Arama

Dünyaca ünlü Türk halk bilimine örnek verir misiniz? - Sayfa 22

En İyi Cevap Var Güncelleme: 15 Kasım 2013 Gösterim: 161.436 Cevap: 225
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Ocak 2012       Mesaj #211
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
açıklayıcı birşey istiyoruzz
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Ocak 2012       Mesaj #212
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çıra çalgıları nelerdir
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
10 Şubat 2012       Mesaj #213
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
biz dünyanın içinde değil dışında yaşıyoruz içinde çekirdek vardır
melike - avatarı
melike
Ziyaretçi
22 Şubat 2012       Mesaj #214
melike - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar bende sizin gibi öğrenciyim ancak akılıyım şimdi altakileri iyi okuyup yazın:
1.Türk Sanat Müziği
2.Karagöz ve Hacivat
3.El Sanatlarımız
4. Yöresel Oyunlarımız
5.Tiyatro
Bunlar işte dünyaca ünlü Türk Sanatlarındandır


Veya Şunlardır:
Orhun Kitabeleri
Dîvânü Lügâti't Türk (Kaşgarlı Mahmut)
Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip)
Dede Korkut Hikayeleri
Keloğlan Masalları
Nasreddin Hoca
Karagöz ile Hacivat
Yunus Emre
Mevlana
Yağlı güreş
Cirit sporu
Okçuluk
Nevruz
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
29 Şubat 2012       Mesaj #215
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
atatürk ve biz türkler sayesinde ilerlemiş ve gelişmiş bir ülke olarak bulunuyoruz
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
14 Mart 2012       Mesaj #216
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
THB 501 Halkbilimi Tarihi (3 kredi-saat, zorunlu)
Dünyada halkbilimi kavram ve teriminin ortaya çýkýþ nedenleri, halkbiliminin sosyal bilimler alanýnda zaman içinde kazandýðý yer ve önemi, yapýlan çalýþmalarýn seyri ve sonuçlarý, Türk halkbilimi tarihçesini de kapsayacak þekilde anlatýlmaktadýr.
THB 503 Türk Halk Edebiyatý-1 (3 kredi-saat, zorunlu)
Türk Edebiyatýnýn sözlü ortamda yaratýlan ürünlerini oluþturan mit, efsane, destan, masal, halk hikayesi gibi türleri, halkbiliminin amaç, kuram ve yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 505 Halkbilimi Müzeciliði ( 3 kredi-saat, seçmeli)
Halkbiliminin inceleme alanýna giren ürünlerin nasýl müzelenmesi gerektiði konusu, genel müzecilik, etnografya müzeciliði ve açýk-hava müzeciliði gibi yaklaþýmlar deðerlendirilmekte ve dünyadaki örnekler incelenerek Türk halkbilimi müzeciliðinin sorunlarý tartýþýlmaktadýr.
THB 507 Halk Tiyatrosu (3 kredi-saat, seçmeli)
Köy seyirlik oyunlarý, Çocuk oyunlarý, Karagöz, Meddah, Orta oyunu gibi “temsil” ve “canlandýrma”ya yönelik halkbilimi ürünleri, halkbilimi kuram ve yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 509 Halk Hekimliði (3 kredi-saat, seçmeli)
Genel týp biliminin dýþýnda kalan ve halkýn inanma veya deneme yanýlma yoluyla kendi kendine bulduðu tedavi yöntemleri, koca karý ilaçlarý, efsun ocaklarý, türbe yatýr ziyaretleri baðlamlarýnda halkbiliminin çözümleme yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 511 Gelenekler ve Halk Ýnançlarý (3 kredi-saat, seçmeli)
Töre, Gelenek, Görenek ve Halk Ýnancý kavramlarý ve bu kavramlar altýnda deðerlendirilen halk tutum, davranýþ ve inanç örnekleri incelenmektedir.
YÜKSEK LÝSANS BAHAR YARIYIL DERSLERÝNÝN ÝÇERÝÐÝ
THB 502 Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri (3 kredi-saat, zorunlu)
Dünya halkbilimi çalýþmalarýnda kullanýlan belli baþlý kuram ve yöntemler üzerinde durulmakta ve bu kuram ve yöntemlerin Türk halkbilimi çalýþmalarýna uygulanma denemeleri incelenmektedir.
THB 504 Türk Halk Edebiyatý-11 (3 kredi-saat, zorunlu)
Türk Edebiyatýnýn sözlü ortamda yaratýlan ürünlerini oluþturan ve mani, türkü, ninni, atasözü, deyim, alkýþ, kargýþ, bilmece olarak adlandýrýlan türleri, halkbiliminin amaç, kuram ve yöntemlerine göre incelenmektedir.
THB 506 Türk El Sanatlarý (3 kredi-saat, seçmeli)
Geleneksel Türk el sanatý olarak tanýmlanan ürünler ve bu ürünleri üreten meslekler, halkbiliminin hedef ve kuramlarý çerçevesinde incelenmektedir.
THB 508 Halkbilimi Animasyon Tasarýmcýlýðý (3 kredi-saat, seçmeli)
Halkbilimi ürünlerinin baþta turizm ve medya sektörü olmak üzere çaðdaþ kültür üretim ve tüketim ortamlarýnda yeniden yaratýlmasý, canlandýrýlmasý veya kullanýlmasý süreçlerinin doðurduðu sonuçlar deðerlendirilmekte ve bu alanýn geliþtirilmesi yaklaþýmlarý incelenmektedir.
THB 510 Halk Müziði ve Oyunlarý (3 kredi-saat, seçmeli)
Türk halk müziði, Türk halk çalgýlarý ve Türk halk oyunlarý, halkbilimi kuram ve yöntemleri çerçevesinde incelenmektedir.
THB 512 Þölen, Þenlik ve Festivaller (3 kredi-saat, seçmeli)
Halk þölenleri, þenlikleri ve festivalleri kapsamýnda yerel veya mevsimlik bayramlar ve benzeri özel gün kutlamalarý, bir yörenin öne çýkan kültür deðerleri adýna yapýlan festivaller ve bunlarýn kültürel etki ve sonuçlarý incelenmektedir.


Kaynak: Dünyaca ünlü Türk halk bilimine örnek verir misiniz?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Ekim 2013       Mesaj #217
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen daha açıklayıcı bilgi istiyorum
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
23 Ekim 2013       Mesaj #218
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkdşlr dünyca ünlü trk halk bilimi örnekleri verirmisniz
cokgulumse - avatarı
cokgulumse
Ziyaretçi
4 Kasım 2013       Mesaj #219
cokgulumse - avatarı
Ziyaretçi
orhun kitabeleri - kutadgu bilig - dede korkut hikayeleri - keloğlan masalları - nasreddin hoca - karagöz ile hacivat - yunus emre - mevlana - yağlı güreş - cirit sporu - okçuluk - nevruz - kaşagarlı mahmut - yusuf han hacip - BENDEN BU KADAR ! ! !
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Kasım 2013       Mesaj #220
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yağlı güreşi hepiniz araştırın çok güzel bilgile edineceksiniz eminim iyi çalışmalar iyiki bilgisayar varmış beeeee adım seldanur

Benzer Konular

29 Mayıs 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap
2 Mart 2010 / Misafir Cevaplanmış
6 Mayıs 2010 / Misafir Soru-Cevap