası'na geldi. İki yıl burada çalıştıktan sonra 1860'ta Londra'da St.Thomas Hastane-si'ne bağlı ilk hemşirelik okulunu kurdu. Hastalara bakmak için özel bir eğitim gerekti­ğini öne süren Nightingale çağdaş hemşireli­ğin gelişmesi için çalıştı. Hemşirelerle doktor­lar arasında hasta yararına bir işbölümü olma­sı gerektiğini savunuyordu. Nightingale'e gö­re hemşireler hastalara bakmanın yanı sıra, insanları sağlıklarını koruma yolunda da bilgi-lendirebilmeliydi.
19. yüzyılın sonlarında hemşire ve hemşire yardımcısı yetiştirmek üzere Avrupa, ABD ve Avustralya'da birçok okul açıldı. 1863'te Kızılhaç'ın kurulmasıyla bazı ulusal Kızılhaç örgütleri savaş ve doğal felaketlerde acil yardımda bulunacak hemşireler yetiştirdi.
Türkiye'de hemşireliğe ilişkin ilk girişimler Balkan Savaşları sırasında başlamıştır. 1911'de Kızılay'ın öncülüğünde ilk kez İstan­bul'daki Kadırga Hastanesi'nde 6 ay süreli gönüllü hastabakıcı kursu açıldı. İlk hemşire­lik okulunu ise ABDTiler kurdu. Amiral
Bristol Hastanesi'ne bağlı Hastabakıcı Dersha­nesi 1920'de öğretime açıldı. Bu okul günü­müzde Türk ve ABD'li hemşireler tarafından yönetilmektedir. Cumhuriyet döneminde ilk hemşirelik okulu 1925'te İstanbul'da açılan Kızılay Özel Hemşire Okulu'dur. Yeni okul­ların yaygınlaşması 1946'dan sonraya rastlar. Günümüzde yaklaşık 33 bin hemşire ve 19 bin ebe hizmet vermektedir.
Hemşirelikte en büyük atılım II. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda gerçekleşti. Aneste­zinin keşfi gibi tıptaki yeni buluşların sağlık hizmetlerinde kullanılabilmesi için doktor, hemşire ve öbür yardımcı sağlık görevlilerinin eğitimlerinin yeniden gözden geçirilmesi ge­rekti. Hemşireler için de doktorlar gibi uz­manlık alanlarının ayrışması zorunluluğu doğ­du. Çocuk hastalıkları ve bakımı, doğum, ameliyat, ortopedi, göz, psikiyatri, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile halk sağlığı bunların başlıcalarıydı. Günümüzde birçok ülkede hemşirelerin üçte ikisi hastane hemşiresi ola­rak çalışır. Bu görev doğrudan hasta bakımıy­la ilgilidir.
Yeni toplumsal talepleri karşılamak ama­cıyla koruyucu sağlık hizmetleri alanında da görev alan hemşireler, ayrıca aile planlaması, ana-çocuk sağlığı, ayakta geçici tedavi gören ya da bakımı evde izlenen hastalardan da so­rumludurlar.
Hemen hemen her ülkede hemşire eğitimi insancıl ve bilimsel iki temele dayalıdır. Ku­ramsal eğitimin yanı sıra öğrenciler hastane­lerde ve görev alanlarına giren kuruluşlarda uygulamalı çalışmalar yaparlar. Genellikle iki tür eğitim programı vardır. Birincisi diploma almaya yöneliktir. İkincisi ise yardımcı hemşi­reliktir.Hemşireliğin yaygınlık kazanması uygula­ma alanlarının yasalarla belirlenmesi zorunlu­luğunu doğurmuştur. Yasaya göre tanımlanan hemşirelik, hemşirelerin hangi alanlarda, ne gibi yetkilerle görev alacağını da saptar. Bu yasalar halkı korumak, halk sağlığını güvence altına almak içindir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlık eğitimi ve hastalıkların önlenmesi konusunda yoğun çalışmalar yapmakta, bu çalışmalarda çok sayıda eğitimli hemşire görev almaktadır. Bu hemşireler görevli oldukları bölgelerde halka hastalıklardan nasıl korunacaklarını, hastala­rına nasıl bakacaklarını öğretirler.

MsxLabs & TemelBritannica
Elçin
11 Ağustos 2009 10:00       Mesaj #6
Elçin - avatarı
Ziyaretçi
Hemşirelerin Görevleri

Tabip tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamak.
Acil hallerde icabeden pansumanları re’sen tatbik edebilecekleri gibi tabibin tavsiyesi üzerine sağlık kurumlarında veya dışarıda hastalara deri altına, adale içine ve damar içine şırınga yapmak.
Dispanserler ve sağlık kurumlarınca görevlendirildikleri koruyucu hekimlik işlerinde halka sıhhi tedbirleri, sağlık korunma çarelerini ve müracaat etmeleri lazım gelen sağlık kurumlarını bildirmek.
Bulaşıcı hastalıklarla savaş tedbirlerini almak ve tatbik etmek.
Kurumun hasta odalarını ve hastaların genel temizliğini yaptırmak.
Hastaların hal ve hatırlarını sormak, derecelerini almak, nabız ve teneffüslerini saymak, derece kağıtlarına teneffüslerini çizmek.
Kuruma yatırılan hastanın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını değerlendirmek. Moral gücünü artırıcı gerekli ortamı ve güveni sağlamak. Hastaları tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye hazırlamak.
Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavi uygulamalarını tabiplerin tariflerine göre yapmak. Hastaların ilaçlarını, içten ve dıştan olduğuna göre bizzat içirmek ve tatbik etmek, enjeksiyonları yapmak ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek kaydedip imzalamak.
Sık sık kontrolü icap eden hastalarla ameliyatlı hastaları belirli zamanlarda yoklamak ve bunlara ait ilaçları vermek, yemeklerinin de usulüne uygun verilmesini sağlamak. Kendilerine bırakılan pansuman ve tedavileri bizzat yapmak. Nöbeti devrederken bu gibi hastalar hakkında yapılacak işleri yeni nöbetçi hemşireye vermek.
Hastalara sağlık eğitimi konusunda bilgi vermek.
Uzmanlarca analizine lüzum görülen materyali hastalardan almak ve laboratuara göndermek.
Serviste yemek dağıtımını, hastaların yemek yemeklerini gözetlemek, kendisi yemek yiyemeyecek durumda olan hastaların bizzat yemeğini yedirmek. Banyo yapacakları yardımcı hizmetli ile banyoya göndermek, gidemeyenlerin yataklarında temizliğini yaptırmak.
Servis acil dolabında bulunan ilaçları tabibinin direktifi ile ve onun sorumluluğu altında hastalara uygulamak. Sarfiyatını özel sarf defterine kaydetmek. Ertesi günü bu ilaçları eczaneden alarak yerine koymak.
Kendilerine teslim edilen demirbaş eşya ile alet, ilaç ve sair malzemeyi iyi bir şekilde saklamak ve bunları yerine göre kullanmak ve tabip tarafından istendiği zaman hazır bulundurmak, bunların dikkatsizlik ve israf suretiyle boşa gitmelerini önlemek.
Servislerin genel hizmetlerinin ve temizliklerinin yolunda gitmesini kontrol etmek ve sağlamak, gördükleri noksanları gidermek ve gidertmek.
Ameliyathane teknisyeninin bulunmadığı yerlerde onun görev ve yetkilerini kullanmak. Ayrıca görevlisi bulunmadığı hallerde sterilizatör ve otoklavların bakımı ve işletilmesini sağlamak.
Uzmanların gözlemciliği altında gerekli tahlilleri ve muayeneleri yapmak ve neticelerini deftere kaydetmek. Tahlil raporlarını uzmana imzalattıktan sonra ait olduğu servislere göndermek.
Laboratuarlara ait alet ve cihazları kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır bulundurmak.
Hastaların sosyal ve ruhsal durumları ve beslenmeleri ile ilgili olarak fizyoterapist, sosyal hizmet, diyet uzmanları ve psikologlarla işbirliği yapmak.
Annelere, doğumdan evvel ve sonraki bakımları ile çocukların bakımları hakkında bilgi vermek.
Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak.
Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak.
Bölgelerin tespit, takip ve bağışıklama hizmetleri ile kayıt bildirimlerini yapmak.
Evlilik öncesi ve evlilikte aile plânlaması hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, sertifikası varsa RİA uygulamak.
İshalli hastalıklar konusundaki programlarda görev almak.
Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlara katılmak.
Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek.
İş ve işçi sağlığı hizmetlerinde görev almak.
Okul sağlığı hizmetlerinde görev almak.
Bağışıklama hizmetlerini yürütmek.
Acil müdahale hizmetleriyle ilgili uygulamaları yapmak.
Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde görev almak.
Poliklinik hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak.
Yaşlı sağlığı hizmetlerini yürütmek veya bu hizmetlere katılmak.
Kronik hastalıklar kontrol programı kapsamında kayıt, tarama ve tedavi hizmetlerini yapmak.
Kurumun gerektirdiği nöbet çalışmalarını yapmak.
Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak.
Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek.
Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.
Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak.
Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak.
Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak.
Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak .


Daha fazla sonuç:
Hemşirelik

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç