Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 2 Ocak 2017  Gösterim: 12.536  Cevap: 5

TRT - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

22 Ekim 2009 14:24       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın

TRT - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Ad: TRT1.jpg
Gösterim: 234
Boyut: 21.9 KB

(TRT), devlet adına ülkenin çeşitli kesimlerinde radyo ve televizyon yayınları yapmak amacıyla özel yasayla kurulmuş, tüzel kişiliği olan kamu kurumu.

Sponsorlu Bağlantılar
Merkezi Ankara’dadır. Yurtdışında 17 merkezde muhabirleri, Kıbrıs’ta da sürekli bir haber bürosu vardır.
Türkiye’de devletçe denetlenen ilk düzenli radyo yayınları, yabancı ortaklı Telsiz Telefon TAŞ’ye verilen işletme yetkisiyle 1927’de önce Ankara’da, ardından da İstanbul’da 5’er kW gücünde iki küçük vericiyle başladı. Verici gücünün artırılmaması ve yayın kalitesinin düşüklüğü nedeniyle hükümet işletme yetkisini 1933’te bir devlet kuruluşu olan PTT’ye devretti. Ama sözleşme gereğince yayınlar 1936’ya değin Telsiz Telefon TAŞ tarafından sürdürüldü. 1933’te ülke içine uzun dalgadan yayın yapacak 120 kW gücünde bir vericiyle kısa dalgadan yurtdışma yayın yapacak 20 kW gücünde iki vericinin yapımına başlandı; bu vericiler 1938’de yayma geçti.

PTT’nin radyo yayınlarını üstlendiği 1938- 40 arasında vericilerin yayın gücü artmakla birlikte kalite yükselişi sağlanamadı. Radyo yayınlarının yönetimi 1940’ta Matbuat Umum Müdürlüğü’ne (bugün Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) bırakıldı. 1949’da orta dalga üzerinden yayın yapacak 150 kW gücündeki İstanbul vericisinin eklenmesiyle yayınların toplam gücü 300 kW’ye ulaştı ve ülke alanının yüzde 25’inde dinlenebilir duruma geldi. 1950’de 100 kW gücünde ikinci bir kısa dalga vericisi yayma geçti.

27 Mayıs 1960’taki askeri müdahaleden sonra Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Kars ve Van’da il radyoları yayma başladı. Ayrıca 1 kW gücündeki Erzurum, Diyarbakır ve İskenderun radyoları kuruldu. Radyo ve televizyon yayınlarının yönetiminin özerk ve tarafsız bir kamu iktisadi kuruluşu olarak düzenlenmesini öngören 1961 Anayasası uyarınca Mayıs 1964’te yürürlüğe giren bir yasayla Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) kuruldu.

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1963-67)


radyo yayınlarının toplam verici gücü 527 kW’ye ulaştı; böylece yayınlar ülke alanının yaklaşık yüzde 40’ına ulaşabilir duruma geldi. 1967’de 100’er kW gücündeki Erzurum ve İzmir, 300’er kW gücündeki Mersin ve Diyarbakır vericilerinin yanı sıra 250 kW gücündeki yurtdışı kısa dalga vericisinin yayına geçmesiyle toplam verici gücü 727 kW’ye yükseldi. TRT 31 Ocak 1968’de, AFC’nin bağışladığı teknik donanımla Ankara’da 5 kW gücündeki bir vericiyle ilk televizyon yayınını gerçekleştirdi. 1972’ye değin deneme niteliğinde sürdürülen bu yayınlar Ağustos 1971’den sonra 1958’den beri yayın yapan İTÜ vericisinden ve PTT’nin radyolink bağlantısından yararlanılarak İstanbul’da da izlenebildi.

II. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1968-72)


Antalya’da 600 kW gücünde bir bölge radyosu yayma başladı; bunu İstanbul’da ülkenin hemen her yerinde dinlenebilecek 1.200 kW gücündeki bir vericinin yayma geçmesi izledi. 1971’deki anayasa değişiklikleri sırasında TRT’nin özerkliği kaldırıldı, kurum “tarafsız” bir kamu iktisadi kuruluşu olarak yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda Şubat 1972’de TRT yasasında yapılan değişiklikle kurum siyasal iktidara daha bağımlı duruma geldi.

III. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1973-77)


radyo yayınlarının toplam verici gücü 4.635 kW’ye yükseldi. Böylece yayınlar nüfusun yüzde 87,5’ine, ülke alanının da yüzde 79’una ulaşabilir duruma geldi. 1974’te TRT’nin merkez, bölge ve il radyolarının birleştirilmesiyle TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 radyoları oluşturuldu. 1977 sonunda toplam televizyon verici gücü 1.417 kW’ye, verici sayısı ise, 26’sı ana verici olmak üzere 58’e ulaştı; böylece televizyon yayınlan ülke alanının yüzde 60’ında izlenebilir duruma geldi.

IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1979-83)


FM (frekans modülasyonu) radyolarının geliştirilmesine ağırlık verildi. Bu dönemin sonunda TRT 1 ve TRT 2’nin toplam verici istasyon sayısı 14’e, verici gücü 4.578 kW’ye ulaştı; TRT 3 adıyla yayın yapan FM vericilerinin sayısı ise 27’ye, toplam güçleri de 960 kW’ye yükseldi. Gene bu dönemin sonunda TRT’nin yurtdışına yayın yapan radyo verici gücü 1.750 kW’ye, verici sayısı 5’e çıktı. Planda öngörülmemesine karşın 1982’de hükümet kararıyla aşamalı olarak renkli televizyon yayını başlatıldı. 1983 sonuna değin televizyon verici gücü altı kat artarak 1.935 kW’ye, verici sayısı ise 34’ü ana verici olmak üzere 199’a yükseldi. Böylece televizyon yayınları ülke alanının yüzde 80’inde, nüfusun yüzde 9Ti tarafından izlenebilir duruma geldi. 1 Temmuz 1984’te tümüyle renkli televizyon yayınma geçildi.

1982 Anayasası’nın hükümleri doğrultusunda çıkarılan yeni Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 1984 başında yürürlüğe girdi. Yalnız TRT’yi değil, onun dışında kalan radyo ve televizyon yayınları ile öteki tüm elektronik yayınlan da düzenlemeyi öngören yasayla TRT dışında bir üst kurul olan Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu oluşturuldu. Toplam 12 üyeden oluşan bu kurulun üyelerinin sekizinin cumhurbaşkanı, dördünün de bakanlar kurulu tarafından atanması öngörülüyordu. Bu düzenlemenin görünüşte radyo ve televizyon yayınlarını siyasal iktidarların denetiminden korumayı amaçlamasına karşın yeni dönemde hükümetlerin yayınlardaki belirleyici ağırlığı yaygın bir eleştiri konusu oldu.
Ad: TRT3.jpg
Gösterim: 280
Boyut: 30.8 KB

V. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-89)


doğrultusunda Ekim 1986’da televizyon yayınlarına ikinci bir kanal (TV 2) eklendi. 1987’de “Intelsat” uydusundan kiralanan bir aktarıcıdan TV 1 ve TV 2 programlarının uydu yoluyla bütün Türkiye’yi kapsaması sağlandı. Eylül 1988’de FM vericilerinden dördüncü kanal radyo yayını başlatıldı ve TRT radyoları Radyo 1, Radyo 2, Radyo 3 ve Radyo 4 adlarıyla yeniden düzenlendi. Planda öngörülmemesine karşın Ekim 1989’da üçüncü televizyon kanalı (TV 3) ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) alanına giren 14 ile yönelik yayın yapan GAP TV yayma geçti. Şubat 1990’da Avrupa’daki Türk işçilerine yönelik yayın yapmak üzere TRT-INT (TV 5) adıyla bir televizyon kanalı daha oluşturuldu. Temmuz 1990’da da örgün ve yaygın eğitim ağırlıklı programlara ayrılan TV 4 kanalı yayma başladı. Ama TV 1 ve TV 2 dışındaki kanalların izlenebildiği alanlar henüz oldukça sınırlıydı. TRT Temmuz 1990’da turizme hizmet amacıyla Antalya’da kurulan stüdyolardan Antalya, İzmir, Denizli, Kuşadası, Nevşehir, İstanbul, Bodrum ve Marmaris vericilerinden İngilizce, Fransızca ve Almanca yayın yapan Turizm Radyosu’nu kurdu. 1993’te TRT FM adıyla yeni bir radyo yayma geçti.

Ocak 1989’da çıkarılan bir yasayla TRT vericilerinin PTT’ye devredilmesi öngörüldüyse de Anayasa Mahkemesi’nin ilgili hükümleri iptal etmesi üzerine vericiler TRT’ye geri verildi. Uydu yayınlarının 1986’dan sonra Türkiye’den de yaygın biçimde izlenmeye başlaması ve 1990’larm başlarında uydu aracılığıyla Türkiye’ye yönelik yayın yapan özel televizyonların ortaya çıkması TRT’nin televizyon yayınları üzerindeki tekelinin fiilen kırılmasına yol açtı. PTT’nin uydu aracılığıyla alman yayınları abonelere kabloyla aktarmaya başlaması bu kurumla TRT arasında yasal yetki çekişmesine yol açtı. Anayasanın 133. maddesinin Temmuz 1993’te değiştirilmesiyle TRT’nin radyo ve televizyon yayınları üzerindeki tekeline yasal olarak da son verildi.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 2 Ocak 2017 02:06


19 Kasım 2009 10:45       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu)
Ad: TRT2.jpg
Gösterim: 180
Boyut: 39.2 KB

Yurt içine ve dışına yönelik her türlü radyo ve televizyon yayımı yapmak, bunun için gerekli araç-gereçleri sağlamak, kurmak ve işletmek yetkisi olan kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluş. 1964'te 359 sayılı yasayla kuruldu. Kuruluş yasasında kurumun, her türlü yayın faaliyetlerinde Anayasa'nın özüne, Cumhuriyet'in özelliklerine, Atatürk devrim ve ilkelerine, çağdaş yayın anlayışına uygun çalışacağı; yansız haber sunacağı; Anayasa çerçevesinde karşıt görüşlere de yer vereceği; seçimlerde partiler adına yapılacak propaganda konuşmalarını, bütçe görüşmelerini vb. yansız olarak aktaracağı hükme bağlandı.

1937'de çıkarılan Telsiz Yasası'nda yapılan değişiklikle de yayın araçları kurmak, işletmek tekelini elde etti. Yine aynı yasayla TRT yönetim birimleri olan, Yönetim Kurulu, TRT Seçim Kurulu ve Genel Danışma Kurulu'nun görev ve yetkileri ile oluşma biçimleri belirlendi. Buna göre Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın üniversite rektörleri arasından seçeceği dört üye ile Millî Güvenlik Kurulu sekreterinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu ise dokuz kişiden ibaret olup buraya üniversiteler, basın, işçi ve işveren temsilcileri, tiyatro ve bale, esnaf vb. temsilcileri katılmaktadır.

1982 Anayasası ile TRT Türk Devleti'nin varlık ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzurunu, cumhuriyetin temel ilkelerini koruyacak biçimde yayın yapmakla yükümlü kılındı. TRT, uzun, orta, kısa ve çok kısa (1974'te FM) dalga olmak üzere birkaç dalgadan yayın yapar. Bu yayınlar TRT1, TRT2, TRT3, TRT4 birimlerine ayrılmış; ayrıca dışa yayın yapan "Türkiye'nin Sesi" ve "Polis Radyosu", "İstanbul Teknik Üniversitesi" radyolarını da bünyesinde toplamıştır. Türkiye'de, 1975'te nüfusun % 74'ü radyo dinliyordu. TRT, televizyon yayınlarına 1963'te Almanya ile bir yardım anlaşmasından sonra, deneme yayını olarak başladı; 1968 yılında haftanın belirli günlerinde; daha sonra da sürekli yayına geçti. 1974'te 21 ana ve 12 yardımcı vericiden yayın yapılıyordu. 1982 yılında başlayan yarı renkli yayın 1983'te haftada dört saate ulaştı. Günümüzde TV1, TV2, TV3, TV4, TV GAP,TRT AVRASYA, TRT INT kanallarından ve tamamen renkli olarak yayınını sürdürmektedir.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 2 Ocak 2017 01:48
Alvarez Ocean
3 Aralık 2009 15:21       Mesaj #3
Alvarez Ocean - avatarı
Ziyaretçi
TRT - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu yayıncılığı yapmakla görevli tek kuruluşudur.
Ad: trt2 (1).JPG
Gösterim: 179
Boyut: 68.2 KB

1 Mayıs 1964 günü çıkan TRT yasasıyla kuruldu.1990'ların başında ilk özel televizyon kanalı ve özel radyo kanalı yayına başlayana dek Türkiye'de radyo - televizyon yayıncılığı yapan tek kurum olarak hizmet verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nde televizyon ve radyo yayıncılığı konusunda ilk örnekleri oluşturdu. Günümüzde, 24 saat 10 ayrı kanaldan televizyon yayını gerçekleştirmekte, ek olarak GAP TV alanında da Güneydoğu illerine özel yayın yapmaktadır. Radyo yayıncılığı olarak 12 ayrı kanaldan izleyicilerine ulaşmakta, yine 31 ayrı dilde dış ülkelerdeki izleyicilerine yönelmektedir.

Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti'nde yayın kuruluşları arasında en büyük haber oluşumuna sahiptir. TRT, günlük ortalama 11 saatlik haber ve haber program yayını yapmaktadır. Bunun yanı sıra oluşturduğu dizi film, belgesel, drama ve televizyon yapımları ile dünyanın sayılı yayın kuruluşları arasında yer almaktadır. İleri ölçüde yetişmiş yayıncı ve yapımcı kapasitesi ile özel yayın kuruluşlarını da desteklemiştir.

Tarihçe


TRT, 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yasası ile 1964 yılında özerk kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olarak, devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla kuruldu. İlk genel müdürü Adnan Öztrak oldu.

Radyo Yayınları


İlk programlı radyo yayınına 1965 yılında geçildi ve bütün radyolar haber saatlerinde Ankara Radyosu'na bağlandılar. Aynı yıl bünyesinde "Türk Sanat ve Halk Müziği Danışma Kurulu" ve "Batı Müziği ve Çok Sesli Türk Müziği Danışma Kurulu" toplandılar. Seçim sonuçlarını vermek için ilk sabaha kadar yayın yine bu yıl yapıldı. 1966 yılında TRT kapalı devre televizyon eğitimi yayınları başladı. Spor haberleri ilk kez 1967 yılında haber bülteni ile birlikte verildi. Erzurum ve İzmir radyoları yine bu yıl içerisinde yayın hayatlarına başladılar. Televizyon yayınına yönelik çalışmalara hız verildi.

Televizyon Yayınları


1968'de deneme mahiyetinde ilk televizyon yayınını Ankara'da yaptı. Televizyon yayınlarında ilerlemeye devam eden TRT, ilk canlı spor yayını, 1971 yılında İzmir'de oynanan Karşıyaka Spor Kulübü ile İstanbulspor arasında oynanan futbol maçını naklen vererek gerçekleştirdi.

1972 yılında televizyonda ilk kez "Bedava Dünya Gezisi" adlı yabancı dizi Türkçe seslendirildi. Reklam yayınlarına başlandı. Münih 1972 Olimpiyat Oyunları'nı vererek ilk dış naklen yayını gerçekleştirdi.

Özerkliğin Kaldırılması


1971 Muhtırası'nın ardından 1972'de anayasa değişikliği sırasında TRT'nin özerkliği kaldırıldı ve kurum, "tarafsız" bir kamu iktisadi kuruluşu olarak yeniden düzenlendi.

1970'ler


Televizyon yayınları 1974 yılında 7 güne çıkarıldı. 1974 Dünya Kupası TRT'de naklen yayınlanan ilk Dünya Kupası olarak kayda geçti.

Türkiye Radyoları "TRT 1" radyoları adı altında 24 saat kesintisiz ortak yayına başladı. 1975 yılında TRT'nin ilk kez katıldığı 20'nci Eurovision Şarkı Yarışması, Stokholm'den naklen verildi. İlk renkli televizyon yayını 1976'da gerçekleşti.

1980'ler


1980 yılınının son günü, yılbaşı gecesi oryantal Nesrin Topkapı ilk kez televizyona çıktı. 1984 yılında TRT tümüyle renkli yayına geçti. Yine aynı yıl radyolar da stereo yayına başladı.

Yeni Televizyon Kanalları


1986'da ikinici televizyon kanalı TRT-2 yayına başladı. 1989 Yılında TRT-3 TRT-GAP yayına geçti. 1990 yılında "Telegün" ismi ile teleteks yayınları devreye girdi. Aynı yıl TRT-4 Yayına geçti. Ve yine aynı yıl Star1'in yayına başlamasıyla kanalların adı TV1, TV2, TV3 ve TV4 olarak değiştirildi. 1992 Yılnda TRT-Int-Avrasya yayına başladı. 1993'te kanallar yeniden TRT adını aldı. 2001 Yılında TRT bugün kullandıgı logoyu kullanmaya başladı. TRT-INT ve AVRASYA birbirinden ayrılarak yayın alanında TRT-INT ve TRT-TÜRK adıyla yayına başladılar. 2 Şubat 2006 tarihinde ise sayısal yayıncılığın test yayınına geçti.

2008 yılının Kasım ayında TRT Çocuk adlı çocuk televizyon kanalı, aynı yılın son günlerinde Kürtçe yayın yapan TRT 6 yayın hayatına başladı. 2009 yılının Nevruz bayramında ise Türk dillerini konuşan halklara hitap eden ve Azerice, Türkmence, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca dillerinde programlar yayımlayan TRT Avaz yayınına başladı.18 Ekim 2009'da ise belgesel ve turizm programları yayınlayan TRT Turizm ve Belgesel adlı kanal yayına başladı.
Son düzenleyen Safi; 2 Ocak 2017 01:51
Rios
4 Aralık 2009 10:11       Mesaj #4
Rios - avatarı
Ziyaretçi
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Devlet adına ülkenin çeşitli yerlerinde radyo ve televizyon verici istasyonları ve tesisleri kurmak, işletmek, yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve eğlendirici yayınlar yapmak, yabancı ve milletlerarası radyo ve televizyon kuruluşlarıyla münasebetleri sağlamak gayesiyle kurulmuş, tüzel kişiliği olan tarafsız kamu kuruluşu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu hakkında ansiklopedik bilgi


Devlet adına ülkenin çeşitli yerlerinde radyo ve televizyon verici istasyonları ve tesisleri kurmak, işletmek, yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve eğlendirici yayınlar yapmak, yabancı ve milletlerarası radyo ve televizyon kuruluşlarıyla münasebetleri sağlamak gayesiyle kurulmuş, tüzel kişiliği olan tarafsız kamu kuruluşu.

Dünyada radyo yayıncılığı 1920’li yıllarda baş
ladı. Türkiye’de ise ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927 tarihinde yapıldı. Yabancı Ortaklı Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi adıyla kurulan bir özel şirket radyo yayıncılığını üstlendi. Bu şirkete verilen işletme yetkisiyle Ankara ve İstanbul’da telsiz telgraf istasyonları olarak 5’er kW gücünde vericiler kuruldu ve yayına geçildi.Radyo yayınları bu vericilerden yapıldı. Şirket tarafından sürdürülen bu radyo yayıncılığı 10 yıl devam etti. Verici gücünün arttırılmaması ve yayın kalitesinin düşük olması sebebiyle, hükûmet işletme yetkisini 1936’da şirketten alıp bir devlet kuruluşu olan PTT’ye verdi. BöyleceDevlet Radyoculuğu dönemine geçilmiş oldu. Ülke içinde uzun dalgadan yayın yapacak 120 kW gücünde bir vericiyle, kısa dalgadan yurt dışına yayın yapacak 20 kW gücünde iki vericinin yapımına başlandı. Bu vericiler 28 Ekim 1938’de yayına geçti. Bu tarihte Ankara Radyosu resmen açıldı.
Ad: trt2 (2).JPG
Gösterim: 171
Boyut: 67.5 KB
PTT 1938-1940 seneleri arasında vericilerin gücünü arttırmakla birlikte yayın kalitesini yükseltemedi. Radyo yayınlarının idaresi 1940’ta Matbuat Umum Müdürlüğüne bırakıldı. 1949’da orta dalga üzerinden yayın yapacak 150 kW gücündeki İstanbul vericisinin eklenmesiyle yayınların toplam gücü 300 kW’ye ulaştı. Radyo yayınları Türkiye’nin yüzde 25’inde dinlenebilir hale geldi. 1950’de 100 kW gücünde İkinci bir kısa dalga vericisi yayına geçti. 1960’tan sonra Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Kars ve Van’da il radyoları yayına başladı. Ayrıca 1 kW gücündeki Erzurum, Diyarbakır ve İskenderun radyoları kuruldu.

1961 Anayasasında radyo ve televizyon yayınlarının idaresinin özerk ve tarafsız bir kamu iktisadî kuruluşuna verilmesi hükmü yer aldı. Bu Anayasa uyarınca 1 Mayıs 1964 tarih ve 359 sayılı kanunla Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) kuruldu. İlk genel müdürlüğüne de yönetim kurulunca oybirliğiyle Adnan Öztrak seçildi. TRT kuruluşuyla birlikte dışa açılmaya da başladı. Avrupa Yayın Birliği EBU’nun 19-22 Haziran 1964’te Viyana’da yapılan genel kurul toplantısına ilk defa TRT olarak katılındı. TRT
aynı yıl 9 Ekimde Asya Yayın Birliği ABU’ya aktif üye oldu.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1963-67) radyo yayınlarının toplam verici gücü 527 kW’ye ulaştı. Böylece Türkiye’nin yaklaşık % 40’ında radyo yayınları dinlenebilir hale geldi.

1967’de 100’er kW gücündeki Erzurum ve İzmir, 300’er kW gücündeki Mersin ve Diyarbakır vericilerinin yanı sıra 250 kW gücündeki yurtdışı kısa dalga vericisinin yayına geçmesiyle toplam verici gücü 727 kW’ye yükseldi. İkinci beş yıllık kalkınma planı döneminde (1968-72) Antalya’da 600 kW gücünde bir bölge radyosu yayına başladı. İstanbul’da ülkenin hemen her yerinden dinlenebilecek 1200 kW gücündeki bir verici yayına geçti.

Radyo yayıncılığından sonra televizyon yayıncılığı husûsunda da çalışmalara başlayan TRT teknik personel alımına başladı, Yetiştirilmek üzere Almanya’ya personel gönderdi. AFC’nin bağışladığı teknik donanımla 5 kW gücündeki bir vericiyle 31 Ocak 1968 günü TRT Ankara Televizyonu deneme yayınlarına başladı. Böylece Türkiye’de televizyon yayıncılığında da ilk adım atılmış oldu. 1969 yılında İnsanın aya ilk ayak basışıyla ilgili olarak yayınlanan filim binlerce kişi tarafından merakla seyredildi. Bir müddet deneme niteliğinde yapılan televizyon yayınları İTÜ vericisinden ve PTT’nin radyolink bağlantısından faydalanılarak İstanbul’da da takip edilebildi.

İzmir Televizyonu 7 Eylül 1970, İstanbul Televizyonu 30 Ağustos 1971 tarihinde yayına başladı. 1971’deki anayasa değişiklikleri sırasında TRT’nin özerkliği kaldırıldı. Kurum, tarafsız bir kamu iktisadî kuruluşu olarak yeniden düzenlendi.

Bu doğrultuda Şubat 1972’de TRT Kanununda yapılan değişiklikle kurum siyasî iktidara daha bağımlı hale geldi. 1972 yılında TRT Eurovision bağlantısına katıldı. 1973 yılında Türkiye-İtalya millî maçı ilk defa Eurovision aracılığıyla naklen yayınlandı.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1973-1977) radyo yayınlarının toplam verici gücü 4635 kW’ye yükseldi. Böylece, radyo yayınları Türkiye nüfûsunun % 87,5’ine ülke alanında % 79’una ulaşabilir hale geldi. 1974 senesinde merkez, bölge ve il radyolarının birleştirilmesiyle TRT 1, TRT 2 ve TRT3 radyoları teşkil edildi. Televizyon verici sayısı da arttırıldı. 1977 senesi sonunda toplanan televizyon verici gücü 1417 kW’ye, verici sayısı ise 26’sı ana verici olmak üzere 58’e ulaştı. Böylece televizyon yayınları ülke alanının % 60’ında seyredilebilir duruma geldi.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1979-83) FM(Frekans Modülasyon) radyolarının geliştirilmesine ağırlık verildi. Bu dönemin sonunda TRT 1 ve TRT 2’nin toplam verici istasyon sayısı 14’e; verici gücü 4578 kW’ye ulaştı. TRT 3 adıyla yayın yapan FM vericilerinin sayısı ise 27’ye; toplam güçleri de 960 kW’ye yükseldi. TRT’nin yurt dışına yayın yapan radyo verici gücü 1750 kW’ye; verici sayısı 5’e çıktı. 1982’de kademeli olarak renkli televizyon yayını başlatıldı. 1983 senesi sonuna kadar televizyon verici gücü altı kat artarak 1935 kW’ye verici sayısı ise 34’ü ana verici olmak üzere 199’a yükseldi. Böylece televizyon yayınları ülke alanının % 80’inde, nüfûsun % 91’i tarafından takip edilebilir duruma geldi. 1 Temmuz 1984’te tamamen renkli televizyon yayınına geçildi.

1982 anayasasında yer alan hükü
mler doğrultusunda çıkarılan yeni Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 1984 senesi başında yürürlüğe girdi. Yalnız TRT’yi değil, diğer radyo ve televizyon yayınları ile öteki bütün elektronik yayınları da düzenlemeyi hedef alan kanunla TRT dışında bir üst kurul olan Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu teşkil edildi. Toplam 12 üyeden meydana gelen bu kurulun üyelerinin sekizinin Cumhurbaşkanı, dördünün de hükûmet tarafından tayin edilmesi öngörülüyordu. Görünüşte radyo ve televizyon yayınlarını siyasî iktidarların denetiminden korumayı hedefleyen bu düzenlemeye rağmen, hükûmetlerin yayınlardaki ağırlığı büyük tenkitlere sebep olmaktadır.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-89) doğrultusunda Ekim 1986’da televizyon yayınlarına ikinci bir kanal olan TV 2 eklendi. 1987’de “İntelsat” uydusundan kiralanan TV 1 ve TV 2 programlarının uydu yoluyla bütün Türkiye’yi içine alması sağlandı. Eylül 1988’de FMvericilerinden dördüncü kanal radyo yayını başlatıldı ve TRT radyoları Radyo 1, Radyo 2, Radyo 3, Radyo 4 adlarıyla yeniden düzenlendi. Ekim 1989’da üçüncü televizyon kanalı TV 3 ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) sahasına giren 14 ile yönelik yayın yapan GAP TV yayına geçti. Şubat 1990’da Avrupa’daki Türk işçilerine yönelik yayın yapmak üzere TRT-INT (AVRASYA) adıyla bir televizyon kanalı daha kuruldu. Temmuz 1990’da örgün ve yaygın eğitim ağırlıklı programlara ayrılan TV 4 kanalı yayına başladı. TRT Temmuz 1990’da turizme hizmet gayesiyle Antalya’da kurulan stüdyolardan, Antalya, İzmir, Denizli, Kuşadası, Nevşehir, İstanbul, Bodrum ve Marmaris vericilerinden İngilizce, Fransızca ve Almanca yayın yapan Turizm Radyosunu (Radyo 5) kurdu. Yayın alanına giren bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerini dikkate alarak yayınlarını sürdüren bölge radyoları gerekli durumlarda günün belli saatlerinde Radyo 1 ile ortak yayın yapmaktadırlar. Diyarbakır, GAP, Erzurum ve Trabzon Çukurova, Antalya bölge radyoları bunlardandır.

GAP radyosu yayınını 300 kW Orta Dalga Diyarbakır, 600 kW Gaziantep, 600 kW Malatya ve uzun dalga 600 kW Van vericilerinden sürdürmektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan 22 il ve yaklaşık 12 milyon nüfus GAP Radyosu yayın sahası içindedir.

TRT’nin yurt dışına hitap eden 16 dilde yayın yapan Türkiye’nin Sesi Radyosu Türkçe yayınlarını üç posta halinde sürdürmektedir. Avrupa-Kuzeydoğu Amerika-Güneydoğu Asya’ya yayın yapan TSR I, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güneybatı ve Kuzeybatı Asya’ya yayın yapan TSR II, Balkanlara yönelik yayın yapan TSR III postaları yurt dışına yöneliktir.

Uydu yayınlarının Türkiye’den de yaygın biçimde takibine başlanması, televizyon yayınları üzerindeki TRT tekelinin kırılmasına yol açtı. PTT’nin uydu aracılığıyla alınan yayınları abonelere kabloyla aktarma gayesiyle başlattığı deneme çalışmaları PTT ile TRT arasında kanûnî yetki çekişmesine sebep oldu. Henüz yeni bir kanûnî düzenleme olmamasına rağmen yayına başlayan TGRT, SHOW TV, InterSTAR,ÊTELE ON, KANAL 6, HBB, Flash TV, ATV, Samanyolu TV, Kanal-D gibi Özel TV’ler yayınlarını sürdürmektedir. Özel televizyonların yayın yapmaları yeni bir Anayasa değişikliğini ve bu doğrultuda kanûnî düzenlemeyi gerekli kılmıştır. 1993’te yapılan bir anayasa değişikliğiyle radyo TV yayınlarındaki devlet tekeli kaldırılmış, ancak kanun henüz çıkarılmamıştır (Mart-1994).

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu yönetim kurulu, genel müdür, koordinasyon kurulu ve danışma kurulları organlarından meydana gelir. Yönetim Kurulu kurumun en yüksek karar ve İdare organıdır. Genel Müdür, kurumun yürütme organının başıdır. Genel Müdür, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun teklif ettiği üç aday arasından Bakanlar Kurulu kararıyla tayin edilir. Cumhurbaşkanınca tasdik edilir. Kurumun dört genel müdür yardımcısı vardır.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun hizmet birimleri şunlardır: Haber Dairesi Başkanlığı, Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Yayın Planlama, Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Müzik Dairesi Başkanlığı, Reklam Dairesi Başkanlığı, Televizyon Dairesi Başkanlığı, Eğitim DairesiBaşkanlığı, Sosyal İşler ve İç Hizmetler Dairesi Başkanlığı.

Kurumun, taşra teşkilatı ise; İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Çukurova, Antalya bölge müdürlükleri, Ankara radyosu müdürlüğü ve Ankara bölge vericiler müdürlüğünden ibarettir. TRT’nin Washington, Londra,
Bonn, Roma, Paris, Viyana gibi önemli merkezlerde muhabirleri ve Kıbrıs’ta devamlı haber bürosu vardır.
Son düzenleyen Safi; 2 Ocak 2017 01:53
2 Ocak 2017 00:29       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 01 Mayıs 1964’de, özel yasayla özerk tüzel bir kişiliğine sahip olarak kuruldu. 1972’deki anayasa değişiklikleri ile kurum “tarafsız” bir kamu iktisadi kuruluş olarak tanımlandı.
1982 Anayasası hükümleri doğrultusunda 1984 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu yeniden düzenlendi. Uydu yayınlarının 1986’dan sonra, Türkiye’ye yönelik yayın yapan özel televizyonların ortaya çıkması, TRT’nin 1990 yılına kadar süren televizyon yayınları üzerindeki tekelini ortadan kaldırıldı.
Ad: trt3 (2).JPG
Gösterim: 123
Boyut: 85.9 KB
Anayasanın 133. maddesinin 1993’te değiştirilmesiyle özel radyo ve televizyon yayınları serbest bırakılırken, TRT’nin özerkliği yeniden tesis edildi. TRT bugün, özerkliği ve tarafsızlığı anayasada hükme bağlanan, radyo ve televizyon ile tüm medya araçlarından yayın yapan kamu hizmeti yayıncısı olarak hizmet vermektedir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluşundan daha önce, ilk kez Türk Telsiz Telefon A.Ş.’ye bağlı olarak gerçekleştirilen radyo yayınları 1964’de TRT çatısı altında toplandı. 06 Mayıs 1927’de yayına başlayan İstanbul Radyosu’nun ardından 1928 yılında Ankara Radyosu ilk yayınlarını yaptı. Ankara ve İstanbul Radyoları 08 Eylül 1936 tarihinde PTT’ye devredildi. PTT’ye devredildikten sonra vericisi güçlendirilen Ankara Radyosu 28 Ekim 1938’de resmen işletmeye açıldı. Ekim 1938 yayınlarına ara veren İstanbul Radyosu, 19 Kasım 1949’da yayın hayatına geri döndü. II. Dünya Savaşı ile birlikte radyolar yeni kurulan Matbuat Umum Müdürlüğü’ne (Basın Yayın ve Turizm/Enformasyon Genel Müdürlüğü) bağlandı. 1950’de yayın hayatına İzmir Belediyesi’ne bağlı olarak başlayan İzmir Radyosu, 1953’ten itibaren Matbuat Umum Müdürlüğü bünyesinde yayınlarını sürdürdü.

1960’dan sonra sekiz ilde İl Radyoları kuruldu. Radyo yayınlarının yönetiminin özerk ve tarafsız bir kamu iktisadi kuruluşu olarak düzenlenmesini öngören 1961 Anayasası uyarınca, 1964 yılında 359 sayılı yasayla TRT bünyesinde devam eden radyo yayınları, vericilerinin güçlendirilmesi ile daha geniş kitlelere ve alana ulaştı. 1974 yılında, TRT’nin merkez ve bölge radyolarının birleştirilmesiyle TRT-1, TRT-2 ve TRT-3 radyo yayınları oluşturuldu.

Televizyon yayınları ise, 31 Ocak 1968’de Türkiye’nin ilk deneme televizyon yayını Ankara’da Mithatpaşa Stüdyosu’nda Mahmut Tali Öngören’in açılış konuşmasıyla başladı. Haftada 3 gün, üçer saat olarak başlayan deneme yayınları 1 yıl sonra haftada 4 güne çıktı. 1970’de İzmir Televizyonu, ardından 1971’de İstanbul Televizyonu faaliyete geçti.

1969’da astronotların Ay’a ayak basmaları ve Zeki Müren’in Ankara’da verdiği konser televizyon ekranından yansıdı. 1973’de ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün cenaze töreni naklen yayınlandı. 20 Temmuz 1974’de başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan tüm Türkiye ve Avrupa TRT yayınlarıyla haberdar oldu. Eurovision Şarkı ve Beste Yarışması’na Türkiye, ilk kez 1975’de TRT’nin organizasyonuyla girdi. 1978’de ilk kez su altı kameraları kullanılarak “Derinlerdeki Geçmiş” adlı belgesel renkli film çekildi. 1979 yılında, 5 ülkeden 133 çocuk 31 liderin katıldığı ilk 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi.

1974 yılında Televizyon yayınları haftanın her günü gerçekleştirilirken, yayınlar ülke nüfusunun %55’i (19 milyon) ve ülke yüzölçümünün %28 i (210.861 km2) tarafından izlenilir oldu. Televizyonunun Türkiye’ye gelişinin 10. yılında PTT merkezlerine kayıtlı Televizyon alıcı sayısı 2 milyon 250 bine ulaştı. Yurt içinden verilen ve yurtdışında alınan eşgüdüm, yayın, kayıt ve kurgu işlemlerini yapabilecek kapasitede olan Eurovision bağlantı merkezi 1982 yılında hizmete girdi. Giderek artan yayın saatleri ile birlikte ekran, 31 Aralık 1981 yılbaşı gecesinden itibaren renklenmeye başladı ve 1984 yılında tamamen renkli yayına geçildi.

1986 yılında televizyonun 2. kanalı TRT-2 yayın hayatına merhaba dedi. 1987’de “İntelsat” uydusundan kiralanan bir aktarıcıdan TRT-1 ve TRT-2 programları uydu yoluyla bütün Türkiye’ye ulaştı. TRT-3 ve GAP-TV, 1989 yılında hizmete girdi ve TRT’nin kanal sayısı 4’e çıktı. 1990’da ise eğitim ağırlıklı TRT-4 ile Avrupa yaşayan Türk işçilerine yönelik TRT-INT yayınları başladı. 1993’te Kafkasya ve Orta Asya’ya yönelik programların yer aldığı TRT-AVRASYA kanalı, 1995’te ise TBMM TV yayına girdi.

1998 yılında ilk yurt dışı temsilciliğimiz TRT Almanya - Berlin Temsilciliği açıldı. Bunu sırasıyla 1999 yılında Türkmenistan-Aşkabat Temsilciliği, 2000 yılında Azerbaycan-Bakü, Mısır-Kahire ve Belçika-Brüksel takip etti. 2002 yılına gelindiğinde 6'ncı yurt dışı bürosu ABD-Washington'da, 2004 yılında da Özbekistan-Taşkent bürosu açıldı.

1999 yılında TRT_SAYTEK (Sayısal Yayın Teknoloji Merkezi) kurularak internet sitesi TRT.ANASAYFA Haber, Televizyon, Radyo, Video, Podcast, Canlı, Spor, Finans, Hava Dur adresi ile yayına başladı.

2003 yılı hem Kurumumuz hem tüm Türkiye için unutulmaz bir yıl oldu. TRT ülkemiz adına katıldığı 48. Eurosion Şarkı Yarışmasını, Sertap ERENER’in yorumladığı “Every Way That I Can” şarkısıyla kazandı.

Yurt dışında da etkin bir yayıncı olan Kurumumuz 2004 yılında (ABU) Asya-Pasifik Yayın Birliği, Asiavision sözleşmesini imzaladı.

01.11.2008’de Türkiye’nin ilk ve tek yerli çocuk kanalı olma özelliği ile TRT Çocuk yayın hayatına başlarken, 01.01.2009’da farklı dil ve lehçelerde yayın yapan ilk kanal TRT-6 Kürtçe yayına başladı.

20.11.2008’de hayata geçirilen TRT-English, 30 dilde haber yayını ile yeni medya hizmet ortamındaki yayıncılar arasında dünyada 5. sırada yer aldı. Yayın yapılan bölgeyle ve bütün dünyayla ilgili sıcak gelişmeler, uzmanların görüşlerinin de yer aldığı kapsamlı, tarafsız ve doğru bir içerikle 30 dilde dünya kamuoyuna sunulmaktadır.

Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Ortadoğu’dan Kafkaslara 27 ülke ve 13 muhtar cumhuriyette yaklaşık 250 milyon nüfuslu bir coğrafyaya hitap edecek olan TRT Avaz, 21.03.2009’da yayın hayatına başlayarak Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve Türkmence programları ile yayın coğrafyasındaki bütün ülkelerin yer alacağı ve her ülkeden izleyicinin kendinden bir şeyler bulacağı “ortak kanal” oldu.

01.05.2009’da TRT-6, 06.05.2009’da TRT Nağme ile TRT Kent Radyosu, 01.07.2009’da ise TRT Türkü ile TRT Avrupa FM radyoları yayınlarına başladı.

TRT-Türk ise 08.05.2009 tarihinde uluslararası Türkçe haber ve kültür kanalı kimliğiyle yayınlarına başladı.

01.07.2009 tarihinde yayın hayatına başlayan TRT Türkü ulusal yayın yaparken, yine aynı tarihte yayına başlayan TRT Avrupa FM, TRT’nin ikinci uluslararası radyosu oldu.

TRT bugün yayınlarını 10 televizyon kanalı, 6 ulusal, 6 bölgesel, 1 yerel, 2 uluslararası radyo kanalı, 30 dilde internet haberciliği ve TRT Radyo Televizyon Dergisi “Vizyon” ile sürdürmektedir.
Son düzenleyen Safi; 2 Ocak 2017 01:53
2 Ocak 2017 01:05       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Türkiye Radyo-Tslevizyon kurumu(TRT)


devlet adına yurdun çeşitli yörelerinde radyo ve televizyon verici istasyonları ve tesisleri kurmak, işletmek, yurtiçinde ve yurtdışında eğitici, eğlendirici yayınlar yapmak, yabancı ve uluslararası radyo ve televizyon kuruluştan ile ilişkileri sağlamak amacı ile kurulmuş, tüzel kişiliği olan tarafsız kamu kurumu; 24.12.1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon kurumu kanunu ile kuruldu. 11.11.1983 tarih ve 2954 sayılı yasa ile kurumun yapısı ve çalışmaları yeniden düzenlendi (ilk düzenleme 1971 den sonra 8 mart 1972’de yapılmıştı). Kurumun merkezi Ankara'dadır. Turizm ve tanıtma bakanlığı na bağlı radyolar, 1 mayıs 1964'te ilk TRT yasası’nın yürürlüğe girmesiyle bu kuruma aktarılmıştır. 1983 tarihli yasa ile yurtiçine yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkeleri saptamak, yasada belirtilen görev ve esasların uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak üzere Radyo ve Televizyon yüksek kurulu oluşturuldu (on iki üyeden meydana gelen bu kurulun üyelerinden üçünü doğrudan Cumhurbaşkanı atar, öteki üyelerin üçünü Bakanlar kurulu, birini Bakanlar kurulu'nun onayı ile Milli güvenlik kurulu saptar, iki üye YÖK' ün belirleyeceği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir, kalan üç üye de Atatürk kültür, dil ve tarih yüksek kurumu'nca belirlenen altı aday arasından gene Cumhurbaşkanınca seçilir).

Türkiye Radyo-Televizyon kurumu yönetim kurulu, genel müdür, koordinasyon kurulu ve danışma kurulları organlarından oluşur. Yönetim kurulu, kurumun en yüksek karar ve yönetim organıdır; elektronik, kitle iletişim, hukuk, işletme ve ekonomi, sosyal bilim dalları ile sanat ve kültür alanında tanınmış kişiler arasından seçilen ve atanan altı üye ile genel müdürden meydana gelir. Genel müdür kurumun yürütme organının başıdır; Radyo ve televizyon yüksek kurulu tarafından önerilen üç aday arasından Bakanlar kurulu kararı ile atanır. Kurumun dört genel müdür yardımcısı vardır.

Türkiye Radyo-Televizyon kurumu’nun hizmet birimleri şunlardır: Haber dairesi başkanlığı, Dış yayınlar dairesi başkanlığı, Radyo dairesi başkanlığı, Televizyon dairesi başkanlığı, kurumun danışma ve denetim birimleri ise, Yayın denetleme kurulu başkanlığı. Teftiş kurulu başkanlığı, Hukuk müşavirliği, inceleme ve araştırma kurulu başkanlığıdır.

Kurumun taşra kuruluşu İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Çukurova, Antalya bölge müdürlükleri, Ankara radyosu müdürlüğü ve Ankara televizyon müdürlüğü’nden oluşur. TRT'nin yurtdışında Londra, Dublin, Sundyberg, Kopenhag, Köln, Berlin, Hamburg, Viyana, Roma, Sidney, Brüksel, Amsterdam, Chicago, Paris, Strasburg, Sofya ve Tokyo’da muhabirlikleri, Kıbrıs'ta sürekli haber bürosu vardır.

Türkiye Radyo-Televizyon kurumu Radyo I, Radyo II. Radyo III, Radyo IV veyurtdışına yayın yapan Türkiye'nin sesi ile radyo yayınlarını, TRT 1, TRT 2, TRT 3, TRT 4, Orta Asya'ya yayın yapan TRT Avrasya ve Avrupa'ya yayın yapan TRT İnt ile televizyon yayınlarını sürdürmektedir.

Türkiye Radyo-Televizyon kurumu'nun yayın tekeli, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilgili 133. maddesinin temmuz 1993'te kaldırılmasıyla sona ermiştir.

Kaynak: Büyük Larousse


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç