Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 6 Aralık 2016  Gösterim: 55.309  Cevap: 2

Ziyadiler

Kısaca
Benî Ziyâd ve Ziyâdiyyûn olarak bilinen hânedan, Yemen’in Tihâme bölgesinde oturan Benî Ak ve Eş‘ar kabilelerinin Abbâsî yönetimine baş kaldırmasının ardından Yemen’e giden Muhammed b. Abdullah b. Ziyâd tarafından kuruldu.
6 Aralık 2016 09:09       Mesaj #1
perlina - avatarı
MOD Moderatör
Ad:  ziyadiler370x450.jpg
Gösterim: 54
Boyut:  61.2 KB

Ziyadiler

, 819-1018 arasında Yemen’de hüküm süren Müslüman hanedan. Abbasi halifesi Memun, Arabistan’ın güneyinde üslenmiş olan Şii Âlileri etkisizleştirmek amacıyla Yemen yönetimini Ziyadi ailesine bırakmıştı. İlk Ziyadi hükümdarı Muhammed bin Ziyad, Horasanlı bir ordu ve süvari birliğinin desteğiyle Zebid başkent olmak üzere Yemen kıyısı (Tihame) boyunca egemenlik kurdu. Dağ yamaçlarındaki kabilelerin reisleri de onun hükümdarlığını kabul ettiler.

İç kesimlerdeki Sana ise Abbasilerin denetiminde kaldı. İslam öncesi dönemin soylularından Benu Yafur ailesi 859’da Sana’da bağımsız bir hanedan kurdu; kısa süre sonra da Ziyadi hükümdarı İbrahim bin Muhammed’i (859-902) haraç olarak toprak vermeye zorladı. İbrahim’in ölümünden sonra Karmati tarikatına Zebid’i de içine alan daha büyük bir bölge verildi.İbrahim’den sonraki hükümdarlara ait belgeler ve kayıtlar belirsizliklerle doludur.
Sponsorlu Bağlantılar

Ebû’l-Ceyş İshak (hd 904-981) Ziyadileri eski gücüne ulaştırdı ve topraklarını yeniden ele geçirdi. 989’da Ziyadi başkenti Yafurilerce ele geçirilip ateşe verildi. Gerçek iktidar da Ziyadilerden, EtiyopyalI köle vezirlere geçti. Yafurilerin saldırısından sonra krallığın çökmesini engelleyen Memlûk el-Huseyn bin Salame’nin yerine kölesi Mercan tahta çıktı. Mercan krallığın yönetimini iki başka Memlûk arasında bölüştürdü. Kuzey illeri Necah’a verildi, başkent ve güney bölgeleri de Nefis’in yönetimi altına girdi. Zebid de sonradan Necah’ın eline geçti. 1022’de Yemen’de Necahilerin hükümdarlığı başladı.

Kaynak:Ana Britannica

Son düzenleyen perlina; 6 Aralık 2016 10:40


6 Aralık 2016 10:22       Mesaj #2
perlina - avatarı
MOD Moderatör

ZİYÂDÎLER (بنو زياد)

Tihâme merkez olmak üzere Yemen Tihâmesi’nde hüküm süren bir hânedan (818-1017).

Benî Ziyâd ve Ziyâdiyyûn olarak bilinen hânedan, Yemen’in Tihâme bölgesinde oturan Benî Ak ve Eş‘ar kabilelerinin Abbâsî yönetimine baş kaldırmasının ardından Yemen’e giden Muhammed b. Abdullah b. Ziyâd tarafından kuruldu. İbn Ziyâd, soyunu Ziyâd b. Ebîh’e dayandırmaktaydı. Me’mûn döneminde Vezir Fazl b. Sehl’in hizmetinde bulunan İbn Ziyâd, vezirin tavsiyesi doğrultusunda 202 (818) yılında isyanı bastırmak üzere tecrübeli birkaç devlet adamıyla birlikte bölgeye gönderildi. İbn Ziyâd yoğun bir mücadelenin ardından Benî Ak ve Eş‘ar kabilelerini itaat altına aldı. Halifenin tâlimatıyla, Husayb adı verilen bölgede Tihâme’nin merkezi olarak planı Bağdat’a benzeyen dairevî Zebîd şehrini kurdu (204/820). Daha sonra yarı bağımsız biçimde bölgeyi yönetmeye başladı. Abbâsîler’in gönderdikleri, içerisinde Türkler’in de bulunduğu destek birliklerinin yardımıyla hâkimiyetini Hadramut, Kevkebân, Zafâr, Şihr ve Mirbât gibi bölgelere yaydı. Kırk yıldan fazla hüküm süren İbn Ziyâd güçlü bir emirlik kurmayı başardı.

İbn Ziyâd’ın 245’te (859) vefatından sonra oğlu İbrâhim bölgeye hâkim oldu. Babasının dönemindeki istikrarı korumayı başardı ve 289 (902) yılındaki ölümüne kadar bu istikrarı sürdürdü. Bunu, İbrâhim’in oğlu Ziyâd’ın ardından kardeşi Ebü’l-Ceyş İshak b. İbrâhim’in yetmiş yıl civarındaki hâkimiyet dönemi takip etti. Ebü’l-Ceyş devrinde Zebîd’i Karmatîler işgal ettiyse de fazla tutunamadılar. Ebü’l-Ceyş’in yaşlılık yıllarında pek çok idareci bağımsızlığını ilân etti. Onun 371’de (981) vefatı üzerine Ziyâdîler’de nüfuz çocuk yaştaki Ziyâdî emîrlerini yöneten köle kökenli vezirlerin eline geçti. Ebü’l-Ceyş İshak’ın oğlu Abdullah (veya Ziyâd) henüz çocuk yaşta olduğundan idare bir memlük olan Reşîd’in elindeydi. Reşîd’in ölümünden sonra yönetim Nûbe asıllı köle Vezir Hüseyin b. Selâme’nin eline geçti. İbn Selâme döneminde istikrar yeniden sağlandı ve Aden, Lehic, Şihr, Dehlek adası ile Hadramut gibi yerler Ziyâdî hâkimiyetine girdi. Hânedanın kaynaklarda ismi geçen son üyesinin zamanında da Mercân adında bir kölenin idareyi elinde tuttuğu görülmektedir. Mercân’ın birbiriyle rekabet eden Habeş asıllı köleleri Nefîs ile Necâh arasındaki mücadele, Nefîs’in Ziyâdî hânedanının son temsilcisi çocuk yaştaki Emîr İbrâhim b. Abdullah’ı ve onu himaye eden halasını öldürerek tahtı ele geçirmesiyle neticelendi (407/1017). Ancak mücadeleye devam eden Necâh, rakibini bertaraf ederek aynı bölgede kendi adıyla anılan Necâhîler’i kurdu (412/1022). Nessârî Fehmî Muhammed Gazzâlî ed-Devletü’z-Ziyâdiyye el-Yemen adıyla yüksek lisans tezi hazırlamıştır (Câmiatü’l-Kahire, 1971).

Ziyâdîler devrinde Yemen’de birçok kalıcı eser meydana getirilmiş, Hüseyin b. Selâme zamanında Sehâm vadisindeki Kedrâ şehrinin ve Züâl vadisindeki Ma‘kar gibi şehirlerin mimari düzenlemeleri yapılmıştır. Ziyâdîler başşehir Zebîd’de de önemli eserler bırakmıştır. Câmiu’l-Kebîr (Câmi-i Zebîd), Mescid-i Eşâir, Muâz b. Cebel Mescidi ve Fâze Mescidi gibi eserler Hüseyin b. Selâme tarafından inşa ettirilmiş,Zebîd şehri etrafındaki surlar onun döneminde yenilenmiştir. Hüseyin b. Selâme’nin yaptırdığı camilere yüksek minareler konmuştur. Hacıların su ihtiyacını temin için yollarda kuyular açtırıldığı gibi yollara mesafeyle ilgili işaretler konularak yolculuk kolaylaştırılmıştır. Ziyâdîler döneminde Zebîd’de ayrıca pek çok medrese inşa edilmiştir.

Kaynak:TDV İslam Ansiklopedisi

6 Aralık 2016 20:51       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ZİYADİLER,
arap hanedan.

Yemen'de hüküm sürdüler (818-1018). Ziyat bin Ebihi'nin soyundan geldikleri öne sürülür. Zebit'te oturan ve Abbasiler’e bağlı olan Ziyadiler hanedanının ilk emiri Muhammet bin Abdullah'a (818-859) halife Memun, Yemen ve yöresinin yönetimini vererek bölgedeki alevi etkinliğini önleyip durdurmakla görevlendirdi.

Florasan'dan sağladığı kuvvetlerle Yemen'e giden Muhammet bin Abdullah kısa sürede duruma egemen olduğu gibi etki alanını da genişletti. ikinci ziyadi emiri İbrahim bin Muhammet döneminde (859-901) Hadramut kaybedildiği gibi hanedanda gözle görü lür bir zayıflama baş gösterdi. İbrahim'in ölümünün ardından Zebid geçici bir süre için Karmatiler ile Zeydiler'in işgaline uğradı. Flanedan, son emir Abdullah bin İshak (981-1018) ile birlikte son buldu.

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Ziyadiler

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç