Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 3 Aralık 2016  Gösterim: 94.634  Cevap: 4

İnovasyon Nedir?

11 Temmuz 2008 01:41       Mesaj #1
volture - avatarı
VIP "Ipıslak Balık"

İNOVASYON

Ad: İnovasyon2.jpg
Gösterim: 350
Boyut: 36.2 KB

YENİLİK ta bilinir
1. Daha önce görülmemiş, duyulmamış ya da yakın zamanda ortaya çıkan, yeni bir şeyin özelliği; güncellik, özgünlük: Bir buluşun, bir görüşün, bir öğretinin yeniliği.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Geleneklerle, geçmişle ilgili önemli, kökten bir değişiklik yaratan siyasal, toplumsal,dinsel uygulama; yeni olan şey: Tüm yeniliklere karşı olmak. Yenilikleri sevmek
3. Herhangi bir alanda eski, yetersiz ya da zararlı şeyleri yeni, yeterli ya da yararlı olanlarıyla değiştirme; yenileme: Yenilik çabası, öğretimde yeniliklere yönelmek.
4. Yenilik yapmak, değişiklik yapmak.

—Huk.
 • Yenilik doğuran dava, bir hukuksal durumun değiştirilmesi, kaldırılması ya da yeni bir hukuksal durumun yaratılmasına ilişkin dava.
 • Yenilik doğuran hak, tek taraflı irade açıklamasıyla bir hukuksal durumu değiştirme, kaldırma ya da yeni bir hukuksal durum yaratma yetkisi veren hak.
—ikt. Bir malın üretim ve / ya da satış sürecine yeni bir donanımın ya da yöntemin sokulması. Çağdaş iktisatçılara göre, yeni bir düşüncenin (ya da araştırmanın) doğuşundan, gerçekleşmesine (ya da bir malın piyasaya sürülmesine) piyasa incelemesi, prototipin geliştirilmesi ve üretimin ilk aşamaları yolundan geçerek- kadar gerçekleşen sürecin tümü. (Bk. ansikl. böl.)
 • Yenilik finansmanlar şirketi, sermayesinin bir bölümüyle yenilik etkinliklerine yatınm yapmak amacıyla kurulmuş şirket.
—Topruhbil. Toplumsal değişmeye yol açan ve mevcut toplumsal normların reddedilip yeni toplumsal normların önerilme si sonucunu veren etki süreci. (Bk. ansikl. böl.)
—ANSİKL. ikt. iktisadi çözümlemede "yenilik" kavramını ilk kez J. A. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (iktisadi evrim kuramı) [1912] adlı yapıtında kullandı. Schumpeter'e göre, yedilik, yalnızca taklit etmekle yetinen basit "işletmeci'’nin aksine olarak, gerçek “dinamik girişimci"nin (öncü) özelliğini oluşturur. iktisadi alanda yenilik, girişimciye tam rekabetin etkisinden sıyrılmak ve hiç olmazsa bir süre için bir tekel kurmak olanağı sağlayan yeni bir ürünün piyasaya sürülmesidir. Schumpeter’e göre girişimci bunu, yeni bir malı üreterek, yeni bir üre tim yöntemine başvurarak, kendisine yeni bir ticari mahreç bularak, yeni ham ya da yarı işlenmiş madde kaynakları ele ge çirerek yapar. Yenilik, aynı zamanda, bir işletmenin büyümesinde belirleyici bir rol oynar. Gerçekten de, bir firmanın doğması, gelişmesi ve varlığını sürdürmesi ancak yeterli bir yaratış potansiyeline sahip olmasıyla, kendini tazeleyebilmesine ve sürekli bir evrim içinde olan bir uygarlığın yeni gereksinimlerini karşılamaya elverişli ürünleri geliştirebilmesiyle olanaklıdır. Buna karşılık, yenilik bir tür yaratıcı yok edişle birlikte gider çünkü bazı donanımları hâlâ üretici olmalarına rağmen- artık kullanılamaz duruma getirir (manevi eskime).

Yenilik, ona yakın kavramlar olan ' 'yaratıcılık”, "keşif”, "icat" kavramlarıyla karıştırılmamalıdır. Bunlar, ancak ticarileştirilebildikleri takdirde bir yenilik doğurabilirler.

Teknik ve iktisadi etkenlerden birinin ağır basmasına göre üç tip yenilik ayırt edebiliriz.
1. Salt iktisadi yenilik: bir teknik ya da bir ürün için yeni bir uygulanış alanı keşfedilmesi bu tip bir yenilik oluşturur.
2. Teknik yenilik: var olan bir üründe yapılan iyileştirmeden oluşan bu tip yenilikte, ürünün cevap verdiği temel gereksinim aynı kalmakla birlikte, gerçekleştirilen yenilik sayesinde bu gereksinim daha iyi ve daha ucuz olarak karşılanır. Gerçekte, bir yeniliğin salt teknik ya da salt iktisadi olması istisnai bir durumdur: bir ürünün ya da bir tekniğin yeni bir gereksinime uygulanması, her zaman yeni bir uyarlamayı, birtakım teknik değişiklikleri kendiliğinden gerekli kılar. Öte yandan, her iyileştirme de piyasa üzerinde, tüketicilerin tatmini üzerinde etkili olur.
3. Henüz açıkça ortaya çıkmamış ya da dile getirilmemiş gizli bir gereksinim için yeni tatmin yolları kombinezonu yaratan yenilik.
Sanayinin tarihi, yeniliğin uzun bir süreç olduğunu göstermektedir. Bir düşüncenin filizlendiği anla, onun ticari bir "ürün" durumuna geldiği an arasında ortalama 5-20 yıllık uzun bir süre geçer. Bununla birlikte, yüzyılımızın başından bu yana, buluş-yenilik süreci giderek kısaldı. Nitekim, bu süre fotoğraf için 102 yılken, telefon için 56 yıl, triyot lamba için 35 yıl oldu, nötronun keşfiyle ilk atom pili arasında 10, çok kısa dalgalarla radar arasında 8, atomun füzyonuyla ilk A bombasının yapımı arasında da 5 yıllık bir süre geçti.

—Topruhbil. Yenilik "yukardan”, yani yandaşlarına yeni davranışları kabul ettirebilecek güce sahip kişilerden gelebilir. Ancak "aşağıdan", yani toplumsal konumları ya da yetkileri bakımından ayrıcalıklı bir statüsü olmayan bir birey ya da azınlıktaki bir gruptan da gelebilir. Bu birey ya da bu grup, daha önce ancak bir tek doğru görüşün olduğu yerde bir cevap seçeneği önererek, bir çatışma başlatır. Bu çatışmayla birlikte, sürekli bir toplumsal baskıya yol açtığı zaman kanıtları, grubun konformist üyelerinin kanıtlarından daha çok ilgi çektiği için, grubun çekim merkezi durumuna gelir. Grubun öteki özneleri bu çatışmayı, ancak azınlıktaki gruba uyarak ve böylece yenilik yaparak çözebilir.

YENİLİKÇİ


sıf. ve a. Yenileştiren, yenileştirme, yenilik yanlısı olan kimse için kullanılır: O tarihin gördüğü en kararlı yenilikçilerden biriydi.

♦ sıf. Yenilik getiren, yenileştiren bir şey, bir kimse için kullanılır: Yenilikçi bir program. Yenilikçi bir padişah.
Yeni lisan, Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Genç kalemlerde (Selanik, 1911) başlattığı türkçecilik hareketi. İstanbul türkçesini temel alıyor; türkçe karşılığı bulunan arapça, farsça sözcüklerin, edatların, arap ve fars kurallarına göre tamlamaların bırakılmasını öngörüyordu. Cenap Şahabettin, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Fuat Köprülü gibi yazarların bu görüşlere karşı çıkması uzun tartışmalara yol açtı. Yeni lisan anlayışı Milli edebiyat akımının dil konusundaki görüşüne temel oldu ve savunduğu ilkeler hızla gerçekleşti.

Kaynak: Büyük Larousse


Son düzenleyen Safi; 3 Aralık 2016 14:32


11 Temmuz 2008 02:44       Mesaj #2
volture - avatarı
VIP "Ipıslak Balık"
İNOVASYON
En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.

İnovasyon süreci, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanır. Bu nedenle de teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bir bütündür. Bireylerde ve toplumda değişime olan istek, yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir kültür gerektirir.

İnovasyon Türleri


Ürün İnovasyonu:
Bir işletme tarafından pazara sunulan, elle tutulup gözle görülen nesneler ürün olarak adlandırılır. Bir işletmenin farklı, yeni, değişik bir ürün geliştirmesi ve bunu pazara sunması ürün inovasyonu yapması anlamına gelir. Ancak işletmelerin ürün inovasyonu yapmak için illa ki yeni bir ürün üretmeleri gerekmez. Zaten var olan ürünlerini daha iyi, daha kaliteli, daha üstün özelliklerde yapmak için değiştirir ve farklılaştırırlarsa da ürün inovasyonu yapmış olurlar.

Yukarıdaki örneklerde bahsettiğimiz, kumaş, domates tohumu ve yumurta birer üründür. Bunların, pazardaki diğer kumaşlardan, domates tohumlarından ve yumurtalardan farklı ve değişik olacak şekilde geliştirilip üretilmeleriyle yapılan da ürün inovasyonudur. Yani, buruşmayan kumaş, daha verimli ve hastalıklara dayanıklı domates tohumu ve çekici ambalajlarda satılan Omega 3’lü yumurtalar ayrı ayrı birer ürün inovasyonudur.

Hizmet İnovasyonu:
Bir işletme tarafından pazara sunulan, alıcılara sağlanan faydalar hizmet olarak adlandırılır. İşletmeler, hem ürün, hem de hizmet sunabildikleri gibi, sadece ürün veya sadece hizmet sunabilirler. Örneğin, hastaneler ve oteller genellikle sadece hizmet sunarlar. Ama restoranlar hem hizmet hem de ürün de sunarlar (yemekler onların ürünleridir). Bir bilgisayar üreticisi ürün sunar; bilgisayar onun ürünüdür. Ama sattığı bilgisayarı evimize kadar teslim ederse veya daha sonra bunun bakımını ve tamirini yaparsa hizmet sunmuş olur.

Bir işletmenin yeni, farklı ve değişik bir hizmet geliştirip bunu müşterilerine sunması hizmet inovasyonudur. Ürün inovasyonunda olduğu gibi, hizmet inovasyonunda da daha önce sunulmayan bir hizmeti sunmak şart değildir. Zaten sunulmakta olan hizmetleri daha çok müşteri çekecek şekilde değiştirmek ve farklılaştırmak da hizmet inovasyonu yapmak anlamına gelir.

Bir hastanenin hastalarına elden vermekte olduğu tahlil sonuçlarını İnternet’ten veriyor olması bir hizmet inovasyonudur. Böylece, hastalarının işini kolaylaştırmış; tahlil sonuçlarını almak için hastaneye gitme zahmetinden kurtarmış olur. Böyle bir hizmet sunduğu için de, uzak mesafelerde oturan ya da işleri çok yoğun olan hastalar, bu hizmeti sunmayan diğer hastanelere gitmek yerine, o hastaneye gitmeyi tercih ederler.

Pazarlama İnovasyonu:
Ürün ve hizmetler pazara sunulmak amacıyla geliştirilir ve üretilir. Ürün ve hizmetlerin daha çok satılması için daha fazla sayıda müşteri çekebiliyor olması gerekir.

Daha fazla müşteri çekebilmek için, ürün ve hizmetlerde farklı, değişik ve yeni tasarımların, ambalajların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilip kullanılması pazarlama inovasyonu olarak adlandırılır. Önceki bölümlerde sözü edilen Omega 3’lü yumurtaları çocukların ilgisini çekecek ve onları yumurta yemeğe özendirecek şekilde değişik paketlerde pazara sunan firma pazarlama inovasyonu yapmış olur.

Pazarlama inovasyonuna başka bir örnek olarak İnternet üzerinden yemek siparişi alıp bu siparişlerin müşterilere ulaştırılmasını verebiliriz. Bu hizmeti veren işletme, Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan kişilerin o ildeki restoranlardan getirtecekleri yemekleri İnternet üzerinden sipariş etmelerine olanak sağlayabilir. Bu şekilde, örneğin Erzurum’da oturan bir kişi, evine yemek siparişi verecekse bunu işletmenin web sitesi adresini girerek bunu yapabilir. Böylece kendi şehrinde bulunan ve bu siteye kayıt yaptırmış olan restoranlardan istediği yemeği seçip evine getirilmesini sağlayabilir. Yemeklerini bu şekilde satmakta olan restoranlar pazarlama inovasyonu yapmış olurlar ve böylece İnternet’te yer almayan restoranlara göre rekabet avantajı kazanırlar. Bu restoranların yer aldığı İnternet sitesini işleten firma da hizmet inovasyonu yapmış olur. Daha önce kimsenin sunmadığı bir hizmeti sunarak (İnternet’ten yemek sipariş etme hizmeti) gelir elde elder ve işini büyütür.

Organizasyonel İnovasyon:
İşletmeler sadece ürün ve hizmetlerini geliştirip farklılaştırarak inovasyon yapmazlar. Bir işletmenin rekabet avantajı yakalayıp bunu koruyabilmesi için çalışma ve iş yapış yöntemlerini geliştirmesi, farklılaştırması ve yenilemesi gerekir. Bu, geliştirme, farklılaştırma ve yenileme faaliyeti organizasyonel inovasyon olarak adlandırılır.

Örneğin bir firmanın Japonlar tarafından 1990’larda geliştirilen “sürekli iyileştirme” (kaizen) yöntemini kullanmaya başlaması bir organizasyonel inovasyondur. Bu yönteme göre, işçiler de dahil olmak üzere bir firmadaki tüm çalışanlar yaptıkları işle ilgili süreçleri iyileştirme konusunda söz sahibidir ve sürekli olarak bu iyileştirme fikirlerine kafa yorarlar. Önerilen iyileştime fikirleri yöneticiler tarafından değerlendirilir ve uygun bulunanlar uygulamaya konulur. Bu yöntem sayesinde başta Japon firmaları olmak üzere, dünya genelinde sektöründe lider pek çok firma en düşük maliyet ve en yüksek kaliteyle üretim yapıp rakiplerinin önüne geçmeyi başarmıştır. Bunun bir sonucu olarak da sürekli büyüyüp istihdam yaratarak ülke ekonomilerine ve toplumlarına büyük faydalar sağlamaktadırlar.

Son düzenleyen Safi; 3 Aralık 2016 13:58
Misafir
17 Şubat 2013 13:01       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

İNOVASYON NEDİR?


İnovasyon; yeni fikirleri, (ürün, metod veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metod veya hizmetlere dönüştürülmesidir.

İNOVASYON NEDEN GEREKLİDİR?


İnovasyon firmanın ticari hayatında başarıya ulaşabilmesi için anahtar faktördür ve ticari faaliyetin gerçekleştiği tüm alanlarda söz konusudur. Sıkı rekabet koşulları içerisinde var olma ve kar etme mücadelesi veren İşletmeler, kendini zorlayan üretim maliyetlerinin getirdiği yükü ancak yenilikçi ve yaratıcı fikirleri ürün veya hizmet haline getirerek elde edeceği katma değer ile kaldırabilir. İnovasyona yapılan yatırım, geleceğe yapılmış yatırımdır. Küreselleşme ile ortaya çıkan sıkı rekabet ortamına karşı yapılmış bir sigortadır.

NELER YAPILMALIDIR?


 • Konuya firmasal, sektörel, bölgesel ve ulusal açıdan bakıldığında inovasyona yönelik politika, program ve proje eksikliği ortaya çıkmaktadır.
 • Firmaların, inovasyonu firma kültürü olarak benimseyerek, sürekli inovasyon yapma yeteneğini geliştirmek üzere gerekli altyapı çalışmalarına hız vermeleri gerekmektedir.
 • Eğitim sisteminde, öğrencilere girişimci ve inovatif düşünce yapısının kazandırılmasına yönelik programların ve projelerin hazırlanarak uygulanması, geleceğe yapılmış en büyük yatırım olacaktır.
 • Ulusal, bölgesel ve sektörel inovasyon politikalarının belirlenmesi; işletmelerin inovasyon yapmasını kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçirilmesi ve ulusal inovasyon sistemi içerisinde yer alan kurumların, işletmelerin inovasyon çalışmalarını destekleyecek şekilde hizmetlerini yeniden yapılandırması büyük önem arz etmektedir.
 • Yukarıda genel hatları ile verilen hususların gerçekleştirilebilmesi için karar vericileri de içerecek şekilde, geniş kapsamlı bilgilendirme kampanyaları yapılmalı; toplumun tüm kesimlerinde inovasyon bilinci oluşturulmalıdır
Son düzenleyen Safi; 3 Aralık 2016 13:52
_GüzelikMeleği_
25 Şubat 2013 19:56       Mesaj #4
_GüzelikMeleği_ - avatarı
Ziyaretçi
İnovasyon,
"yeni ve değişik birşey yapmak" anlamındaki Latince "innovare" kökünden türetilmiştir . Türkçe karşılığı olarak kullanılan “yenilenme” denilebilir.

İnovasyon Örnekleri

Bir firma, yıkandığında buruşmayan, dolayısıyla da ütü gerektirmeyen kumaş geliştirip, üretir ve satarsa inovasyon yapmış olur. Başka bir firmanın daha iri, bol ürün veren, hastalıklara dayanıklı domates üretmek için domates tohumlarını geliştirmesi de inovasyondur. Diğer bir firmanın, insan sağlığı için yararlı bir yağ olan Omega 3 içeren yumurtalar üretmesi ve bunları çocukların ilgisini çekecek ve onları yumurta yemeğe özendirecek şekilde güzel paketler içinde satması da bir inovasyondur.

Ya da bir hastane, hastalarının tahlil sonuçlarını İnternet’ten görebilmelerini sağlıyorsa, o da inovasyon yapmış olur. Ketçap şişesini ters çevirip, baş aşağı duracak şekilde kullanımını daha kolay hale getirmekte inavosyan’dur.

İnovasyon kelimesi bazen yaratıcılık ile karıştırılmaktadır. Türkçe’ye yenilikçilik veya yenilik olarak aktarılmaya çalışıldıysa da bu kelimeler inovasyonu ifade edememektedir.

İnovasyon, yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir. İnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla ilgilidir.
İnovasyon basit anlamlı bir yenilenme değil, yenilenmenin kuramsal aşamasından başlayarak yenilik ürününü de içine alan ve pazarlanabilme niteliğini kabul eden bir süreç.

Beyin gücü, üniversite, planlama, olanaklar, sanayi, teknoloji, endüstri ve piyasa gibi tüm elemanlar inovasyonun içinde yer alan parçalar.

Neredeyse bir ülkenin bilim ve teknolojisinin tüm elemanlarını içine alması gereken inovasyon etkinliğinin yürüyebilmesi öncelikle toplumun her kesiminin ve iktidar erkinin olayı benimsemesi ve desteklemesi ile yürüyebiliyor.
Son düzenleyen Safi; 3 Aralık 2016 13:53
plum
25 Şubat 2013 20:00       Mesaj #5
plum - avatarı
Ziyaretçi
İnovasyon Nedir?
Ad: 1.JPG
Gösterim: 274
Boyut: 19.7 KB

İnovasyonun tanımı konusunda uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu gelir. Kılavuzun halen yürürlükte olan 2005 sürümünde inovasyon aşağıda şekilde tanımlanır:

“İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

İnovasyon Süreci
İnovasyon; yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metod veya hizmetlere dönüştürülmesidir

İnovasyon Türleri
 • “Ürün inovasyonu, yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır. Bu, teknik özelliklerde, parçalarda ve malzemelerde, yerleşik yazılımda, kullanım kolaylığında veya diğer işlevsel özelliklerde önemli iyileştirmeleri/geliştirmeleri içerir.”
 • “Süreç inovasyonu, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş üretim ya da dağıtım yöntemininin uygulanmasıdır. Bu, tekniklerde, ekipmanda ve/veya yazılımda önemli değişiklikleri içerir.”
 • “Pazarlama inovasyonu, ürün tasarımında veya paketinde, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlandırmasında önemli değişiklikler içeren yeni bir sick pazarlama yönteminin uygulanmasıdır.”
 • “Organizasyonel inovasyon, firmanın iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”
İnovasyon sistemi
İnovasyon, bir ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal gönenç ve artan iş olanakları anlamına geldiğinden, inovasyon için gereken ortamın oluşturulması devletler için birinci öncelik olarak kabul edilir. Bu da başarıyla çalışan bir sistemin kurulmasını ve etkin politikaların tasarlanıp uygulanmasını gerektirir. İnovasyonda sistem yaklaşımı, hem bilginin üretilmesi hem de yayılarak uygulanması süreçlerini kapsadığından politikanın odağı, kurumlar arasındaki etkileşime dayanır. ‘Ulusal inovasyon sistemi’ bu kurumlar bütününü ve aralarındaki bilgi, finansman ve regülasyon akışını tanımlayan dinamik bir sistemi ifade eder.
Son düzenleyen Safi; 3 Aralık 2016 13:55


Daha fazla sonuç:
İnovasyon Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç