Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 27 Ocak 2017  Gösterim: 12.214  Cevap: 4

Antlaşmalar - Pasarofça Antlaşması

Misafir
27 Ocak 2006 17:55       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  pasarofça.jpg
Gösterim: 46
Boyut:  128.5 KB

Pasarofça Antlaşması

, Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik arasındaki savaşları (1714-18) sona erdiren barış antlaşması (21 Temmuz 1718).
Osmanlıların batıya doğru yayılmasını durdurmuş ve Balkanlar’ daki Osmanlı topraklarının büyük bölümünün Avusturya’ya geçmesine yol açmıştır.
Venedik’in Karlofça Antlaşmasıyla (1699) ele geçirdiği Peloponnesos (Mora) Yarımadasının 1715’te Osmanlılarca geri alınmasından sonra Venedik denetimindeki Dalmaçya toprakları ve İon Adaları da tehdit altına girdi. Bunun üzerine Avusturya Venedik’le ittifak kurdu (1716).
Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı ordusu bir dizi çarpışma sonunda Prens Eugene yönetimindeki kuvvetler karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. Savaş nedeniyle Doğu Akdeniz’deki ticareti kesintiye uğrayan İngiltere’nin ve Felemenk Cumhuriyeti’nin araya girmesiyle Pasarofça’da 24 yıllık bir barış antlaşması imzalandı. Antlaşma uyarınca Temeşvar, Eflâk ve Belgrad’ın yanı sıra Sırbistan’ın kuzeyindeki toprakların bir bölümü Avusturya'ya verildi. Venedik Mora Yarımadasını Osmanlılara bıraktı, buna karşılık İon Adalarını elinde tuttu ve Dalmaçya'daki topraklarını genişletti. Bu arada Avusturya’ya Osmanlı topraklarında ticari ayrıcalıklar tanıyan bir ticaret antlaşması da imzalandı.

Kaynak: Ana Britannica

BAKINIZ
> Lale DevriSon düzenleyen perlina; 27 Ocak 2017 18:23


17 Temmuz 2009 15:45       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Pasarofça Antlaşması (21 Temmuz 1718)


MsXLabs.org & Temel Britannica
Avusturya'nın, Karlofça Antlaşması gereğince Mora'nın Venediklilere geri verilmesini istemesi üzerine, Avusturya'ya da savaş açıldı. Sadrazam Silahtar Ali Paşa, Osmanlı ordusu ile birlikte Macaristan'a girdi. Peter Varadin'de Prens Ojen komutasındaki Avusturya ordusu Osmanlı kuvvetlerini bozguna uğrattı (5 Ağustos 1716) ve Sadrazam Silahtar Ali Paşa şehit düştü. Bu bozgundan sonra 18 Ağustos 1717 tarihinde Belgrad düşman eline geçti. Silahtar Ali Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirilen Damat İbrahim Paşa barış teklif etti. Yapılan Pasarofça Antlaşmasına göre; yukarı Sırbistan, Belgrad ve Banat yaylası Avusturya'ya, Dalmaçya, Bosna ve Arnavutluk kıyıları Venedik'e verildi, Mora Yarımadası Osmanlılarda kaldı (1 Temmuz 1718).
1724 yılında İran'da taht kavgaları başlamıştı. Bu durumdan yararlanarak İran'ı ele geçirmek isteyen Rusya harekete geçti. İran'ın Rusya'nın eline geçmesini istemeyen Osmanlı Devleti İran'a sefer düzenledi. Ruslarla yapılan İstanbul antlaşmasına göre Azerbaycan'da alınan yerler Osmanlılarda kalacak, Derbent, Bakü ve Dağıstan Ruslara bırakılacaktı.
Pasarofça Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Venedik ve Avus­turya arasında 1714'ten beri süren savaşı sona erdirmiştir. Pasarofça Antlaşması'na yol açan gelişmeler, Osmanlı Devleti'nin 1699'da im­zalanan Karlofça Antlaşması ile Venedik'e bırakılan Mora Yarımadası'nı geri almasıyla başlamıştır. Venedik, Mora'yı ele geçirdikten sonra Adriya Denizi kıyıları ile Ege Denizi'ndeki Osmanlı adalarını da tehdit etmeye başlamıştı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti karadan ve denizden yürütülen bir harekâtla 1715'te Mora'yı geri almayı başardı. Bu du­rum Venedik'in müttefiki Avusturya'dan yar­dım istemesine yol açınca savaş Balkanlar'a sıçradı. Aslında Avusturya da Karlofça Ant­laşması ile elde ettiği toprakları daha da genişletmek, özellikle Temeşvar'ı almak isti­yordu. Bir dizi küçük çaplı çarpışmadan sonra Osmanlı ordusu 1716'da Varadin'de ağır bir yenilgiye uğrayınca savaşın gidişi değişti. Os­manlı ordusu Belgrad'a çekilerek yeni bir direniş cephesi kurmaya çalıştı. III. Ahmed'in II. Ferenc Râköczi'yi Erdel-Macaristan kralı yaparak destek kazanmak istemesi de olumlu sonuç vermedi. Kırım Hanlığı'ndan beklenen yardımın gelmemesi durumu daha da kötüleş­tirdi. Ekim 1717'de Belgrad'ın düşmesi sava­şın son aşamasını oluşturdu. Bu arada elde edilen tek başarı Venedik'in Mora'yı geri alma girişimlerinin önlenmesi oldu.
Avusturya da bu sırada İspanya ile savaşın eşiğine geldiğinden barıştan yana tutum takı­nınca Şubat 1718'de Osmanlılarla savaşı dur­durdu. Dört yıl süren savaş yüzünden Akde­niz'deki ticaretleri kesintiye uğrayan İngilte­re'nin ve Felemenk Cumhuriyeti'nin elçileri de bir an önce barış yapılması için girişimde bulundular. III. Ahmed'in Mayıs 1718'de sadrazamlığa getirdiği Nevşehirli Damat İbra­him Paşa da barış yanlısıydı.
Belgrad yakınlarındaki Pasarofça'da başla­yan görüşmeler 47 gün sürdü. Sonunda Avus­turya ve Venedik'le ayrı birer barış antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre Temeşvar, Kü­çük Eflâk ve Belgrad da içinde olmak üzere Sırbistan'ın bir bölümü Avusturya'ya bırakılı­yor, Osmanlı sınırı Niş'e kadar geriliyordu. Osmanlılar'ın kabul etmediği tek koşul, Er­del-Macaristan Kralı Râköczi'nin Avusturya' ya teslim edilmesiydi. Mora da bütün baskı­lara karşın Venedik'e geri verilmedi. Venedik yalnızca Dalmaçya'da bazı topraklar ile Adri­ya Denizi kıyısında birkaç kale ve Yunan Denizi'nde bazı adaları aldı. Parasofça Ant­laşması ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'ın ötesinde hiçbir toprağı kalmadı.
Son düzenleyen perlina; 27 Ocak 2017 17:53
22 Mart 2010 12:01       Mesaj #3
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Yeni görev başına geçen Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa barış yanlısıydı. 21 Temmuz 1718 tarihinde Osmanlı Devleti, Avusturya İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti'yle günümüzde Sırbistan sınırları içinde yer alan Pasarofça kasabasında bir barış antlaşması imzamaya razı oldular. Pasarofça Antlaşması'yla Osmanlılar Belgrad ve Temeşvar'ın Banat bölgesini Avusturya'ya vermek zorunda kaldılar ama Venedik'ten Mora ve Dalmaçya kıyılarını geri aldılar.

MsXLabs.org & OT
Son düzenleyen perlina; 27 Ocak 2017 17:54
Daisy-BT
21 Haziran 2010 15:18       Mesaj #4
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Pasarofça Antlaşması:


(1718 )
  • Osmanlılarla - Avusturya arasın­da oldu.
  • Venedikliler Avusturya yanında yer aldı.
  • Osmanlılar Mora topraklarını geri aldı.
  • İngiltere ve Hollanda bu antlaşmadan sonra kapitülasyonlardan yararlandı.
Son düzenleyen perlina; 27 Ocak 2017 20:36
27 Ocak 2017 18:15       Mesaj #5
perlina - avatarı
MOD Moderatör

Pasarofça Antlaşması


1714-1717 Osmanlı-Avusturya-Venedik Harbine son veren antlaşma. Osmanlı sultanlarından Üçüncü Ahmed Han (1703-1730) zamanında, Mora-Tuna kavşağında Yugoslavya’nın Pasarofça kasabasında yapıldı. Osmanlı Devletini Şıkk-ı sânî Defterdarı (Mâliye Müsteşarı) Silâhtar İbrâhim Efendi başkanlığındaki heyet temsil etti. Pasarofça’da Kont Virmond başkanlığında Avusturya ve Carte Ruzigi başkanlığındaki Venedik heyetlerinden başka, Felemenk (Hollanda) ile İngiltere temsilcileri de vardı.

İki ay kadar süren konferanstan sonra; Avusturya ile yirmi madde ve bir ilâve, Venediklilerle de 26 madde üzerinden, 21 Temmuz 1718 tarihinde antlaşma imzalandı. Antlaşmaya göre, Avusturya ile Niş, Banat Dağları ve Transilvanya Alpleri hudut kesildi. Mülteci Rakoçi, Ferenç ailesiyle beraber Osmanlı-Avusturya hududunda oturmak ve emniyeti sağlanmak şartıyla iade edilecekti. Venedikliler, Mora Yarımadasını, Korintos ile çevresini, Egin Körfezindeki adaları, İyonya Adalarını, Aya Mavri Adasını ve Girit’te üç iskeleyi Osmanlı Devletine verecekti. Pasarofça Antlaşmasıyla, Osmanlı Devleti; Avusturya’ya toprak vermesine rağmen, Venedik’ten aldı. Avusturya’ya verdiği toprakları, daha sonraki antlaşmalarla geri aldı. Pasarofça Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti, Avrupa cephesinde uzun bir sulh devresine girdi.
Son düzenleyen perlina; 27 Ocak 2017 17:53


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç