Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 19 Ağustos 2015  Gösterim: 5.337  Cevap: 1

Toplantı Nedir?

MaRCeLLCaT
21 Mart 2008 18:45       Mesaj #1
MaRCeLLCaT - avatarı
Ziyaretçi
toplantı
isim

1 . Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima:
Sponsorlu Bağlantılar
"Komisyon toplantısı bitsin de görürsünüz."- M. Ş. Esendal.

2 . Bir gündem üzerinde görüşmek amacıyla ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim.

3 . Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin tümü.

4 . Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma:
"Gür kaşları başlangıçlarında kıvrık toplantılar yaparak incele incele uçlarında büsbütün sivrilirdi."- H. Z. Uşaklıgil.


19 Ağustos 2015 19:39       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
TOPLANTI a.
1. Belli bir amaçla bir yerde bir araya gelme: Bu akşam bizim evde küçük bir toplantı yapacağız.
2. Kimi kararlar almak üzere görüş alışverişinde bulunan kimselerin katılımıyla gerçekleşen birleşim, oturum: Bir sendika toplantısına katılmak. Bu akşamki toplantıda önemli kararlar alınacak.

—Anayas. huk. Toplantı dönemi, yasama meclisinin iki tatil arasındaki çalışma dönemi.

—ic. ifl. huk. Alacaklılar toplantısı, iflas alacaklılarının, iflas masasının idare ve tasfiyesi için gerekli kararları vermek amacıyla yaptıkları toplantı. (Bk. ansikl. böl.)

—Masonl. Büyük loca toplantısı - KONVAN.

—ANSİKL. Huk. Toplantı hak ve özgürlükleri. Dernek kurma özgürlüğüyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını kapsar (Anayasa md. 33, 34). Anayasa’ ya göre herkes izin almaksızın dernek kurmak, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek hakkının kullanılmasında uygulanacak usul ve koşullar Anayasada öngörüldüğü gibi, 6 ekim 1983 tarih ve 2911 sayılı “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunumda düzenlenmiştir. Ancak siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, derneklerin, ticari ortaklıkların ve öteki tüzel kişilerin özel yasalarına ve tüzüklerine göre yapacakları kapalı yer toplantıları, yasa, gelenek ve göreneklere göre yapılacak tören, eğlence, karşılama, uğurlama vb. gösterilerle spor faaliyetlerine, ticari, iktisadi ve bilimsel amaçlarla yapılan toplantılara bu yasa hükümleri uygulanmaz. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilmesi için en az yetmiş iki saat önce ve çalışma saatleri içinde toplantı ya da yürüyüşün yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik ya da kaymakamlığa bildirimde bulunulması gerekir. Bu bildirimde toplantı ya da yürüyüşün amacı, yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatleri gösterilir. Bu bildirim karşılığında yetkili idari merci, alındı belgesi vermek zorundadır. Yetkili merci, kamu düzenini ve ulusal güvenliği bozmak, Cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacını güden fiillerin işlenmesinin büyük olasılık olduğu durumlarda ya da devletin bütünlüğünün, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacıyla belirli bir toplantıyı ya da yürüyüşü yasaklayabilir ya da iki ayı aşmamak üzere erteleyebilir Genel yollarla parklar, mabetler, kamu hizmeti gören bina ve tesislerde TBMM’ye bir km uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz; şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşü düzenlenemez. Toplantı ve yürüyüşlere güneş doğmadan başlanamaz. Açık yerlerdeki toplantılar, yürüyüşler güneşin batışından bir saat öncesine; kapalı yerdeki toplantılar saat yirmi üçe kadar sürebilir. Yasaya uygun olarak başlayan bir toplantı ya da gösteri yürüyüşü daha sonra, yasaya aykırı bir durumun ortaya çıkması nedeniyle, en büyük mülki amirin yazılı ya da acele hallerde sözlü emriyle yerel güvenlik kuvvetlerince dağıtılabilir. Toplantı ya da yürüyüşlere ilişkin çağrı ya da propaganda araç ve ilanlarında, halkı suç işlemeye özendiren, kışkırtan yazı, resim vb. bulunması yasaktır. Yasaya aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleyen ya da yönetenler, bu hareketlere katılanlar çeşitli hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Yasaya aykırı toplantı ve yürüyüşün dağılması için verilen emirlere uymayanlara, toplantı ve yürüyüşün yapılmasına engel olanlara, bu hareketlere silah taşıyarak katılanlara çeşitli cezalar verilir.

—ic. ifl. huk. Alacaklılar toplantısı, iflasın tasfiyesiyle ilgili kararlan alan bir organdır. Alacaklılar toplantısının kararları, tüm iflas alacaklıları için bağlayıcıdır. Bu toplantı iki çeşittir: birinci alacaklılar toplantısı; İkinci alacaklılar toplantısı. Adi tasfiye ilanında bildirilen yer, gün ve saatte birinci alacaklılar toplantısı yapılır. Bu toplantıya iflas memuru veya yardımcısı başkanlık eder. Birinci alacaklılar toplantısı yapılamazsa durum bir tutanakla saptanır. Bu durumda iflas dairesi ikinci alacaklılar toplantısına kadar iflas masasını idare eder ve tasfiye başlar (ic. ifl. k. md. 222). iflas idaresi alacaklıların araştırmasını yaptıktan sonra, alacaklılara, ikinci alacaklılar toplantısı için çağrıda bulunur. Bu toplantıya, alacakları iflas idaresi tarafından tümüyle ya da kısmen kabul edilmiş olan iflas alacaklıları çağrılır (ic. ifl. k. md. 237). ikinci alacaklılar toplantısına alacaklı oldukları kesinlikle saptanmış alacaklılar katılırlar. Bu nedenle yetkileri daha geniştir. İkinci alacaklılar toplantısı, iflas masası için yararlı göreceği tüm kararları alabilir. ( İFLAS.)

Kaynak: Büyük LarousseDaha fazla sonuç:
Toplantı Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç