Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 31 Mart 2014  Gösterim: 27.045  Cevap: 29

Bir gazi ile yapılmış İngilizce röportaj var mı?

Misafir
15 Kasım 2011 19:56       Mesaj #21
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1.

Sunucu:
Sponsorlu Bağlantılar

-Sayın Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan önce yurdumuzun genel durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Mustafa Kemal Atatürk:

- Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk, Genel Savaş'ta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir "Ateşkes Anlaşması" imzalanmıştı.Ulusu ve yurdu Genel Savaş'a sürükleyenler kendi başlarının kaygısına düşerek, yurttan kaçmışlar.

Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta..İtilaf devletleri, "Ateşkes Anlaşması" hükümlerine uymaya gerek görmüyorlar.Birer uydurma nedenle, İtilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da.Adana iline Fransızlar; Urfa, Maraş, Antep'e İngilizler girmişler.Antalya ve Konya'da İtalyan birlikleri, Merzifon ile Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor.

Bundan başka, yurdun dört bir bucağında Hıristiyan azınlıklar gizli, açık, özel istek ve amaçlarının elde edilmesi, devletin bir an önce çökmesi için çalışıp duruyorlar.
2.

Sunucu:

-"Ya Bağımsızlık Ya Ölüm" kararını hangi koşullar altında aldınız ?

Mustafa Kemal Atatürk:

-Bu kararın dayandığı en sağlam düşünüş ve mantık şu idi:

Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu, ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönenmiş olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez.

Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını istemek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların, isteyerek başlarına yabancı bir efendi getirmeleri hiç düşünülemez.

Oysa, Türkün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun, daha iyidir.

Öyleyse, ya bağımsızlık, ya ölüm!

İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktır.

Bir an için, bu kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranılacağını düşünelim. Ne olacaktı? Tutsaklık.

Sunucu:

-Peki efendim, öteki kararlara uymakla da sonuç bu olmayacak mıydı?

Mustafa Kemal Atatürk:

-Şu ayrımla ki, bağımsızlığı için ölümü göze alan ulus, insanlık onur ve şerefinin gereği olan her özveriye başvurduğunu düşünerek avunur ve kuşkusuz, tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçiren uyuşuk, onursuz bir ulusla karşılaştırılınca, dost ve düşman gözündeki yeri çok başka olur.

Sonra, Osmanlı soyunu (Osmanlı hanedanı) ve saltanatını sürdürmeğe çalışmak, elbette Türk ulusuna karşı en büyük kötülüğü istemekti. Çünkü ulus, her türlü özveriye başvurarak bağımsızlığını sağlasa da, padişahlık sürüp giderse, bu bağımsızlığa güvenle bakılamazdı. Artık yurtla, ulusla hiçbir vicdan ve düşünce bağı kalmamış bir sürü delinin, devlet ve ulus bağımsızlığının ve onurunun koruyucusu durumunda bulundurulması nasıl uygun görülebilirdi?

Halifeliğin durumuna gelince, bunun bilim ve tekniğin ışığa boğduğu gerçek uygarlık dünyasında gülünç sayılmaktan başka bir durumu kalmış mıydı?

Görülüyor ki, verdiğimiz kararın uygulanmasını sağlamak için ulusun daha alışmadığı sorunlara el atmak gerekiyordu. Kamunun söz konusu etmesinde büyük sakıncalar bulunacağı düşünülen noktaların söz konusu edilmesinde kesin zorunluluk vardı.

Osmanlı Hükümetine, Osmanlı Padişahına ve Müslümanların halifesine başkaldırmak ve bütün ulusu ve orduyu ayaklandırmak gerekiyordu.
3.

Sunucu:

-Erzurum Kongresi hazırlıklarını anlatabilir misiniz ?

Mustafa Kemal Atatürk:

-Erzurum'a gelişimin ilk günlerinde, Erzurum Kongresi'nin toplanmasını sağlamak üzere, gerekli tedbirlerin alınmasına önem verildi. Efendiler, Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin, 3 Mart 1919 tarihinde bir kurucu hey'et meydana getirmek üzere oluşturduğu Erzurum şubesi, Trabzon ile de anlaşarak 1919 yılı Temmuzunun onuncu günü Erzurumda bir Vilayat-ı Şarkiye Kongresi toplamaya teşebbüs etti. Benim daha Amasya da bulunduğum tarihlerde, Haziran içinde, Doğu illerine temsilci göndermeleri için teklif ve davette de bulundu. İllerden temsilci getirtilmesi için o tarihten başlayarak, benim Erzurum'a gelişime kadar ve ondan sonra da bu konuda pek çok gayret sarfetti.
Ancak, o günlerin şartları içinde böyle bir maksadın gerçekleştirilmesindeki güçlüğün büyüklüğü kolaylıkla takdir olunur. Kongrenin toplanma günü olan 23 Temmuz yaklaştığı halde, illerden gönderilmesi gereken temsilciler seçilip gönderilmiyordu.
Halbuki, bu kongrenin toplanmasını sağlamak artık pek önemli olmuştu. Bu sebeple tarafımızdan da ciddî teşebbüslerde bulunmak gerekir.
İllerin her birine açık telgraflar gönderildiği gibi, bir yandan da şifreli telgraflarla valilere, komutanlara gereken tebligatta bulunuldu. Sonunda, on üç günlük bir gecikme ile yeterince temsilci getirtilerek kongreyi toplama gerçekleştirilebildi.
Efendiler, Millî Mücadele'ye ordu mensuplarının desteğini sağlamak, askerî ve millî mücadeleyi biribiri ile uyumlu olarak yürütmek işi de son derece önemli idi.
Trabzon'daki tümen vekâletle idare ediliyordu. Asıl komutanı Hâlit Bey Bayburt'ta gizlenmişti. Hâlit Bey'i gizlendiği yerden çıkartmak iki bakımdan gerekli idi. Biri ve en önemlisi, İstanbul'a çağırılmanın ve bir emre uymamanın gizlenmeyi gerektirecek nitelikte olmadığını millete ve özellikle ordu mensuplarına göstererek manevî gücü yükseltmek içindi. Diğeri de, sahilde önemli bir nokta olan Trabzon'a dışarıdan bir saldırı olduğu takdirde, oradaki tümenin başında gözü pek bir komutan bulundurmak maksadına dayanıyordu.
Bundan dolayı, Hâlit Bey ' i Erzurum'a getirttim. Kendisine bizzat özel bir talimat verdikten sonra, gerektiğinde derhal tümeninin başına geçmek üzere Maçka'da bulunması için de emir verdirdim.
Biz bu işlerle ugraşırken, bir yandan da, İstanbul da Harbiye Nezareti makamında bulunan Ferit Paşa' nın ve Padişahın, İstanbula dönmemi sağlamak üzere biribiri ardınca çekilen aldatıcı telgraflarına da türlü karşılıklar vermekle vakit kaybına mecbur oluyorduk.
4.

Sunucu:

-T.C. Cumhurbaşkanlığına seçildiğinizde neler hissettiniz ?

Mustafa Kemal Atatürk;

-Cumhurbaşkanı seçilmesi için Meclis'te oylamaya geçildi. Toplanan oyların sonucunu Başkanlık kürsüsünde oturan İsmet Bey (Paşa) Genel Kurul'a şu şekilde bildirdi :
"Türkiye Cumhurbaşkanlığı için yapılan oylamaya yüz elli sekiz kişi katılmış ve Cumhurbaşkanlığına yüz elli sekiz üye, oybirliği ile Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ni seçmişlerdir."
Efendiler, seçimin hemen arkasından Meclis'te yaptığım konuşmayı tutanaklarda okumuşsunuzdur. Ancak, tarihî bir hatıranın canlandırılması için, müsaade ederseniz, o konuşmamı burada aynen tekrar edeyim :
"Saygıdeğer arkadaşlar, dünya çapıııda önemli ve olağanüstü olaylar karşısında, saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklığına ve şuurluluğuna değerli bir belge olan Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için kurulmuş olan özel komisyon tarafından yüksek hey'etinize teklif edilen kanun tasarısının kabûlü dolayısıyla, Türkiye Devleti'nin zaten bütün dünyaca bilinen, bilinmesi gereken mahiyeti milletlerarası adıyla adlandırıldı. Bunun tabiî bir gereği olmak üzere bugüne kadar doğrudan doğruya Meclis Başkanlığı'nda bulundurduğunuz arkadaşınıza, yaptırdığınız bu görevi, Cumhurbaşkanı ünvanıyla yine aynı arkadaşınız, bu âciz arkadaşınıza tevcih ediyorsunıız. Bu miinasebetle şimdiye kadar hakkırnda gösterdiğiniz sevgi, samimiyet ve güveni bir defa daha göstermekle, yüıksek değerbilirliğinizi ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı yüce hey'etinize gönlüm'ıin bütün saınimiyeti ile teşekkürlerini arz ederim."
"Efendiler, asırlardan beri Doğuda haksızhğa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti, gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu.
Son yıllarda milletimizin fiilî olarak gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış kendi h.akkırıda kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan msanlar oldugunu pek güzel ispat etti. Milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değerı, hükumetin yeni adıyla, medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir."
"Arkadaşlar, bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son dört yıl içinde kazandığı zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendinı gösterecektır. Bendenız, kazandığım çok önemli gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı arz etmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, yüce hey'etinizin şahsıma karşı gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdır. Ancak bu sayede ve Tanrı'nın yardımıyla, bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum."
"Daima sayın arkadaşlarımın ellerine çok samimî ve sıkı bir şekilde yapışarak, kendimi onların şahıslarından bir an bile uzak görmeyerek çahşacağım. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mes'ut, muvaffak ve muzaffer olacaktır."
Efendiler, Meclis'çe Cumhuriyet kararı 29/30 Ekim 1923 gecesi saat 20.30'da verildi. On beş dakika sonra, yani 20.45'te Cumhurbaşkanı seçildi. Durum, aynı gece bütün memlekete bildirildi ve her tarafta gece yarısından sonra yüz bir pâre top atılarak ilân edildi.
İlk kabinenin İsmet Paşa tarafından kurulduğıınu ve Meclis Başkanlığı'na Fethi Bey'in seçildiğini biliyorsunuz.

5.

Sunucu:

-Türk gençliğine bıraktığınız en kutsal armağan nedir?

Mustafa Kemal Atatürk:

-Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
--------------------------------------------------------------------------------


Misafir
23 Kasım 2011 16:45       Mesaj #22
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
savaşa kaç yaşında girdiniz
savaşa girdiğinizde neler yaptınız?
hazırlık yaptınız mı?
neler hissettiniz?
Misafir
23 Kasım 2011 16:50       Mesaj #23
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
adınız-soyadınız
yaşınız
hangi savaşa girdiniz
doğum yeriniz
doğum tarihiniz
nerelisiniz
o savaşta nasıl hissettiniz
Misafir
29 Kasım 2011 16:50       Mesaj #24
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İ. N. Karapınar: O bir Kıbrıs savaş gazisi dir.
İ. N. Karapınar: Merhaba Adınız ne?
M. Türkoğlu: Merhaba Mehmet TÜRKOĞLU
İ. N. Karapınar: Kendinizi tanıtır mısınız?
M. Türkoğlu: Ben Ankara lıyım.
M. Türkoğlu: 1954 doğumluyum. İşçi emeklisiyim.
İ. N. Karapınar: harekat sırasında evde sizi bekleyenler varmıydı?
M. Türkoğlu: evet. beni sözlüm hatçe ve anam bekledi.
İ. N. Karapınar:Kıbrıs barış harekatına ne zaman katıldınız.
M. Türkoğlu: 20 Temmuz 1974’te ilk çıkartma harekâtı da katıldım. İskenderun'dan birliklerimizle beraber helikopterle Beşparmak dağlarına indik. zorlu bir yolculuktu
İ. N. Karapınar: Yolculuk sırasında neler oldu?
M. Türkoğlu: Bizlere oranın halklarından olan mücahitler yardımcı oldu. Bize yol gösterdiler. ertesi gün cepheye ulaştık. biz çok sert çatışmalar yaptık fakat biz düşmanı yendik
İ. N. Karapınar: Bu barış harekâtına neden katıldınız?
M. Türkoğlu: Ben askerdim ve vatanımı çok seviyorum.
İ. N. Karapınar: Savaşta hangi devletlerle karşı karşıya geldiniz?
M. Türkoğlu: Savaşta Rumlar ve Yunan birlikleriyle karşı karşıya savaştık.
İ. N. Karapınar: Savaşta hangi cephedeydiniz?
M. Türkoğlu: lefkoşa ve larnaka bölgelerindeydim
İ. N. Karapınar: sizi savaşta kimler yönetti?
M. Türkoğlu: Eşref Bitlis ve subayları bizim komutanımızdır. Onlar çok iyi askerlerdir.
İ. N. Karapınar: Savaşta askeri imkânlarınız yeterlimiydi?
M. Türkoğlu: 1974’teki olanaklar yeterliydi. Benim roketatar ım vardı.
İ. N. Karapınar: Kıbrıs Türklerinin durumu hakkında düşünceleriniz nelerdir?
M. Türkoğlu: O günkü şartlar altında Türk halkının ezilmesi üzücüydü. Rumlarla beraber yaşadıkları için zulüm ve gözyaşından başka bir şey yoktu.
İ. N. Karapınar: Rumlara karşı verilen mücadelenin önemi nedir?
M. Türkoğlu: Kıbrıs barış harekâtı barış için yapılmıştır.Türk halkına karşı barışı sağlamak için verilen bir mücadeledir. Çünkü biz oraya savaş için gitmedik, barış için gittik.
İ. N. Karapınar: Harekât öncesinde Türkiye’nin durumu nasıldı?
M. Türkoğlu: Çok iyiydi. Gelişen ve büyüyen bir türkiye vardı.
İ. N. Karapınar: Savaş ortamı nasıl dı?
M. Türkoğlu: ortamda sefalet vardı, düşman acımasız dı ve hava sıcaktı,
M. Türkoğlu: En iyi arkadaşım Osman şehit oldu.
İ. N. Karapınar: Harekât sonrasında ne oldu?
M. Türkoğlu: Harekâttan sonra Avrupalı Devletler Türkiye’ye ambargo uyguladılar. Türk halkı o tarihte mağdur oldu. ben memleketime, anama ve sözlüm e kavuştum.
İ. N. Karapınar: Savaşın sonucundan bahseder misiniz?
M. Türkoğlu: Savaş iyi bir şey değil. İnsanların mağdur olmasına sebep oluyor. Ama bu savaş Kıbrıs’taki Türklerin hayatını, canını malını korumak için yapıldı. Halk huzura, refaha kavuştu.
İ. N. Karapınar: Teşekkür ederiz.

ENGLISH HOMEWORK PERFORMANCE
İ. N. Karapinar: He is a veteran of the war in Cyprus.
İ. N. Karapinar: Hello, What's your name?
M. Turkoglu: Hi Mehmet TÜRKOĞLU
İ. N. Karapinar: Can you introduce yourself?
M. Turkoglu: I'm from Ankara.
M. Turkoglu: I was born in 1954. I'm a retired. I was a worker.
İ. N. Karapinar: During the operation was there anybody waiting for you?
M. Turkoglu: Yes. My mother and my fiance were waiting for me.
İ. N. Karapinar: When did you attend to the Cyprus peace operation?
zorlu bir yolculuktu
M. Turkoglu: I participated in the first landing operation in July 20, 1974. Togeather with our troops we landed on Kyrenia mountains from İskenderun by helicopter. The journey was awful.
İ. N. Karapinar: What happened during the trip?
M. Turkoglu: Native fighters helped us. Showed us the path. The next day we reached the front. We began to a very hard fighting, but we overcame the enemy
İ. N. Karapinar: Why did you attended to this peace operation?
M. Turkoglu: "I was soldier, and I love my country.
İ. N. Karapinar: Which states did you meet during the war?
M. Turkoglu: We fought Cypriot Greeks and Greek troops.
İ. N. Karapinar: Which front you used in the war?
M. Turkoglu: I was in Lefkoşa and Larnaka regions.
İ. N. Karapinar: Who managed you in the course of striving?
M. Turkoglu: Esref Bitlis and his officers were our commanders. They were very professional soldiers.
İ. N. Karapinar: Were your military opportunities enough during the war?
M. Turkoglu: Opportunities was enough in 1974. I had a rocket launcher.
İ. N. Karapinar: What is your opinion about the state of the Cypriot Turks?
M. Turkoglu: In the case of that days, being oppressed of cypriot Turks were distressing. There was nothing lived with Greek Cypriots except for oppression and tears.
İ. N. Karapinar: What is the importance of the struggle against the Greeks?
M. Turkoglu: Cyprus peace operation was performed just for peace. A struggle for the Turkish people to provide peace.. We didn't go there for war but for peace.
İ. N. Karapinar: How was the situation of Turkey before the campaign?
M. Turkoglu: Very good. There was a growing and developing country.
İ. N. Karapinar: How was the war atmosphere there?
M. Turkoglu: There was misery environment, the enemy is merciless and the weather was hot. My best friend Osman was killed.
İ. N. Karapinar: What happened after the Operations?
M. Turkoglu: European States imposed an embargo for Turkey after the war. The Turkish people were victims at the time. I gained my hometown, my mother and fiance.
İ. N. Karapinar: Could you tell about the outcome of the war?
M. Turkoglu: War is not a good thing. Causing people to become a victim. But this war, performed for protecting life and wealth of Turks in Cyprus. People reached peace, prosperity
İ. N. Karapinar: Thank you.
Misafir
1 Ocak 2012 11:48       Mesaj #25
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Aynen Kardeş İngilizce Röpörtaj OlucakSoru Halınde ? ? ?
Misafir
7 Ocak 2012 19:19       Mesaj #26
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
banada ingilizce bir gazi ile yapılmış röportaj lazım
Misafir
13 Aralık 2012 20:43       Mesaj #27
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya arkadaslar lutfen röportaj yazın ben ıngılızceye cevırırım.
Misafir
4 Ocak 2014 19:16       Mesaj #28
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
LÜTFEN BANA ENGLISH RÖPORTAJ VERİN
Misafir
5 Ocak 2014 18:47       Mesaj #29
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
savaşa girdiğinizde neler hissettiniz ? Savaşa kaç yaşında girdiniz ? Savaşı kim kazandı ? Savaş sizce başarılı mıydı ?
Misafir
31 Mart 2014 20:32       Mesaj #30
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
BANADA İNGİLİZCE RÖPORTAJ LAZIM BULAN VARSA LÜTFEN GÖNDERSİN ''Kurtuluş Savaşı''Cevap Yaz En İyi Cevabı Gör
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç