Arama

Fener Rum Patrikhanesi

Güncelleme: 13 Temmuz 2011 Gösterim: 10.508 Cevap: 1
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
6 Kasım 2006       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Fener Rum Patrikhanesi

Sponsorlu Bağlantılar
Ortodoks kilisesinin başpiskoposluğu. İstanbul’da Fener semtindeki Aya Yorgi kilisesinde bulunduğu için Türkiye’de Fener Rum Patrikhanesi adıyla anılmaktadır. Birinci Constantinus’un (306-337) Roma İmparatorluğunun başkentini Roma’dan Bizans’a taşıması ve şehre Konstantinopolis (İstanbul) adını vermesiyle buradaki kilise başpiskoposluk mevkiine yükseldi. Böylece Bizans’ın daha önce bağlı bulunduğu Herakleia Perinthos Metropolitliği de Konstantinopolis’in yetki alanına girdi. Altıncı asırda piskoposun resmî ünvanı “Yeni Roma (Konstantinopolis) Başpiskoposu” ve “Ekumenik Patrik” idi. Hıristiyanlık Doğu Avrupa’nın büyük bölümüne (Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Rusya) Konstantinopolis’ten yayıldı. Bilhassa Osmanlıların akınlarına hedef olmaya başladıktan sonra zaman zaman bâzı Bizans imparatorlarının Doğu ve Batı kiliselerini birleştirme teşebbüslerine patriklik şiddetle karşı çıktı. Fâtih Sultan Mehmed Han İstanbul’un fethini gerçekleştirdiği sırada, son Patrik İkinci Athanasios, iki kilisenin birleşmesine karşı çıktığı için görevi bırakmış ve yerine tâyin yapılmamıştı.
Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul’u aldıktan ve Ayasofya’yı da câmiye çevirdikten sonra Ortodokslara dînî hayatta serbest olduklarını, bir patrik seçerek patrikhânenin faaliyete geçirilmesini bir fermanla bildirdi. Fermanda patrikhâneye çok geniş haklar tanınıyordu. Fâtih’in hiçbir mecburiyeti yokken onlara bir takım dînî imtiyazlar tanımaktaki gâyesinin; doğu ve batı kiliselerini birbirinden ayırmak olduğu belirtilmektedir. Esâsen, ikiye bölünmüş bir Hıristiyanlığı bu siyâsetiyle devam ettirmek istedi tezi akla ve mantığa uygun geldiği için kabul edilmektedir. Halbuki İslamiyetin müdafii olarak hareket eden ve hazreti Peygamberin müjdesine mazhar olan Fâtih Sultan Mehmed’in burada insana insan olma bakımından verdiği değer ortaya çıkmaktadır. O târihe gelinceye kadar hiçbir hükümdara nasip olmayan ve bugün için dahi uygulanması mümkün görülmeyen bu büyük toleransı ile Fâtih, insanlığın en yüksek mertebesine erişmiş hârikulâde bir şahsiyettir.
Patrik makamı, 1453-56 yılları arasında bugünkü Fâtih Câmiinin bulunduğu yerdeki Havâriyyûn Kilisesinde, 1456-1587’de ise Manastır kilisesinde kaldı. Buranın Fethiye adıyla câmiye çevrilmesinden sonra Fener’de Panakgia kilisesine (1587), buradan Balat’taki Hagios Dimitrios kilisesine (1597) ve son olarak da günümüzdeki patrikhânenin bulunduğu Aya Yorgi kilisesine taşındı (1601).
On yedinci yüzyıldan itibaren bâzı patriklerin siyâsetle uğraştıkları ve merkezî otoriteyi sarsıcı hareketlerde bulunmaları üzerine patrikhânenin haklarına kısıtlama getirildi. Devlete karşı tutum ve davranışları sebebiyle Patrik Porthenios IIIve Patrik Gregorios II asıldılar. 1821’de ise, Yunanistan’ın bağımsızlığı için ayaklanan Rum çetelerine para ve silâh yardımında bulunan ve Mora Ayaklanmasını açıktan açığa kışkırtan Patrik Gregorios, İkinci Mahmud Hanın emriyle patrikhânenin orta kapısında îdâm edildiler. Patriğin göğsüne asılan yaftada kendilerine bahşedilen imtiyazlar belirtildikten sonra; “Allah tarafından müeyyed ve bekâsı, Âyât-ı semaviyye ile sâbit bulunan din ve devlet” aleyhinde işlediği hıyânetler sayıldıktan sonra, başkalarına da ibret olsun diye idam edildiği ifade ediliyordu. Bu târihten îtibâren patrikhânenin ana giriş kapısı devamlı kapalı tutuldu. Rumlar hâlâ bu kapıyı intikam hissi ile kapalı tutmakta ve burada bir Türk büyüğü asılmadıkça açmayacaklarını ifade etmektedirler.
1829’da Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra patrikhane her geçen gün Yunan hükümeti ile işbirliğini arttırdı. Osmanlı topraklarında yaşayan Rumları pâdişâha ve idareye karşı devamlı kışkırtmaya çalıştı. Pâdişah aleyhinde çalışan gizli cemiyetleri destekledi. Birinci Dünyâ Savaşından sonra (1918) Türk topraklarının bir bölümünü Yunanistan’a bağlamak ve Bizans’ı yeniden diriltmek gâyesiyle harekete geçti. Bu amaçla Rum Matbuat Cemiyeti, Rum İttihadı Millî Cemiyeti, Etniki Eterya, Rum İzcilik Teşkilâtı, Rum Küçük Asya Cemiyeti ve Rum Trakya Cemiyeti gibi kuruluşları maddî bakımdan destekledi. 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgâli üzerine, patrikhâneye Bizans’ın çift başlı kartal armasını taşıyan bayrağı çekildi. Ayrıca Ayasofya’yı da ele geçirip kubbesine çan ve kapısına Bizans bayrağı asmak isteyen patrikhâne, Sultan Vahideddîn Hanın özel muhafız birliğini buraya yerleştirmesi üzerine bu arzusuna kavuşamadı.
Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra Patrik Doroteos ile patrikhânenin önde gelen din adamları Yunanistan’a kaçtılar. Türk milleti zor gününde kendisini arkadan hançerleyen patrikhânenin artık ülke sınırları dışına çıkarılmasını istiyordu. Nitekim Lozan görüşmeleri sırasında Türk murahhas heyeti, patrikhânenin artık İstanbul’da kalamayacağını kesin bir dille ifade etmişti. Buna rağmen İngiliz diplomatı Lord Gürzon’un İnönü ve Rızâ Nur’la görüşmesinden sonra patrikhânenin Türk topraklarında kalmasına müsâade edildi. Bu muahedeye göre patrikler TC uyruklu olarak ve Sen Sinot Meclisince seçileceklerdi.
1987’de patrikhâneye bağlı dört metropolitlik (Kadıköy, Adalar, Terkos, Bozcaada ve Gökçeada), 61 Rum Ortodoks kilisesi, 11 Rum manastırı faaliyet hâlindeydi.45 milyonluk Ortodoks dünyasının merkezi olan Fener Rum PatrikhanesiFener semti, Ortodoksların manevi başkenti sayılmaktadır. Yunanistan kralı Konstantin'in torunu Prenses Maria Olimpia'nın vaftiz töreni de bu patrikhanede gerçekleştirilmiştir. nedeniyle, İstanbul ve dolayısıyla
Sadrazam Ali Paşa Caddesi'nde yer alan Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Rumlarının en kutsal mekânıdır. 1601 yılında bugünkü binasına taşınan Patrikhane, şimdiki görüntüsüne 1800'lü yıllarda yapılan kapsamlı bir restorasyonla kavuşmuştur.

Fener Rum Patrikhanesi'nin tarihi 12. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Patrikhane'nin tarihi ibadet yeri olan Aya Yorgi Kilisesi 1601'e kadar “Kadınlar Manastırı” olarak kullanılmıştır.
Patrikhane'nin kütüphanesi dünyanın en önemli arşivlerinden biridir. El yazması eserler, padişah fermanları, minyatür, resim, gravür, fotoğraf gibi dokümanlar kütüphanede özenle korunmaktadır.
Patrikhaneye üçlü bir kapıdan girilir. Basamaklardan yukarı doğru çıkıldığında ana kapı ile karşılaşılır. Ancak günümüzde bu kapı kapalı tutulduğu için giriş, hemen soldaki kapıdan yapılır. Bu kapıdan patrikhane kilisesi olan Aya Yorgi'ye geçilir.
Mevcut binanın ilk yapısı “Burç Kilisesi” diye anılan “Kadınlar Manastırı”dır. Patrik II. Timoteos zamanında yeniden inşa edilerek 1614 yılından sonra “Ortodoks Rum Patrikhanesi Kilisesi” olarak kullanılmaya başlandı. Bina, bir rivayete göre 1701'de Osmanlı padişahı I. Mustafa'nın, bir diğer rivayete göre de padişah III. Ahmed zamanında baş vezirin emriyle 1704 yılında yıkıldı. Bazilika şeklinde inşa edilen bina, 1720 tarihinde yeniden yapıldı, 1798 yılında ise bir tamir daha geçirdi.
Kilisenin ana ibadet mekânı 12 sütun üzerine inşa edilmiştir. 12 havariyi ifade eden bu sütunlar üzerinde de havarilerin tasvirleri yapılmıştır. Çeşitli kiliselerde bulunan taşınabilir üç mozaik ikon da burada yer alır.
Bu ikonlardan dünyada sadece on ya da on beş tane bulunduğu bilinmektedir. İkonalardaki tahta oymacılığı (ikonostasion) gerçekten etkileyicidir. Söylentiye göre, iki usta bunun üzerinde kırk yıl çalışmıştır. Kilisenin sağ tarafındaki demir kaplamadan görülen sütun parçasında bir delik vardır ki, bunun da İsa'nın gerildiği çarmıh olduğuna inanılır.
Patriklik tarihi
Patriklik M.S 34'te kuruldu. 325'e kadar bugünkü Gümüşhane'de gizli bir kilisede çalıştı. 313'te Hıristiyanlık yasak din olmaktan çıktı. Patriklik, İstanbul'a, Galata bölgesine taşındı.

330 – 360 yılları arasında şimdiki Aya İrini Kilisesi'nin eski binasındaydı. 360'da eski Ayasofya'ya taşındı. 532'de yeni Ayasofya yapılırken İstanbul'da bilinmeyen bir yere geçti. 537'de, yeni Ayasofya'ya taşındı. 1204'te Latin istilası sırasında İznik'e sığındı. 1261'de İstanbul'a dönerek 1453 yılına kadar orada kaldı.
Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u fethettikten sonra II. Gennadios'u patrik ilân etti. Patrikhane, Oniki Havariler Manastırı (Fatih Camii'nin yeri), Çarşamba'da Pammakaristos Meryem Ana Manastırı, Fener'deki Meryem Ana Kilisesi ve Ayios Dimitrios Kilisesi'nde görev yaptı.

patrikhane861f24vm9 patrikhane1862f80ev8
Kaynaklar=http://www.dallog.com,
istanbul.com

Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
13 Temmuz 2011       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Fener Rum Patrikhanesi

Sponsorlu Bağlantılar

İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra da çalışmasına izin verilen Doğu Kilisesi'nin merkezi.

1054 yılında Batı ve Doğu kiliselerinin birbirinden ayrılmasından sonra Doğu Kilisesi'nin merkezi oldu. İstanbul'un Fethi'nden sonra Fatih Sultan Mehmet'in Ortodoks halkı başsız bırakmamak amacıyla yaptığı girişimler sonucunda Gennadios ilk patrik olarak seçildi. Çeşitli kiliselerde görev yapan patrikhane, 1597 yılında Aya Dimitri Kilisesi'ne taşınarak Fener adını aldı. 1602 yılında bugün bulunduğu Fener'deki Aya Yorgi Kilisesi'ne taşındı. 1924'ten bu yana Fener patriklerini Sen Sinod Meclisi seçmektedir. Patrikhane'nin, Türkiye'de dört metropolitliği, 30.000 kadar cemaati vardır.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi


Benzer Konular

13 Temmuz 2011 / Kral_Aslan X-Sözlük
26 Kasım 2015 / Safi X-Sözlük