Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 6 Temmuz 2016  Gösterim: 18.241  Cevap: 5

Vatikan (Pontificio) ve Vatikan Tarihi

5 Ekim 2006 20:18       Mesaj #1
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı

Vatikan

Ad: vatikan1.jpg
Gösterim: 652
Boyut: 56.1 KB

İtalyanca tam adı STATO DELLA CİTTA DEL VATİCANO,
papalığın merkezi olan kilise devleti.
Sponsorlu Bağlantılar

Tiber Irmağının batı yakasında, dört yanından Roma’yla çevrelenmiş bir kent devleti konumundadır. Güneydoğuda, San Pietro Meydanı dışında Vatikan’ın sınırlarını kentin ortaçağ ve Rönesans döneminden kalma surları oluşturur. Kentin altı girişinden yalnızca San Pietro Meydanı, bazilikanın cephesindeki Çanlar Kemeri ve kuzey duvarındaki Vatikan Müzeleri halka açıktır. 4. yüzyılda inşa edilen ve 16. yüzyılda yenilenen San Pietro Bazilikası en görkemli yapıdır.

Vatikan kentinin kendi telefon sistemi, postanesi, radyo istasyonu, yaklaşık 100 isviçreli muhafızdan oluşan bir ordusu, banka sistemi, darphanesi, mağazaları ve bir eczanesi vardır. Vatikan’a fon giriş ve çıkışında hiçbir kısıtlama yoktur. Bankacılık etkinlikleri ve harcamalar gizlilik içinde yürütülür.

Vatikan’ın bağımsızlık ve egemenliği faşist İtalyan hükümetince 1929’daki Laterano Antlaşmasıyla tanınmıştır. Egemenlik Katolik Kilisesi’nin başı olarak seçilen papanın elindedir. Papa kent içinde mutlak yürütme, yargı ve yasama yetkilerini elinde tutar, Vatikan’ın yönetim organlarının üyelerini atar. Papa, hükümet yetkilerini Vatikan Kenti Papalık Komisyonu eliyle kullanır. Yönetim yetkilerini üstlenen valiye bir merkez konseyi yardımcı olur. Rönesans döneminde papalar İtalya’nın en büyük sanat koruyucusuydu. O dönemden bu yana Vatikan’daki kültürel etkinlikler oldukça sönükleşmiştir. Bununla birlikte Vatikan Müzeleri, Michelangelo’nun Sistina Şapeli’ndeki, Pinturicchio’nun Borgia Dairelerindeki freskleri ve Raffaello’nun odaları hâlâ dünyanın her yerinden eleştirmenleri, sanatçıları ve kalabalık turist kafilelerini çekmektedir. Vatikan Kütüphanesi’nde Hıristiyanlık öncesinden ve sonraki dönemlerden kalma çok değerli yazma koleksiyonları vardır. Vatikan L’Osservatore Romano adlı bir günlük gazete yayımlamakta, kent basımevi de Gürcüceden Tamilceye kadar hemen her dilde kitap ve broşür basmaktadır. Nüfus (1978 tah.) 729.

Vatikan konsilleri


Katolik kilisesinin Vatikan’da toplanan 20. ve 21. ekumenik konsilleri.
20. ekumenik konsil olarak benimsenen I. Vatikan Konsili (1869-70) usçuluğun, liberalizmin ve maddeciliğin güçlenmesine karşı önlemler almak üzere Papa IX. Pius’un çağrısıyla toplandı.

Sonuçlandığı resmen ilan edilmeyen konsilde iki öğreti belgesi benimsendi. Bunlardan Dei Filius inanç, us ve bunların aralarındaki ilişki konularını ele alıyordu. Pastor Aeternus’un konusu ise papanın yetkileriydi. İkinci belge, konsil öncesinden başlayıp toplantı boyunca süren uzun ve şiddetli tartışmalar sonunda onaylanabildi. Buna göre Aziz Paulus’un gerçek ardılının tüm kilise üzerinde eksiksiz ve üstün bir yargı yetkisi vardı. Bu nedenle de kilisenin bütün rahipleriyle ve onların cemaatleriyle hiçbir sınırlama olmaksızın iletişim kurabilirdi. Ayrıca inanç ya da ahlak konularında bütün kiliseyi bağlayıcı bir öğreti öne sürdüğünde papa her türlü yanlıştan korunmuştu; çünkü Isa Mesih papaya yanılmazlık ayrıcalığını bağışlamıştı. Bu konudaki tartışmalardan sonra konsil üyelerine birkaç ay Roma dışına çıkma izni verildi. Ama onlar dönmeden Roma Piemonte güçlerince işgal edildi. 20 Ekim 1870’te Papa IX. Pius konsil çalışmalarını belirsiz bir süre için tatil etti.

Papa XXIII. Johannes tarafından 25 Ocak 1959’da toplantıya çağrılan II. Vatikan Konsili’nin (1962-65) başlıca amaçları kilisenin ruhani yönden yenilenmesi ve daha önce Katolik Kilisesi’nden ayrılan Hıristiyanların kiliseye dönmesine olanak sağlanmasıydı. Konsil çalışmaları Johannes’in ardılı VI. Paulus döneminde de sürdü, çalışmaların tamamlandığı 8 Aralık 1965’e değin her sonbahar döneminde konsil meclisi toplantıya çağrıldı. Bu sürede konsil üyelerince 16 belge onaylandı.

“Kiliseyle İlgili Dogmatik İlkeler”
adlı belge kilisenin hiyerarşik yapısında piskoposlara daha büyük ağırlık tanıyarak I. Vatikan Konsili’nin papayı vurgulayan tutumunu bir ölçüde dengeler. Yasanın din adamı olmayan cemaat üyelerine ilişkin ilkeleri bu kesimin de kilisenin misyonerlik etkinliklerine katılması yolunda bir temel oluşturulmasını amaçlar. Kilisenin “Tanrının halkı” olarak tanımlanması, Protestan Reform hareketinin ortaya çıkışından beri Katolik düşünce ve uygulamayı belirleyen savunmacı ve katı tutumun değişmesini sağlayabilecek bir ilahiyat temeli oluşturur.

“Tanrısal Vahiyle İlgili Dogmatik İlkeler” Kitabı Mukaddes ile kilisenin daha sonraki öğreti geleneğinin karşılıklı konumunu, kiliseye emanet edilmiş olan Söz’deki (Logos) ortak kökenleriyle ilişkilendirmeye çalışır. Belge, insanlığın kurtuluşu için Kitabı Mukaddes’in önemini onaylamakla birlikte, onun bilimsel düzeyde incelenmesine açık bir tutum ortaya koyar.

“Kutsal Ayinlerle İlgili İlkeler” din adamları dışındaki cemaatin missa ayinine daha çok katılımının sağlanmasını öngörür ve missa kutlamalarıyla kutsama törenlerinde kullanılan metinlerde, bu metinlerin dilinde ve biçimlerinde önemli değişikliklerin yapılmasına olanak tanır.

“Günümüz Dünyasındaki Kiliseyle İlgili Öğütleyici İlkeler” adlı belgede insanlığın uğradığı geniş çaplı değişikliklere değinilerek kilise ve vahiy kavramları çağdaş kültürün gerekleri ve değerleriyle ilişkilendiril- meye çalışılır.
Konsil ayrıca piskoposların yol göstericilik görevleri, ekumenik hareket, Doğu ayin usullerine bağlı kiliseler, papazların yaşamı, dinsel görevleri ve eğitimi, kiliselerin misyonerlik etkinlikleri, cemaat üyelerinin misyonerliği ve toplumsal iletişim gibi konularda da uygulamaya yönelik kararlar aldı. Ayrıca din özgürlüğü, kilisenin Hıristiyanlık dışı dinlere karşı tutumu ve Hıristiyanlık eğitimi gibi konularda da bildiriler çıkardı. Bu belgeler Johannes döneminin çok öncesinden beri Kitabı Mukaddes’e bakış, ekumenik hareket, ayin düzeni ve din adamı olmayanların misyonerlik etkinliği gibi kilise yaşamının çeşitli alanlarında ortaya çıkan yenilenmeyi yansıtıyordu. Belgelerin ve öteki konsil kararlarının etkisi 1970’lerin başlarında kilise yaşamının hemen bütün alanlarında kendisini gösterdi. Konsil üyelerinin düşünmemiş olabileceği birçok değişiklik böylece gündeme geldi.

Vatikan Müzeleri ve Galerileri


papaların 15. yüzyıl başlarından günümüze değin topladıkları sanat yapıtlarından oluşan ve Vatikan’daki papalık saraylarıyla başka yapılarda yer alan müzeler topluluğu. Pio- Clementino Müzesi (Heykel Müzesi) 18. yüzyılda Papa XIV. Clemens tarafından kurulmuş, Papa VI. Pius tarafından genişletilmiştir. Burada Papa II. Julius’un toplamaya başladığı Antik Çağ heykel koleksiyonu sergilenir. 19. yüzyılda Papa VII. Pius’un kurduğu ve tasarımını heykelci Antonio Canova’nm yaptığı Chiaramonti Heykel Galerisi de (Chiaramonti Müzesi) Antik Çağ heykellerine ayrılmıştır. Burası, tasarımını Bramante’nin yaptığı bir galeri, Yeni Kanat (Braccio Nuovo) ve eşsiz eski örneklerin yer aldığı Yazıtlar Galerisi (Lapideria) olmak üzere üç bölümden oluşur. 1836’da Papa XVI. Gregorius’un kurduğu ve 1924’te yeniden düzenlenen Gregorius Jıt- rüsk Müzesi’nde Etrüsk kazılarında ele
geçen yapıtlarla Regolini-Galassi Mezarından çıkan Etrüsk mücevherleri sergilenir. Gene XVI. Gregorius’un kurduğu Mısır Müzesi 1839’da halka açılmıştır. 1797’de Papa VI. Pius’un kurduğu Resim Galerisi (Pinacoteca) 1932’de Papa XI. Pius’un siparişi üzerine yapılan bugünkü galeriye yerleşmiştir. Burada İtalyan ressamların dinsel konulu resimlerinden oluşan görkemli bir koleksiyonun yanı sıra Rus ve Bizans resimleri yer alır.

1956’da Renoir, Seurat, Van Gogh, Rouault, Matisse ve Picasso gibi 19. ve 20. yüzyıl sanatçılarının dindışı konulu resimlerinin de bulunduğu bir modern sanat koleksiyonu oluşturulmaya başlamıştır. 1973’te de Vatikan’daki ilk çağdaş sanat müzesi açılmıştır. Altmış beş ayrı galeriye yayılan bu müzede hem Avrupalı, hem de ABD’li sanatçıların yapıtları yer almaktadır.

Vatikan Papalık Kütüphanesi


İtalyanca BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA. Vatİkart’in resmî kütüphanesi. Dünyanın en zengin el yazmaları koleksiyonuna sahip kütüphanelerinden biridir. Romalı papaların kurduğu ilk kütüphanenin devamı olarak kabul edilir. Kütüphanede VIII. Bonifatius döneminden (1294-1303) kalma bir envanter defteri bulunmakla birlikte kütüphanenin 13. yüzyıla değin uzanan tarihine ilişkin fazla bilgi yoktur. OsmanlIların Konstantinopolis’i (bugün İstanbul) almaları üzerine dağılan Bizans İmparatorluk Kütüphanesi’nin kitaplarını toplatan Papa V. Nicolaus (1447- 55) kütüphaneyi genişletti. Bugünkü kütüphane binasını 16. yüzyılın sonunda Domenico Fontana inşa etmiştir. Günümüzde kütüphanede 900 bin basılı ve 65 bin elyazması yapıt bulunmaktadır.

Vatikan Sarayı


Vatikan’da, San Pietro Bazilikasının kuzeyinde yer alan papalık sarayı. 4. yüzyıldan Avignon papalığı dönemine (1309-77) değin papaların geleneksel konutu Laterano’daydı. Papa Symmachus kısa süre oturmak için Vatikan’da, bazilikanın iki yanma birer papalık konutu inşa ettirdi. Charlemagne Roma’ya gelen uyruklarının konuk edilmesi için San Pietro’nun kuzeyindeki Crahus Sarayı’nı (Palatium Caroli) yaptırdı. III. Leo ve III. Eugenius’un ekledikleri yapılan II. Innocentius yeniletti. II. Innocentius ayrıca IV. Leo’nun inşa ettirdiği surun içine bir İkincisini yaptırarak güvenliği de artırdı. Bugün papalık sarayları olarak bilinen çeşitli yapıların ilki III. Nicolaus döneminde yapılmaya başladı.

V. Nicolaus, Rönesans döneminde Leon Battista Alberti ve Bernardo Rossellino gibi mimarlara III. Nicolaus’un sarayının kuzey ve batı duvarlarını yeniden inşa ettirdi ve Vatikan Papalık Kütüphanesi’ni kurdu. Ayrıca Fra Angelico’yu, V. Nicolaus Şapeli’ nin duvarlarına Aziz Stephanus ve Aziz Laurentius’un başından geçenleri canlandıran resimler yapmakla görevlendirdi.
Giovanni dei Dolci, IV. Sixtus’un isteği üzerine Sistina Şapeli’ni inşa etti ve Vatikan Papalık Kütüphanesi’ni yeniden ele alarak dekore etti. Borgia Daireleri diye bilinen bölümü VI. Alexander yeniden düzenletti. II. Julius döneminde Bramante kuzey cephesini bitirdi, iki tane de loggia inşa etti. Raffaello bunlara bir üçüncüsünü ekledi. Segnatura, Incendio ve Eliodoro odalarıyla Maresciallo Avlusu’na bakan loggia'nın duvarlarındaki freskleri de gene Raffaello yaptı.

III. Paulus döneminde saraya, her ikisini de Antonio da Sangallo’nun (Genç) tasarladığı Kraliyet Salonu (Sala Regia) ve Paulus Şapeli eklendi. Giorgio Vasari, Taddeo Zucaro ve Daniele da Volterra, Kraliyet Salonu’nun duvarlarını bezediler; Michelan- gelo ise Paulus Şapeli’ne Aziz Petrus’un şehit edilmesini ve Aziz Paulus’un Hıristiyanlığı benimsemesini canlandıran freskler (1542-50) çizdi. IV. Pius’un inşa ettirdiği pavyon Pirro Ligorio ile Giovanni Salustio Peruzzi’nin ürünüydü. Bugün bu yapı Papalık Bilim Akademisi’ni barındırmaktadır. Vasari’nin yaptığı duvar resimleriyle Guglielmo della Porta’nın gerçekleştirdiği alçı işlerini içeren üç şapelle (San Stefano, San Pietro ve San Michele) Giulio Mazzoni ye Daniele da Volterra’nın resimledikleri İsviçreli Muhafızlar Şapeli, V. Pius döneminde inşa edildi. Bugünkü San Damaso Avlusu’nun kuzey kenarı boyunca uzanan ve içinde Antonio Tempestâ ile Mathys Bril’in bezedikleri odaların yer aldığı kanatla, Ottaviano Mascherino’nun tasarladığı ve içinde İtalya’nın çeşitli bölgelerinin Ignazio Danti tarafından çizilen haritaları bulunan ünlü Haritalar Galerisi XIII. Gregorius’un emriyle yapıldı. V. Sixtus döneminde Vatikan Papalık Kütüphanesi’ne, içinde Sistina Salonu’nun da (Sala Sistina) bulunduğu ve Belvedere Avlusu’nu ikiye bölen yeni bir kanat ekleyen Domenico Fontana, bugün San Damaso Avlusu’nun doğusunda yer alan daireleri de inşa etti.

VIII. Urbanus saraya barok dönemde, bezemelerini Pietro da Cortona’nın yaptığı ve bugün Matilde Şapeli diye bilinen Kontes Matilde Salonu’nu ekletti. VII. Alexander döneminde ise Bernini, Scala Regia adlı ünlü merdiveni gerçekleştirdi. 18. yüzyıl sonuyla 19. yüzyılda da, Vatikan Müzeleri’ ni geliştirmek için sarayda çeşitli ekleme ve değişiklikler yapıldı.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 6 Temmuz 2016 23:46


Mystic@L
6 Ekim 2006 13:43       Mesaj #2
Mystic@L - avatarı
Ziyaretçi

VATİKAN


başkanı papa olan bağımsız devlet. Laterano' antlaşmalarıyla (11 şubat 1929) "Papalığa mutlak ve gözle görülür bağımsızlık, uluslararası alanda bile güvence altına alınmış tartışılmaz bir hükümranlık sağlamak için" kuruldu.
Ad: vatikan2.jpg
Gösterim: 380
Boyut: 54.0 KB

44 ha'lık alan kaplayan Vatikan sitesi dünyanın en küçük devletidir. Vatikan toprakları San Pietro bazilikası'nın meydanı, tepenin yamaçlarında basamak basamak uzanan bahçeler ve saraydan oluşur. Papalıkta yaşayanların sayısı 700 kadardır ve bunların ancak yarısı papalık "vatandaşfdır; ne var ki bu "vatandaşlık" belli bir ulusal toplululuk içinde yer almayı değil, papalık hizmetinde belli bir görevi yüklenmeye bağlı olarak kazanılan bir statüyü belirtir Dolayısıyla Vatikan “vatandaşlığı” geçici bir statüdür ve ulusal kimliği belirten vatandaşlığın yerini alamaz.

Vatikan, günümüzde, papa Paulus VI’ nın hazırlattığı ve 24 haziran 1969'da Açta apostoticae Sedis'de yayımlanan bir yasayla yönetilmektedir.
Papa yürütme ve yasamanın tek ve mutlak hâkimidir ve bu güçleri beş yıl için atadığı bir kardinaller encümeni (başkanı, Dışişleri bakanı görevini üstlenen kardinaldir) aracılığıyla kullanılır Yasama gücü özel bir delegeye bırakılmıştır; bir hükümet genel yazmanıyla yirmi dört romalı laik delege ve altı yabancı onur üyesinden oluşan bir Meclis yasama gücünü kullanan delegeye yardım eder.

Hükümetin on genel müdürlüğü vardır:


1. genel işler, pulculuk, eski para, yasa bürosu, personel bürosu ve hukuk bürosu, saymanlık, posta ve telgraf, mal, asliye mahkemesi, danışma bürosu;
2. papalık anıtları, müzeleri ve galerileri;
3. teknik hizmetler, yapılar; kurumlar, düzenlemeler, genel denetim daireleri, denetleme onarım, oto ve telefon hizmetleri;
4. istikan radyosu;
5. iktisat dairesi;
6. sağlık hizmetleri;
7. Castel Gandolfo gözlemevi;
8. arkeoloji çalışma ve araştırma dairesi;
9. Castel Gandolfo papalık konakları dairesi;
10. koruma ve polis kuvvetleri bütününü oluşturan sivil gözetim (87 üye) ve isviçreli muhafızlar (72) dairesi.

Vatikan sitesi devletinin parası. İtalyan liretinin dalgalanmalarını izlemektedir. Ticaret devlet tekelindedir.
Vatikan sitesi devletinde birçok kültür kurumu vardır: Vatikan kütüphanesi (60 000 elyazma, 100 000 elyazısı, 700 000 baskı ) \/atikan arşivleri; bütün dillerde dizgi yapabilen basımevi (özellikle Papalık yıllığı'nı ve Açta apostoücae Sedis’i basar). Temel iletişim kurumlarıysa şunlardır: Basın bürosu (II. Vatikan konsili’nden sonra kuruldu); Vatikan'ın gazetesi L'Osservatore Romano (1861'de kuruldu); Vatikan radyosu (33 dilde yayın yapar).

Vatikan konslll (Birinci),


Roma San Pietro bazilikası'nda yapılan ve 8 aralık 1869’dan 18 temmuz 1870'e kadar süren kiliseler konsili.
Kilise'nin modern dünya karşısındaki durumunu gözden geçirmek için toplanan bu konsil, özellikle Papalık'ın üstünlüğünü ve yanılmazlığı konusunu ele aldı. Etkili bir azınlığın muhalefetine rağmen papanın yanılmazlığına ilişkin tanım 13 temmuz 1870'te, pederlerin büyük bir çoğunluğu tarafından onaylandı. Almanca konuşan ülkelere mensup bazı muhalifler, Eski Katolikler hizbini oluşturdular.

Vatikan konslll (ikinci)


Roma’da 1962 -1965 arasında dört oturum süren kiliseler konsili.
Konsili toplayan Johannes XXIN'ün yaklaşımına uygun olarak, konsilin amacı Kilise'ye modern dünya karşısında bir atılım (aggiornamento) kazandırmak ve hıristiyan birliğine zemin hazırlamaktı. Vatikan müzeleri. Vatikan sarayı, yapının kendi iç süslemelerinin yanı sıra, papalar tarafından toplanmış zengin sanat koleksiyonlarıyla dikkati çeker.

PİO CLEMENTİNO müzesi (Belvedere'nin küçük avlusunu da kapsar), Antikçağ yapıtlarına ayrılmıştır. Gregorius XVI'nın kurduğu GREGORİUS MÜZESİ'nde mısır ve etrüsk yapıtları yer alır. DUVAR HALILARI GALERİSİ daha çok Flandres duvar örtüleriyle dikkati çeker. Bu bölüm, “Biga” (İ.Ö. II. yy.'dan kalma savaş arabası) salonuyla sona eren Şamdanlar galerisiyle, coğrafi haritalar galerisi (XVI. yy.) arasında yer alır. Üç bölüme ayrılmış olan (asıl Chiaramonti müzesi, taş yapıtlar galerisi ve Braccio nuovo) CHİARAMONTİ MÜZESİ, Antikçağ heykel sanatının önemli yapıtlarına (Doryphoros) sahiptir. Nicolaus V’in XV. yy.'da kurduğu KİTAPLİK'ta çok değerli elyazmalarının (Codex Vaticanus, Vergilius, Terentius) yanı sıra 1500 yıllarından önce basılmış birçok yapıt yer alır. PİNAKOTEK ise pirimitiflerin (Giotto, Daddi, Melozzo da Forli), ferraralı ve Venedikli ressamların tablolarından oluşan zengin bir koleksiyon barındırmaktadır. Bu bölümde ayrıca Raffaello’nun resimlerinin (Foligno Madonnası, Görünme) yanı sıra ustanın on duvar halısı da yer alır. XVII. yy. resim sanatı, il Caravaggio, G. Reni, Rubens, Valentin, Poussin vb.'nin büyük tablolarıyla temsil edilmektedir Eskiden Laterano sarayı1 nda korunan papalık koleksiyonları, 60'lı yılların sonunda Vatikan'a, yeni mekânlara taşındı: özellikle MİSYONERLİK ETNOLOJİ MÜZESİ. 1973’ten bu yana Borgia dairelerinde geniş bir KUTSAL SANAT MÜZESİ yer almaktadır.

Vatikan sarayı


Roma'da, San Pietro bâzilikası’nın K.'inde geniş bir alana yayılan yapılar topluluğu. Nicolaus lll'ün (1277-1280) yaptırdığı ilk çekirdek, çeşitli tarihlerde değiştirildi, genişletildi ya da tamamlandı. Avignon'dan ayrılan (1377) papaların yerleştiği, Nicolaus V döneminden (1447-1455) başlayarak papalık hizmetlerinin merkezi olan Vatikan'a modern mimari düzenlemesini kazandıran Bramante'dir. Ana giriş Bernini’nin yapıtı olan revakın ucuna açılır ve S. Damaso avlusuna ulaştırır. Bu avlu büyük bir dörtgendir ve Loggia diye anılan galerilerinin (ikinci kat, batı yanı) bir bölümü Raffaello ve öğrencilerince bezenmiştir Günümüzde papaların oturduğu daireler D.'ya bakar ve B.’ya doğru yönelen yapılarda sarayının eski bölümleri yer alır: Nicolaus V capellası (Fra Angelico'nun freskleri, 1447), Raffaello'nun 1508-1517 arasında ünlü sahnelerle süslediği Odalar (Stanze).

Bu odalar dizisi altında, birinci katta, Pinturicchio'nun dekore ettiği (1493-94) Borgia daireleri anılmalıdır. Daha da B.’ya gidildiğinde, San Pietro'nun eksenine koşut olarak Sistina capellası yükselir. Başlıca bezemeleri Michelangelo’nun yapıtı olan bu capellanın yapımına 1473'te, Sixtus IV döneminde başlanmıştır. Anıtsal bir görünüm sunan bu ilk yapılar grubu, Bramante’nin çalışmalarıyla, innocentius Vlll'in (1484-1492) K.'de, 300 m uzaktaki bir tepe üzerine kurdurduğu Belvedere’ villası'na bağlanmıştır. Bramante, antik üslupta iki uzun galeri tasarlamış, teraslar ve merdivenlerle bölümlenen iç avluları çevrelemiştir; Hadrianus'un mozolesinden getirilen dev kozalak (pigna) uçtaki absidaya yerleştirilmiştir. Ana eksene dik ikincil yapıların (Kitaplık salonu [1588] ve "Braccio nuovo" [Yeni kol”, 1817-1821]) eklenmesi Vatikan sarayı'nın görkemli perspektifini bozmuştur.

Vatikan’ın zindanları


(Ies Caves du Vatican), Andrö Gide’in sottie'si (1914). Yazar bu yapıtla geleneksel ahlak ve edebiyata meydana okur. Entrikası çok tuhaf, hatta gülünçtür. Tutucu çevreler yıkıcı bir mizahla betimlenmiştir. Lafcadiotipi kaçışın, çelişkinin ve tutarsızlığın gerekliliğini canlılıkla ortaya koyar. “Nedensiz edim" burada kurtarıcı edim olarak tasarlanmıştır, çünkü saçmadır. Gide bu yapıtını kendisi sahneye uyarlamıştır (1951).

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 6 Temmuz 2016 23:47
Misafir
2 Haziran 2008 12:09       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Vatikan (Pontificio) ve Vatikan Tarihi


Vatikan, dünyanın en küçük ülkesidir. Roma kentinde bulunan bu devletin toprağı 0,4 kilometrekareyi geçmez. Bu kadar küçük olmasına rağmen Vatikan'ın dünya devletleri üzerindeki etkisi İtalya'dan bile büyüktür. Çünkü Vatikan Devleti Hıristiyanlığın en büyük mezhebi olan Katolik Kilisesi'nin merkezidir. Kilisenin başkanı olan papa burada oturur.
Ad: vatikan3.jpg
Gösterim: 473
Boyut: 49.4 KB

Vatikan İtalya'da, Roma kentinin sınırları içinde Tiber Irmağı'nın sağ kıyısında yer alan, bağımsız, küçük bir devlettir. Yüzölçümü 1 km2, nüfusu ise yalnızca 800 kişi kadardır, ama milyonlarca Katolik için dünyadaki bü­tün kentlerden üstündür. Katolik Kilisesi'nin merkezi olan Vatikan'da egemenlik papanın elindedir ve devlet papanın atadığı bir vali tarafından' yönetilir.
Vatikan çok küçük olmasına karşın tüm kurumlarıyla tam bir devlettir. Kendi bayrağı, posta hizmetleri, telefon sistemi, güçlü bir radyo istasyonu ve her gün yayımlanan bir resmi gazetesi vardır. Kendi bankacılık siste­mi olan Vatikan'ın parası, İtalyan yönetimi ile yaptığı anlaşmaya göre, İtalya sınırlan içinde de dolaşımdadır. Yabancı devletlerle diplo­matik ilişkilerini kendi yürüten Vatikan'ın hukuk mahkemeleri ve 100 kişilik küçük bir ordusu da vardır.

Vatikan'daki en ünlü yapılar, San Pietro Bazilikası ile içinde eski ve değerli elyazmalarından oluşan bir kütüphanenin bulunduğu Vatikan Sarayı'dır. Vatikan müzeleri birçok değerli eşya ve yapıtı barındırır.

San Pietro, Hıristiyan kiliselerinin en büyü­ğü ve en görkemlisidir. Va­tikan Sarayı'nı oluşturan büyük yapılar farklı dönemlerde, farklı mimari üsluplarda yapıl­mıştır. Bazı eski bölümleri İS 4. yüzyıldan kalmadır. San Pietro Bazilikası'nın kriptala-nndaki mezarlar Havariler dönemine aittir. (Kripta, bir kilisede bulunan yeraltı odası ya da mahzen anlamına gelir.) Ana yapılar 16. yüzyılda yapılmıştır. Yaklaşık olarak toplam 1.400 oda ve şapel vardır. Bu yapılar arasında yer alan ünlü Sistina Şapeli'nin geniş duvarla­rını Michelangelo resimlemiştir. Vatikan'ın özelliklerinden biri de papanın özel koruyu­cuları olan İsviçreli muhafızlardır. Gösterişli giysileri Michelangelo tarafından 16. yüzyılda tasarlanan bu muhafızlar Vatikan'a ilginç bir görünüm kazandırır.
1929'da Papalık ile İtalyan hükümeti ara­sında imzalanan Laterano Antlaşması ile Va­tikan ayn bir devlet oldu ve 1870'ten beri İtalyan yönetimi ile doğrudan papanın deneti­mindeki Papalık Devletleri arasında sürege­len çatışma sona erdi. Bu antlaşmayla Papalık Devletleri'nin İtalya'nın bir parçası olduğu kabul edildi. Buna karşılık papa bağımsız Vatikan Devleti'in önderi olarak tanındı.

Tarihte Vatikan


Vatikan eskiden epeyce büyük bir devletti. Toprakları 45,000 kilometrekareyi, nüfusu 3,5 milyonu buluyordu. Sonra, topraklarını komşu İtalya krallıklarına kaptırdı. İtalya Krallığı kurulunca da şimdiki gibi kendi küçük kentçiğiyle sınırlandı. 1929 yılında İtalya Krallığı ile yapılan Laterano Antlaşması'yla Vatikan'ın bağımsızlığı tanındı. Papa bu din devletinin hem dinsel başkanı, hem siyasal başkanıdır.

Papanın oturduğu Vatikan Sarayı Roma'nın kuzeyindeki bir tepe üzerindedir. Ünlü San Pietro Kilisesi de buradadır. Devletin bayrağı, ordusu, parası, özel radyo istasyonu v.b. vardır. 200 kişilik Vatikan ordusunda gönüllü İsviçreli muhafızlar görev yapar. Askerlerin silâhları ve kıyafeti XV. yüzyıldaki gibidir.

Yönetim


Vatikan'ı papa yönetir. Yerel yönetim papanın seçtiği bir valiye verilmiştir. Devletin geliri, yeryüzündeki bütün Katoliklerin bağışlarıyla İtalya Devleti'nin yardımından oluşur. Vatikan'ın en yüksek yönetim organı Kardinaller Meclisi'dir. 70 üyeli bu meclis kendi üyeleri arasından papayı seçer. Üyeler bu meclise seçildiler mi ömür boyu üye kalırlar. Yeni seçilen papa kendi adını kullanamaz, ona ruhanî bir papa adı verilir. Vatikan'da Osservatore Romana adlı günlük bir gazete, Osservatore della Domenica adlı haftalık bir dergi yayımlanır.

Vatikan Sarayı


Vatikan'da San Pietro Kilisesi'nin kuzeyindeki yapılara Vatikan Sarayı denir. XIII. yy.da kurulan ilk yapı, zamanla yapılan eklerle genişledi ve tamamlandı. 1377'de papalık Avignon'dan Roma'ya taşınınca papalar burada oturmağa başladılar. Mimar Bramente, saraya son şeklini vermiştir. Sarayın avlusu, odaları ve salonları Raffaello, Fra Angelico, Pinturicchio gibi ünlü ressamların resimleriyle süslenmiştir.

MsXLabs.org & Temel Britannica
Son düzenleyen Safi; 6 Temmuz 2016 23:47
Misafir
28 Ekim 2008 08:04       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Vatikan (Pontificio) ve Vatikan Tarihi


İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlet. 1000 kişi nüfusa sahiptir.
 • Tam adı: Vatikan Devleti
 • Yüzölçümü: 0.44 km²
 • Başkenti: Vatikan
 • En büyük kent Vatikan
 • Siyasi sistem Mutlak monarşi
  Ad: vatikan4.jpg
Gösterim: 369
Boyut: 37.2 KB
 • Cumhurbaşkanı Papa XVI. Benedictus
 • Para birimi: Avro (Euro)
 • Dili: İtalyanca Latince Fransızca
 • Yüzölçümü: 0,44 km²
 • Nüfusu: 700 kişi (2006 tahmini)
 • Ortalama Ömür: 80 yıl
 • Okur yazarlık oranı: % 100
 • Ulusal marş "Inno e Marcia Pontificale"
 • Para birimi Euro (€) (EUR)
 • Saat dilimi CET (UTC+1)
 • CEST (UTC+2)

Tarih


İtalya'nın târihiyle hemen hemen aynı tarihe sahip olan dünya Katolik dîninin merkezi kabul edilen 440.000 m²'lik alana sahip Pontificio ruhban sınıfı tarafından yönetilir. Devlet başkanı Papa'dır.
1929'da İtalya Devleti'yle Kilise arasında Patti Lateranensi antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla ülkenin resmî dîninin Katolik dîni olduğu ve Roma'nın kutsal bir şehir olduğu ilân edildi.

Vatikan (Pontificio), İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dîninin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlet. Yerleşik nüfus 930 civarındadır. Fakat Vatikan turistik bir yer olduğundan bu nüfus turistlerle 1.500'ü aşmaktadır. Çevresi yüksek duvarlarla kaplıdır ve kameralarla izlenmektedir. Dünyanın nüfus olarak en küçük, yüzölçüm olarak en küçük ülkesidir. Mutlak monarşiye dayalı bir yönetim uygulanır. Devlet başkanı olarak Papa'nın sözleri yasa hükmündedir. Papa, hem devlet başkanı, hem de katolik mezhebinin ruhani lideridir. Katolik kilisesinin genel başkanı, Vatikan devleti'nin de başkanı olur. Papa yasama, yürütme ve yargının da başkanıdır. Vatikan'ın 100 kişilik küçük bir ordusu vardır.

Papa'nın kabul günü


Papa'nın kabul günü genellikle haftada bir kez çarşamba günleri Vatikan şehrinde, yazın ise Roma'ya yaklaşık 40 km. uzaklıktaki Castel Gondolfo'da gerçekleştirilir. Bu genel kabul gününe katılmak için Prefetto della Casa Pontificia, 00120 Città del Vaticano adresinde bulunan büroya başvurmak gerekir. Katolik dinine mensup olanların bağlı olduğu kiliseden bir yazı getirmesi istenmektedir. Papa'nın kabul gününe katılacak kadınlar, uzun kollu, başı kapalı ve sade giysiler giymek zorundadırlar. Koyu renkli veya dikkati çekmeyen elbiseler tercih edilir. Erkeklerin ise koyu renkli ceket ve kravat ile katılmaları uygun görülmektedir.

Ekonomi


Vatikan’ın doğrudan ya da dolaylı olarak sahibi olduğu veya yönlendirdiği günlük, haftalık ve aylık 200’den fazla gazete ve dergi, 154 radyo istasyonu veya emisyonu, 49 TV kanalı veya kablolu yayını bulunmaktadır.
Bütçesi; katoliklerden kesilen kilise vergisi, aidatlar, bağışlar, şirket gelirleri, hisse senedi-tahvil-bono gelirleri, bankacılık ve faiz gelirleri, hediyelik eşya satışlarından elde edilen gelirlerle basın yayından elde edilen reklâm gelirlerinden oluşmaktadır.

Vatikan'daki siyasî akımlar


Vatikan'da etkileri ve güçleri tartışılamayacak başlıca birkaç akım vardır. Bunlardan ikisi laik, diğerleri dinsel niteliktedir. Laik akımlar OPUS DEI (Tanrı’nın İşleri ) ile Malta Şövalyeleri’dir.

Domeniken tarikatı:
Bunlar için en önemli husus kurum olarak Kilise’nin sürekliliğinin korunması ve her koşul altında savunulmasıdır. Domeniken kelimesi latinceden Türkçe'ye çevrilmiştir, asıl telaffuzu DOMENİCANİ'dir. DOMENİCANİ kelimesi, üç şekilde kullanmaktadırlar.
DOMENİCANİ tarikatı adını kurucusu olan Aziz Domeniko tarafından almıştır.
DOMENİCANİ İtalyanca'da Pazarcılar diye geçer. Pazarcılar kelimesinden anlaşılabileceği gibi bu tarikata bağlı olan rahipler, her Pazar kilisede vaaz vermektedirler. Vaaz işlemi her rahip için zorunlu tutulmuştur. Böylece İncil'i ve Tanrı'nın söylediklerini insanlara daha iyi anlatabilmektedirler.

DOMENİCANİ kelimesini Latince'ye çevirdiğimizde "Domini-Cani" "Tanrı'nın Köpekleri" anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu kelimeyle domeniken tarikatının Allah'ın hizmetlileri olduğu ve Allah için çalıştıkları ifâde edilmek istenmektedir.
Domeniken Tarikatı'ndaki rahip ve rahibeler, kendilerini Meryem'e adamış din adamlarıdır. Bunlar için en önemli husus, kurum olarak Kilise’nin sürekliliğinin korunması ve her koşul altında savunulmasıdır. Dominikenler, Kiliseye öncelik prensibine dayanan tarikattır.

Fransiskenler : Yoksullardan yana, din adına karşılıksız çalışan keşişler topluluğudur. Adlarını kurucusu olan Assisili Aziz Fransua 'dan almıştır.

Cizvitler tarikatı :
Katolik aleminin entelektüelleri olan Cizvitler için önemli olan Papalık Makamıdır. Papaların kendileri veya Kilise'nin kendisi değil, Papalık Makamı'nın korunması ve savunulması öncelik taşımaktadır. Ayrıca bu tarikat papalık makamının korunması için kendi bankası olan dünya bankasını kurup tüm gelirini bu makamı güçlendirmek için kullanmıştır.

Coğrafyası


Konum: Güney Avrupa'da, İtalya'da yer alır.
Coğrafi konumu: 41° 54' Kuzey enlemi, 12° 27' Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 0,44 km² veya 440000 m²
Sınırları: toplam: 3.2 km
Sınır komşuları: İtalya 3.2 km
Sâhil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
İklimi: Ilıman.
Arâzi yapısı: Alçak tepeler
Deniz seviyesinden yüksekliği:
 • en alçak noktası: 19 m
 • en yüksek noktası: 75 m
Doğal kaynakları: yok
Sulanan arâzi: 0 km² (2006)

Ad: vatikan6.jpg
Gösterim: 411
Boyut: 69.3 KB

Nüfus


Nüfus: 600 (Yaklaşık)
Nüfus artış oranı: -
Nüfusun etnik dağılımı: Çeşitli Ülkelerden Papaz
Din: Katolik Hristiyan
Diller: İtalyanca, İspanyolca

Yönetim


Ülke adı: Resmi adı: Holy See (Vatican City)
Yerel tam adı: Santa Sede (Stato della Citta del Vaticano)
Yerel kısa şekli: Santa Sede (Citta del Vaticano)
Yönetim biçimi: Seçime Dayalı Mutlak Monarşi
Başkent: Vatican City (ülkenin tamamı)
Bağımsızlık günü: 11 Şubat 1929 (İtalya'dan)
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: CE (Avrupa Konseyi), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu, Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UPU (Dünyâ Posta Birliği), WHO (Dünyâ Sağlık Örgütü), WIPO (Dünyâ Fikrî Mülkiyet Örgütü), WToO (Dünyâ Turizm Örgütü), WTrO (Dünyâ Ticaret Örgütü)
Daimi gözlemci statüsü: UN (Birleşmiş Milletler): 6 Nisan 1964'te gözlemci olarak kabul edilen Vatikan, 1 Temmuz 2004'ten beri oy hakkı dışında diğer gözlemcilerden farksız bir statüsü vardır.

Ekonomi


 • Endüstri: Mozaik ve üniforma imalatı, dünya çapında finans ve bankacılık aktivitesi
 • Para birimi: Euro (EUR)
 • Para birimi kodu: EUR
 • Mâlî yıl: Takvim yılı

İletişim


 • Telefon kodu: 39
 • Radyo yayın istasyonları: AM 4, FM 3, kısa dalga 2 (2004)
 • Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2005)
 • İnternet kısaltması: .va
 • İnternet servis sağlayıcıları: 93 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık


 • Demiryolları: 862 m (1999)
 • Karayolları: yok
 • Su yolları: yok
 • Limanları: yok
 • Hava alanları: 1 helikopter alanı (2006 verileri)
Son düzenleyen Safi; 6 Temmuz 2016 23:49
Edd-iTöR
1 Kasım 2008 11:10       Mesaj #5
Edd-iTöR - avatarı
Ziyaretçi

VATIKAN


Bilinmeyen Vatikan ve Papaları anlatan bu yazı dizisine, “Vatikan Nedir?” sorusuyla başlamak kanımca yerinde ve yararlı olacaktır. Türkiye’de Vatikan’ın adı bilinmekte ve/fakat gerçekte “ne” olduğu geniş Müslüman kitle tarafından hiç bilinmemektedir. En iyimser deyişle Vatikan, Papalarıyla birlikte anılan, Papa’nın yaşadığı yer diye bilinen minik bir devlet olarak tanınmaktadır. Kuşkusuz bu kısa açıklamada doğruluk payı vardır ama çok, hem de çok eksik bir tanımlamadır bu. Eksik bilgilenme ise, herkes kabul eder ki, hiç bilgi sahibi olmamaktan daha sakıncalı ve tehlikelidir. İşte Türkiye’de Vatikan’la ilgili bu eksik bilgilendirmeyi biraz olsun giderebilmek amacıyla “Vatikan Nedir?” sorusuyla girmekte yarar görüyorum.
Ad: vatikan5.jpg
Gösterim: 421
Boyut: 61.6 KB

Günümüzde Vatikan diye bilinen yerleşim alanı yeryüzündeki tek “Tanrı–Kenti” statüsündedir. Vatikan bu özelliği nedeniyle “Kutsal–Kent”tir. Bu Tanrı–Kenti aynı zamanda bir “Devleti” içinde barındırır. Vatikan yeryüzündeki tek “Tanrı–Kenti ve Devleti”dir. Vatikan’dan başka “Tanrı–Devleti” yani “Teokrasi” yoktur, fakat halen de kutsal sayılan bir çok kent vardır. (Örneğin, Kudüs, Kom, Hinduların, Budistlerin ve Şintoistlerin kutsal kentleri gibi).Vatikan’ın bugünkü statüsü 1870’de İtalya’da bulunan Papa–Devletleri’nin, İtalyan Ulusal Birliği’nin kurulabilmesi amacıyla ilga edilmeleriyle başlamış ve son hukuki şeklini Faşist Diktatör Mussolini ile Vatikan’ın Dış İşleri Bakanı Kardinal Gaspari arasında 26 Ekim 1926’da imzalanan “Concordat” (Mukavele) ile almıştır. Böylelikle Vatikan İtalya’da “devlet içinde devlet” statüsü edinmiştir. Vatikan’a tüm girişler Roma’nın sınırlarından yapılabilmektedir. Diğer bir deyişle Vatikan, İtalya Devleti’nin tüm haklarından yararlanabilen fakat kendi bayrağına ve egemenliğine sahip ayrı bir devlettir.Vatikan adı, ilginçtir ki, Hıristiyanlığın ilk 1350 yıllık döneminde hiç ağıza alınmamıştır. Çünkü 1267’ye kadar böyle kutsal sayılmış bir yerleşim alanı yoktu. O zamana kadar Papalar Vatikan’da değil Lateran diye bilinen yerleşim alanında otururlardı. Papalar yaklaşık 1000 yıl buradan yönetmişlerdi Katolik alemini. 14. Yüzyıl’da Papalar, Fransa’nın şimdi tiyatro şenlikleriyle tanınan Avignon şehrinde yaşamaktaydılar. Bunlar Hıristiyanlığın en tartışmalı Papalarıydılar. Fransa kralları tarafından korunan bu Papalar 13. Ve 14. Yüzyıllara damgalarını vurmuşlardı. Papaların Vatikan’a geçişleri 1377 yılında, Avignon’daki Papaların sultasının yıkılmasından sonra olmuştur. Bu nedenle “Lateran Kilise Kararları” daima Vatikan kararlarına öncelik sağlamıştır. Bugünkü Vatikan’ın tesisi sırasında da yine Lateran Sözleşmeleri (Treaties) rol oynamıştır.

MİNİK DEVLET=BÜYÜK GÜÇ


Bugünkü Vatikan, yerleşim alanı itibariyle, kalın surlarıyla birlikte 44 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Çevresindeki surlar bir saatte dolaşılabilir. 1527’de İspanyolların işgaline uğrayan Vatikan’ın yıkılan surları ve binaları yeniden inşa edilmişlerdir. Vatikan’ı İsviçreli Katolik askerler, geleneksel giysileri içinde korumaktadırlar. Ünlü Devlet kuramcısı Makyavel, aynı zamanda “prens” olan Papaların kendilerini paralı asker olan İsviçrelilere korutmasını sert bir dille eleştirmişti. Ona göre bu paralı askerler, kendilerine daha fazla para veren düşmanlara Papa’yı satabilirlerdi. Makyavel’in dediği doğruydu. Nitekim bir kaç kez Papalar, İsviçreli askerlerin ihanetine uğramışlardı. Ama yine de Papalar kendilerini İsviçreli paralı askerlere korutmaktan vazgeçmemişlerdi. Nedeni de çok ilginçti. İsviçreli paralı askerler ihanet etseler bile Vatikan’ın hiç bir sırrını açıklamıyorlardı. Vatikan’ı gizemli bir Kilise–Devleti yapan budur işte. Öğretiye göre “Vatikan’da öğrenilen sırlar öbür dünyada bile açıklanmaz.” Vatikan’ın sırlarını açıklayanların ve nesiller boyunca ailelerinin canları ve malları güvenlikte olmaz. Çünkü Vatikan gerçekten de inanılması güç sırları barındıran, gizli geçitleri, şifreleri ve yeraltı yollarıyla tam anlamıyla “esrarengiz” sayılan bir yerdir ve bu şöhretini de yüzlerce yıldır sadece kendisine sakladığı sırlarının başkalarınca öğrenilebilmesini önleyerek edinmiştir.

SİYASİ VE DİNSEL YAPTIRIM SAHİBİ


Vatikan, kendi pasaportu, kendi devlet kuruluşları ve bürokratları olan bir devlettir. Nedir ki, bu devleti diğer devletlerden ayıran temel farklılıklar vardır. Bunları kısaca sayalım.Vatikan Devleti’nin gece yerleşik nüfusu 600 kişidir. Bu sayı sürekli konuk sayılan kişilerle birlikte 1014 olur. Gündüz nüfusu ise 3599’a yükselir. Bunlar Vatikan’da görev yapan işçiler ve diğer memurlardır. Vatikan Pasaportu bizzat Papa tarafından verilir. Bu pasaport geçicidir. Vatikan istediği zaman tek taraflı olarak iptal edebilir ya da hiç vermemiş gibi kayıtlardan çıkartabilir. Pasaportun özelliği hiç bir ırk ya da milliyet gözetilmeden verilebiliyor olmasıdır. Ne var ki tek koşulu, pasaport alacak şahsın Katolik Kilisesi’ne kayıtlı dindar olarak tanınmış bir Katolik olmasıdır.Vatikan’da altı dikkatle çizilmesi gereken bir özellik vardır. Çoğunlukla devlet olarak bilinen Vatikan ile “Papalık Makamı” bir ve aynı (özdeş) sanılmaktadır. Bu eksik bilgilenmedir. Papa, Katoliklerin başı olarak yeryüzündeki tüm Katoliklerin “Kutsal Pederi”dir, ama sadece ve sadece Vatikan Devleti’nin Devlet Başkanı’dır. Tüm Katolikler’in “Devlet Başkanı” değildir. Bu görevinde Papa’nın bir Başbakanı, bir Senatosu ve Bakanları vardır. Bunlar da siyasi yaptırımları itibariyle sadece Vatikan’la tanımlı ve sınırlıdırlar. Ancak, dinsel yaptırımları itibariyle tüm Katolikleri bağlarlar.

VATİKAN DEVLETİNİN BEYNİ “CURİA”


Devlet ve siyasi erk olarak Vatikan’ın en önemli ve güçlü kurumu, “Curia”dır. Bu kurum Devlet olarak Vatikan’ın beynidir.Vatikan’ın 1983’de kabul edilen en son Anayasası’nın (Code of Canon Law) 360. paragrafında Curia, “Papa’nın adına ama Kiliselerin hayrına ve yararına çalışma yapmakla yükümlü kılınmış bir kurumdur.” Curia, Papalık Sekreteryası (Devlet Bakanlığı); Kilise Kamu İşleri Konseyi (CPAC); Katolik Cemaatleri (Congregations);Yargı Kurumları ve diğer enstitülerden oluşmaktadır. Curia’yı oluşturan bu bakanların, deyim yerindeyse “sinir sistemi” Kilise Kamu İşleri Konseyi’ dir. Vatikan’ın yukarıda sözü edilen Anayasasına göre Curia, çok önemlidir ki, “Dini / Ruhani” bir kuruluş olarak değil, tartışmasız “Dünyevi / Seküler” bir kuruluş olarak bizzat Tanrı tarafından değil, bizzat insan tarafından oluşturulmuş bir birim olarak kabul ve tasdik edilmiştir. Dolayısıyladır ki, Vatikan’ın bu dünya ile ilgili tüm işleri, başta da siyasi, diplomatik ve ekonomik kararlarla, uluslararası ilişkileri “Dinsel” değil, “Dünyevi” olan bu kurum aracılığıyla ele alınır ve yönlendirilir.Curia ilk kez 1605’de diğer ülkelerdeki Kardinal Büyükelçileriyle çalışan Devlet Bakanlığı olarak kurulmuş, daha sonra 1721’de kendi içinde tüm Papa Devletlerinin Başbakanlığı adı altında bir makama sahip olmuştur. Papalığın Başbakanı aynı zamanda Dış İşleri Bakanıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki Curia, Tanrı tarafından öngörülmüş bir kurum olmadığı için gerekli görüldüğü takdirde Papa’nın emriyle ilga edilebilir.

KUŞBAKIŞI VATİKAN


Vatikan’daki “Tanrı–Devleti”nde irili ufaklı 200’den fazla bina vardır. Vatikan’ın üçte biri bina, üçte biri park ve üçte biride kaldırımdır. Papalık makamının bulunduğu yere Roma’yla Vatikan’ı ayıran ünlü Bronz Kapı’dan girilir. Vatikan “Kent ve Devleti”ne giriş ise Bronz Kapı’nın yaklaşık 300 metre kadar sağında yer alan Saint Anne Kapısı’ndan yapılır. Araçlar ve halk Vatikan’a ancak buradan giriş yapabilirler. Kapılarda İsviçreli Muhafızlar beklerler. Dilerlerse kimlik denetimi yapabilirler; içeriye sokup sokmamakla serbesttirler. Bronz Kapı ise sadece önemli törenlerde açılır. Bu kapıdan içeri girildikten yaklaşık 150 metre kadar ileride genişçe bir avlu ile buna bakan mahzeniyle birlikte beş katlı bir saray bulunur. Papalar işte burada otururlar. Pencereleri Vatikan’ın ve dünyanın en ünlü ve görkemli binasına bakar. Bu bina St. Peter Kilisesi’dir. 70.000 metre karelik bir alanı kaplayan bu Kilise, Vatikan “Tanrı–Kent”in en yüksek binasıdır.Bronz Kapı’nın tam karşı sınırında, Papa’nın helikopteri için yapılmış olan küçük iniş pisti vardır. Onun sağında Vatikan Radyosu, onun yanında da yabancı öğrencilerin kaldıkları yurt binası yer almaktadır. Bu iki binanın arasında park bulunur. Park’ın ucunda “Curia” sarayı vardır. Devlet olarak Vatikan buradan yönetilir. Parkın diğer alt yanına doğru İlahiyat Akademisi (Kardinaller Koleji) bulunur. Burası bir bakıma Papalığın Senatosu gibidir. Kolejin önünde Vatikan Müzesi, yanında paha biçilmez arşiviyle Vatikan Kütüphanesi yer alır. Bunlara bitişik binada Vatikan’ın “Laik Konsey” binası vardır. Vatikan’da bir de işçi sendikası vardır ve o da bu binadadır. Papanın sarayının uzantısında ise Vatikan Bankası bulunur. Az ilerisinde de Vatikan’ın resmi yayını olan “Osservatore Romano” gazetesinin yönetildiği bina vardır.

Vatikan'ın gizli ilişkileri


Vatikan’ın ve Papalığını tarihi sayısız cinayet, entrika ve skandalla doludur. Vatikan’da gece sapasağlam yatıp sabaha ceset olarak kaldırılmak su içmek kadar olağan bir durumdur
Vatikan’ın servetinin tam olarak ne kadar olduğu hiç bir zaman açıklanmayan bir sırdır. Yıllık gelirleri bazı kalemlerde açıklanır, yaptığı açıklamalar biraz da abartılarak gösterilir ancak mal varlığı tam olarak asla açıklanmaz. Vatikan tam bir “Bezirgan” gibidir; daima gelirlerinin azlığından yakınır ama ilginçtir ki her geçen yıl biraz daha zenginleşir, biraz daha fazla para kazanır. Vatikan maliyesi yılda iki kez incelenir. Mali komisyonda kardinaller vardır ve başkan da (Prefektür denir) Amerikalı
Kardinal Edmund Szoka’dır.

DÜNYANIN SERVETİ SIR EN KÂRLI ŞİRKETİ


Vatikan şu anda dünyanın en zengin devletlerinden biridir. Ünlü Vatikan uzmanı Peter Hebblethwaite’nin dediğine göre de bu devlet hiç bir özel girişimcinin ya da kapitalistin baş edemeyeceği kadar katı “Sosyalistce” kurallarla yönetilmektedir. Aynı uzmana göre bu nedenle Vatikan yeryüzündeki tek Sosyalist Tanrı–Devleti sayılmalıdır. Gerçekten de Vatikan’da hiç bir devletin yapamayacağı bir “sistem” ve yönetim anlayışı yürürlüktedir. Gördükleri işe göre dünyada en az maaş ve ücret alan insanlar buradadır. Buna rağmen toplam 1000 kişiyi geçmeyen Vatikan bürokrasisi, 2500 işçisiyle dünyanın en kalabalık dinsel topluluğunu (yaklaşık 900 milyon) hiç bir aksama olmadan yönetmektedirler. Bu gerçeği yeni öğrenen bir Amerikalı zengin kendini tutamamış ve “Aman Tanrım! Meğer dünyanın en kârlı şirketi Vatikan’mış” deyivermişti. 600 kişinin yönlendirdiği 900 milyon insan koşulsuz olarak Vatikan’a bağlıdırlar ve onun emirlerine tabidirler. Dahası, onu korumak, geliştirmek ve gerçekte daha da zenginleştirmekle yükümlüdürler. Bu emeklerine karşılık Papa’dan alabilecekleri tek “gelir” her Pazar günü
Papa’nın onlar adına yaptığı şükran “Duası”dır, o kadar.
Son düzenleyen Safi; 6 Temmuz 2016 23:48
15 Haziran 2011 11:56       Mesaj #6
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam

VATİKAN


(İt.: Stato della Citta del Vaticano, Fr.: Etat de la Cité du Vatican, İng.: State of Vatican City), Roma kenti içinde papanın başkanlığı altında özerk devlet.

1929 yılında Papalık ve İtalya arasında imzalanan Lateran Paktı ile kuruldu. Yüzölçümü 0,44 km2, nüfusu 455 kadardır. Tiber Irmağı'nın sağ kıyısında ve Roma'nın kuzeyinde bir tepe üzerindedir. San Pietro Kilisesi ve Alanı, Papalık Sarayı, müze, kütüphane, üniversite, demiryolu istasyonu, parklar ve yardımcı yapılardan oluşur. Papa, devleti bir kardinal başkanlığındaki konsey ve yardımcı görevlilerin yardımıyla yönetir.


MsXLabs & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen Safi; 6 Temmuz 2016 23:16


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç