Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 8 Ocak 2017  Gösterim: 86.109  Cevap: 9

Türk Tarih Kurumu

Kısaca
23 Nisan 1930'da Atatürk'ün teşvikiyle Ankara'da Türk Ocakları Merkez Heyeti'ne bağlı olarak Türk Tarihi Tetkik Heyeti adıyla kurulan kurum.
Misafir
26 Ekim 2006 21:16       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Türk Tarih Kurumu (TTK), eskiden (1935’e değin) TÜRK TARİHÎ TETKİK CEMÎYETÎAd: Türk Tarih Kurumu.JPG
Gösterim: 2859
Boyut: 16.5 KB
Türk tarihi ile Türkiye tarihi konularında araştırmalar yapmak ve yayımlamakla yükümlü, tüzel kişiliği olan kamu kuruluşu.
Sponsorlu Bağlantılar

23 Nisan 1930’da Türk Ocakları VI. Kurultayımda, Türk Tarih Encümeni (1925’ten önce Tarih-i Osmani Encümeni) yerine Türk Tarihi Tetkik Heyeti adlı bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı; komisyon 4 Haziran 1930’da çalışmaya başladı. 1931’de Türk Ocağı kapatılınca, bu komisyonun yerine tüzel kişiliği olan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti oluşturuldu (15 Nisan 1931).

Tüzüğünün 1. maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin himayesinde ve Ankara’da çalışan ilmi bir cemiyet” olan kurumun amacı Türk tarihi ile Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konulan incelemek, elde edilen sonuçları da her türlü yoldan yaymaktı. Kurum Türkiye ve Türk tarihi iie ilgili ana kaynakları saptayacak ve inceleyecek, bu konularda telif ve çeviri bilimsel yapıtlarla dergiler yayımlayacaktı. Yeni buluş ve görüşlerin ortaya konması ve tartışılması için kongreler düzenlemek, kazı ve araştırmalar yoluyla yeni belgeler sağlamak da kurumun çalışma alanı içindeydi. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin adı 3 Ekim 1935’te Türk Tarih Kurumu olarak değiştirildi.
Ad: Türk Tarih Kurumu4.JPG
Gösterim: 518
Boyut: 26.9 KB
Türk Tarih Kurumu ilk tarih kongresini 1932’de topladı. Bunu her beş yılda bir toplanan kongreler izledi; bu kongrelerde çok sayıda özgün bildiriler sunuldu. Kurum 1935’ten sonra yoğun arkeolojik araştırmalar da yürüttü. Gerçekleştirilen 54 ayrı kazıyla Anadolu tarihinin erken dönemlerine ilişkin çok önemli bilgilere ulaşıldı. TTK yayıncılık alanında da 111 ayn dizi oluşturdu. 1983’e değin 400’ü aşkın kitap yayımladı. Kurum ayrıca üç ayda bir Belleteni, altı ayda bir de Belgeler adlı bilimsel araştırma ve bildiri dergileri çıkardı. Türk Tarih Kurumu Kitaplığı, Ankara’da Milli Kütüphane’den sonra en zengin kütüphane durumuna geldi.

1980’deki 12 Eylül Harekâtı’ndan sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun oluşturulması (Ağustos 1983), TTK’nın da bu kuruma bağlanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Baturalp; 8 Ocak 2017 17:25


Misafir
3 Kasım 2009 21:35       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

TÜRK TARİH KURUMU

Ad: Türk Tarih Kurumu3.JPG
Gösterim: 541
Boyut: 17.4 KB


1.Kuruluş:


Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Cumhuriyetleri Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu (TCBT)’nun önerisi üzerine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu 19/12/2005 tarih ve 510/21 sayılı kararı ile Türk Dil Kurumunda Türk Dünyası Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalışma Grubu kurulmuştur. Söz konusu grubun çalışmaları Türk Dil Kurumu bünyesinde yürütülecektir.

2.Amaç:


Türk Dünyası Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalışma Grubunun amacı; Türkiye’de ve Türk dünyasının diğer ülkelerinde bilgisayar destekli dil bilimi konusunda iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaktır.

3. Hedefler:


Çalışma Grubunun amacını gerçekleştirmek üzere yapılacak çalışmalarda öncelikle aşağıdaki hedeflere ulaşılması öngörülmektedir:
 • TCBT Çalışma Grubunun kapsamına dâhil olan ülkelerde konuyla ilgili bilimlerin kuramsal ve uygulamalı alanları ile özel kesimde çalışmalar yapanlar arasında haber ve bilgi değişimini sağlayacak yapılar oluşturmak.
 • Bilgisayar destekli dil bilimi çalışmalarının çok disiplinli bir alan olduğu düşüncesinden hareketle ilgili bütün alanlardaki, özellikle bilişim ve dil bilimi alanlarındaki uzmanların birbirleriyle iletişim kurarak ortak çalışmalarda bulunabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak, alt yapıları oluşturmak.
 • Türk dünyasında bilgisayar destekli dil bilimi alanında en yakın akraba yazı dilleri bağlamında yeni kuramlar, teknikler, uygulamalar ortaya koymak.
 • Türk dünyasındaki ülkelerde gerek bilgisayar destekli dil bilimi ve gerek diğer iş birliği alanlarında daha kolay iletişim için gereken araçları, yazılımları, birikimleri, ortamları oluşturmak, gerektiğinde temin etmek.
 • Bilişimsel dil bilimi alanında araştırma ve uygulama projelerinin ortaya atılmasına olanak vermek, proje önerilerini değerlendirmek, bunlardan öncelik ve önemleri dikkate alınarak belirlenenler için ilgili kurum ve kuruluşlara parasal destek bulma konusunda yardımcı olmak.

4. İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı


Türk dünyasında bilgisayar destekli dil bilimi alanında çalışmalar yapan üniversite, merkez, enstitü gibi kuruluşlarla bilgi paylaşımı, iş birliği ve ortak etkinlik yapar.

5.Oluşum


Çalışma grubu teknik ve asli üyelerden oluşur:

Asli Üyeler:
 • TDK’nin önerisiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunca atanan üyeler
Teknik Üyeler:
 • TCBTÇG üyesi kurum ve kuruluşlardan konuyla ilgili olanların temsilcileri,
 • Türkiye ve Türk dünyası ülkelerinde bilgisayar destekli dil bilimi konusunda çalışmakta olan akademisyenler ve uzmanlar,
 • Türkiye ve Türk dünyası ülkelerinde bilgisayar destekli dil bilimi konusunda çalışmakta olan ilgili özel kesim temsilcileri Çalışma Grubunun toplantısına davet edilecek teknik üyeler Çalışma Grubu tarafından belirlenir.

6. Yönetim


Çalışma grubunun başkanı TDK Başkanıdır, çalışma grubu kendi içinden bir başkan yardımcısı ve sekreter seçer. Grubun çalışma esasları, usulleri ile diğer mali ve idari esaslar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yasa, yönetmelik ve tüzükleri doğrultusunda yürütülür.

7. Yürütme


Bu yönergeyi Türk Dil Kurumu Başkanı yürütür.
Son düzenleyen Baturalp; 8 Ocak 2017 17:14
Misafir
23 Kasım 2010 15:32       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ad: Türk Tarih Kurumu2.JPG
Gösterim: 546
Boyut: 34.3 KB

Türk Tarih Kurumu

, ilk defa Büyük Atatürk'ün buyrukları ile 1930 yılı Nisan'ında Türk Ocağı Merkez Heyetine bağlı "Türk Ocağı Türk Tarihi Tetkik Encümeni" adı altında 16 üye ile kurulmuştur.

Atatürk'ün kurucusu ve koruyucu başkanı olduğu Türk Tarih Kurumunun amacı, Türk tarihi ile Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları incelemek ve elde edilen sonuçları her türlü yollarla yaymaktır. Türk Ocaklarının kapanması üzerine 15 Nisan 1931'de, üyeleri Cemiyetler Kanununa göre İçişleri Bakanlığına başvururak "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" adı altında bir cemiyet kurmuşlar, dil inkılâbından sonra cemiyetin adı Atatürk tarafından 1935 yılında "Türk Tarih Kurumu"na çevrilmiştir.

Kurum, yeni buluşları ve bilimsel konuları tartışmak üzere geleneksel hale gelen ve günümüze dek aralıklarla toplanan Türk Tarih Kongreleri düzenlemektedir. İlk iki kongre Atatürk'ün koruyucu başkanlığında yapılmış, kongreleri kendileri bizzat izlemişlerdir.

I. Türk Tarih Kongresi, 2-11 Temmuz 1932 yılında Ankara Halkevinde yapılmıştır. Amacı, yeni tarih görüşünün ve tarih öğretiminde tutulacak yolun öğretmenlere ve kamu oyuna anlatılması idi.

20-25 Eylül 1937 yılında Dolmabahçe'de yapılan II.Kongre, uluslararası nitelik kazanmış ve yabancı bilim adamları da bu kongreye katılmışlardır. Bu kongre, Türk tarihinin açıklanması ve belgelenmesi amacını gütmüştür.

Bakanlar Kurulu'nun 21.10.1940 tarih ve 2/14556 sayılı kararnamesi ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınan Türk Tarih Kurumu, 11.8.1983 tarih ve 2876 sayılı kanunla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı, tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olmuştur.

Türk Tarih Kurumu, birçok uluslararası bilim kuruluşuna üyedir ve Uuslararası Akademiler Birliğinin Türkiye üyesidir.

Amaç ve Görevleri:
Atatürk'ün emir ve isteği üzerine, yüksek koruyuculuğu altında kurulmuş olan Türk Tarih Kurumu; Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini bilimsel yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak ve bunlara dayanarakda Türk tarihini ve Türkiye tarihini yazmak amacı ile 2876 Sayılı Kanunla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur.

2876 Sayılı Kanuna göre Türk Tarih Kurumu'nun görevleri:
 • Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak, incelemek, bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları eserleri yayımlamak,
 • Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçeye çevirmek, yaymak ve yayımlamak,
 • Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve dokümantasyon merkezleri kurmak niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak,
 • (1), (2) ve (3) bendlerinde belirlenen kaynaklara dayanarak Türk ve Türkiye tarihini yazmak ve yayımlamak,
 • Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sergiler ve geziler düzenlemek,
 • Millî varlığımızın devamında temel unsurlardan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihi araştırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek her türlü tedbirleri almak, gerekli çalışma plân ve programlarını yapmak,
 • Amaç ve görevleriyle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında Türk ve Türkiye tarihi üzerinde çalışan, araştırma ve yayınlar yapan kurum, kuruluş ve araştırma merkezleri ile, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek,
 • Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
 • Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve 2876 Sayılı Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
Son düzenleyen Baturalp; 8 Ocak 2017 17:27
x_güzel
15 Aralık 2010 19:38       Mesaj #4
x_güzel - avatarı
Ziyaretçi
Ad: Türk Tarih Kurumu5.JPG
Gösterim: 503
Boyut: 45.9 KB

Türk Tarih Kurumu

, Nisan 1931' de "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" adı altında kurulan Kurum'un adı 3 Ekim 1935'te Türk Tarih Kurumu'na çevrildi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Anayasamızın 134. maddesi gereğince 2876 sayılı kanunla 17.08.1983 tarihinde kurulmuştur.


Anayasa Maddesi:Madde 134: Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak amacıyla; Atatürk’ün manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel kişiliğine sahip “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” kurulur.
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen malî menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.

Türk Tarih Kurumu, ilk kez Büyük Atatürk’ün buyrukları ile 1930 yılı Nisan’ında Türk Ocağı Merkez Heyetine bağlı “Türk Ocağı Türk Tarihi Tetkik Encümeni” adı altında 16 üye ile kurulmuştur.

Atatürk’ün kurucusu ile koruyucu başkanı olduğu Türk Tarih Kurumunun amacı, Türk tarihi ile Türkiye tarihini, bunlarla ilgili konuları incelemek, elde edilen sonuçları her türlü yollarla yaymaktır.

Türk Ocaklarının kapanması üzerine 15 Nisan 1931′de, üyeleri Cemiyetler Kanununa göre İçişleri Bakanlığına başvururak “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” adı altında bir dernek kurmuşlar, dil devriminden sonra derneğin adı Atatürk tarafından 1935 yılında “Türk Tarih Kurumu”na çevrilmiştir.

Kurum, yeni buluşlar ile bilimsel konuları tartışmak üzere geleneksel hale gelen, günümüze dek aralıklarla toplanan Türk Tarih Kongreleri düzenlemektedir. İlk iki kongre Atatürk’ün koruyucu başkanlığında yapılmış, kongreleri kendileri bizzat izlemişlerdir.

Ad: Türk Tarih Kurumu1.JPG
Gösterim: 506
Boyut: 37.8 KB
1. Türk Tarih Kongresi, 2-11 Temmuz 1932 tarihlerinde Ankara Halkevinde yapılmıştır. Amacı, yeni tarih görüşü ile tarih öğretiminde tutulacak yolun öğretmenler ile kamu oyuna anlatılması idi.

20-25 Eylül 1937 yılında Dolmabahçe’de yapılan II.Kongre, uluslararası nitelik kazanmış, yabancı bilim adamları da bu kongreye katılmışlardır. Bu kongre, Türk tarihinin açıklanması ile belgelenmesi amacını gütmüştür.

Bakanlar Kurulu’nun 21.10.1940 tarih, 2/14556 sayılı kararnamesi ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınan Türk Tarih Kurumu, 11.8.1983 tarih, 2876 sayılı kanunla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı, tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olmuştur. Türk Tarih Kurumu, birçok uluslararası bilim kuruluşuna üyedir. Uuslararası Akademiler Birliğinin Türkiye üyesidir.

Amaç ve Görevleri :
Atatürk’ün emir ile isteği üzerine, yüksek koruyuculuğu altında kurulmuş olan Türk Tarih Kurumu; Türk tarihi ile Türkiye tarihini, bunlarla ilgili konuları, Türklerin uygarlığa hizmetlerini bilimsel yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak, yayımlar yapmak ile bunlara dayanarakda Türk tarihini, Türkiye tarihini yazmak amacı ile 2876 Sayılı Kanunla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı, tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur.

2876 Sayılı Kanuna göre Türk Tarih Kurumu’nun görevleri :
 • Türk tarihi ile Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak, incelemek, bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları yapıtları yayımlamak,
 • Türk ile Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçeye çevirmek, yaymak, yayımlamak,
 • Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ile dokümantasyon merkezleri kurmak niteliği belirlenen belge ile malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak, yaptırmak,
 • (1), (2) ile (3) bendlerinde belirlenen kaynaklara dayanarak Türk ile Türkiye tarihini yazmak, yayımlamak,
 • Yeni buluşlar ile bilimsel konuları yaymak, tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sergiler ile geziler düzenlemek,
 • Millî varlığımızın devamında temel öğeleri biri olan tarih sevgisini ile bilincini kökleştirecek, yaygın hale getirecek, tarihi araştırmaları ile çalışmaları özendirecek, destekleyecek her türlü tönlemi almak, gerekli çalışma plân ile programlarını yapmak,
 • Amaç ile görevleriyle ilgili olarak yurt içinde, yurt dışında Türk ile Türkiye tarihi üzerinde çalışan, araştırma, yayınlar yapan kurum, kuruluş ile araştırma merkezleri ile, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, kitap, yayın ile orijinallerinden çoğaltılmış belge değiş-tokuşu yapmak,
 • Yüksek Kurulun onayı ile yerli ya da yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ile çalışmalar yapmak,
 • Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun, ayrıca 2876 Sayılı Kanunun verdiği öteki görevleri yerine getirmek.

TURK TARIH KURUMU


Türk Tarih Kurumu Türk tarihi ve Türkiye tarihi konularında araştırmalar yapmak ve yayınlamakla vazifeli kamu kurumu. Osmanlı Devleti zamanında faaliyet gösteren Tarih-i Osmani Encümeni adlı cemiyetin yerine Cumhuriyetten sonra Türk Tarih Encümeni kuruldu. 23 Nisan 1930 da toplanan Türk Ocakları 6. Kurultayı’ndaAtatürk’ün emri doğrultusunda Türk Tarih Encümeni yerine Türk Tarihi Tedkik Heyeti adlı bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı.

Ankara’da Türk Ocakları Merkez Heyetine bağlı olarak kurulan komisyon, 4 Haziran 1930’da çalışmaya başladı. 1931’de Türk Ocakları kapatılınca bu komisyon, 15 Nisan 1931’de tüzel kişiliği olan Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti adlı bir dernek durumuna getirildi.

Tüzüğünde amacı
Türk tarihiyle Türkiye tarihi ve bunlarla ilgili konuları incelemek ve elde edilen neticeleri her türlü yolla yaymak biçiminde belirtilen Türk Tarih Tedkik Cemiyeti ilk tarih kongresini 1932’de topladı. Bunu her beş yılda bir toplanan kongreler takip etti. Cemiyetin adı 3 Ekim 1935’te Türk Tarih Kurumu olarak değiştirildi. Yeni buluş ve görüşlerin ortaya konması ve tartışılması için kongreler düzenlemek, kazı ve araştırmalar yoluyla yeni belgeler sağlamak gibi gayeleri de olan kurum, 1935’ten sonra yoğun arkeolojik araştırmaları yürüttü.

Gerçekleştirilen 54 ayrı kazıyla Anadolu tarihinin erken dönemleriyle ilgili çok önemli bilgilere ulaşıldı. Her beş yılda bir milletlerarası nitelikte Türk Tarih Kongresini topladı. Bu kongrelerde çok sayıda bildiriler sunuldu. Yayıncılık alanında da 111 ayrı dizide eserler yayınladı. Kuruluşundan 1983 senesine kadar 400’ü aşkın kitap yayımladı. Üç ayda bir Belleten, altı ayda bir Belgeler adlı bilimsel araştırma ve bildiri dergilerini çıkardı. Türk Tarih Kurumu Kitaplığı Ankara’da Millî Kütüphaneden sonra en zengin kütüphane durumuna geldi. 12 Eylül 1980 harekatından sonra Ağustos 1983’te Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kurulmasıyla, Türk Tarih Kurumunun da bu kuruma bağlanması kararlaştırıldı. Halen Ankara’da bulunan kurumun merkez binası yanında bir basımevi ve bir kütüphanesi vardır. Kurum üç ayda bir Belleten adlı dergi yayımlamaktadır.

Tarihçesi
Türk Tarih Kurumu, 15 Nisan 1931 günü 16 üye ile Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla kurulmuştur. 3 Ekim 1935’te ismi Türk Tarih Kurumu olarak değiştirilmiştir. 1983 yılında çıkarılan bir yasa ile TC Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı bir kuruluş durumuna gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk, vasiyetnamesinde Türk Tarih Kurumu için de parasal varlığından bir pay ayırmıştır. Kurumun ana geliri, Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisse senetlerinden oluşmaktadır. Daha sonra gelen cumhurbaşkanları Türk Tarih Kurumu’nun koruyucu başkanlarıdır.

Kurum, çalışmalarına Ankara’daki Türk Ocağı Halk Evleri binasında başlamıştı. 1940 yılı sonunda Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi binasına taşınmış, 12 Kasım 1967’de ise kendi binasına geçmiştir. Projesi Turgut Cansever’e ait olan ve Nail Çakırhan tarafından yapılan bu bina, Türkiye’de çağdaş mimarlığın önde gelen eserlerinden birisidir ve 1980 yılında Uluslararası Ağahan Mimarlık Ödülü’nü kazanmıştır.

Görevleri


2876 sayılı kanunun 55. Maddesi kurumun görevlerini aşağıdaki gibi tarifler;

Madde 55 - Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda, Türk Tarih Kurumu''nun görevleri şunlardır :
 • Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak,incelemek, bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları ve eserleri yayınlamak,
 • Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçe’ye çevirmek, yaymak ve yayımlamak,
 • Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve dokümantasyon merkezleri kurmak, niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak,
 • (a) (b) ve (c) bentlerinde belirlenen kaynaklara dayanarak Türk tarihi ve Türkiye tarih yazmak ve yayımlamak,
 • Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sergiler ve geziler düzenlemek,
 • Millî varlığımızın devamında temel unsurlardan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihî araştırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek her türlü tedbiri almak, gerekli çalışma plan ve programlarını yapmak,
 • Amaç ve görevleriyle ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında Türk veya Türkiye tarihi üzerinde çalışan, araştırma ve yayın yapan kurum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek,
 • Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
 • Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Etkinlikleri


Türk Tarih Kurumu, Türk tarihi ve Türkiye tarihini incelemek ve sonuçları yaymak için konferanslar, seminerler, kongreler, anma törenleri, sergiler düzenler; kazılar yaptırır, kitaplar yayınlar; kurumun üyeleri uluslararası kongre ve seminerlere katılarak bildiri sunar.

Türk Tarih Kongreleri


Geleneksel olarak düzenlenen Türk Tarih Kongreleri Türk Tarih Kurumu’nun en bilinen etkinliklerindendir. İlk iki Türk Tarih Kongresi, Atatürk’ün koruyucu başkanlığında gerçekleşmiştir.

1. Türk Tarih Kongresi
11 Temmuz 1932’de Ankara Halkevi’nde gerçekleşti. Amacı, yeni tarih görüşü ve tarih öğretiminde izlenecek yolun öğretmenlere aktarılması idi.

Yayınlar


1937 yılından beri yayınlanan Belleten adlı yayın, dört ayda bir yayınlanır. Kurum tarafından 1964’ten beri çıkarılan Belgeler adlı bir başka yayın ise Türk belgeliğindeki (arşivindeki) belgeleri açıklamalı olarak yayınlar. 1991 yılında sadece bir sayı olarak yayımlanan Höyük adlı yayında kazı raporlarını yayınlamaktadır.

Kazılar


22 Ağustos 1935te, Kurumun kendi parası ve kendi elemanlarıyla başlattığı ilk kazı Alacahöyük Kazısıdır. Bunu Trakya ve Anadolunun türlü bölgelerinde yapılan kazı ve arkeolojik araştırmalar izlemiştir. Bu kazılardan çıkan eserler pek çok müzede sergilenmektedir.

Uluslararası Bilim Kurumlarında Üyelik


Türk Tarih Kurumu, Uluslararası Akademiler Birliği’nin (International Union of Academies-IUA) Türkiye’deki tek üyesidir.

Kütüphane


Tarih ve kazıbilim (arkeoloji) alanında ülkenin en büyük kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu kütüphanesidir. Kurum, Türkiye’nin son çağlar tarihi için de zengin bir belgeliğe sahiptir..

Türk Tarih Kurumu


Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacıyla Atatürk'ün direktifiyle 1931 yılında kurulan araştırma kurumudur. Kurumun merkezi Ankara'dadır.

Kurum, 15 Nisan 1931 günü 16 üye ile Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla kurulmuştur. 3 Ekim 1935'te ismi Türk Tarih Kurumu olarak değiştirilmiştir. 1983 yılında çıkarılan bir yasa ile T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı bir kuruluş haline gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk, vasiyetnamesinde Türk Tarih Kurumu için de parasal varlığından bir pay ayırmıştır. Kurumun ana geliri, Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisse senetlerinden oluşmaktadır. Daha sonra gelen cumhurbaşkanları Türk Tarih Kurumu'nun koruyucu başkanlarıdır.

Kurum, çalışmalarına Ankara'daki Türk Ocağı Halk Evleri binasında başlamıştı. 1940 yılı sonunda Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi binasına taşınmış, 12 Kasım 1967'de ise kendi binasına geçmiştir. Projesi Turgut Cansever'e ait olan ve Nail Çakırhan tarafından yapılan bu bina, Türkiye'de çağdaş mimarlığın önde gelen eserlerinden birisidir ve 980 yılında Uluslararası Ağahan Mimarlık Ödülü'nü kazanmıştır.

Türk Tarih Kurumu Faaliyetleri


Türk Tarih Kurumu, Türk Tarihi ve Türkiye Tarihini incelemek ve sonuçları yaymak için konferanslar, seminerler, kongreler, anma törenleri, sergiler düzenler; kazılar yaptırır, kitaplar yayınlar; kurumun üyeleri uluslararası kongre ve seminerlere katılarak bildiri sunar.

Türk Tarih Kurumu Kongreleri


Geleneksel olarak düzenlenen Türk Tarih Kongreleri Türk Tarih Kurumu'nun en bilinen etkinliklerindendir. İlk iki Türk Tarih Kongresi, Atatürk'ün koruyucu başkanlığında gerçekleşmiştir.
 • 1. Türk Tarih Kongresi, 2-11 Temmuz 1931'de Ankara Halkevi'nde gerçekleşti. Amacı, yeni tarih görüşü ve tarih öğretiminde izlenecek yolun öğretmenlere aktarılması idi.
 • 2. Türk Tarih Kongresi, 20-25 Eylül 1937'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşti.Uluslararası nitelikteki bu kongrede Türk tarihinin açıklanması ve belgelenmesi amacı güdüldü.
 • 3. Türk Tarih Kongresi, 15 -2 0 Kasım 1943
 • 4. Türk Tarih Kongresi, 10-15 Kasım 1948
 • 5. Türk Tarih Kongresi, 12-17 Nisan 1956
 • 6. Türk Tarih Kongresi, 20-26 Ekim 1961
 • 7. Türk Tarih Kongresi, 25-29 Eylül 1970
 • 8. Türk Tarih Kongresi,11-15 Ekim 1976
 • 9. Türk Tarih Kongresi, 21 25 Eylül 1981
 • 10. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986
 • 11. Türk Tarih Kongresi, 5-9 Eylül 1990
 • 12. Türk Tarih Kongresi, 12-16 Eylül 1994
 • 13. Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999
 • 14. Türk Tarih Kongresi, 9-13 Eylül 2002

Atatürk Yıllık Konferansları


Kurum, 1963 yılından beri Atatürk Yıllık Konferansları düzenlemektedir.

Yayınlar


1937 yılından beri yayınlanan Belleten adlı yayın, kurumun süreli yayınır.Kurum tarafından 1964'ten beri çıkarılan Belgeler adlı bir başka yayın ise Türk arşivindeki belgeleri açıklamalı olarak yayınlar. 1991' den bu yana Höyük adlı yayın kazı raporlarını yayınlamaktadır.

Kazılar


22 Ağustos 1935'te, Kurum'un kendi parası ve kendi elemanlarıyla başlattığı ilk kazı Alacahöyük Kazısı'dır. Bunu Trakya ve Anadolu'nun türlü bölgelerinde yapılan kazı ve arkeolojik araştırmalar izlemiştir. Bu kazılardan çıkan eserler pek çok müzede sergilenmektedir.

Uluslararası Bilim Kurumlarında Üyelik


Türk Tarih Kurumu, Uluslararası Akademiler Birliği'nin (International Union of Academies-IUA) Türkiye'deki tek üyesidir.

Kütüphane


Tarih ve arkeoloji alanında ülkenin en büyük kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesidir. Kurum, Türkiye'nin son çağlar tarihi için de zengin bir arşive sahiptir.

Türk Tarih Kurumu Başkanları
 • Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu (1993-?)
 • Turgay öz (1988-?
 • Yaşar Yücel (1983-1993)
 • Sedat Alp (1982-1983)
 • Yusuf Akçura (1932-1935)
Son düzenleyen Baturalp; 8 Ocak 2017 17:39
ensar_yıldırım
20 Ekim 2011 15:08       Mesaj #5
ensar_yıldırım - avatarı
Ziyaretçi

Türk Tarih Kurumu

Türk tarihi ve Türkiye tarihi konularında araştırmalar yapmak ve yayınlamakla vazifeli kamu kurumu. Osmanlı Devleti zamanında faaliyet gösteren Tarih-i Osmani Encümeni adlı cemiyetin yerine Cumhuriyetten sonra Türk Tarih Encümeni kuruldu. 23 Nisan 1930 da toplanan Türk Ocakları 6. Kurultayı’nda Atatürk’ün emri doğrultusunda Türk Tarih Encümeni yerine Türk Tarihi Tedkik Heyeti adlı bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı.

Ankara’da Türk Ocakları Merkez Heyetine bağlı olarak kurulan komisyon, 4 Haziran 1930’da çalışmaya başladı. 1931’de Türk Ocakları kapatılınca bu komisyon, 15 Nisan 1931’de tüzel kişiliği olan Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti adlı bir dernek durumuna getirildi.

Tüzüğünde amacı, Türk tarihiyle Türkiye tarihi ve bunlarla ilgili konuları incelemek ve elde edilen neticeleri her türlü yolla yaymak biçiminde belirtilen Türk Tarih Tedkik Cemiyeti ilk tarih kongresini 1932’de topladı. Bunu her beş yılda bir toplanan kongreler takip etti. Cemiyetin adı 3 Ekim 1935’te Türk Tarih Kurumu olarak değiştirildi. Yeni buluş ve görüşlerin ortaya konması ve tartışılması için kongreler düzenlemek, kazı ve araştırmalar yoluyla yeni belgeler sağlamak gibi gayeleri de olan kurum, 1935’ten sonra yoğun arkeolojik araştırmaları yürüttü. Gerçekleştirilen 54 ayrı kazıyla Anadolu tarihinin erken dönemleriyle ilgili çok önemli bilgilere ulaşıldı. Her beş yılda bir milletlerarası nitelikte Türk Tarih Kongresini topladı. Bu kongrelerde çok sayıda bildiriler sunuldu. Yayıncılık alanında da 111 ayrı dizide eserler yayınladı.

Kuruluşundan 1983 senesine kadar 400’ü aşkın kitap yayımladı. Üç ayda bir Belleten, altı ayda bir Belgeler adlı bilimsel araştırma ve bildiri dergilerini çıkardı. Türk Tarih Kurumu Kitaplığı Ankara’da Millî Kütüphaneden sonra en zengin kütüphane durumuna geldi. 12 Eylül 1980 harekatından sonra Ağustos 1983’te Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kurulmasıyla, Türk Tarih Kurumunun da bu kuruma bağlanması kararlaştırıldı. Halen Ankara’da bulunan kurumun merkez binası yanında bir basımevi ve bir kütüphanesi vardır. Kurum üç ayda bir Belleten adlı dergi yayımlamaktadır.
Son düzenleyen Baturalp; 8 Ocak 2017 19:56
Chelsea_Eny
21 Kasım 2011 16:55       Mesaj #6
Chelsea_Eny - avatarı
Ziyaretçi

TÜRK TARİH KURUMU

Ad: Türk Tarih Kurumu2.JPG
Gösterim: 487
Boyut: 24.2 KB


Türk Tarih Kurumu'nun yeniden düzenlenmesi
Madde 53 - "Atatürk'ün emir ve isteği üzerine, yüksek koruyuculuğu altında" kurulmuş olan Türk Tarih Kurumu, tüzelkişiliğe sahip, bilimsel hizmet ve faaliyette bulunacak bir kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilmiş ve yeniden düzenlenmiştir.

Türk Tarih Kurumu'nun amacı


Madde 54 - Türk Tarih Kurumu'nun amacı, Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini, ilmî yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak, bunlara dayanarak da Türk tarihini ve Türkiye tarihini yazmaktır.

Türk Tarih Kurumu'nun görevleri


Madde 55 - Bu Kanunun ilkeleri doğrultusunda, Türk Tarih Kurumu'nun görevleri şunlardır :

a) Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak,incelemek, bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları ve eserleri yayınlamak,
b) Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçe’ye çevirmek, yaymak ve yayımlamak,
c) Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve dokümantasyon merkezleri kurmak, niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak,
d) (a) (b) ve (c) bentlerinde belirlenen kaynaklara dayanarak Türk tarihi ve Türkiye tarihini yazmak ve yayımlamak,
e) Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sergiler ve geziler düzenlemek,
f) Millî varlığımızın devamında temel unsurlardan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek, geliştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihî araştırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek her türlü tedbiri almak, gerekli çalışma plan ve programlarını yapmak,
g) Amaç ve görevleriyle ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında Türk veya Türkiye tarihi üzerinde çalışan, araştırma ve yayın yapan kurum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek,
h) Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
ı) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Türk Tarih Kurumu'nun üyeleri


Madde 56 - Türk Tarih Kurumu'nun üyeleri, bu Kurumun organlarını oluşturan, hizmet ve faaliyetlerinde görev alan kişilerdir.

Türk Tarih Kurumu'nun üç türlü üyesi vardır :
a) Asli üye,
b) Şeref üyesi,
c) Haberleşme üyesi

Türk Tarih Kurumu'nun aslî üyeleri


Madde 57 - Türk Tarih Kurumu'nun kırk aslî üyesi vardır. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, bilimsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanıtlamış;

a) Yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen yirmi, Üyeden ibarettir.
b) Türk Tarih Kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek öğretim elemanları arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek yirmi, Üyeden ibarettir.

Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple belirtilen süreden önce üyelik sıfatlarının sona ermesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Aslî üyeler; birden fazla bilim ve uygulama kollarında veya komisyonlarda görev alabilirler.

Türk Tarih Kurumu'nun şeref üyeleri


Madde 58 - Türk Tarih Kurumu'nun şeref üyeleri şunlardır :

a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
b) Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşu için dilekçe ile başvuran ve bu kurumun kurucuları olan üyeler,
c) Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş amaçları doğrultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eserleri, eğitim ve öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleriyle kanıtlamış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalara önemli maddî veya manevî destek sağlamış, Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından Türk Tarih Kurumu Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine seçilen kişiler.

Hayatta olan şeref üyeleri, Türk Tarih Kurumu'nun Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak ederler, ancak oylamaya katılamazlar.

Türk Tarih Kurumu haberleşme üyeleri


Madde 59 - Türk Tarih Kurumu'nun haberleşme üyeleri şunlardır :

a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarında anabilim dalı Türk tarihi olan veya bu konu ile ilgisi bulunan eğitim ve öğretim alanında görevli öğretim elemanları
b) İlköğretim ve ortaöğretimde görevli tarih öğretmenleri,
c) Türk ve Türkiye tarihi konularında çalışmaları, eser ve yayınları ile katkıda bulunan Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından,

Türk Tarih Kurumu Başkanının önerisi, Yürütme Kurulunun oluru ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler, Haberleşme üyeleri, Türk Tarih Kurumunun yurt içi ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olurlar.

Türk Tarih Kurumu'nun organları


Madde 60 - Türk Tarih Kurumu'nun organları şunlardır:

a) Türk Tarih Kurumu Başkanı,
b) Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu,
c) Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu,
d) Türk Tarih Kurumu Sekreteri
e) Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları.

Türk Tarih Kurumu Başkanının nitelikleri ve Başkan Yardımcısının atanmaları


Madde 61 - Türk Tarih Kurumu Başkanı, aslî üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip adaylar arasından, Yüksek Kurulun görüşü alınarak, Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır.

Türk Tarih Kurumu Başkanının, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere aslî üyeler arasından önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak ikili müşterek kararla atanır. Türk Tarih Kurumu Başkanının bulunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini yardımcısı yerine getirir.

Türk Tarih Kurumu Başkanının görevleri


Madde 62 - Türk Tarih Kurumu Başkanı, Kurumun temsil ve yürütme organı ve ita amiridir. Görevleri şunlardır :

a) Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu ile Yürütme Kurulunun kararlarım uygular,
b) Türk Tarih Kurumunu yönetir, Yüksek Kurumla ve diğer bağlı kuruluşlarla ilişkilerini düzenler,
c) Türk Tarih Kurumu'nun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve program taslaklarını ve yıllık bütçe taslağını hazırlar, yetkili organların görüşlerine sunar,
d) Türk Tarih Kurumu ile ilgili tüzük, yönetmelik ve çalışma düzenine ilişkin yönerge taslaklarını hazırlar ve ilgili organların görüşlerine sunar,
e) Yurt içinde ve yurt dışında Türk Tarih Kurumunu temsil eder,
f) Türk Tarih Kurumu'nun yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzelkişilerle, araştırmacı ve bilim adamları ile ilişkilerini düzenler,
g) Bu Kanunla ve Yüksek Kurumca verilen diğer görevleri yerine getirir.

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu


Madde 63 - Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu, Türk Tarih Kurumu Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı ve aslî üyelerin katılması i1e oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde Bilim Kuruluna, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Türk Tarih Kurumu Sekreteri, Bilim Kurulunun toplantılarına iştirak eder ancak oylamaya katılamaz.

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun görevleri


Madde 64 - Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun görevleri şunlardır :

a) Türk Tarih Kurumu'nun amaçlarını gerçekleştirilmesi, görevlerinin tam ve etkin biçimde yerine getirilmesi için ilke kararlan almak,
b) Tüzük ve yönetmelik taslakları ile Türk Tarih Kurumu Başkanı veya Yürütme Kurulunun sunacağı hususlar hakkında görüş bildirmek veya karar vermek,
c) Türk Tarih Kurumu'nun, kısa, orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını incelemek, görüşleri ile birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
d)Yürütme Kurulunun üyelerini seçmek,
e) Bilim ve Uygulama Kolları ile komisyonlar hakkında gerekli kararları vermek, bunların çalışma düzenleri ile ilgili görüş bildirmek, gerekli seçimleri yapmak,
f) Kurum basımevinin çalışma, idare ve hesaplarının görüşülüp incelenmesinde görüş bildirmek,
g) Türk Tarih Kurumu'nun hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği hususları ile baskı ve yayın gibi konularda karar almak veya bu konularda alt çalışma grupları oluşturmak,
h) Türk Tarih Kurumu'nun yıllık bütçe ihtiyaçlarını belirlemek, bu husustaki görüşleriyle birlikte Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,
ı) Bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun çalışma esasları


Madde 65 - Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu yılda iki defa toplanır; ayrıca Kurum Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapar. Toplantı gündemi Türk Tarih Kurumu Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az bir ay önce üyelere gönderilir.

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu


Madde 66 - Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu, Türk Tarih Kurumu Başkanının başkanlığında, Başkan Yardımcısı ile Bilim Kurulunun kendi aslî üyeleri arasından seçtiği altı üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süresi üç yıl olup müşterek kararla atanırlar. Başkanın bulunmadığı hallerde, Yürütme Kuruluna Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Türk Tarih Kurumu Sekreteri veya gerektiğinde toplantıya çağrılacak Bilim ve Uygulama Kolları ve Komisyonların başkanları oylamaya katılamazlar.

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri


Madde 67 - Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır :

a) Bu Kanunun esasları ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun kararlan uyarınca Kurumun bilimsel,idarî ve mâli işlerini yürütmek, bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almak,
b) Türk Tarih Kurumu'nun bilimsel çalışmalarının düzenlenmesine; Bilim ve Uygulama Kolları ile Komisyonların kurulmasına, belirli konularda yurt içi veya yurt dışı araştırma ve incelemeler için uzman ekiplerinin oluşturulmasına ve bunların çalışma esaslarına ilişkin kararlar almak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
c) Türk Tarih Kurumu'nun kısa; orta ve uzun vadeli çalışma plan ve programlarını hazırlatmak, incelemek ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
d) Türk Tarih Kurumu'nun çalışma düzenine ilişkin yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
e) Türk Tarih Kurumu'nun amaçlan doğrultusunda, basımevinin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili karar almak,
f) Türk Tarih Kurumu'nun yıllık bütçe tasarısını hazırlamak ve Bilim Kurulunun görüşüne sunmak,
g) Türk Tarih Kurumu'nun bütçesinin uygulanmasına ilişkin kararlar almak,
h) Türk Tarih Kurumu Başkanının önerilerini görüşüp karara bağlamak,
ı) Bu Kanunun ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek.

Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun çalışma esasları


Madde 68 - Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu, ayda en az iki kere toplanır. Türk Tarih Kurumu Başkanının veya Yürütme Kurulunda bulunan en az dört üyenin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir. Toplantı gündemi Türk Tarih Kurumu Başkanınca hazırlanır.Yürütme Kurulu kararları, Yüksek Kurum Başkanlığına sunulur.

Türk Tarih Kurumu Sekreteri


Madde 69 - Türk Tarih Kurumu Sekreteri, yükseköğrenim görmüş, idarî tecrübeye ve Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sahip adaylar arasından, Türk Tarih Kurumu Başkanının önerisi üzerine ve genel hükümlere göre atanır.

Türk Tarih Kurumu Sekreteri, Kurumun idarî ve malî işlerinin yürütücüsü ve koordinatörüdür. Türk Tarih Kurumunun idarî hizmet ve faaliyetlerini yürütür ve bu Kanunda gösterilen diğer görevleri yerine getirir.

Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları


Madde 70 - Türk Tarih Kurumu'nun Bilim ve Uygulama Kolları şunlardır :

a) Eskiçağ Bilim ve Uygulama Kolu,
b) Ortaçağ Bilim ve Uygulama Kolu,
c) Yeniçağ Bilim ve Uygulama Kolu,
d) Yakınçağ Bilim ve Uygulama Kolu.

Türk Tarih Kurumu'nun bilimsel çalışmalarını ve uygulamaya yönelik hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmek için kurulması öngörülen diğer kollar; Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile geçici veya daimî olarak kurulurlar. Gerektiğinde, bu kollar üniversitelerde de oluşturulabilir.

Bu kolların çalışma konuları ve çalışma düzenleri Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu kararında ayrıca gösterilir. Türk Tarih Kurumu Bilim ve Uygulama Kolları Başkanları, Kurumun aslî üyeleri arasından Bilim Kurulunca seçilir ve aynı Kurulca görevlerine son verilebilir. Bu kolların ilişkilerini Başkanları düzenler, çalışma ve faaliyetlerin den ve görevlerinin yerine getirilmesinden Başkanlar sorumludur. Kolların faaliyet raporları her üç ayda bir Türk Tarih Kurumu Başkanlığına sunulur.

Türk Tarih Kurumu komisyonları


Madde 71 - Türk Tarih Kurumu'nun yayın, kitaplık, arşiv ve dokümantasyon merkezi işlerini ve basımevinin faaliyetlerini düzenlemek ve gözetmek üzere, Yürütme Kurulunun önerisi, Bilim Kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayı ile aşağıda gösterilen komisyonlar kurulur :

a) Yayın Komisyonu,
b) Kitaplık Komisyonu,
c) Arşiv ve Dokümantasyon Komisyonu
d) Basımevi Komisyonu.

Her komisyon, Bilim Kurulunca kendi aslî üyeleri arasından seçilmiş bir başkan ve iki üye ile yeteri kadar kadrolu elemanlardan oluşur. Komisyon Başkan ve üyelerinin çalışma süreleri üç yıldır. Aslî üyelikleri devam ettiği sürece yeniden seçilebilirler. Komisyonların ilişkilerini başkanları düzenler, faaliyetlerinden, çalışma ve hizmetlerinden başkanları sorumludur. Komisyonların faaliyetlerine ait raporlar her üç ayda bir, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına sunulur.
Son düzenleyen Baturalp; 8 Ocak 2017 18:58 Sebep: sayfa düzeni
14 Ocak 2013 16:20       Mesaj #7
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam

TÜRK TARİH KURUMU (TTK)

Ad: Türk Tarih Kurumu1.JPG
Gösterim: 494
Boyut: 28.8 KB

23 Nisan 1930'da Atatürk'ün teşvikiyle Ankara'da Türk Ocakları Merkez Heyeti'ne bağlı olarak Türk Tarihi Tetkik Heyeti adıyla kurulan kurum.

Türk Ocakları'nın kapatılması üzerine 15 Nisan 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla dernek hâline getirildi. 25 Mayıs 1940'ta Türk Tarih Kurumu adını aldı. Kurumun amacı Türk tarihini incelemek, elde edilen bilgileri çeşitli yollardan yaymak ve yayımlamak, Türk tarihi hakkında yeni veriler elde edebilmek için yurdun çeşitli yörelerinde kazılar yapmak, başka dillerde yazılmış olan kaynakları Türkçeye çevirmek olarak belirlendi. İlk olarak 16 üyeyle kurulan kurumun üye sayısı daha sonra 41 olarak sınırlandı. Atatürk, vasiyetnamesinde belirttiği bir maddeyle kuruma sağlam bir gelir kaynağı bırakmıştı. 1983'e kadar özerk bir kurumken, 1982 Anayasası'yla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlandı. Kurumun bir merkez binası, bir basımevi ve çok zengin bir kütüphanesi vardır.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen Baturalp; 8 Ocak 2017 19:02 Sebep: başlık düzenlendi. resim eklendi.
Baturalp
1 Ocak 2017 00:56       Mesaj #8
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

Türk Tarih Kurumu

Ad: Türk Tarih Kurumu4.JPG
Gösterim: 489
Boyut: 40.6 KB

Türk Tarih Kurumu Atatürk'ün eseridir. Türk ulusunun büyüklüğüne ve üstün uygarlık yeteneklerine içten inanmış olan Atatürk, onu en uygar milletlerin düzeyine çıkarmak için önce tarihini bilmesi ve bunun içinde onu ilk kaynaklardan kendisinin araştırarak öğrenmesi gerektiğine inanıyordu. Atatürk'ün direktifleriyle, 16 üye tarafından, 15 Nisan 1931' de "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" adı altında kurulan Kurum'un adı 3 Ekim 1935'te Türk Tarih Kurumu'na çevrildi.

Bakanlar Kurulu'nun 21.X.1940 gün ve 2/14556 sayılı kararnamesiyle kamu yararına çalışan dernekler arasına alınan Türk Tarih Kurumu, 11.VIII.1983 gün ve 2876 sayılı yasa ile T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı bir kuruluş durumuna getirilmiştir. Anayasanın Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile ilgili maddesi ise şöyledir :

Madde 134. - Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak amacıyla; Atatürk'ün manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişiliğine sahip "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu" kurulur.

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun; kuruluşu, organları, çalışma usulleri ve özlük işleri ile kuruluşuna dahil kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla düzenlenir.

Atatürk, yaşamının son günlerine dek Kurum'un çalışmalarına kendisi önderlik etmiş, çalışma planını kendisi çizmiştir. Türk ve Türkiye tarihini aydınlatacak araştırmacılara yol gösterici nitelikte aşağıdaki direktifleri vermiştir:

".... Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır."

"Biz daima hakikat arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız."

Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu'na ve çalışmalarına verdiği önem, 5 Eylül 1938'de düzenlediği vasiyetnamesinde parasal varlığından Kurum için de bir pay ayırmasıyla kanıtlanmıştır. Türk Tarih Kurumu'nun ana geliri, bu vasi- yetnameye uygun olarak, Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisse senetlerinden oluşmaktadır.

Atatürk'ten sonra gelen bütün Cumhurbaşkanları da Kurum'un koruyucu başkanlarıdır. Kuruluşundan başlayarak çalışmalarını eski Türk Ocağı Halkevleri binasında sürdüren Kurum, 1940 yılı sonlarında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde ayrılan bir bölüme geçmiştir. Ancak her gün zenginleşen kitaplığı, çalışmaları ve gelişen basımevi için bu yer yetersiz kalmış, 12 Kasım 1967 günü yeni binasına taşınmıştır. Bu yeni ve modern bina, 1980 yılında "Uluslararası Ağahan Mimari Ödülü"nü almıştır.

Atatürk'ün kurucusu ve koruyucusu olduğu Türk Tarih Kurumu'nun amacı Türk tarihi ile Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları incelemek ve elde edilen sonuçları her türlü yollarla yaymaktır. Kurum bu amaçlarını gerçekleştirmek için anma törenleri, konferanslar, seminerler, kongreler düzenler, kazılar yaptırır, Türk ve Türkiye tarihine ait kitaplar yayınlar.

Kurum, yeni buluşları ve bilimsel konuları tartışmak üzere, geleneksel duruma gelen ve günümüze dek aralıklarla toplanan Türk Tarih Kongreleri düzenlemektedir. İlk iki kongre Atatürk'ün koruyucu başkanlığında yapılmış, kongreleri kendileri izlemişlerdir.

Ad: Türk Tarih Kurumu.JPG
Gösterim: 495
Boyut: 26.9 KB
I. Türk Tarih Kongresi, 2-11 Temmuz 1932 yılında Ankara Halkevi'nde yapılmıştır. Amacı yeni tarih görüşünün ve tarih öğretiminde tutulacak yolun öğretmenlere ve kamuoyuna anlatılmasıdır. 20-25 Eylül 1937 yılında Dolmabahçe'de yapılan II. Kongre, uluslararası nitelik kazanmış, yabancı bilim adamları da bu kongreye katılmışlardır. Bu Kongre, Türk tarihinin açıklanması ve belgelenmesi amacını gütmüştür. Ayrıca, Kongre dolayısıyla, tarih öncesinden Cumhuriyet dönemine dek yurdumuzda ve Ortadoğu'da gelişen büyük uygarlıkları, maketler, mülajlar, resimler ve grafiklerle canlandıran bir sergi düzenlenmiş ve bu sergi Atamızın ölümüne dek Dolmabahçe'de kalmıştır.

Türk Tarih Kurumu bundan sonra da uluslararası nitelikte;
15-20 Kasım 1943'te III.,
10-14 Kasım 1948'de IV.,
12-17 Nisan 1956'da V.,
20-26 Ekim 1961'de VI.,
25-29 Eylül 1970'te VII.,
11-15 Ekim 1976'da VIII.,
21-25 Eylül 1981'de IX.,
22-26 Eylül 1986'da X.,
5-9 Eylül 1990'da XI.,
12-16 Eylül 1994'te XII.,
4-8 Ekim 1999'da XIII.,
9-13 Eylül 2002'de XIV.

kongrelerini düzenlemiştir. Kongre bildirileri Kurum yayınları arasında yayınlanmaktadır.
Kurum, kongreler dışında kurulduğu günden beri gerek üyeleriyle, gerekse üyeleri dışındaki bilim adamlarıyla çeşitli bilimsel toplantılar yapmış ve Türk tarihinin konularını, sorunlarını tartışmıştır. Ayrıca, Türk tarihinin büyük olaylarla, Türk büyüklerinin doğum ve ölüm yıldönümlerinde törenler ve seminerler düzenlemekte ve eserler çıkarmaktadır. Kongreleri sırasında ve belirli günlerde öğretici nitelikte sergiler düzenlemektedir. Türk Tarih Kurumu, 1932'den bu yana çeşitli uluslararası kongre, konferans ve sempozyuma katılmış; üyeler bu toplantılara orjinal nitelikte bilimsel bildiriler sunmuşlardır. Kurum, uluslararası bilim kurumlarının da üyesidir. "Uluslararası Akademiler Birliği" nin Türkiye'deki tek üyesi Türk Tarih Kurumu'dur.

Türk Tarih Kurumu, Türk ve Türkiye tarihi ve bunlarla ilgili çeşitli konuları içeren ve 1963 yılından günümüze dek süren "Atatürk Yıllık Konferansları" düzenlemektedir.

Kurum, amacı olan Türk ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini incelemek ve elde edilen sonuçları yaymak için XXXI dizi halinde yayınlar yapmaktadır. Bu yayınlarla özellikle Atatürk ve Türk devrimi tarihine ağırlık verilmiştir. Yayınlarımızın, birçok yabancı üniversite, akademi, bilim kurumu ve bilim adamı ile değişimi yapılmaktadır. Ayrıca, Kurum'un süreli yayını olarak, adını Atatürk'ün koyduğu "Belleten" 1937 yılından beri yayınlanmaktadır. Türk tarih biliminin sesini duyuran ve Türk araştırıcılarının çalışmalarını dünyaya tanıtan uluslararası bir üne kavuşmuş olup, bilim dünyasında takdir ve güvenle izlenmektedir. Kurum'un diğer bir yayını olan "Belgeler" 1964 yılından beri çıkmakta ve Türk arşivlerindeki belgeler açıklamalı olarak yayınlanmaktadır. 1991 yılında yayınlanmaya başlanan "Höyük" ise kazı raporlarını içermektedir.

Kurum, Atatürk'ün direktifleriyle, Anadolu kültürünün eskiliğini ve bunu Orta Osya'ya bağlayan yolları ve belgeleri ortaya çıkarmak, ayrıca daha yeni ve klasik uygarlıkların Anadolu'daki kalıntılarını araştırarak, yurdumuzun tarih öncesi çağlarından bugüne kadar olan tarihini aydınlatmak için kazılar yaptırmaktadır. 22 Ağustos 1935'te, Kurum'un kendi parası ve kendi elemanlarıyla başlattığı ilk kazı "Alacahöyük Kazısı"dır. Bunu Trakya ve Anadolu'nun türlü bölgelerinde yapılan kazı ve arkeolojik araştırmalar izlemiştir. Bu kazılardan çıkan eserler pek çok müzemizde yer almaktadır.

Türk Tarih Kurumu'nun en başarılı işlerinden biri de bir ihtisas kütüphanesi kurmuş olmasıdır. Tarih ve arkeoloji alanında yurdumuzun en büyük kütüphanesi olan Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, araştırıcıların en büyük yardımcısıdır. Mevcut kitaplar, armağan, yayınlarımızla değişim ve satın alma yoluyla sağlanmaktadır. Kurum, ayrıca son çağlar tarihimiz için zengin bir arşive de sahiptir.

Kaynak: ttk.org.tr
Son düzenleyen Baturalp; 8 Ocak 2017 19:14
Baturalp
8 Ocak 2017 17:48       Mesaj #9
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi
Türk Tarih Kurumu
Baturalp
8 Ocak 2017 17:50       Mesaj #10
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi
Türk Tarih Kurumu


Daha fazla sonuç:
Türk Tarih Kurumu

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç